tukaj - Razvojno informacijski center Slovenska Bistrica

Download Report

Transcript tukaj - Razvojno informacijski center Slovenska Bistrica

SKLENITEV IN ODPOVED
POGODBE O ZAPOSLITVI
-Bistvene značilnosti
-Novosti
-Postopki
Razvojno informacijski center Slovenska Bistrica
Pripravil: Jaka Svatina
Pregled pravne podlage
Zakon o delovnih razmerjih
(ZDR Uradni list RS, št. 42/2002)
Zakon o delovnih razmerjih
(ZDR-1 Uradni list RS, št. 21/2013 )
Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno
(ZPDZC, Uradni list RS, št. 12/2007 )
Zakon o urejanju trga dela (ZUTD, Uradni list RS, št. 80/2010)
Pregled osnovnih pojmov

Definicija delovnega razmerja

Pogodba o zaposlitvi
-določen čas
-nedoločen čas

Odpoved PZ
-redna
-izredna
Sklenitev pogodbe o zaposlitvi

Pravna podlaga

Objava

Skladnost

Sestavine

Oblike

Aktivnost strank (razgovor)
Splošni pojmi:
Elementi delovnega razmerja



prostovoljna vključitev v delovni proces
plačilo za opravljeno delo
neprekinjeno opravljanje dela po navodilih delodajalca
PISNA OBLIKA PZ NI POGOJ !
Če obstajajo našteti elementi delovnega razmerja, se obstoj PZ domneva.
Dokazovanje:

Skozi samo prisotnost na delovnem mestu

Morebitne plačilne liste ali nakazila

Priče

Študentska napotnica
Pravni temelj pogodbenega razmerja

Zakon o delovnih razmerjih (Temeljni akt)

Kolektivna pogodba o zaposlitvi posamezne dejavnosti
(Splošna Kolektivna pogodba za (ne) gospodarske dejavnost)

Notranji akti delodajalca
Notranji akti delodajalca
-zavezujoči za delavca in delodajalca
-skladni z obstoječo zakonodajo ter kolektivnimi pogodbami
-pravna podlaga ZDR-1, ZVZD-1, ZGD-1
-OBVEZNI NOTRANJI AKTI po ZDR-1 (samo „veliki“
delodajalci)
Pogoji za opravljanje dela na posameznem delovnem mestu
(AKT O SISTEMATIZACIJI DELOVNEGA MESTA)
Obvezni notranji akti delodajalca
1.) Akt o sistematizaciji delovnega mesta (ZDR-1, 10. in 22. člen)
OBVEZEN-delodajalci z več kot 10 zaposlenimi
-določitev pogojev, nalog in vseh podatkov posameznega delovnega mesta
-razporejanje, nagrajevanje, načrtovanje zaposlovanja
-usklajenost akta z drugimi notranjimi akti
NAMEN AKTA:
a. Praktična uporabnost
-določitev natančnih nalog in odgovornosti za posamezno delovno mesto
-izoblikovanje sistema nagrajevanja (premajhna pozornost)
b. Večja fleksibilnost
-premeščanje zaposlenih na druga delovna mesta
-izogib odpustitvam in odpustitvam s ponudbo nove pogodbe, prihranek časa glede iskanja
novega kadra, privajanja in teka odpovednih rokov.
Obvezni notranji akti delodajalca
c. Sistemski pristop in uspeh podjetja
-sistemski pristop pri organiziranju in vodenju delovnega procesa
-razmejitev del in nalog
-izvajanje kadrovske politike
-pomembnost človeškega vira
POSREDOVANJE MNENJA
-sindikatu
-delavskemu zaupniku
-vidna/javna objava
2.) Izjava o varnosti z oceno tveganja (ZVZD-1, 17. člen)
IZJAVA O VARNOSTI - pisna izjava delodajalca, da izvaja vse ukrepe za zagotovitev
varnosti in zdravja pri delu (če podjetje zaposluje)
-kraj, datum
-sodelovanje oseb
-podatek o delovnih mestih
-seznam odgovornih oseb
-ocena tveganja
Obvezni notranji akti delodajalca
OCENA TVEGANJA je sestavni del izjave o varnosti. Preučitev dejavnikov, ki lahko
na delovnem mestu ogrozijo človeka.
-opredelitev nevarnosti
-ugotovitev stopnje tveganja
-določitev potrebnih ukrepov
IZJEMA: Samozaposlene osebe zgolj ocena tveganja, PISNA izdelava le, če obstaja nevarnost za
zdravje in življenje. V kolikor zaposluje, pisna izdelava obvezna. Za „popoldanski“ s.p.
ni potrebno, ker ni izvajalčeva edina dejavnost.
3. ) Pravilnik o računovodstvu za pravne osebe (ZR 52. člen)
(Ureditev nalog in organizacije računovodstva ter pravice in odgovornosti
pooblaščenih oseb za razpolaganje z materialnimi in finančnimi sredstvi podjetja. )
Obvezni notranji akti delodajalca
4. ) Pravilnik o ugotavljanju uživanja alkohola, drog ali drugih
prepovedanih substanc delavcev (ZVZD-1, 51. člen)
-prepoved dela pod vplivom alkohola in ostalih psiho aktivnih sredstev
-odstranitev delavca iz delovnega mesta
-ureditev postopka ter načina ugotavljanja z notranjim aktom
- ni namen disciplinskega postopka
Prostovoljni interni akti delodajalca


