ZAKON O SODELOVANJU DELAVCEV PRI UPRAVLJANJU pp

Download Report

Transcript ZAKON O SODELOVANJU DELAVCEV PRI UPRAVLJANJU pp

ZAKON O SODELOVANJU
DELAVCEV PRI UPRAVLJANJU
Uradni list RS št. 42/93
Uradni list RS št.56/2001
Splošne določbe
• Zakon določa načine in pogoje za sodelovanje
delavcev pri upravljanju, ne glede na obliko
lastnine
• V zavodih za delavce posameznike ta zakon,
kolektivno poseben zakon
Načini soupravljanja
• Pravica do pobude in odgovora na pobudo
• Pravica do obveščenosti
• Pravica dajanja mnenj in predlogov ter pravica
do odgovora nanje
• Skupna posvetovanja z delodajalcem
• Pravica do soodločanja
• Pravica do zadržanja odločitve delodajalca
Pravica do soupravljanja se uresničuje
preko:
• Sveta delavcev ali delavskega zaupnika
• Zbora delavcev
• Predstavnikov delavcev v organih družb
• Individualna in kolektivna pravica do
soupravljanja
Dogovor med svetom delavcev in
delodajalcem
• Dogovor v pisni obliki
• Podrobnejša ureditev uresničevanja pravic –
lahko tudi več, kot v zakonu
• Javna objava dogovora v družbi
• Dogovor ne sme posegati v pravice iz
delovnega razmerja, ki se urejajo s KP (5. čl.)
• Dogovor se uporablja neposredno
7.člen ZSDU
• S pravico do sodelovanja delavcev pri
upravljanju se ne posega v pravice in
obveznosti sindikatov in združenj delodajalcev,
da ščitijo interese svojih članov
• Svet delavcev se mora vzdržati kakršnihkoli
oblik sindikalnega boja
Svet delavcev in delavski zaupnik
• Družba do 20 delavcev – delavski zaupnik
• Način izvolitve enak
• Pravice enake, kot svet delavcev
Število članov sveta delavcev
-do 50 delavcev – trije člani
-51 do 100 delavcev – pet članov
-101 do 200 delavcev – sedem članov
-202 do 400 delavcev – devet članov
-401 do 600 delavcev – enajst članov
-601 do 1000 delavcev - trinajst članov
-nad 1000 delavcev –dodatna dva člana na
vsakih dodatnih 1000 delavcev
• Mandat štiri leta, možna ponovna izvolitev
• V času mandata se število članov SD ne
spremeni
• SD preneha z delom, če se število delavcev z
volilno pravico zmanjša pod 20
Aktivna volilna pravica
• DA, vsi delavci po šestih mesecih
nepretrganega dela v družbi
• NE, direktor – uprava, delavci s posebnimi
pooblastili in odgovornostmi (vodilno osebje),
njihovi družinski člani
Pasivna volilna pravica
• Vsi delavci z aktivno volilno pravico po 12
mesecih zaposlitve
• V novoustanovljenih družbah ni časovnih
omejitev pri pasivni in aktivni volilni pravici
• Tajno in neposredno osebno glasovanje, en
delavec – en glas
Razpis volitev
• Sklep o razpisu 60 – 90 dni pred iztekom
mandata
• Dan volitev
• Število članov sveta
• Volilna komisija
• Objava sklepa
Prva ustanovitev SD
• Zbor delavcev – skličejo ga najmanj trije
delavci ali reprezentativni sindikat
• Večina glasov za izvolitev SD
• Volilna komisija
• Datum volitev
Volilni organi
•
•
•
•
•
•
•
Volilna komisija – mandat štiri leta
Volilni odbori – vsake volitve posebej
Volilni organi – člani in namestniki
Predhodno pisno soglasje
Pogoj – aktivna volilna pravica
Izključujoča funkcija s funkcijo člana SD
Sklepčnost – dve tretjini članov ali
namestnikov
• Pri delu lahko prisotni predstavniki sindikatov
in predstavniki kandidatov
Volilna komisija
• Skrbi za zakonitost volitev
• Ugotavlja skladnost predlogov kandidatov z
zakonom in objava
• Določa volišča
• Določa seznam volivcev
• Imenuje volilne odbore (nad 50 delavcev)
• Ugotavlja rezultate glasovanja in jih objavlja
• Vodi tehnično delo v zvezi z volitvami
Kandidiranje članov SD
• 20 – 50 delavcev – najmanj trije delavci
• 51 – 300 delavcev – najmanj 10% delavcev
• Nad 300 delavcev – 10% ali najmanj 50
delavcev
• Reprezentativni sindikat
• Pisnost predlogov, podpisi delavcev, če je
kandidatura s podpisi
• Pisno soglasje kandidatov
• Možnost ločenih volitev za posamezne
skupine ali dele podjetja – sklep SD
• Predlogi v 21 dneh od objave sklepa o razpisu
• Preizkus skladnosti in pravočasnosti v 3. dneh
• V primeru pomanjkljivosti – odprava v 3. dneh
ali zavrnitev predloga
• Če je premalo kandidatov – dodaten rok 7 dni
• V primeru zavrnitve – pritožba – sodišče 8 dni
