Ústavní právo - SOŠ a SOU Milevsko

Download Report

Transcript Ústavní právo - SOŠ a SOU Milevsko

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou-milevsko.cz

Ústavní právo

Moc zákonodárná

Název projektu

Číslo projektu Číslo a název klíčové aktivity Označení DUM Název školy Autor Předmět Tematický okruh Téma Ročník Datum tvorby Anotace

CHCEME BÝT LEPŠÍ

CZ.1.07/1.5.00/34.0557

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_02_C_18_ZSV Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko Mgr. Iveta Kašparová Právo Ústavní právo Moc zákonodárná 1. ročník (dálkové studium), 3. ročník (denní studium) 12. 2. 2013 Prezentace je určena pro výuku předmětu Právo v 1. ročníku dálkového studia, popř. ve 3. ročníku denního studia. Předmět Právo je součástí bloku RVP – společenskovědní vzdělávání.

Inovativnost materiálu spočívá v nové formě výuky s důrazem na následnou aplikaci získaných poznatků. Interaktivita se projevuje v názornosti a systematičnosti probírané látky a ve využití ICT.

• • •

Metodické pokyny:

5. – 10. snímek: výkladová část – týká se ústavního práva,

konkrétně moci zákonodárné

9. a 10. snímek: hypertextový odkaz na fotografie Poslanecké sněmovny a Senátu (po kliknutí myší na

obrazec)

11. – 18. snímek: test – žáci vybírají jednu správnou

odpověď ze tří možných, po kliknutí myší na vybranou odpověď přiletí hodnotící „smajlík“

 je soubor právních norem upravujících nejdůležitější právní vztahy ve státě • • • uspořádání státu rozdělení a výkon státní moci základní práva a svobody občanů  prameny: ústava, ústavní zákony

  ústavní zákon a nejvyšší právní předpis státu ústava demokratického právního státu ustanovuje: • • • • typ státu (republika – monarchie, jednotný – federace) nejvyšší orgány státní moci a správy rozdělení státní moci základní práva a svobody občanů

 obsahuje preambuli a 113 článků rozdělených do 8 hlav: I.

Základní ustanovení II.

Moc zákonodárná III.

IV.

V.

VI.

Moc výkonná Moc soudní Nejvyšší kontrolní úřad Česká národní banka VII.

Územní samospráva VIII.

Závěrečná ustanovení

    vykonává ji Parlament – 2 komory: • Poslanecká sněmovna • Senát posláním Parlamentu je legislativní činnost (tj. projednávání a přijímání zákonů) schůze obou komor jsou veřejné komory jsou usnášeníschopné, je-li přítomna 1/3 členů – nutný souhlas nadpoloviční většiny (u ústavního zákona – 3/5nová většina všech poslanců a přítomných senátorů)

     200 poslanců na dobu 4 let aktivní volební právo (právo volit) – 18 let pasivní volební právo (právo být volen) – 21 let poslanci voleni podle zásad poměrného

zastoupení

Poslanecká sněmovna (foto)

     81 senátorů na dobu 6 let (každé 2 roky se volí 1/3) aktivní volební právo – 18 let pasivní volební právo – 40 let senátoři voleni podle zásad většinového volebního systému (jednotliví kandidáti) Senát (foto)

Ústava ČR obsahuje 112 článků 113 článků 116 článků

Poslanci jsou voleni na dobu 4 let 5 let 6 let

Parlament patří do moci zákonodárné výkonné soudní

Hlavním úkolem Parlamentu je ochrana práv v občanskoprávním řízení kontrola státního administrativního aparátu legislativní činnost

Senát tvoří 61 senátorů 81 senátorů 200 senátorů

Komory parlamentu jsou způsobilé usnášet se, pokud je přítomno 1/3 členů 1/2 členů 3/5 členů

Ústava ČR je rozdělena do 7 hlav 8 hlav 113 hlav

Pasivní volební právo do Senátu je po dosažení věku 18 let 21 let 40 let

o RYSKA, Radovan; PUŠKINOVÁ, Monika. Právo pro střední školy. Praha: Eduko, 2012, ISBN 978-80-8720 457-3.