Prezentace - školení OVK

Download Report

Transcript Prezentace - školení OVK

VOLBY
DO ZASTUPITELSTVA OBCE
ve dnech 10. a 11. 10. 2014
OBSAH
•
•
•
•
legislativní rámec
podepsání slibu člena OVK
povinnosti předsedy OVK
zasedání OVK
– administrativa
– losování
• průběh voleb - teorie
• dotazy, podněty, připomínky
Volby 2014
Legislativa
• Zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev
obcí a o změně některých zákonů,
• Vyhláška č. 59/2002Sb. Ministerstva vnitra
o provedení některých ustanovení zákona č.
491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a
o změně některých zákonů,
• metodiky a stanoviska MVČR,
… to vše na stránkách www.mvcr.cz …
Volby 2014
Povinnosti předsedy/předsedkyně OVK
− účastní se s místopředsedou školení ČSÚ
− odpovídá za pořádek v a před volební místností
− odpovídá za správný počet přítomných členů
OVK
− odpovídá za předání výsledků voleb ČSÚ
− odpovídá za předání materiálu k archivaci
− … a další …
školení předsedů a místopředsedů OVK - 3. 10. 2014
§17 - členství v okrskové volební komisi
• vzniká složením slibu,
• končí:
– ukončení činnosti OVK,
– úmrtím člena OVK,
– vzdáním se členství v OVK; toto písemné prohlášení nelze vzít
zpět,
– odvoláním člena OVK,
– trvá-li nepřítomnost člena okrskové volební komise ve volební
místnosti bez souhlasu komise déle než 3 hodiny
• OVK je schopná se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční
většina všech jejích členů s právem hlasovat
(zapisovatelka má hlas poradní!!!),
• usnesení je přijato, vyslovila-li se pro ně nadpoloviční
většina přítomných členů
• kandidát nemůže být členem volební komise pro volby
do téhož zastupitelstva
1. zasedání OVK, losování
• počty přítomných členů OVK pro losování
• administrativa
• losování předsedy a místopředsedy
1. den voleb
před otevřením volební místnosti
• přeprava materiálů do volební místnosti
− včas
− zapisovatelka
• příprava volební místnosti, kontrola vybavení
místnosti dle §31 zákona 491/2001 Sb.
1. den voleb
před otevřením volební místnosti
• organizační záležitosti domluvit
se správcem budovy
odemykání a zamykání budovy,
vyvěšení státní vlajky
zázemí pro OVK (kuchyňka, toalety…)
bezpečnostní vybavení budovy (alarm),
zhasínání….
volební schránka
• před otevřením volební místnosti všechny
volební schránky (i přenosné):
–
–
–
–
otevřít a ukázat všem členům OVK, že jsou prázdné,
uzavřít,
zapečetit přes zámek (přes dvě protilehlé strany),
podepsat.
KLÍČE OD ZÁMKU PŘÍSLUŠNÉ VOLEBNÍ SCHRÁNKY
DO TAKTO UZAMČENÉ VOLEBNÍ SCHRÁNKY NEPATŘÍ !!!
… další povinnosti dle § 31…
• státní vlajka na budově a velký státní znak
ve volební místnosti,
• hlasovací lístky,
• úřední obálky,
• psací potřeby,
• výpis ze seznamu,
• zákon o volbách do zastupitelstva obce,
• prostor pro úpravu hlasovacích lístků …
… další povinnosti dle § 31 odst. 4
• na viditelném místě ve volební místnosti:
– vzory hlasovacích lístků,
– prohlášení o vzdání se kandidatury nebo
odvolání kandidátů,
- VZOR -
… další povinnosti
• na vstupu do budovy s volební místností vyvěsit
velké oznámení o době a místě konání voleb
s vyznačením volebních okrsků v budově,
• přímo v budově na dveřích volební místnosti
vyvěsit malé oznámení o době a místě konání
voleb s označením volebního okrsku,
• orientační tabulky k volební místnosti
(místnostem).