Volitve članov SD
• Obvestilo o volitvah
• Tajnost glasovanja, možnost predčasnega
glasovanja
• Glasovnice – abecedni vrstni red, za koliko
kandidatov se glasuje
• Neveljavne glasovnice
• Zapisnik volilnih odborov in volilne komisije
• Veljavnost volitev – 50 % udeležbe (pobuda na
ESS)
• V primeru razveljavitve – ponovne volitve v 60
dneh po pravnomočnosti sklepa
• Pravica do pritožbe na sodišče v 8. dneh
• Volitve najmanj 15 dni pred iztekom mandata
• En izvod zapisnika upravi in javna objava
• Z objavo rezultatov SD izvoljen, z delom začne
po izteku prejšnjega mandata
Prenehanje članstva v SD
•
•
•
•
•
•
Smrt
Pretek mandata
Izguba volilne pravice
Odpoklic
Odstop (ko SD prejme pisno izjavo)
Prenehanje DR v družbi
Posledice
• Prvi naslednji kandidat – najmanj 5% glasov
• Če več kot 1/3 predčasno preneha mandat in
ni dovolj nadomestnih članov, nadomestne
volitve v 15 dneh od dneva ugotovitve
Odpoklic
• 10% delavcev (podpisi) ali reprezentativni
sindikat
• Navedeni morajo biti razlogi za odpoklic
• Volilna komisija ne presoja razlogov
• V 30 dneh glasovanje o odpoklicu
• Član je odpoklican, če je tako glasovala večina
delavcev z aktivno volilno pravico v času
glasovanja
Varstvo volilne pravice
• Svoboda in tajnost volitev
• Sodno varstvo v 8. dneh
• Stroški volitev
Način dela SD
• Prvo sejo skliče predsednik volilne komisije
• SD izmed sebe izvoli predsednika in
namestnika
• Člani SD ne smejo biti ovirani ne pri delu v SD,
ne pri svojem delu
Poslovnik SD
•
•
•
•
•
•
Način sklicevanja sej
Sklepčnost
Način sprejemanja odločitev
Vodenje zapisnika
Sodelovanje zunanjih oseb
Način konstituiranja odborov (ženske, mladi,
invalidi, dislocirane enote)
• Pristojnosti odborov, obvestilo uprave
• Sestanki praviloma v delovnem času – 5 ur
mesečno za udeležbo na sejah za člana
• Pravočasno obvestilo uprave o času seje
• Če je seja izven rednega delovnega časa, se ta
čas šteje za redni delovni čas
Posvetovanje, izobraževanje
• Člani sveta (vsak član) – pravica do treh ur
mesečno za posvetovanje z delavci
• Pravica do 40 plačanih ur na leto za
izobraževanje (za učinkovito delo SD)
• Na podlagi dogovora možno tudi več ur
• Ure morajo biti plačane enako, kot če bi delal
Profesionalizacija
• Družba od 50 do 100 delavcev – en član za 4
ure
• Družba od 100 do 300 delavcev – dva člana po
4 ure
• Družba od 300 do 600 delavcev – en član s
polnim delovnim časom
• Družba od 600 do 1000 delavcev – dva člana s
polnim delovnim časom
• Na vsakih dodatnih 600 delavcev – še en član
Plačilo članov SD
• Plača ne sme biti nižja kot pred izvolitvijo ali
pa mora biti enaka, kot jo prejemajo zaposleni
v družbi z enako izobrazbo
• Plača se revalorizira z rastjo ostalih plač v
družbi
• Člani SD in osebe iz 61. člena morajo varovati
poslovno skrivnost družbe
Stroški za delo SD
•
•
•
•
•
Prostor za seje, sprejem strank
Plače poklicnih članov SD
Stroški materialnih sredstev
Stroški administrativnega osebja
Stroški zunanjih strokovnjakov (61. člen), če je
tako predhodno dogovorjeno, najmanj pa 50%
povprečne plače (v družbi)na vsakega člana SD
• Možen dogovor za fiksen znesek, vendar je iz
tega možno le financiranje dela SD
Delovnopravna imuniteta
• Člana SD ni mogoče v času opravljanja
funkcije, če ravna v skladu z zakoni in KP
prerazporediti na drugo delovno mesto ali
uvrstiti med presežke (brez soglasja SD)
• Ni mu možno znižati plače, začeti
disciplinskega ali odškodninskega postopka ali
ga postavljati v manj ugoden položaj
• Če pride do pravnega prenosa podjetja , član
SD ohrani svoj status, če pri novem
delodajalcu za to obstajajo pogoji (novo)
• Prejšnji odstavek se ne uporablja, če so
izpolnjeni pogoji za novo imenovanje SD
• Član SD, ki mu preneha mandat zaradi
spremembe delodajalca, uživa varstvo še
devet mesecev po prenehanju funkcije in
varstvo pred odpovedjo v skladu z ZDR
Zbor delavcev družbe
• SD ima pravico sklicati zbor delavcev, lahko vse
delavce ali pa le posamezno enoto
• Zbor delavcev ne more odločati o vprašanjih,
ki so v pristojnosti SD
• SD lahko povabi na zbor delavcev osebe iz 61.