Pravilnik o delovnem času, letnih dopustih, bolezenski in drugi
odsotnosti (evidentiranje prihoda, odhoda, dopusta
Ukrepi preprečevanja fizičnega in verbalnega nasilja
POMEMBNO glede zagotovitev varnega delovnega mesta in
odškodninske odgovornosti)

Akt o sistematizaciji delovnih mest (za delodajalce do 10
zaposlenih)


Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov (upravljanje z osebnimi
podatki in delodajalci z več kot 50 zaposlenimi)
Pravilnik o preprečevanju, odpravljanju in obvladovanju
trpinčenja, nasilja in spolnega nadlegovanja na delovnem
mestu
Samozaposlene osebe in ocena tveganja
Samozaposlene osebe so samostojni podjetniki posamezniki,
osebe, ki opravljajo poklicno dejavnost, in kmetje.
-ocena tveganja pri delu
-pisna izjava z oceno tveganja le, če obstaja nevarnost za
zdravje in življenje
POGOJ: samozaposlena oseba ne zaposluje
ZAPOSLOVANJE

Pogodbena svoboda (omejitev minimalnih zakonskih
zahtev in prosta izbira kandidata)

Objava prostega delovnega mesta
-nujna objava razen v zakonskih izjemah:
-nova PZ med obstoječim delavcem
-predhodno štipendiranje
-zaposlitev invalida
-zaposlitev družinskih članov in družbenikov
-vezanost na mandat (npr. politične stranke)
-zaposlitev zaposlenega za določen čas...
-objava na ZRSZ ni več potrebna
-obvestilo zaposlenih pri delodajalcu (pogodbe za določen čas)
ZAPOSLOVANJE

Prepoved diskriminacije ob razpisu prostega mesta
Odškodninska odgovornost z obrnjenim dokaznim bremenom delodajalca
Prepoved neenake obravnave ob razgovoru in na samem delovnem mestu

Opravljen razgovor
a.) DOLŽNOST DELODAJALCA
-omejitev avtonomije delodajalca glede diskriminacije
-prepoved osebnih vprašanja (družina, nosečnost,
-seznanitev z obsegom in vrsto dela
-zdravniški pregled na stroške delodajalca (zlorabe)
b. ) DOLŽNOSTI DELAVCA
-obvestilo o pomembnih dejstvih (zdravje, omejitve..)
-obvestilo o izrabi starševskega dopusta/krajši delovni čas 30 dni
-obvestilo o nastopu porodniškega dopusta (če se sklepa PZ 58 dni pred
porodom)
POGODBA O ZAPOSLITVI

