Diapozitiv 1 - Združenje občin Slovenije

Download Report

Transcript Diapozitiv 1 - Združenje občin Slovenije

PRIPRAVA OBČINSKIH UPRAV
NA JESENSKE VOLITVE
Posvet Združenja občin Slovenije
Ljubljana, 16.3.2010
[email protected]
VSEBINA PREDSTAVITVE
• Uskladitev statuta občine z zakonom o lokalni
samoupravi in drugimi predpisi,
• Sprememba števila članov občinskega sveta v
statutu občine,
• Uskladitev poslovnika občinskega sveta s
statutom občine,
• Ureditev poslovnika glede na prakso
občinskega sveta za lažje delo,
• Spremembe v notranji členitvi občine,
• Uvedba volilnih enot ali njihove spremembe
[email protected]
VSEBINA PREDSTAVITVE
• Postopki v zvezi s plakatiranjem in
oglaševanjem (lokalni časopis !!!),
• Sprejem sklepa o delni povrnitvi stroškov
volilne kampanje;
• Pregled sprejetih predpisov občine, stanje
njihove realizacije, predpisi v pripravi,
• Posodobitev spletne strani občine, objava
sprejetih predpisov
• Ureditev vseh evidenc glede poteka mandata
predstavnikov ustanovitelja v javnih zavodih,
javnih podjetjih, agencijah in drugo…
[email protected]
TERMINSKI NAČRT
• Izračun, koliko sej občinskega sveta bo še do
konca mandata
• Pregled prepisov, ki so v prvi ali drugi
obravnavi, kaj je še v programu dela,
določitev prioritet obravnave predpisov
• Pravno pravilo: s potekom mandata OS se
končajo vsi pričeti postopki obravnave in
sprejema predpisa
• Politično pravilo: s pričetkom volilne kampanje
naj OS ne bi več zasedal oziroma obravnaval
gradiva, ki je po vsebini lahko predmet volilne
kampanje
[email protected]
PRIORITETE/1
• Statut, poslovnik, pravilnik o plačah
funkcionarjev
• Sprememba števila članov OS – sprememba
volilnega sistema!!!
• Sprememba v notranji členitvi občine –
posledice !!!
• Sprejem novega odloka o določitvi volilnih
enot ali sprememba tega akta
• Sprejem sklepa o imenovanju občinske volilne
komisije (glej kdaj poteče mandat!!!)
[email protected]
PRIORITETE/2
• Sprejem sklepa o delni povrnitvi
stroškov volilne kampanje
• Sprejem odloka o oglaševanju
(plakatiranju) v času volilne kampanje
– ureditev v lokalnem časopisu, ter na
njegovi podlagi pravilnika o merilih za
določitev lokacij in o lokacijah za
oglaševanje
[email protected]
USKLADITEV STATUTA
• 1. ZLS-N, Ur. list RS, št. 60/07
• 2. ZLS-O, Ur. list RS, št. 76/08
• 3. ZLS-P, Ur. list RS, št. 79/09
Največ sprememb in dopolnitev v letu
2007.
[email protected]
ZLS-N
• Uskladitev z zakonom, ki ureja javne uslužbence, glede
nazivov uslužbencev,
• Uskladitev z zakonom, ki ureja plače, glede plač
funkcionarjev,
• Črtan člen o pokrajinah
• Nezdružljivost člana sveta ožjega dela občine (ter
prehodna določba, ki prične veljati po letošnjih lokalnih
volitvah,
• Dostop do podatkov iz zbirke podatkov drugega
upravljavca, če jih občina potrebuje za svoje delo,
• Določitev pravilnika o obveznih sestavinah poročila NO
• Določitev organa skupne občinske uprave, sedeža,
vodje…
[email protected]
ZLS-O
Občina lahko podeljuje denarne pomoči in
simbolične nagrade ob posebnih
priložnostih ali obletnicah občanov.
[email protected]
ZLS-P
• Določitev meritornega odločanja upravnega sodišča,
kadar OS pritožbi kandidata za župana oziroma
kandidata, predstavnika kandidature oziroma
predstavnika liste kandidatov za člane OS ne ugodi.
• Ureditev postopka v zvezi z odstopom člana OS. Če član
občinskega sveta odstopi, mu preneha mandat z dnem,
ko je podal odstopno izjavo županu, županu pa, ko o
svojem odstopu pisno obvesti občinski svet in občinsko
volilno komisijo. Župan mora občinski svet in občinsko
volilno komisijo obvestiti o odstopu člana občinskega
sveta v roku osmih dni od prejema pisne odstopne
izjave.
• Določitev postopka volitev romskega predstavnika v OS,
če volitev ne izvede občina sama (primer občine
Grosuplje).