člena zakona
• Direktorja je potrebno obvestiti o sklicu
zbora,predstavnik družbe ima pravico
sodelovati na zboru
• SD je dolžan sklicati zbor delavcev na zahtevo
direktorja in uvrstiti na dnevni red vprašanja,
ki jih direktor predlaga
• Zbor delavcev se lahko skliče enkrat letno med
delovnim časom, drugače pa praviloma izven
rednega delovnega časa, če ni drugače
dogovorjeno
• Način sklica in delo zbora se uredita s
poslovnikom SD
SD kapitalsko povezanih družb
• Ustanovi se v kapitalsko povezanih družbah, v
njem sodelujejo predstavniki vseh kapitalsko
povezanih družb, o ustanoviti odločajo SD v
družbah
• Člane imenujejo SD izmed svojih članov,
število članov pa določijo z dogovorom
• Obravnava vprašanja, ki se nanašajo na
delavce v vseh družbah
• S sporazumom se določijo pristojnosti in
vprašanja, ki se na tem svetu obravnavajo
• Za način dela se smiselno uporabljajo dolčbe
tega zakona
• Mandat članov se veže na mandate v svetih
delavcev, iz katerih so bili imenovani
Sodelovanje delavcev v organih
družbe
• Predstavniki delavcev v NS
• Predstavnik delavcev v upravi družbe –
delavski direktor
• Enotirni sistem – član uprave
• Število članov NS se določi s statutom družbe
• Ne manj kot tretjina in ne več kot polovica
• Predsednik NS je vedno predstavnik
delničarjev in ima odločilni glas (če je 50:50)
• Predstavnike delavcev – člane NS izvoli in
odpokliče SD in s tem seznani skupščino
• Način izvolitve se določi s poslovnikom
• Zastopajo vse delavce, po ZGD pa morajo
delati v interesu družbe
• Nad 500 zaposlenih – delavski direktor
• Predlaga ga SD, imenuje ga organ lastnikov
• Delavski direktor zastopa in predstavlja
interese glede kadrovskih / socialnih vprašanj
Sodelovanje delavcev pri
upravljanju družbe – dva načina
• Neposredno obveščanje in dajanje mnenj in
predlogov
• Preko delavskega zaupnika ali SD, preko njega
dajejo predloge, mnenja, zahtevajo skupno
posvetovanje, soodločajo o posameznih
vprašanjih in zahtevajo zadržanje posameznih
odločitev delodajalca do sprejema končne
odločitve na pristojnem organu
• Delodajalec in SD se praviloma sestajata
enkrat mesečno na zahtevo enega ali drugega
Pristojnosti sveta delavcev
• Skrbi za izvajanje zakonov, drugih predpisov,
sprejetih KP ter doseženih dogovorov
• Predlaga ukrepe, ki so v korist delavcev
• Sprejema predloge in pobude delavcev in jih
upošteva pri dogovarjanju z delodajalcem
• Pomaga pri vključevanju v delo skupinam, ki
jim je zagotovljeno posebno varstvo
Pravice delavca - posameznika
• Do pobude in odgovora na pobudo, če se
nanaša na njegovo del. mesto ali
organizacijsko enoto
• Biti pravočasno obveščen o spremembah na
svojem delovnem področju
• Do mnenja o vprašanjih glede njegovega del.
mesta in del procesa
• Do pojasnil s področja plač, drugih področij
delovnega razmerja, tega zakona, vse v 30
dneh
Pravice SD – obveščanje o:
•
•
•
•
•
Gospodarskem položaju družbe
Razvojnih ciljih družbe
Stanju proizvodnje in prodaje
Splošnem gospodarskem položaju panoge
Spremembi dejavnosti !!! – obvestilo pred
sprejemom dokončne odločitve
• Zmanjšanju gospodarske dejavnosti !!!