Zahájení hlasování
• po provedení kontroly splnění předchozích
povinností vyplývajících ze zákona a
dalších povinností, předseda OVK
– prohlásí volby za zahájené,
– otevře volební místnost,
– zahájí hlasování.
HLASOVÁNÍ
• volič hlasuje osobně (výjimka – zdravotní stav …),
• volič prokáže svou totožnost
– OP – pozor na „odstřižené rožky“, platnost a vyznačení omezení
způsobilosti
– pas,
• člen OVK označí kroužkem do seznamu voličů,
• člen OVK vydá úřední obálku, případně i hlasovací
lístek,
• volič se musí odebrat do prostoru pro úpravu
hlasovacích lístků (v opačném případě je člen OVK
povinen znemožnit hlasování),
• volič hlasuje vhozením úřední obálky do volební
schránky.
HLASOVÁNÍ
-2-
• na žádost voliče (zejména zdravotní důvody)
hlasování mimo volební místnost
– pouze v územním obvodu volebního okrsku,
– minimálně 2 členové OVK
•
•
•
•
přenosná volební schránka (zapečetěná, podepsaná),
úřední obálky,
hlasovací lístky,
druhý výtisk seznamu voličů.
– nutnost zachování tajnosti hlasování!!!
Povinnosti okrskové
volební komise §16
•
•
•
•
•
dbá o pořádek ve volební místnosti,
zajišťuje hlasování a dozírá na jeho průběh,
sčítá hlasy a vyhotovuje zápis,
odevzdává volební dokumentaci k archivaci,
je schopna se usnášet nadpoloviční většinou
přítomných členů s právem hlasovat,
• za nepřítomného předsedu jedná místopředseda
Přerušení hlasování – konec 1. dne
• umožnit hlasování všem voličům před a ve
volební místností,
• zapečetit volební schránky a podepsat,
• zabezpečit hlasovací materiál a zapečetit,
• uzavřít okna, uzamknout volební místnost,
zapečetit (raději zámek) podpisy na pečeť, ne na
dveře,
• sejmout vlajku, pokud je nutné,
• uzamknout budovu (pokud neuzamkne
správce).
Zahájení hlasování - 2. den
• kontrola neporušenosti pečetí před
vstupem do volební místnosti
(nadpoloviční většina OVK),
• odemknout volební místnost,
• zkontrolovat neporušenosti pečetí na
volebních schránkách,
• vyvěsit vlajku,
• vybalit materiály,
Ukončení hlasování
• umožnit hlasování všem voličům,
• uzavřít volební místnost,
• předseda OVK prohlásí hlasování za
ukončené.
Sčítání – sobota ve 14.00
• přítomnost jiných osob mimo členy OVK při sčítání hlasů
– ČSÚ, MMO, SVK, popřípadě s povolením SVK
• zjistit počet vydaných úředních obálek (ze seznamu
voličů),
• uložit a zapečetit nepoužité materiály,
• zkontrolovat neporušenost pečetí na volebních
schránkách,
• otevřít volební schránky, obsah vysypat na pracovní
plochu, vyřadit neplatné hlasovací lístky (bez úřední
obálky), spočítat a vyhotovit zápis
Zvláštnosti voleb do zastupitelstev obcí
• Volič může udělit tolik hlasů, kolik se volí zastupitelů v obci
§34/2
• Hlasovací lístek je neplatný:
–
–
–
–
nejsou li z hlasovacího lístku patrné potřebné údaje
§41/4
není označena žádná volební strana ani žádný kandidát §41/2/a
je označena více než jedna volební strana
§41/2/b
pokud budou v obálce stejné lístky do jednoho zastupitelstva
§41/2/f
– je označeno více kandidátů, než kolik se v obci volí
§41/2/c
• nezáleží, zda byl označen i neplatný kandidát
§41/2/c
• označení kandidátů již označené strany se nepočítá §41/3
Všechny hlasovací lístky s neplatným hlasem
jsou před sčítáním hlasů vyřazeny!
