Diapozitiv 1

Download Report

Transcript Diapozitiv 1

Arbitražno reševanje sporov
Doc. dr. Špelca Mežnar
OD Čeferin, Pravna fakulteta UL
Reševanje sporov
• Sodišča
• Izvensodne, alternativne oblike:
– Mediacija
– Arbitraža
– Konciliacija
– Kombinacije: med-arb
• Bistvo: pr podlaga je sporazum strank, ne
odloča državni organ
arbitraža
• Izenačenost arbitražne odločbe s sodno
odločbo
– Neposredna izvršljivost
– Pravnomočnost
– Učinek res judicata
• Omejene možnosti izpodbijanja arbitražne
odločbe
• Odloča arbitražni senat ali arbiter
• Ad hoc ali institucionalna
Mednarodno pravo
• veliko pomen tuje sodne prakse
• Precejšnja harmonizacija zaradi
UNCITRAL-a
• Vzorčni zakon o mednarodni trgovinski
arbitraži (1985)- A, Hr, N, Est, Dan, Pol,
Rus
• NY konvencija o priznanju in izvršitvi tujih
AO
Arbitraža v gosp. sporih
• Prednosti
– Hitrost
– Avtonomija
•
•
•
•
Izbira arbitrov
Izbira institucije
Izbira postopka
Izbira prava
– Praviloma samo ena stopnja
– Enak rezultat kot v sodnem
postopku
– Stroški
– Usposobljenost arbitrov za
specifične panoge
– Postopek in odločba nista
javna
• Slabosti
– Stroški
– Priznanje/izvršba v tujih pr.
redih
– Začasni ukrepi
– Veljavnost arb. sporazuma
– Velike korporacije lahko
včasih vplivajo na arbitre
Arbitražni sporazum
•
•
•
•
•
Poseben sporazum/pogodba
Pisno
e-mail
V splošnih pogojih poslovanja
tudi: tožba vložena pri arbitraži, tožena
stranka ne ugovarja v odgovoru na tožbo
Arbitražna klavzula
primer LCIA
• "Any dispute arising out of or in connection with this
contract, including any question regarding its existence,
validity or termination, shall be referred to and finally
resolved by arbitration under the LCIA Rules, which
Rules are deemed to be incorporated by reference into
this clause.
• The number of arbitrators shall be [one/three].
• The seat, or legal place, of arbitration shall be [insert city
or country].
• The language to be used in the arbitral proceedings shall
be [insert language].
• The governing law of the contract shall be the
substantive law of [insert governing law]."
Arbitražna klavzulaGZS
• Vsako nesoglasje, spor ali zahtevek, ki izvira iz te
pogodbe ali je z njo v zvezi ali izvira iz njene kršitve,
prenehanja ali neveljavnosti, bo dokončno rešil senat
treh arbitrov ali arbiter posameznik, imenovan na podlagi
Pravilnika o arbitražnem postopku pred Stalno arbitražo
pri Gospodarski zbornici Slovenije.
• · Glede vsebine spora se bo uporabilo __________
pravo.
· V arbitražnem postopku se bo uporabil __________
jezik.
· Arbitražni senat bo sestavljen iz __________ ( arbiter
posameznik ali arbitražni senat)
· Pooblaščenec za imenovanje je ___________ .
Pozor!
• Določiti institucijo, število arbitrov, sedež
arbitraže, uporabno pravo
• V praksi problem nejasne, nedoločne
klavzule
– “arbitration in London - English law to apply"
– "suitable arbitration clause"
– "arbitration, if any, by ICC Rules in London"
V praksi:
• Stranka, ki pripravlja pogodbo, ponavadi oblikuje
klavzulo o reševanju sporov
• Arbitraže zlasti koristne v mednarodnih
pogodbah
• Kadar dobite vnaprej pripravljeno pogodbo v
tujem jeziku (ang)- preverite arbitražno klavzulo!
–
–
–
–
–
Katera arbitraža
Katera pravila
Jezik
Uporabno pravo
Možno, da je vključena v splošne pogoje!
Uporabno pravo
• Npr. švicarsko pravo
• Lahko tudi splošna pravna načela, lex
mercatoria, ex aequo et bono
– that the arbitrators "must not necessarily judge according to the
strict law but as a general rule ought chiefly to consider the
principles of practical business"
– "internationally accepted principles of law governing contractual
relations"
• Izbira prava praviloma pomeni neposredno
izbiro materialnega prava, brez kolizijskih
pravil
arbitrabilnost
