รวม - ส่วนปฏิบัติการ สำนักชลประทานที่ 3

download report

Transcript รวม - ส่วนปฏิบัติการ สำนักชลประทานที่ 3

วัน อัง คารที่ 10 กุ ม ภาพัน ธ์ พ.ศ.2558
ณ ห้อ งประชุ ม 1 สานั ก งานชลประทานที่ 3
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
สานักงานชลประทาน 1-17 กรมชลประทาน
สชป.01 การส่งน้าและระบายน้า
ผลผลิต
สชป.02 การเตรียมความพร้อมฯ
สชป.10 การพัฒนากระบวนการฯ
1.การจัดการน้าชลประทาน
สชป.03 การซ่อมแซมบารุงรักษา
โครงการชลประทาน
2.การจัดหาแหล่งน้าและ
สชป.04 การขุดลอกคลอง
เพิม่ พืน้ ทีช่ ลประทาน
สชป.05 การขุดลอกอ่างเก็บน้า
3.การสนับสนุนโครงการพัฒนา
สชป.06 การป้องกันน้ าเค็ม
อันเนื่องมาจากพระราชดาริ
สชป.07 การกาจัดวัชพืช
4.การป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ า สชป.08 การปรับปรุงโครงการ
ชลประทาน
สชป.09 การปรับปรุงสิง่ ก่อสร้างอื่น
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
สานักงานชลประทาน 1-17 กรมชลประทาน
ผลผลิต
1.การจัดการน้าชลประทาน
2.การจัดหาแหล่งน้าและ
เพิม่ พืน้ ทีช่ ลประทาน
3.การสนับสนุนโครงการพัฒนา
อันเนื่องมาจากพระราชดาริ
4.การป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ า
สชป.11 การเตรียมความพร้อมฯ
สชป.16 การพัฒนากระบวนการฯ
สชป.12 การก่อสร้าง ชป.ขนาดกลาง
สชป.13 การก่อสร้างโครงการก่อสร้าง
แหล่งน้าและระบบส่งน้า
สชป.14 การก่อสร้างโครงการก่อสร้าง
แหล่งน้าและระบบส่งน้า ปชด.
สชป.15 การก่อสร้างโครงการก่อสร้าง
สถานีสบู น้ าด้วยไฟฟ้า
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
สานักงานชลประทาน 1-17 กรมชลประทาน
ผลผลิต
1.การจัดการน้าชลประทาน
2.การจัดหาแหล่งน้าและ
เพิม่ พืน้ ทีช่ ลประทาน
3.การสนับสนุนโครงการพัฒนา
อันเนื่องมาจากพระราชดาริ
4.การป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ า
สชป.17 การเตรียมความพร้อมฯ
สชป.20 การพัฒนากระบวนการฯ
สชป.19 การสนับสนุนแหล่งน้า
สชป.18 การก่อสร้างโครงการพัฒนา
พืน้ ทีโ่ ครงการหลวง
สชป.21 การเตรียมความพร้อมฯ
สชป.24 การก่อสร้างอื่นๆ เพือ่ ป้องกันฯ
สชป.22 การจัดการด้านปลอดภัยเขือ่ น
สชป.23 การก่อสร้างแก้มลิง
กิจกรรมย่อย
รหัสกิจกรรมย่อย
สชป.01
สชป.02
สชป.10
สชป.03
สชป.04
สชป.05
...
สชป.24
สชป.22
สชป.23
204
205
214
206
207
208
...
228
226
227
หน่ วยงาน........................................................................................
รายงานต้นทุนผลผลิต
ประจาปี งบประมาณ.......................
