Ukrepi APZ Zavoda za zaposlovanje

Download Report

Transcript Ukrepi APZ Zavoda za zaposlovanje

Možnosti za vključitev
v ukrepe APZ v letu 2014
8.4.2015
Ukrepi aktivne politike zaposlovanja
 Aktivna politika zaposlovanja (APZ) je nabor ukrepov, s
katerimi država aktivno posega na trg dela
 Namen: Odpravljanje neskladij med ponudbo in
povpraševanjem
 Zavod RS za zaposlovanje – ima pomembno vlogo pri
izvajanju vsakoletnega programa ukrepov APZ
 Plan: v letu 2014 vključiti 33.096 oseb
8.4.2015
Razpoložljiva sredstva za izvajanje ukrepov
Razpoložljiva sredstva v letu 2014: 93,1 mio EUR
 Sredstva proračuna RS: 47,8 mio EUR
 Sredstva ESS: 45,3 mio EUR
Ukrepi aktivne politike zaposlovanja so sofinancirani iz
sredstev ESS
8.4.2015
Ukrepi APZ
1. Izobraževanje in usposabljanje:

Programi neformalnega izobraževanja: pridobivanje nacionalnih ali
temeljnih poklicnih kvalifikacij (NPK/TPK), programi institucionalnega
usposabljanja, PUM in drugi programi

Programi usposabljanja na delovnem mestu

Programi izobraževanja: formalno izobraževanje
2. Nadomeščanje na delovnem mestu in delitev
delovnega mesta
Izvaja Sklad za razvoj kadrov in štipendije, ki izvaja tudi usposabljanje in
izobraževanje zaposlenih.
8.4.2015
3. Spodbujanje zaposlovanja



Subvencije za zaposlitev brezposelnih, ki se težje zaposlijo (mladi do
30 let, starejši, dolgotrajno brezposelni, invalidi, Romi, prebivalci
občin z visoko brezposelnostjo ipd.)
Subvencije za zaposlitev mladih brezposelnih iz vzhodne Slovenije
Povračilo prispevkov delodajalca (Pomurje, Pokolpje, Maribor z
okolico, Območje občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje)
4. Ustvarjanje delovnih mest