Pisna oblika
-ni pogoj za dokazovanje delovnega razmerja

Nedoločen čas/ določen čas (le
primeru obstoja natančno določenih zakonsko
predvidenih okoliščin)

Pravice in dolžnosti delavca ter delodajalca

Pogodbena svoboda strank (pravice zagotovljene najmanj v obsegu ZDR-1 in
posamične kolektivne pogodbe)

Kršitev PZ -NIČNOST (ne zastara) in IZPODBOJNOST (v
roku 30 dni po ugotovljeni kršitvi PZ
PZ-določen čas
Izrecni zakonskim pogoji
Določena kot zakonska izjema ( v praksi „pravilo“)
Zakonska dopustnost sklenitve:

narava dela
delo po svoji naravi traja določen čas
npr. negotova naročila niso upravičen razlog

nadomeščanje delavca
- identično delovno mesto odsotnega (skladen z aktom o sistematizaciji)
-poimenska navedba odsotnega delavca
-navedba datuma ni pogoj, saj se lahko odsotnost podaljša
- ni časovne omejitve dveh let, le vezanost na vrnitev zaposlenega

projektno delo
-obstoj projektnega dela
-vezanost izključno na projekt (podaljšanje projekta)
-PZ ni vezana izključno na projekt

začasno povečan obseg dela
-obstoječe število zaposlenih ne zadostuje
-nepričakovan (ekonomska nihanja niso upravičen razlog, enake stranke,
obdobja povečanega obsega dela)
-časovna omejenost dveh let

usposabljanje delavca (npr. pripravništvo)

delo vezano na mandat

vodilni kader/poslovodstvo (brez omejitve 2. let)

zaposlitev tujca, sezonska dela, javna dela
PZ-določen čas
Sankcije kršitev sklenjene oblike:
1.) NIČNOST IN IZPODBOJNOST PZ (obstoj razlogov po Obligacijskem zakoniku)
2.) TOŽBA na ugotovitev nezakonite odpovedi
OBRNJENO DOKAZNO BREME (dokazuje delodajalec)
FIKCIJA (domneva) obstoja PZ za nedoločen čas
-PZ ni v pisni obliki
-ni določen datum trajanja
-PZ sklenjena v nasprotju z zakonom sli kolektivno pogodbo (ZDR-1)
KONVALIDACIJA PZ
-delavec ostane na delovnem mestu
-datum konvalidacije je datum poteka pogodbe za določen čas
PZ za nedoločen čas
Redna oblika zaposlovanja.
Dokazno breme na strani delodajalca
Omejeno sklepanje zaporednih pogodb za določen čas
Krajši odpovedni roki
ODPRAVNINA tudi za PZ za določen čas
Večja fleksibilnost
MEDSEBOJNE OBVEZNOSTI STRANK
OBVEZNOSTI DELODAJALCA

Obveznost zagotavljanja dela (delovna sredstva)
-nezmožnost zaradi višje sile (70 % minimalne plače)
-nezmožnost iz poslovnega razloga (80 % osnove)

Obveznost plačila (denarno izplačilo)

Varno delovno okolje (ZVZD-1, razlog izredne odpovedi)

Varovanje delavčeve osebnosti (dostojanstvo, nasilje,
trpinčenje,diskriminacija)
MEDSEBOJNE OBVEZNOSTI STRANK
OBVEZNOSTI DELAVCA


Opravljanje dela po navodilih
Obveščanja (izredni dogodki, preprečitev škode)

Prepoved škodljivega ravnanja (Odpovedni razlog)

Varovanje poslovne skrivnosti (Zaupni podatki, očitna škoda)