[email protected]
DRUGE POMEMBNE USKLADITVE
STATUTA
• Še vedno ni določen način odločanja OS
• Odločitev o številu delovnih teles OS, njihovih
pristojnosti in sestavi
• Imenovanje in razrešitev podžupana
• Uskladiti poglavje o delovanju NO
• Določitev poglavja o skupni občinski upravi, če
je občina vključena vanjo
• Ureditev poglavja o premoženju in financiranju
občine
• Sprejeti prečiščeno besedilo
[email protected]
SPREMEMBA ŠTEVILA ČLANOV OS –
določitev v statutu
• Je politična odločitev
• Občina v statutu sama določi, koliko
članov šteje OS
• Le za prve volitve po ustanovitvi občine
določa zakon o lokalnih volitvah število
članov sveta po merilih glede na število
prebivalcev
• Pomembno, če se s tem spremeni
sistem volitev !
[email protected]
USKLADITEV POSLOVNIKA/1
• Natančno urediti poglavje o konstitutivni seji
OS
• Možnost: Vpeljati določbe o svetniških
skupinah oziroma svetniških klubih (znotraj
poglavja o pravicah in obveznostih članov
sveta): kako se svetniški klubi sestavijo in
oblikujejo po konstitutivni seji OS, izstopi
svetnikov iz kluba in prestopi v drug klub,
oblikovanje “kluba samostojnih svetnikov”,
določitev položaja samostojnega svetnika.
[email protected]
USKLADITEV POSLOVNIKA/2
• Opredeliti vrste sej: če izvajate dopisne seje,
je to treba urediti v poslovniku; kdaj izredne
seje; sprejem letnega programa dela OS.
• Kdo prejema gradivo za sejo: v fizični ali tudi
v elektronski obliki, obvezno na spletno stran
občine
• Poenostaviti postopek obravnave in
sprejemanja občinskega predpisa
• Natančno določiti postopek obravnave in
sprejemanja odloka o proračunu, posebej s
stališča participacije občanov – javna
razgrnitev
[email protected]
USKLADITEV POSLOVNIKA/3
• Vpeljati časovno omejeno razpravo, če to
pripomore k redu v vseh fazah obravnave
(politična odločitev);
• Izogibanje enofazni obravnavi akta, če to ni
posebej opredeljeno v skrajšanem ali nujnem
postopku (primer: na prvi obravnavi ni
pripomb in se tako gradivo “preoblikuje” kot
druga obravnava);
• Opisati vsebino zapisnika seje, tonsko
snemanje, glasovanje z glasovalno napravo…
[email protected]
USKLADITEV POSLOVNIKA/4
• Določiti postopek sprejema obvezne
razlage predpisa in postopek za
sprejem prečiščenega besedila
predpisa;
• Opredeliti postopek imenovanj in še
posebej razrešitev osebe, ki jo voli ali
imenuje svet
[email protected]
DOLOČITEV VOLILNIH ENOT/1
• Je politična odločitev OS
• Večinski volilni sistem: občina je obvezno
razdeljena na VE, razen, ko OS šteje 7 članov
• Proporcionalni volilni sistem: občina je lahko
razdeljena na VE.
• Če je občina razdeljena na VE, ne glede na
volilni sistem, pa se spremeni število članov
OS, JE OBVEZNA SPREMEMBA odloka o VE.
[email protected]
DOLOČITEV VOLILNIH ENOT/2
• Če se je v mandatu spremenila notranja
členitev občine, in so VE vezane na krajevne,
vaške ali četrtne skupnosti, je prav tako
potrebna uskladitev predpisa
• Če OS odloči, da bo občina ena VE, pa je bila
pred tem razdeljena na VE, je treba sprejeti
odlok o prenehanju veljavnosti odloka o
določitvi VE…
• V nekaterih občinah že napovedujejo
spremembo statuta z manjšim številom članov
OS. Razlog: nižji stroški delovanja sveta
[email protected]
IMENOVANJE OVK
•
•
•
•
Mandat OVK traja štiri leta in poteče praviloma z
dokončanjem vseh volilnih opravil po rednih lokalnih
volitvah. OVK sodeluje na konstitutivni seji, ima
določene pristojnosti.
Zakon o lokalnih volitvah izrecno določa, da se v
primeru, da mandat OVK poteče po razpisu volitev,
mandat podaljša.
Pregled sestave: zamenjave, če je član OVK med
mandatom zamenjal stalno bivališče izven občine; če
kandidira; če opravlja funkcijo, ki ni združljiva.
Imenovanje tajnika OVK izmed javnih uslužbencev.