Javna dela
8.4.2015
Vključitve v ukrepe APZ v letu 2013
Izvedli smo 38.654 vključitev v ukrepe aktivne politike
zaposlovanja, od tega 13.365 mladih do 29 let (32%):
 Usposabljanje na delovnem mestu: 4.672 vključitev, od
tega 2.577 mladih (55,2%)
 V potrjevanje NPK in Institucionalno usposabljanje:
10.835 vključitev, od tega 3.412 mladih (31,5%)
 Spodbujanje zaposlovanja težje zaposljivih brezposelnih
oseb – Javno povabilo Zaposli.me: 3.958 zaposlitev, od
tega 1.684 mladih (42,5%)
8.4.2015
Kako vam lahko pomagamo, kadar na trgu dela
primanjkuje ustreznega kadra
- organiziramo skupinske
predstavitve prostih delovnih mest
in opravimo pred-izbore
motiviranih kandidatov za
zaposlitev
- organiziramo usposabljanje
motiviranih kandidatov
(REGISTER)
- uporaba drugih ustreznih
programov APZ (subvencije,
usposabljanja na delovnem mestu
8.4.2015
Register zunanjih izvajalcev
Omogoča hitrejše prilagajanje potrebam na trgu dela
 Pobuda za izvedbo programa ( GZS, OZS,
delodajalci, izvajalci, nevladne organizacije,…)
 Proučitev programa ter možnosti potencialnih
izvajalcev
 Objava javnega poziva za vpis v register (prostorski,
kadrovski in drugi pogoji) ter vpis v register
 Poziv k oddaji ponudbe ter izbira najcenejšega
ponudnika
 Sklenitev pogodbe z izvajalcem
8.4.2015
Aktualna javna povabila
1. Usposabljanje na delovnem mestu
2. Delovni preizkus
3. Spodbujanje zaposlovanja za odpravo posledic
žleda
4. Javna dela-pomoč v primeru elementarnih
nesreč
5. Prvi izziv 2014
Povabilo odprto do porabe sredstev oz. do končnega
roka za oddajo ponudb delodajalcev.
8.4.2015
Usposabljanje na delovnem mestu
 Delodajalec usposablja brezposelno osebo za konkretno
delovno mesto – brez delovnega razmerja
 delodajalec – fiksen znesek (sofinanciranje stroškov mentorja,
predhodnega zdravniškega pregleda, zavarovanja):
•
•
•
1 mesec (manj zahtevna delovna mesta): 221 EUR/udeleženca
2 meseca (zahtevnejša delovna mesta): 354 EUR/udeleženca
3 mesece (brezposelne osebe, mlajše od 30 let): 487
EUR/udeleženca.
 brezposelna oseba – dodatek za aktivnost, dodatek za prevoz
 Javno povabilo odprto do: 1. 7. 2014.
 Izhodi v zaposlitev 50 – 65%.
8.4.2015
Delovni preizkus za mlade
 Delodajalec za mlade brezposelne v starosti manj kot 30 let
izvede delovni preizkus na konkretnem delovnem mestu.
 delodajalec – fiksen znesek (sofinanciranje stroškov mentorja,
predhodnega zdravniškega pregleda, zavarovanja): 195 EUR / udeleženca
 brezposelna oseba – dodatek za aktivnost, dodatek za prevoz
 Javno povabilo odprto do: 1. 9. 2014.
 Izhodi v zaposlitev: okrog 70 %.
8.4.2015
Subvencioniranje zaposlovanja za odpravo
posledic žleda
 Subvencijo prejmejo delodajalci, registrirani za opravljanje dejavnosti
na podlagi vpisa v Poslovni register RS, ki bodo pomagali pri odpravi
posledic žleda in poplav ter imajo sklenjeno pogodbo o izvajanju
storitev za sanacijo škode na prizadetih območjih.
 Ciljna skupina brezposelnih :
• v evidenci brezposelnih oseb prijavljene vsaj 6 mesecev,
• nimajo dokončanega srednjega strokovnega izobraževanja, srednjega
poklicnega, tehniškega izobraževanja oz. splošnega srednjega izobraževanja.
 Upravičeni stroški: subvencija za zaposlitev v višini 5.000 EUR,
zaposlitev za najmanj 12 mesecev s polnim delovnim časom.
 Javno povabilo odprto do: 30. 9. 2014.
8.4.2015
Javna dela – pomoč v primeru elementarnih
nesreč
Se izvajajo na podlagi ZUOPŽ (24. člen).
 Ciljna skupina za vključitev: brezposelne osebe
 Upravičeni stroški - sredstva za:
•plače v celoti
•plačilo razlike prispevkov za socialno varnost (če je plača nižja od
minimalne)
•prehrano med delom in prevoz na/z dela
•stroške zdravniškega pregleda
•regres za letni dopust
•usposabljanje za varno delo, zaščitno opremo in cepljenje proti klopnem
meningitisu (max. višina 380,00 EUR)
•Javno povabilo odprto do: 4. 9. 2014.
8.4.2015
Prvi izziv 2014
 Subvencijo prejmejo delodajalci, registrirani za opravljanje dejavnosti
na podlagi vpisa v PRS, s sedežem v vzhodni Sloveniji
 Ciljna skupina brezposelnih :
•
•
•
mladi, stari največ 29 let in 364 dni
v evidenci brezposelnih oseb prijavljeni vsaj 6 mesecev,
imajo stalno prebivališče v vzhodni Sloveniji.
 Upravičeni stroški: subvencija za zaposlitev v višini 7.250 EUR,
zaposlitev za najmanj 15 mesecev s 3 mesečnim poskusnim delom in
s polnim delovnim časom.
 Javno povabilo odprto do: 27. 6. 2014.
8.4.2015
Spodbude za zaposlovanje
•
Povračilo prispevkov v Pomurju, Pokolpju, Mariboru z okolico,
občinah Radeče,Trbovlje, Hrastnik
•
Oprostitev plačila prispevkov za zaposlovanje mladih
•
Vračilo prispevkov za zaposlovanje mladih (157. člen ZPIZ-2)
•
Davčne olajšave
•
Delna oprostitev plačila prispevkov za samozaposlene
8.4.2015
Vračilo prispevkov na problemskih področjih
1. Velja le za delodajalce, ki imajo sedež v regiji
2. Pomurje 2 leti, ostale regije 1 leto
3. Ciljna skupina:
 v preteklega pol leta niso imele redno plačane zaposlitve,
 nimajo dokončane višje srednje stopnje izobrazbe ali poklicnega
usposabljanja,
 so starejše od 50 let,
 so pripadniki etnične manjšine
 in druge.
Vračilo plačanih prispevkov delodajalca
- Pri bruto plači 1.000 € znaša za 2 leti 3.864 €
- Pri bruto plači 1.000 € znaša za 1 leto 1.932 €
NI ZDRUŽLJIVO S SUBVENCIJAMI ZA ZAPOSLITEV
8.4.2015
Oprostitev plačila prispevkov za zaposlovanje
mladih
Oprostitev plačila prispevkov delodajalca za socialno varnost za prvih 24
mesecev zaposlitve za mlajše od 30 let in
so bile pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas prijavljene
v evidenci brezposelnih oseb vsaj 3 mesece.
Za zaposlitev od 1.11.2013 dalje ( najkasneje od 31.12.2014)
Izvaja DURS – Obrazec Rek 1 – rubrika A022, Info MDDSZ
Oprostitev mesečno, skupaj za 2 leti pri bruto plači 1.000 € znaša 3.864
€.
8.4.2015
Vračilo dela prispevkov
157. člen ZPIZ-2
Vračilo prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje:
1. za prvo leto zaposlitve v višini 50 %, plačanih prispevkov
delodajalca za PIZ
2. za drugo leto zaposlitve v višini 30 % plačanih prispevkov
delodajalca za PIZ
Osebe, ki še niso dopolnile 26 let oz. so matere, ki skrbijo za otroka
do 3. leta starosti in se prvič zaposlijo za nedoločen čas in pri istem
delodajalcu ostanejo zaposleni neprekinjeno vsaj 2 leti.
Pri bruto plači 1.000 € za 2 leti : 849,60 €
NI ZDRUŽLJIVO Z DRUGIMI OLAJŠAVAMI
8.4.2015
Davčne olajšave
Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2), Zakon o dohodnini (ZDoh-2)
Mlajši od 26 let in starejši od 55 let, prijavljeni 6 mesecev
Zaposlitev za nedoločen čas
Davčna olajšava letno 6.269,40 € pri bruto plači 1.000 €.
8.4.2015
Delna oprostitev plačila prispevkov za
samozaposlene
Samozaposleni v prvih 2 letih poslovanja po prvem vpisu v poslovni
register ali drug predpisan register lahko v obračunu prispevkov
uveljavijo delno oprostitev plačila prispevkov za PIZ.
Pri bruto zavarovalni osnovi 1.390,37 € znaša za 2 leti 3.250,13 €.
8.4.2015
Več o programih APZ na spletni strani:
http://www.ess.gov.si
Kontaktni center:
080 2055
Hvala za vašo pozornost!