Prepoved konkurence ( Vnaprej določen pisni sporazum, nadomestilo)
PRENEHANJE DELOVNEGA RAZMERJA

Potek časa

Smrt delavca oz prenehanje delodajalca

S sporazumom

Redna/izredna odpoved

S sodbo sodišča (sodišče določi datum prenehanja pogodbe o zaposlitvi)

Po samem zakonu (invalidnost I kat. ali prenehanje delovnega dovoljenja)
(za katerega je bila PZ sklenjena)
(prostovoljni in obojestranski, PISNOST pogoj)
CIVILNOPRAVNE POGODBE
Neveljavnost v primeru obstoja elementov delovnega razmerja
-NE GRE ZA DELOVNA RAZMERJA
-NAČELO POGODBENE SOBODE
-PRAVNI TEMELJ
Primeri civilnopravnih pogodb:
-mandatna pogodba (obligacija namena/dogovora)
-podjemna pogodba (obligacija uspeha, enkratna izpolnitev)
-avtorska pogodba ( področje književnosti, znanosti in umetnosti)
Prepoved /neveljavnost civilnih pogodb v primeru obstoja elementov
delovnega razmerja.
ODPOVED POGODBE O ZAPOSLITVI
1.) Redna odpoved
2.) Izredna odpoved
1.) REDNA ODPOVED PZ
RAZLOGI:
a) iz poslovnega/ekonomskega razloga
b) razloga nesposobnosti
c) krivdni razlog
d) nezmožnost opravljanja dela ( invalidnost po kriterijih ZPIZ)
DOKAZNO BREME
Vedno na strani delodajalca, ki mora posamezen zatrjevan razlog v sami pisni
odpovedi tudi izkazat.
REDNA ODPOVED
Poslovni razlog:
-prenehanje potreb po opravljanju določenega dela
-ekonomski, organizacijski, tehnološki razlogi
-razlog ONEMOGOČA nadaljevanje delovnega razmerja med strankama
Krivdni razlog:
-upoštevanje zahtev, navodil in pogodbenih obveznosti
-spoštovanje predpisov o varnosti pri delu
-varovanje poslovne skrivnosti, konkurenčne prepovedi
-obveščanje delodajalca...
Razlog nesposobnosti:
-nedoseganje pričakovanih rezultatov
-neizpolnjevanje pogojev za opravljanje dela
RESNOST IN UTEMELJENOST RAZLOGOV
DOKAZNO BREME !!
Postopek redne odpovedi: (odpoved s strani
delodajalca):
Pisna seznanitev zaposlenega s kršitvami
-razlog nesposobnosti in krivdni razlog (najkasneje v 6. mesecih po nastanku razloga)
-seznanitev preko elektronske pošte, če jo delodajalec zagotavlja
Omogočen ustni zagovor
-min. tri dni od obvestila, razen če je očitno, da se ga zaposleni ne bo udeležil
Pisna oblika odpovedi
-natančna obrazložitev razloga
-obvezen pouk zaposlenega o njegovih pravica na ZZRS, pouk ne more biti v škodo
Vročitev pisne odpovedi
-v prostorih delodajalca
-osebna vročitev na naslov, fikcija vročitve po 8-ih dneh neuspele vročitve NOVOST!
Upoštevanje minimalnih zakonskih odpovednih rokov in odpravnine
Opozorilo na sodno varstvo in pravice iz naslova brezposelnosti
Obveznost ob redni odpovedi

Obvestilo zaposlenega o razlogih

Vročitev odpovedi
-s povratnico po pošti
-z vročitvijo na sedežu delodajalca
-objava na oglasni deski (neznano bivališče)
FIKCIJA VROČITVE-8 DNI

Obvestilo sindikata/delavskega zaupnika (na predlog zaposlenega)
-negativno mnenje sindikata ne zadrži več odpovedi
-zadrži odpovedi sindikalista/del. Predstavnika