• Spremembah v organizaciji proizvodnje !!!
• Spremembah tehnologije !!!
• Letnem obračunu in letnem poročilu !!!
• Drugih vprašanjih na podlagi dogovora
• Na zahtevo SD mora delodajalec omogočiti
vpogled v dokumentacijo
Pravice SD – skupno posvetovanje
• Delodajalec mora pred sprejemom obveščati
SD in zahtevati skupno posvetovanje glede
statusnih in kadrovskih vprašanj ter glede
vprašanj varnosti in zdravja delavcev pri delu
• Informacije najmanj 30 dni pred sprejemom
odločitve
• Posvetovanje najmanj 15 dni pred sprejemom
odločitve
• Dolžnost delodajalca – seznanitev, posvetovaje
in prizadevanje za uskladitev stališč
Statusna vprašanja
•
•
•
•
Statusne spremembe
Prodaja družbe ali njenega bistvenega dela
Zaprtje družbe ali njenega bistvenega dela
Bistvene spremembe lastništva ???
Kadrovska vprašanja
• Potrebe po novih delavcih (število in profili)
• Sistematizacija delovnih mest
• Razporejanje večjega števila delavcev izven
družbe ali iz kraja v kraj (10 % vseh delavcev)
• Sprejemanje aktov s področja pokojn.,inval. in
zdravstvenega zavarovanja
• Zmanjšanje števila delavcev
• Sprejem pravil o disciplinski odgovornosti
Pravice SD – soodločanje o:
• Osnovah za odločanje o izrabi letnega dopusta
in drugih odsotnostih z dela
• Merilih za ocenjevanje delovne uspešnosti
delavcev
• Kriterijih za nagrajevanje inovacijske
dejavnosti v družbi
• Razpolaganju s stanovanjskim skladom,
počitniškimi kapacitetami in drugimi objekti
standarda
• Kriterijih za napredovanje delavcev
• SD mora predloge obravnavati in se do njih
opredeliti v 8 dneh
• Če se ne opredeli, se šteje, da z njimi soglaša
• Soglasje v pisni obliki se šteje kot dogovor
med SD in delodajalcem
Pazi
• Delodajalec mora v 8 dneh pridobiti soglasje
SD tudi v primeru, če se zaradi spremembe
dejavnosti, proizvodnje, tehnologije, statusnih
sprememb ali prodaje družbe ali dela družbe
predvideva zmanjšanje večjega števila
delavcev
• SD lahko zavrne soglasje v primeru, če predlog
o zmanjšanju št. delavcev ne vsebuje
programa razreševanja ali če razlogi niso
utemeljeni
• Če SD neutemeljeno zavrne soglasje, ta
zavrnitev nima pravnega učinka za delodajalca
• Delodajalec ne sme sprejeti odločitev, če je SD
v 8 dneh zavrnil soglasje
Pravica zadržanja odločitve
delodajalca - veto
• Če delodajalec ne obvesti SD o spremembi
dejavnosti, proizvodnje, tehnologije
• Če delodajalec ne seznani SD, ne spoštuje
rokov ali ne zahteva skupnega posvetovanja
glede statusnih in kadrovskih vprašanj
• V 8 dneh od prejema obvestila, istočasno
sprožiti postopek za razreševanje spora,
odločitev ne sme biti izvršena do dokončne
odločitve pristojnega organa
Razreševanje medsebojnih sporov arbitraža
• Sestavljena je iz enakega števila članov s strani
delodajalca in SD
• Predsedujoči nevtralen, obe strani se morata z
njim strinjati
• Možna lastna stalna arbitraža in lastna lista
arbitrov – določiti postopek in št. arbitrov
• Minister za delo 1994 – lista arbitrov, že
obnovljena
• Predlog za arbitražo, istočasno imenovanje
svojega arbitra, druga stran v 15 dneh, če ne
ga na predlog predlagatelja lahko postavi
sodišče
• Če ni dogovora o predsedniku, ga postavi
sodišče
• Arbitraža izda odločbo, če se katera stranka ne
strinja, ima možnost pravnega varstva na
delovnem sodišču
Kazenske določbe
• Ne objava dogovorov s SD
• Ne izvrševanje dogovorov
• Onemogočanje dela in ne zagotavljanje pravic
delavskemu zaupniku
• Če ne omogoči udeležbe na volitvah vsem
delavcem
• Če obljublja koristi ali grozi z izgubo koristi v
zvezi z volitvami,………….
Zavestno nespoštovanje zakona
• Kaznivo dejanje po 207. členu KZ
• Zagrožena denarna kazen in celo zapor
(208.čl.KZ)
Hvala za vašo pozornost.
Marjan Urbanč, izvršni sekretar