Způsoby udělování hlasů voličem
Volič označil:
1. jednotlivé kandidáty
2. volební stranu
3. kombinoval oba způsoby
Zásada: Bez ohledu na použitý způsob označení se hlasy
započítávají jednotlivým platným kandidátům!
Hlasovací lístek pro obec Vesnička
- volí se 7 členů zastupitelstva
- z volební strany ZVÍŘATA byl odvolán kandidát Koza
HLASOVACÍ LÍSTEK
Pro volby do zastupitelstva obce ve dnech 29. - 30. února 2222
Obec Vesnička
Do zastupitelstva se volí 7 členů
OVOCE
ZELENINA
ZVÍŘATA
MRAMOR
KVĚTINY
vylosované číslo: 1
vylosované číslo: 2
vylosované číslo: 3
vylosované číslo: 4
vylosované číslo: 5
1. Jablko
1. Petržel
1. Koza
2. Hruška
2. Mrkev
2. Sysel
2. Slunečnice
3. Třešeň
3. Hrášek
3. Křeček
3. Sasanka
4. Švestka
4. Cibule
4. Lev
4. Tulipán
5. Ryngle
5. Kopr
5. Tygr
5. Kopřiva
6. Pomeranč
6. Celer
6. Krokodýl
7. Kiwi
7. Fazole
7. Antilopa
8. Angrešt
9. Rybíz
Mramor
1. Karafiát
zvoleni jednotliví kandidáti – max. 7!!!
HLASOVACÍ LÍSTEK
Pro volby do zastupitelstva obce ve dnech 29. - 30. února 2222
Obec Vesnička
Do zastupitelstva se volí 7 členů
OVOCE
ZELENINA
ZVÍŘATA
MRAMOR
KVĚTINY
vylosované číslo: 1
vylosované číslo: 2
vylosované číslo: 3
vylosované číslo: 4
vylosované číslo: 5
1. Jablko
1. Petržel
1. Koza
2. Hruška
x
x
2. Mrkev
x
x
Mramor
x
1. Karafiát
2. Slunečnice
2. Sysel
3. Třešeň
3. Hrášek
3. Křeček
4. Švestka
4. Cibule
4. Lev
4. Tulipán
5. Ryngle
5. Kopr
5. Tygr
5. Kopřiva
6. Celer
6. Krokodýl
7. Fazole
7. Antilopa
6. Pomeranč
7. Kiwi
8. Angrešt
9. Rybíz
x
x
3. Sasanka
zvolena jedna volební strana – max. 1!!!