Odpoved večjemu številu delavcev
-sodelovanje/obvestilo ZRSZ
-izdelava programa razreševanja presežnih delavcev (kriterij odpuščanja)
Obveznost ob redni odpovedi
Spoštovanje odpovednih rokov
Odpravnina
Varstvo posebnih skupin
Neutemeljeni odpovedni roki (zakonsko našteti)
Ni več obveznega zagotavljanja prekvalifikacije v primeru nesposobnosti in
poslovnih razlogov. Dokazno breme ostaja!
Odpovedni roki

Velja za PZ za določen kot nedoločen čas

Poskusno delo 7 dni (ni več izredne odpovedi)

Odpoved s strani delavca
-zaposlitev do 1 leta 15 dni
-zaposlitev nad 1 letom 30 dni
IZJEMA:Odpovedni rok iz krivdnega razloga vedno 15 dni

Odpoved s strani delodajalca
-zaposlitev do 1 leta 15 dni
-zaposlitev nad 1 letom do 2 let 30 dni
-zaposlitev nad 2 leti, za vsako leto 2 dni več, max. 60 dni
-zaposlitev nad 25 let od 60 do max 80 dni
ODŠKODNINA NAMESTO ODPOVEDNEGA ROKA (pisno)
ODPRAVNINA
1. REDNA ODPOVED



Odpoved iz poslovnega razloga in razloga nesposobnosti
Ni pri krivdnem razlogu
Za poskusno delo (izjema javna dela, sezonska dela do 3 mesece, nadomeščanje)
1/5 osnove za vsako leto
⁤
¼ za vsako leto pri delodajalcu
1/3 za vsako leto pri delodajalcu
ZDR
ZDR-1
več kot 1 leto do 5 let
Več kot 1 leto do 10 let
od 5 do 10 let
od 10 do 20 let
nad 15 let
nad 20 let
ODPRAVNINA
2. UPOKOJITEV
Zaposlitev 5 let pri delodajalcu
Višina dveh prejetih povprečnih plač
Delna upokojitev in zaposlitev pri TEM delodajalcu za določen čas-sorazmerna
odpravnina
Se izključuje z odpravnino odpovedi, če je delavcu bil financiran odkup
pokojninske dobe
Se ne sešteva z odpravnino za redno odpoved (doplačilo po potrebi)
ODPOVED PZ S PONUDBO NOVE