ตารางที่ 1 รายงานต้นทุนรวมของหน่ วยงาน โดยแยกประเภทตามแหล่งของเงิน
(หน่ วย : บาท)
ประเภทค่าใช้จ่าย
รวมต้นทุนผลผลิต
เงินใน
เงินนอก
งบประมาณ งบประมาณ
งบกลาง
รวม
วิธที า
1.เปิดโปรแกรม CGD_Costingv2555
2.จากขัน้ ตอนที่ 1 โปรแกรม Microsoft Access จะถูกเปิดขึน้ มา
3.เปิดการใช้งานแมโคร VBA หรืออนุญาต Access ใช้งานแมโครได้
4.กดปุม่ “ล้างข้อมูล” เพือ่ ทาการล้างข้อมูลทัง้ หมดทีต่ ดิ มากับตัวโปรแกรม
5.กดปุม่ “นาเข้าข้อมูลรายการต้นทุน”
6.คัดลอกข้อมูลจากไฟล์ Excel ทีม่ ขี อ้ มูลค่าใช้จา่ ยจากระบบ GFMIS
7.จากหน้าต่าง “นาเข้าข้อมูลรายการต้นทุน” ใช้เมาส์คลิกทีเ่ ครือ่ งหมาย
ซึง่ อยูข่ า้ งหน้าบรรทัดแรกของช่องบันทึกข้อมูล
8.ใช้คาสัง่ “วาง(paste)”
วิธที า
9.ปิดหน้าต่าง “นาเข้าข้อมูลรายการต้นทุน”
10.คลิกปุม่ “นาเข้าเกณฑ์การปนั ส่วน”
11.คัดลอกข้อมูลจากไฟล์ Excel ทีม่ ขี อ้ มูลค่าใช้จา่ ยต่างๆ ของหน่ วยงานฝาก
เบิก
12.จากหน้าต่าง “นาเข้าเกณฑ์การปนั ส่วน” ใช้เมาส์คลิกทีเ่ ครือ่ งหมาย
ซึง่ อยูข่ า้ งหน้าบรรทัดแรกของช่องบันทึกข้อมูล
13.ใช้คาสัง่ “วาง(paste)”
14.คลิกปุม่ “ดาเนินการปนั ส่วนค่าใช้จา่ ยทางอ้อม” เพียงครัง้ เดียวเท่านัน้
15.ปิดหน้าต่าง “นาเข้าเกณฑ์การปนั ส่วน”
วิธที า
16.คลิกปุม่ “ตารางที่ 1 ต้นทุนตามแหล่งของเงิน” จะปรากฏตารางที่ 1 ตาม
รายงานต้นทุนผลผลิต กดปุม่ เลือกรูปแบบผลลัพธ์ เป็ นไฟล์ excel (*.xls,
*.xlsx) กดปุม่ “ตกลง”
17.เปิดโปรแกรม Microsoft Excel แล้วเลือกไฟล์ทบ่ี นั ทึกในขัน้ ตอนที่
16 เพือ่ เรียบเรียงเนื้อหาใหม่
ประเภทค่
กลุ่มบัาญใช้ชีจา่ ย
เงินในงบประมาณ
เงินใน
เงินนอกงบประมาณ
เงินนอก
1208
1,039,802,071.13 1,234,665,809.53
สินทรัพย์โครงสร้างพืน้ ฐาน
5101
ค่าใช้จา่ ยบุคคลากร
10,255,110.12
งบกลาง
99,794,753.67 2,374,262,634.33
5,248,875.45
5102
ค่าใช้จา่ ยด้านการฝึกอบรม 6,034,493.50
5103
ค่าใช้จา่ ยเดินทาง
15,503,985.57
6,034,493.50
859,425.38
859,425.38
5104
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ 287,146,753.39
และสาธารณูปโภค 5,469,470.59
5105
5,127,440.57
ค่าเสือ่ มราคาและค่าตัดจาหน่
าย
รวม
10,809,410.74
93,243,480.44
385,859,704.42
2,141.85
15,938,993.16
หน่ วยงาน สานักชลประทานที่ 3
รายงานต้นทุนผลผลิ ต
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
ตารางที่ 1 รายงานต้นทุนรวมของหน่ วยงาน โดยแยกประเภทตามแหล่งของเงิ น
ประเภทค่าใช้จ่าย
สินทรัพย์โครงสร้างพืน้ ฐาน
ค่าใช้จ่ายบุคคลากร
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม
ค่าใช้จ่ายเดินทาง
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค
ค่าเสือ่ มราคาและค่าตัดจาหน่าย
รวมต้นทุนผลผลิ ต
(หน่ วย : บาท)
เงิ นในงบประมาณ
1,039,802,071.13
10,255,110.12
6,034,493.50
859,425.38
287,146,753.39
5,127,440.57
เงิ นนอกงบประมาณ
1,234,665,809.53
งบกลาง
99,794,753.67
5,248,875.45
5,469,470.59
10,809,410.74
93,243,480.44
2,141.85
รวม
2,374,262,634.33
15,503,985.57
6,034,493.50
859,425.38
385,859,704.42
15,938,993.16
1,349,225,294.09