HLASOVACÍ LÍSTEK
Pro volby do zastupitelstva obce ve dnech 29. - 30. února 2222
Obec Vesnička
Do zastupitelstva se volí 7 členů
x
OVOCE
ZELENINA
ZVÍŘATA
MRAMOR
KVĚTINY
vylosované číslo: 1
vylosované číslo: 2
vylosované číslo: 3
vylosované číslo: 4
vylosované číslo: 5
1. Jablko
1. Petržel
1. Koza
2. Hruška
2. Mrkev
2. Sysel
2. Slunečnice
3. Třešeň
3. Hrášek
3. Křeček
3. Sasanka
4. Švestka
4. Cibule
4. Lev
4. Tulipán
5. Ryngle
5. Kopr
5. Tygr
5. Kopřiva
6. Pomeranč
6. Celer
6. Krokodýl
7. Kiwi
7. Fazole
7. Antilopa
8. Angrešt
9. Rybíz
Mramor
1. Karafiát
vybrána kombinace jednotlivých kandidátů a volební strany
HLASOVACÍ LÍSTEK
Pro volby do zastupitelstva obce ve dnech 29. - 30. února 2222
Obec Vesnička
Do zastupitelstva se volí 7 členů
OVOCE
ZELENINA
ZVÍŘATA
MRAMOR
vylosované číslo: 1
vylosované číslo: 2
vylosované číslo: 3
vylosované číslo: 4
1. Jablko
1. Petržel
2. Hruška
x
1. Koza
x
Mramor
x
KVĚTINY
vylosované číslo: 5
1. Karafiát
2. Sysel
2. Slunečnice
3. Křeček
3. Sasanka
4. Cibule
4. Lev
4. Tulipán
5. Ryngle
5. Kopr
5. Tygr
5. Kopřiva
6. Pomeranč
6. Celer
6. Krokodýl
7. Kiwi
7. Fazole
7. Antilopa
x
3. Třešeň
4. Švestka
8. Angrešt
9. Rybíz
2. Mrkev
3. Hrášek
x
x
vybrána kombinace jednotlivých kandidátů a volební strany
POZOR NA HLASY PRO KANDIDÁTY Z RÁMCI HLASU PRO STRANU
HLASOVACÍ LÍSTEK
Pro volby do zastupitelstva obce ve dnech 29. - 30. února 2222
Obec Vesnička
Do zastupitelstva se volí 7 členů
OVOCE
ZELENINA
vylosované číslo: 1
vylosované číslo: 2
1. Jablko
1. Petržel
2. Hruška
x
x
x
ZVÍŘATA
MRAMOR
KVĚTINY
vylosované číslo: 3
vylosované číslo: 4
vylosované číslo: 5
1. Koza
2. Mrkev
2. Sysel
3. Třešeň
3. Hrášek
3. Křeček
4. Švestka
4. Cibule
4. Lev
5. Ryngle
5. Kopr
5. Tygr
6. Celer
6. Krokodýl
6. Pomeranč
7. Kiwi
8. Angrešt
9. Rybíz
x
x
7. Fazole
x
7. Antilopa
x
1. Karafiát
Mramor
2. Slunečnice
x
3. Sasanka
4. Tulipán
x
5. Kopřiva
Platnost hlasovacího lístku potvrdí
s konečnou platností
okrsková volební komise.
§41/5
(V případě neshody se hlasuje!!!)
Poznámky ke sčítání hlasů
• zápis na pomocné sčítací archy
• pořádek na stole – tužky, fixy,
• posuzování hlasovacích lístků celou
komisí
Předání výsledků voleb
• předat výsledky hlasování za OVK na
pracoviště ČSÚ (Krnovská 71/D)
– předseda a zapisovatel/ka
– komise se nerozpouští!!!
• převzít potvrzení o předání výsledků
• vyzvednout a odevzdat materiály
k archivaci
• oficiálně rozpustit OVK
další poznámky k materiálům
• nutno rozlišit materiál k archivaci
a kancelářské potřeby
• vrátit roznáškové seznamy voličů!!!
vyznačené kancelářské potřeby se budou
vracet (spisovna MMO)
Obecné pokyny k volbám
• využívat služební řidiče,
• přítomnost nadpolovičního počtu členů OVK ve volební
místnosti (členů s právem hlasovat),
• max. doba nepřítomnosti člena OVK - 3 hod.
– se souhlasem komise,
• fotografovat u hlasování jen s povolením předsedy OVK
(v prostorách pro úpravu hlasovacích lístků fotografování
zakázáno!!!),
• fotografovat při sčítání hlasů jen s povolením SVK,
• důstojné oblečení členů OVK,
• členové OVK nesmějí poskytovat informace o průběhu
hlasování a výsledcích mimo počty voličů!!!
• V průběhu hlasování nesmí členové OVK od voličů
převzít úřední obálky a jakkoliv s nimi manipulovat!!!
• DOTAZY
• POSTŘEHY
• PŘIPOMÍNKY
DĚKUJEME
ZA
POZORNOST