Razlog nesposobnosti in poslovni razlog

Ponudba hkrati z odpovedjo


„Ustrezna“ zaposlitev za nedoločen čas
-ni odpravnine ob sprejemu nove PZ
-ni odpravnine ob zavrnitvi nove PZ
„Neustrezna“ zaposlitev pravica do sorazmerne
ODŠKODNINE
VAROVANE SKUPINE
1.) STAREJŠI DELAVCI
-58 let ali 5 let pred upokojitvijo
-obvezna PRIVOLITEV DELAVCA ZA “poslovni “ razlog odpovedi
-ne velja ob prenehanju delodajalca, nova ustrezna zaposlitev,
izpolnjuje pogoje za nadomestilo za primer brezposelnosti do
starostne pokojnine
2.) STARŠI
PREPOVED ODPOVEDI
-delavki v času nosečnosti (PZ za določen čas lahko preneha)
-delavki, ki doji otroka do enega leta starosti
-v času izrabljanja starševskega dopusta
-delodajalec v času odpovednega roka ne ve za nosečnost
DOPUSTNA ODPOVED
-razlogi izredne odpovedi (obvestitev inšpektorata)
-prenehanje delodajalca
VAROVANE SKUPINE
3. ) INVALIDI
a) brez statusa delovnega invalida
-prepoved odpovedi iz razloga nesposobnosti, če je razlog invalidnost
-obvezna sklenitev nove pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas za dela, ki
ustrezajo njegovi strokovni izobrazbi in usposobljenost
b) delovni invalidi (prisotna delovna zmožnost)
-drugo delo
-krajši delovni čas
-poklicna prekvalifikacija
-nadomestilo plače
UTEMELJENOST razlogov odpovedi (brez možne prezaposlitve)
ugotavlja posebna komisija
VAROVANE SKUPINE
4.) ODSOTEN DELAVEC
„v času odpovednega roka“ (nesposobnost in poslovni razlog) z dnem
vrnitve na delo-max 6 mesecev od poteka odpovednega roka (zlorabe)
Ne velja v primeru prenehanja delodajalca in izredne odpovedi
5.) SINDIKALNI ZAUPNIK, PREDSTAVNIK DELAVCEV
-soglasje delavcev, ki so ga izvolili
-soglasje sindikata
Zadržanje učinkovanja odpovedi (redna in izredna odpoved) ob negativnem
mnenju sindikata. Zadržanje do 30 dni.
2.) IZREDNA ODPOVED
Okoliščine onemogočajo nadaljevanje delovnega
razmerja do izteka odpovednega roka
Ni odpovednega roka
Ni odpravnine (izjema pri izredni odpovedi delavca)
V naprej določeni odpovedni razlogi
a) Izredna odpoved delodajalca
RAZLOGI:
-kršitev PZ s strani delavca ima znake kaznivega dejanja
-naklepno kršenje obveznosti PZ ali iz hude malomarnosti
-delavec najmanj 5 dni zapored neupravičeno ne pride na delovno mesto
-delavcu izrečena prepoved opravljanja dela za več kot 6 mesecev
-nespoštovanje bolniškega staleža
-delavec se 5 dni po suspenzu ne vrne na delovno mesto
b) Izredna odpoved delavca
RAZLOGI:
-delavcu se več kot 2 meseca ne zagotavlja dela brez nadomestila
-mu je onemogočeno opravljanje dela (npr. odločba inšpektorata)
-delodajalec mu dva meseca ni izplačal plače oz prenizko plačo
-delodajalec mu 2x zapored ni izplačal plače pravočasno
-delodajalec 3 zaporedne mesece ali v obdobju 6 mesec delavcu ni plač
vseh prispevkov
-delavcu se ne zagotavlja varno delovno okolje (varstvo in zdravje pri
delu kot tudi diskriminacija in psihično nasilje)
POSTOPEK izredne odpovedi delodajalca

Pisna seznanitev

Zagovor delavca

Vročitev pisne izredne odpovedi
(postopek enak kot pri redni odpovedi, le brez odpovednega roka)

Dokazno breme na strani tistega, ki izredno odpoveduje
POSTOPEK izredne odpovedi delavca

Rok za izredno odpoved
-relativni rok (30 dni od ugotovitve razloga)
-absolutni rok ( 6 mesecev od nastanka kršitve

Obvestilo delodajalca o odpravi kršitve, ROK 3 dni

Obvestilo inšpektorata za delo

Rok za izpolnitev obveznosti s strani delodajalca 3 dni

Izredna odpoved v nadaljnjem roku 30 dni

Pravica do odpravnine in odškodnine (višina glede na odpovedni
rok)
PODALJŠEVANJE PZ ZA DOLOČEN ČAS
-sklenitev PZ za določen čas ob zakonskih pogojih
-podaljševanje PZ za določen čas za „isto delo“ največ 2 leti
-kvalifikacija „isto delo“ (dejansko opravljeno delo, neglede
na naziv delovnega mesta v pogodbi )
-KONVALIDACIJA PZ
a) sklenjena v nasprotju z zakonom oz kolektivno pogodbo
b) nadaljevanje dela po preteku PZ
NADOMESTILO PLAČ
a) Ob začasni nezmožnosti iz poslovnega razloga
-pisna odreditev
-trajanje max 6 mesecev
-nadomestilo v višini 80 % osnove
b) Nezmožnost opravljanje dela zaradi višje sile
(Nadomestilo v višini min 70 % minimalne plače)
c) Nadomestilo ob iskanju nove zaposlitve (redna odpoved)
- odsotnost min. 2 uri na teden zaradi iskanja nove zaposlitve
-odsotnost 1 dan na teden zaradi vključevanja na trg dela preko ukrepov
Zavoda za zaposlovanje oz Zakona o urejanju trga dela
-nadomestilo v višini 70 % osnove (se delodajalcu povrne
z izdajo odločbe nadomestila)
ZAKON O UREJANJU TRGA DELA-ZUTD