[email protected]
OGLAŠEVANJE IN PLAKATIRANJE
• Pravna podlaga: zakon o gospodarskih javnih službah,
zakon o volilni in referendumski kampanji
• 8. člen ZVRK: Lepljenje in nameščanje plakatov z
oglaševalskimi vsebinami za volilno kampanjo (v
nadaljnjem besedilu: plakati) je dovoljeno na plakatnih
mestih, ki jih določi lokalna skupnost. Lokalna skupnost
mora brezplačno, tudi brez plačila komunalne takse,
zagotoviti vsem organizatorjem volilne kampanje
enakopravnost pri lepljenju in nameščanju plakatov na
teh plakatnih mestih, katerih število in skupna površina
morata posameznemu organizatorju volilne kampanje
omogočati vsaj osnovno informiranje volivcev v lokalni
skupnosti o listi kandidatov ali kandidatu oziroma o
referendumskem vprašanju.
[email protected]
DELNA POVRNITEV STROŠKOV
VOLILNE KAMPANJE/1
28. člen ZVRK:
• (1) Lokalna skupnost pred začetkom volilne kampanje
določi višino delnega povračila stroškov organizatorjem
volilne kampanje. Lokalna skupnost lahko določi, da
pripada delno povračilo stroškov samo organizatorjem
volilne kampanje, ki so jim pripadli mandati v
predstavniškem organu lokalne skupnosti, in samo
organizatorjem volilne kampanje za individualni organ
lokalne skupnosti, katerih kandidati so dosegli določen
odstotek od skupnega števila volilnih upravičencev, ki so
glasovali, pri čemer odstotek, ki ga določi lokalna
skupnost, ne sme presegati 10%.
[email protected]
DELNA POVRNITEV STROŠKOV
VOLILNE KAMPANJE/2
• (2) Višina delnega povračila stroškov organizatorjem
volilne kampanje na volitvah za člane v predstavniških
organih lokalnih skupnosti ne sme presegati višine
povračila za dobljeni glas organizatorjem volilne
kampanje za poslance državnega zbora. Višina delnega
povračila stroškov organizatorjem volilne kampanje za
individualne organe lokalnih skupnosti ne sme presegati
višine povračila za dobljeni glas organizatorjem volilne
kampanje za predsednika republike. Če pride na
volitvah za individualni organ lokalne skupnosti do
drugega kroga glasovanja, sta kandidata, ki kandidirata
v drugem krogu, upravičena do povračila stroškov le na
osnovi dobljenih glasov v tem krogu.
[email protected]
LOKALNI ČASOPIS
• Pravna podlaga: Zakon o medijih (Ur. list RS,
št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo),
nadomestil zakon o javnih glasilih iz leta 1994
• Oglaševanje političnih strank in list, tudi v
času volilne kampanj, pod pogoji, določenimi v
zakonu in aktu občinskega sveta
• Lahko se odloči za brezplačno predstavitev
kandidatov in list pod vnaprej znanimi pogoji,
določenimi v aktu občinskega sveta, z
upoštevanjem enakopravnosti vseh kandidatov
in kandidatk.
[email protected]
EVIDENCE
• KMVVI vodi po uradni dolžnosti vse evidence
predstavnikov ustanovitelja v svetih javnih
zavodov, javnih podjetij, agencij in drugih
organov in organizacij
• S potekom mandata občinskega sveta ne
poteče mandat predstavnikov v svetih zavodov
in podjetij; to so predstavniki ustanovitelja in
ne predstavniki občinskega sveta; popraviti
statutarno določbo
[email protected]
DOKUMENTARNO GRADIVO
• Potek mandata pomeni tudi ureditev
dokumentarnega gradiva v zvezi z
delovanjem občinskega sveta, delovnih
teles, drugih organov občine po
posebnih zakonih.
• To je osnova za priprava poročila o
mandatu.
[email protected]
UREDITEV SPLETNE STRANI OBČINE
• ZLS in ZDIJZ določata, da ima občina obvezno
uradno spletno stran, na kateri objavlja vse
veljavne predpise ter predpise v obravnavi na
občinskem svetu
• Urediti katalog informacij javnega značaja
• Urediti seznam veljavnih predpisov z navezavo
na uradno glasilo, v kateri občina objavlja
sprejete predpise
[email protected]
POTEK MANDATA DRUGIM ORGANOM PO
POSEBNIH ZAKONIH
• Občina mora imeti: svet za preventivo in
vzgojo v cestnem prometu; odbor za
razpolaganje s sredstvi požarnega sklada; štab
civilne zaščite; svet za varstvo najemnikov
neprofitnih stanovanj in druge organe v skladu
z zakoni.
• Mandat organov po posebnih zakonih,
organov, ki jih je imenoval občinski svet ali
župan je vezan na mandat občinskega sveta.
[email protected]
HVALA ZA POZORNOST!
ŽELIM VAM VELIKO USPEHOV!
[email protected]