1,250,944,690.86
198,289,251.41
2,798,459,236.36
หมายเหตุ : (อธิบายความแตกต่างระหว่างค่าใช้จา่ ยในระบบ GFMIS และต้นทุนทีน่ ามาคานวณต้นทุน
ผลผลิต)
X,XXX,XXX,X
XX.XX
-สินทรัพย์โครงสร้างพืน้ ฐาน
ค่าใช้จ่ายในระบบ GFMIS
บวก ต้นทุนที่เกี่ยวข้องในการผลิ ตผลผลิ
-ค่าตใช้จา่ ยทีไ่ ด้รบั ปนั ส่วนจากหน่วยงานอื่น
X,XXX,XXX,
XXX.XX
- ค่าใช้XXXXXX
จา่ ยเกีย่ วกับบาเหน็จบานาญ
X,XXX,XXX, X,XXX,XXX,X
- T/E ระหว่างหน่วยงาน
XX.XX
XXXXXX
XXX.XX
ค่
า
ใช้
จ
า
่
ยที
ไ
่
ม่
ใ
ช่
ต
น
้
ทุ
น
(99997)
หัก ต้นทุนที่ไม่เกี่ยวข้องในการผลิ ตผลผลิ ต
- พักเบิกเงินอุดหนุน
X,XXX,XXX,
5 XXXXXX ค่า XXXXXX
XXX.XX
X,XXX,XXX,
คาอธิบาย
วัตถุประสงค์
เพือ่ ให้สว่ นราชการสามารถรายงานผลการคานวณต้นทุนรวม
ของหน่วยงานแยกตามประเภทค่าใช้จา่ ยและแหล่งเงิน
รายละเอียดข้อมูล คชจ.ทัง้ หมดในระบบ GFMIS ต้นทุนทีเ่ กีย่ วข้องในการผลิต
เช่น กรณีสว่ นราชการมีเงินนอกงบประมาณทีไ่ ม่ได้บนั ทึกใน
ระบบ GFMIS จัดทาหมายเหตุ (อธิบายความแตกต่าง
ระหว่างค่าใช้จา่ ยในระบบ GFMIS และต้นทุนทีน่ ามาคานวณ
ต้นทุนผลผลิต)
ประโยชน์
เพือ่ ทราบยอดต้นทุนผลผลิตทัง้ สิน้ ของหน่วยงาน และลักษณะ
ของค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้ แยกตามประเภทของแหล่งเงิน
ตรวจสอบ
ตารางที่ 1-6 มียอดรวมของต้นทุนรวมเท่ากัน และสามารถกระทบ
ยอดระหว่างตารางได้
หมายเหตุ : (อธิบายความแตกต่างระหว่างค่าใช้จา่ ยในระบบ GFMIS และต้นทุนทีน่ ามาคานวณต้นทุนผลผลิต)
ค่าใช้จา่ ยในระบบ GFMIS
บวก ต้นทุนทีเ่ กีย่ วข้องในการผลิตผลผลิต
สินทรัพย์โครงสร้างพืน้ ฐาน
2,288,103,293.33
หัก ต้นทุนทีไ่ ม่เกีย่ วข้องในการผลิตผลผลิต
5101040111 เงินช่วยพิเศษกรณีผรู้ บั บานาญตาย
161,604.60
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลผูป้ ว่ ยนอก-รพ.รัฐ-เบีย้ หวัด/บานาญ
5104030218 ค่าใช้จา่ ยผลักส่งเป็นรายได้แผ่นดิน
5105010143 ค่าเสื่อมราคา - ถนน
5105010144 ค่าเสื่อมราคา - สะพาน
5105010145 ค่าเสื่อมราคา - เขือ่ น
5105010146 ค่าเสื่อมราคา - อ่างเก็บน้า
5105010147 ค่าเสื่อมราคา - โครงสร้างพืน้ ฐานอื่น
5209010112 TE-หน่วยงานส่งเงินเบิกเกินส่งคืนให้กรมบัญชีกลาง
5210010102 TE-หน่วยงานโอนเงินนอกงบประมาณให้กรมบัญชีกลาง
5210010103 TE-หน่วยงานโอนเงินรายได้แผ่นดินให้กรมบัญชีกลาง
5210010105 TE-ปรับเงินฝากคลัง
5210010118 TE-ภายในกรมเดียวกัน
5212010199 บัญชีค่าใช้จา่ ยอื่น
รวมต้นทุนผลผลิ ต
1,098,756,421.29
2,288,103,293.33
900,720.50
457,473.50
17,219.89
2,960,503.42
950,520.45
5,592,303.34
2,649,547.21
224,120,151.47
1,283,044.94
9,794,949.67
15,683,965.85
205,444,682.67
115,803,065.62
2,580,724.93
588,400,478.06
2,798,459,236.36
ตารางที่ 2 รายงานต้นทุนตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่าย
(หน่ วย : บาท)
ค่าใช้จ่ายทางตรง
ศูนย์ต้นทุน
รวมต้นทุนผลผลิ ต
ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่าย
ประเภทที่ ประเภทที่ ประเภทที่ ประเภทที่ ประเภทที่ (5)
(1)
(2)
(3)
(4)
ค่าใช้จ่ายทางอ้อม
รวม
ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่าย
ประเภทที่ ประเภทที่ ประเภทที่ ประเภทที่ ประเภทที่ (5)
(1)
(2)
(3)
(4)
รวม
ตารางที่ 2 รายงานต้นทุนตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่าย
(หน่ วย : บาท)
ค่าใช้จ่ายทางตรง
ศูนย์ต้นทุน
ค่าตอบแทน
สิ นทรัพย์
่
ค่
า
ใช้
จ
า
ย
ใช้สอยวัสดุ ค่าเสื่อมราคา
โครงสร้าง ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่าย
ด้
า
นการ
และ
และค่าตัด
พื้นฐาน บุคคลากร
เดิ นทาง
ฝึ กอบรม
สาธารณูปโภ จาหน่ าย
ค
700300042 สานักชลประทานที่ 3
15,603,272.88 ###########
700300043 โครงการชลประทานอุตรดิตถ์
23,009,713.67
376,654.50
271,106,613.24
-
700300321 โครงการก่อสร้าง สชป.3 (อุตรดิตถ์)
ค่าใช้จ่ายทางอ้อม
14,536.00
376,933.70
120,882.80 17,445.00
-
-
34,502,241.37
34,507,040.55
รวม
###########
49,666,631.51
###########
37,218,203.04
159,290.25
-
159,290.25
700300044 โครงการชลประทานนครสวรรค์
316,541,477.16
251,838.00 1,295,811.00 59,376.00
39,306,275.54
###########
45,527,412.94
700300046 โครงการชลประทานพิษณุโลก
235,127,997.01
574,672.75
308,056.80 56,369.00
43,636,961.46
###########
46,907,639.94
43,523,116.48
318,484.50
671,010.00 52,210.00
9,635,967.45
551,172.87
11,228,844.82
700300185 โครงการส่งน้าฯพลายชุมพล (พิษณุโลก)
747,418,936.96 ########### 1,915,428.65 22,964.00
37,246,015.43
679,391.41
40,902,313.49
700300189 โครงการก่อสร้าง สชป.3 (พิษณุโลก)
491,015,748.73
449,559.25
37,263.00 67,162.68
245,238.87
46,264.14
845,487.94
700300502 โครงการส่งน้าฯเขือ่ นแควน้อยบารุงแดน
(พิษณุโลก)
20,829,568.23
220,131.00
421,810.20 113,112.00
35,024,390.75
27,506.05
35,806,950.00
179,216,454.55
91,549.50
364,435.80 33,809.00
93,549,306.92
849,706.12
94,888,807.34
700300186 โครงการส่งน้าฯ ท่าบัว (พิจติ ร)
20,565,548.93
166,096.50
366,941.25 12,696.00
30,249,393.73
700300187 โครงการส่งน้าฯดงเศรษฐี (พิจติ ร)
10,304,186.49
198,003.00
518,318.00 47,348.00
27,797,582.10
###########
#########
700300184 โครงการส่งน้าฯเขือ่ นนเรศวร (พิษณุโลก)
700300047 โครงการชลประทานพิจติ ร
รวมต้นทุนผลผลิ ต
6,034,493.50
859,425.38
385,859,704.42
###########
345,038.30
#########
32,138,731.36
28,906,289.40
424,196,602.03
ค่าตอบแทน
ค่าใช้จ่าย
ใช้สอยวัสดุ ค่าเสื่อมราคา
ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่าย
ด้านการ
และ
และค่าตัด
บุคคลากร
เดิ นทาง
ฝึ กอบรม
สาธารณูปโภ จาหน่ าย
ค
รวม
ตารางที่ 3 รายงานต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน
(หน่ วย : บาท)
กิ จกรรมย่อย
รวมต้นทุนผลผลิ ต
เงิ นใน
เงิ นนอก
งบกลาง
งบประมาณ งบประมาณ
ค่าเสื่อม
ต้นทุนรวม ปริ มาณ
ราคา
หน่ วยนับ
ต้นทุนต่อ
หน่ วย
ศูนย์ต้นทุน
700300042
700300043
700300044
700300046
700300047
700300184
700300185
700300186
700300187
700300189
700300316
700300317
700300321
700300502
700300588
700300615
รวม