Aktivna udeležba države na trgu dela

Ukrepi:
1.) Storitvi za trg dela
- vseživljenjska karierna orientacija in
- posredovanje zaposlitve.
2.) Aktivna politika zaposlovanja
3.) Zavarovanje za primer brezposelnosti;
4.) Zagotavljanje pravic iz obveznega in prostovoljnega
zavarovanja za primer brezposelnosti.
BISTVENE NOVOSTI ZUTD

Prostovoljna objava prostega delovnega mesta pri Zavodu
Republike Slovenije za zaposlovanje
(ne velja za javne službe)


Možnost podaljšanja vključitve v javna dela pri istem
izvajalcu (dodatno leto)
Višina denarnega nadomestila za brezposelnost
-prve tri mesece 80 % osnove
-nadaljnjih 9 mesecev 60 % osnove
-nadalje 50 % osnove

Začasno ali občasno delo
BISTVENE NOVOSTI ZUTD

Prijava delavca na ZRSZ v času teka odpovednega roka
(nadomestilo delavca v višini 70 % za odsotnost, sorazmerno zmanjšanje
nadomestila za brezposelnost)
-prijava v roku 3 dni po vročeni odpovedi
-vračilo nadomestila delodajalcu ob izdaji odločbe nadomestila za delavca
-obvestitev zavoda ob začetku odpovednega roka
-ob odsotnosti prijave delavca na zavod, delodajalec rok 3 mesece za povračilo/na zavodu

Denarno nadomestilo za brezposelne osebe, mlajše od 30 let
(Če je bila pred nastankom brezposelnosti zavarovana najmanj šest mesecev v zadnjih 24
mesecih, se prizna za dva meseca.)
ZAČASNO ALI OBČASNO DELO (Po ZUTD)

Pogodba o opravljanju začasnega ali občasnega dela
(pogodba civilnega prava)

Obstoj nekaterih elementov delovnega razmerja

Uporaba ZDR-1 glede:
-diskriminatornih ravnanj
-delovni čas, odmori, počitki
-varnost pri delu in odškodninska odgovornost

Pogoj je status upokojenca (izključena delna
in predčasna pokojnina)
ZAČASNO ALI OBČASNO DELO (Po ZUTD)

Dovoljeno število ur in urna postavka
-do 60 ur na mesec
-6.300,00 EUR bruto na leto, min urna postavka 4,20 EUR bruto