• Niso vsi spori arbitrabilni, npr.
– Konkurenčnopravne zadeve
• karteli
• Zloraba prevladujočega položaja
– Spori v zvezi s patenti
• Arbitraža možna glede kršitve patenta
• Ni možna glede veljavnosti/obstoja patenta
• Načeloma: premoženjskopravni zahtevki
• Ponekod omejitve za državo ali lokalne
skupnosti (osebe javnega prava)
• Ponavadi ne za družinske ali statusne spore
Arbitražni senat
•
•
•
•
Določijo stranke
V dvomu trije arbitri
Imenovanje- 2 plus 1
Ponavadi z liste arbitrov (domači, tuji,
posebno znanje, jeziki)
postopek
•
•
•
•
Enakopravnost strank
Kontradiktornost
Pravica do pooblaščenca
Avtonomija glede pravil, jezika, pisnosti,
ustnosti, izvajanja dokazov
• Možna poravnava
• Sicer odločitev arb. senata- odloča večina
Arbitražna
odločba
•
•
•
•
Pisna
Obrazložena
Učinek pravnomočne sodne odločbe
Odločitev o stroških- ponavadi po uspehu,
ne pa nujno
Pravna sredstva
• Redko: možna pritožba v okviru institucionalne
arbitraže
• Vedno: sodno izpodbijanje arb odločbe
– Tožba na razveljavitev
– Sodna kontrola v državi sedeža arbitraže
– Omejeni razlogi
• Na predlog strank
• Po ur. dolžnosti
– Rok: 3 meseci
– Izključna pristojnost Okrožnega sodišča LJ
– Možna pritožba na VS, ni IPS
Priznanje in izvršitev
•
•
•
•
Domača AO: sedež v RS
Tuja AO: sedež v tujini
Možnost izpodbijanja v RS- samo domače
Priznanje in izvršitev:
– Domače se razglasijo za izvršljive
– Tuje se priznajo in izvršijo
Trenutna situacija
• Zastarela ureditev, ZPP in ZMZPP
• De lege ferenda: nov zakon o arbitraži
(ZArb)
– Moderen, celovit
– Prevzem Uncitralovega vzorčnega zakona
– Sodobne rešitve (začasne odredbe)
– Hitrejši postopki
– Cilj: omogočiti več arbitraž v RS, zlasti glede
na strateško pozicijo
Arbitraže v SLO
• GZS- stalna arbitražahttp://www.sloarbitration.org/index-f.html
• Borzna arbitraža- http://www.ljse.si/cgibin/jve.cgi?doc=585&sid=eA8KnsnCB4AO
B0aC
• Zavarovalnica Triglav
Arbitraže v tujini
• Zagreb- STALNO IZBRANO SUDIŠTE PRI
HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KOMORI
• Beograd-THE FOREIGN TRADE COURT OF
ARBITRATION OF YUGOSLAV CHAMBER OF
COMMERCE AND INDUSTRY
• Nemčija- DIS
• Francija- ICC ICA- http://www.iccwbo.org/court/
• VB: LCIA
• Švica: ASA
Veljavnost
arbitražnega sporazuma
• Kdo odloča o veljavnosti arbitražnega
sporazuma (o pristojnosti arbitraže)
– Sodišče ali
– Arbitraža?
• Arbitraža!
• Ugovor nepristojnosti v odgovoru na tožbo
• Imenovanje arbitra ne pomeni odreka pravici do
ugovora
• Odločitev o ugovoru praviloma v poseben sklepu
– Če pozitivna, sodna kontrola
• Arbitražni sporazum in tožba pred sodiščem
–
–
–
–
Ugovor nepristojnosti (TC)
Najkasneje v odgovoru na tožbo
Sodišče tožbo zavrže
Kaj, če je sporazum neveljaven?
• Prima facie ničnost
• Je možna tožba na ugotovitev nedopustnosti
arbitražnega postopka?
– Da, do oblikovanja arbitražnega senata
• Vzporeden tek postopkov
Začasne odredbe
in arbitraža
• Začasne odredbe- sodišče
– Vedno možno pred in med arbitražnim postopkom
– Ne vpliva na veljavnost arbitražnega sporazuma
• Začasne odredbe- arbitraža (de lege ferenda)
– Možno med arbitražnim postopkom
– Možna sodna izvršba
– Sodišče lahko začasni ukrep tudi spremeni ali
zahteva varščino
Nekatere dileme
• Vložitev predloga za izvršbo na podlagi
verodostojne listine
–
–
–
–
v pogodbi je arbitražna klavzula
U zahteva izvršbo na podlagi fakture
Možno pred sodiščem ali tudi pred arbitražo?
Je to odpoved arbitražnemu sporazumu?
• Kaj naj stori sodišče?
– Zavrže predlog?
– Odstopi arbitraži?
– Odstopi pravdnemu sodišču?
• Kako naj U ohrani arbitražni sporazum, če
vloži predlog za IVL?
– Ob vložitvi predloga?
– Na prvem naroku?
• Predložitev listine predlogu za IVL, v kateri
je vsebovan arbitražni sporazum, še ni
sklicevanje