ระบุตรง นอกเหนื อ
131.160
39.804
91.356
46.003
19.963
26.040
116.396
63.625
52.770
192.511
37.018 155.493
62.427
32.617
29.809
23.320
15.094
8.226
70.750
48.050
22.700
28.673
23.477
5.197
19.593
12.520
7.073
36.827
1.156
35.671
11.918
11.821
0.097
0.257
0.257
20.626
1.331
19.295
97.481
21.182
76.300
0.030
0.030
41.324
39.152
2.172
เว้นว่าง
17.720
26.040
52.272
151.120
29.809
8.129
22.569
5.197
7.073
35.647
0.097
0.257
19.295
76.292
0.030
2.154
000
อื่นๆ
0.391 73.245
0.498
0.003
4.370
0.096
0.131
0.023
0.007
0.017
ตารางที่ 3 รายงานต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน
(หน่ วย : บาท)
กิ จกรรมย่อย
204
205
206
207
210
211
212
214
215
217
218
219
220
221
223
224
226
228
รวมต้นทุนผลผลิ ต
เงิ นใน
เงิ นนอก
งบกลาง
งบประมาณ งบประมาณ
ค่าเสื่อม
ต้นทุนรวม ปริ มาณ
ราคา
หน่ วยนับ
ต้นทุนต่อ
หน่ วย
ตารางที่ 4 รายงานต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน
กิ จกรรม
หลัก
เงิ นใน
เงิ นนอก
งบประมาณ งบประมาณ
งบ
กลาง
ค่าเสื่อม
ราคา
ต้นทุน
รวม
ปริ มาณ
หน่ วยนับ
ต้นทุนต่อ
หน่ วย
รวม
ประโยชน์
ความเชื่อมโยง
เพือ่ รายงานผลการคานวณต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมหลักสะท้อน
ให้เห็นถึงการใช้ทรัพยากรในการดาเนินงานในแต่ละกิจกรรมหลัก
การเชื่อมโยงตัวเลขจากตารางที่ 3 ทีแ่ สดงต้นทุนกิจกรรมย่อย เข้า
สูผ่ ลผลิต โดยอ้างอิงจากตารางเชื่อมโยงฯ
ตารางที่ 5 รายงานต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงิน
ผลผลิ ต
ย่อย
เงิ นใน
เงิ นนอก
งบประมาณ งบประมาณ
งบ
กลาง
ค่าเสื่อม
ราคา
ต้นทุน
รวม
ปริ มาณ
หน่ วยนับ
ต้นทุนต่อ
หน่ วย
ปริ มาณ
หน่ วยนับ
ต้นทุนต่อ
หน่ วย
รวม
ตารางที่ 6 รายงานต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งเงิน
ผลผลิ ต
หลัก
รวม
เงิ นใน
เงิ นนอก
งบประมาณ งบประมาณ
งบ
กลาง
ค่าเสื่อม
ราคา
ต้นทุน
รวม
ตารางที่ 7-10 แสดงผลเปรียบเทียบต้นทุนระหว่างปีงบประมาณ จาแนกเป็ น
กิจกรรมย่อย(ตารางที่ 7)
กิจกรรมหลัก(ตารางที่ 8)
ผลผลิตย่อย(ตารางที่ 9) และผลผลิตหลัก(ตารางที่ 10)
โดยมีสมการ ดังนี้
ข้อมูลต้นทุนปี งบประมาณปจั จุบนั – ข้อมูลต้นทุนปีงบประมาณก่อน
ข้อมูลต้นทุนปีงบประมาณก่อน
ตารางที่ 11 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางตรงตาม ประเภทค่าใช้จ่าย
และประเภทของต้นทุน (คงที่/ผันแปร)
ตารางที่ 12 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางอ้อมตาม ประเภทค่าใช้จ่าย
และประเภทของต้นทุน (คงที่/ผันแปร)
ตารางที่ 2 รายงานต้นทุนตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่าย
(หน่ วย : บาท)
ค่าใช้จ่ายทางตรง
ศูนย์ต้นทุน
รวมต้นทุนผลผลิ ต
ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่าย
ประเภทที่ ประเภทที่ ประเภทที่ ประเภทที่ ประเภทที่ (5)
(1)
(2)
(3)
(4)
ค่าใช้จ่ายทางอ้อม
รวม
ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่าย
ประเภทที่ ประเภทที่ ประเภทที่ ประเภทที่ ประเภทที่ (5)
(1)
(2)
(3)
(4)
รวม
http://www.budget-rid3.com/