Kvotna omejitev tovrstnega zaposlovanja pri delodajalcih
glede na celotno število zaposlenih
Obdavčitev dohodka iz začasnega ali občasnega dela
-prispevek PIZ 8,85 %
-prispevek ZZ 4,55 EUR
-poseben davek na določene prejemke 25 % (se do spremembe ne plačuje)
-dajatev od začasnega oz občasnega dela 25 %
OSNOVA ZA IZRAČUN-dohodek delojemalca
Posebne oblike dela po ZPDZC
1. Kratkotrajno delo
-brezplačno opravljanje del v mikro družbi sli s.p.
-zakonec/partner, sorodnik v ravni vrsti do prvega kolena
40 ur/mesec
-odmori, počitek, varnost pri delu
-prijava na upravni enoti
2. Malo delo
-razveljavljen z ZUTD-A (ga nadomesti začasno delo)
-20 ur/teden, 40 ur /mesec
-višina do 50 % minimalne plače (leto 2013- 391,83 EUR)
-oseba ni v delovnem razmerju za polni delovni čas ali s.p.
-prijava v socialno zavarovanje in plačilo prispevkov s strani delodajalca
-sorazmerne pravice iz socialne varnosti (kot za delo s krajšim delovnim časom)
POSTOPEK UVELJAVLJANJA PRAVIC
DELAVCA
KRŠITEV PRAVIC DELAVCA:
-Nezakonita odpoved (redna/izredna)
-Kršitev pravic in pogodbenih obveznosti
-Diskriminacija/psihično nasilje (ob zaposlitvi, na delovnem mestu.)
REŠEVANJE SPOROV:
-Mediacija (sporazumno, dogovorjeno v pogodbi-PZ/kolektivni)
-Sodno reševanje
POSTOPEK UVELJAVLJANJA PRAVIC
DELAVCA
Postopek:
1) Pisna zahteva odprave kršitev
2) Rok za odpravo kršitev8 dni
3) Sodno varstvo (vložitev zahtevka v roku 30 dni od poteka roka izpolnitve)
4.) Mediacija (odločitev najkasneje v 90. dneh, drugače sodno varstvo
5.) Delovno in socialno sodišče
-ni sodne takse
-možnost uveljavljanja brezplačne pravne pomoči
-uveljavljanje odškodnine
-terjatve iz delovnega razmerja (zastaranje 5 let)
Disciplinski postopek delodajalca
-kršitev pogodbene obveznosti delodajalca
-kršitev delovnega razmerja
SANKCIJE:
-opomin
-denarna kazen
-odvzem bonitet
IZDAN SKLEP (brez vloženega ugovora) je izvršilni naslov.
Ne sme trajno spremeniti položaja zaposlenega
POSTOPEK:
1.) pisna seznanitev z očitanimi kršitvami
2.) omogočanje zagovora (ne v manj kot treh dneh)
ZASTARANJE: (Absolutni rok 3 mesece, relativni 1 mesec)
Inšpektorat za delo
NAMEN:
a) nadzor in kontrola nad izvrševanjem pogodb o zaposlitvi,
kolektivnih pogodb in splošnih aktov
b) posredovanje v sporih med delavcem in delodajalcem
VKLJUČITEV ORGANA:
-prijava
-sporočilo
-pritožba
PRISTOJNOSTI:
-pregled in zaseg dokumentacije
-vstop v prostore (razen v stanovanjske)
-sodelovanje z drugimi državnimi organi
Inšpektorat za delo
-ima pooblastila prekrškovnega organa
-hitri postopek
SANKCIJE:
-opomin
-globa
-prepoved opravljanja dejavnosti/delovnega procesa
-prijava kaznivega dejanja (uradna dolžnost)
GLOBE:
-od 1.500,00 do 20.000,00 EUR (odpoved, plačilo, regres varno delovno okolje..)
-od 750,00 EUR do 2.000,00 EUR (kršitve povezane z informacijami delavcem in izročitvami)
-kaznovanje delodajalca kot tudi neposredno odgovorne osebe
Kazniva dejanja (po kz-1)
KAZNIVA DEJANJA ZOPER DELOVNO
RAZMERJE IN SOCIALNO VARNOST
-kršitev temeljnih pravic (PZ, pavice po ZDR-1...)
-šikaniranje na delovnem mestu („mobing“)
-kršitev pravic pri zaposlovanju ali brezposelnosti
-ogrožanje varnosti
-kršitev pravic iz socialnega zavarovanja
-kršitev pravic in določb dela na črno
Viri:




http://www.durs.gov.si/
Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno – ( ZPDZC Uradni list RS, št. 12/2007)
Zakon o urejanju trga dela (ZUTD- Uradni list RS, št. 80/2010)
Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1- Uradni list RS, št. 21/2013)