Invalidi Zaposlitev

Download Report

Transcript Invalidi Zaposlitev

Vloga zaposlitvene
rehabilitacije v procesu
zaposlovanja invalidov
Lea Kovač, profesor defektolog
Služba za zaposlovanje
Ključne besede
•
•
•
•
•
zaposljivost
lastnosti in omejitve
funkcioniranje
pomoč/podpora/storitve/program
Komuniciranje/mreženje
Spremljanje in obravnava glede na potrebe
brezposelnih oseb
Intenzivnost
nudenja pomoči
Prepoznane ovire
(instrumentarij za
prepoznavanje
ovir)
* določanje poklicnih ciljev
* pridobivanje veščin
iskanja zaposlitve
* pridobivanje dodatnih
znanj in veščin
* motiviranje in aktiviranje
* odpravljanje zdravstvenih
ovir
* premagovanje
situacijskih ovir
Aktivnosti za
odpravljanje ovir:
* Karierno svetovanje
* Povezovanje z drugimi
institucijami/programi
psihosocialne
rehabilitacije
• Aktivna politika
zaposlovanja
• Zaposlitvena
rehabilitacija
Spremljanje ciljev zaposlitvenega načrta na vsakem
razgovoru/priprava ZN
Dejavniki uspešnega zaposlovanjasistemski vidik
• izobraževanje in delo sta celota in indikator
zaposljivosti
• vgrajevanje sodobnih znanj: komunikacijskih,
jezikovnih, podjetniških
• prijazen pravni in formalni okvir
• stimulativni ukrepi – izenačevanje možnosti
• kontinuirana in kompleksna strokovna podpora
Dejavniki uspešnega zaposlovanja
• DELAVEC
• DELODAJALEC
• Bio-psiho-socialne
• Značilnosti dejavnosti
lastnosti posameznika
• Zahteve/pričakovanja
• Znanja, delovne izkušnje,
• Delovna kultura
usposobljenost
• Prilagoditve,reševanje
• IKT, jezikovna,
ovir
podjetniška, znanja
• Delovna osebnost
• Prilagoditve, reševanje
ovir
komunikacija
•
Invalid(i) na trgu dela- (sistemska)
podpora
Invalidi
• kvotni sistem zaposlovanja
invalidov
• nagrade in vzpodbude za
zaposlovanje invalidov
• P/Z rehabilitacija
• Sklad za vzpodbujanje
zaposlovanja invalidov
Invalid
• tehnična (prilagoditev
delovnega mesta in okolja)
• strokovna (podporne
storitve)
• subvencija plače (od 10
do 70 % minimalne plače
mesečno)
Invalidi na trgu dela
• 935.998 vseh zaposlenih v RS
• 113.948 brezposelnih oseb
• 32.236 vseh zaposlenih invalidov
• 15.690 brezposelnih invalidov
• 26.305 zaposlenih invalidov v običajnem delovnem
okolju
• 5.708 zaposlenih invalidov v IP
• 223 zaposlenih invalidov v ZC
BPS struktura -zaposljivost
Lastnosti/
omejitve
Funkcioniranje
Kako do zaposlitve ?
•
•
•
•
•
• raziskovanje
zaposlitvenih
možnosti
• določanje
zaposlitvenih ciljev
interesi
lastnosti
Kompetence
Izkušnje
izobraževanja
• Aktualna prosta
delovna mesta
• Povezava med
izobrazbo in poklici
SAMOOCENA
ZAPOSLITVENI
CILJI
TRG DELA
VEŠČINE
ISKANJA
ZAPOSLITVE
• Kandidiranje na
prosta delovna
mesta
• Zaposlitveni razgovor
• Kje in kako iščem
zaposlitev
Opolnomočenje (ne/manj) aktivnih
delodajalci
invalidi
Psihosocialni
programi in
programi
APZ, ZR…
TRG DELA
Ocenjevanje zaposlitvenih možnosti
• ocena zdravstvenih dejavnikov
• ocena izobrazbeno-poklicnih dejavnikov ter
pridobljenih delovnih izkušenj
• ocena socialnih dejavnikov in dejavnikov okolja
• ocena sposobnosti, kognitivnih funkcij,
sposobnosti učenja
• ocena osebnosti in vedenja, sprejemanje
invalidnosti, interesi in cilji
• ocena delovnega funkcioniranja
• opis stopnje težav in ovir pri zaposlovanju
Definiranje vsebine in oblike podpore
Zaposlitveni
načrt
• usposabljanje za
iskanje zaposlitve
• usposabljanje za delo
in poklic
Rehabilitacijski
načrt
• strokovna podpora
• tehnična (prilagoditev
delovnega mesta in
okolja)
• subvencija plače
Storitve ZR
• aktivnosti za
doseganje ciljev
• obveznosti
Instrumenti pomoči ZRSZ
•
•
•
•
•
Osnovno in poglobljeno karierno svetovanje
poklicna orientacija
rehabilitacijsko svetovanje
zdravniško zaposlitveno svetovanje
timski sestanki
• individualno-skupinsko svetovanje
• ukrepi aktivne politike zaposlovanja
• zaposlitvena rehabilitacija
Izvajanje zaposlitvene rehabilitacije
•
•
Rehabilitacijski svetovalec
Rehabilitacijske komisije I in II stopnje
•
Izvajalci zaposlitvene rehabilitacije (strokovni
timi)
Merila za pridobitev statusa invalida ZZRZI
•
•
•
Trajne posledice telesne ali duševne okvare
ali bolezni,
Težave pri dejavnostih, ki vplivajo na njeno
zaposljivost
Ovire pri vključevanju v delovno okolje na
način, kot ga opredeljuje Mednarodna
klasifikacija funkcioniranja
Pridobitev statusa invalida in
pravica do zaposlitvene rehabilitacije
vloga
predhodno mnenje
ZRSZ
rehabilitacijske mnenje
komisije
rehabilitacijski
načrt
odločba o priznanju
statusa invalida
odločba o pravici do
zaposlitvene rehabilitacije
STORITVE
mesečna poročila
končna evalvacija
IZVAJALCI
OCENA invalidovih zaposlitvenih možnosti
Invalid JE zaposljiv
OBIčAJNO DELOVNO OKOLJE
trg dela
primerna
delovna
mesta
delo na domu
invalidska
podjetja
delo na daljavo
Invalid NI zaposljiv
Z
A
P
O
S
L
I
T
V
E
N
A
R
E
H
A
B
I
L
I
T
A
C
I
J
A
odločba
odločba odločba
zaščitna
podporna zaposlitev
zaposlitev
ZAPOSLITVENI
CENTRI
programi
socialne
vključenosti
(Storitve) ZR
• individualizirana pravica invalida po ZZRZI
ali drugih predpisih
• sklop storitev, ki omogočajo invalidu, da se
usposobi za delo, zaposli in zaposlitev obdrži
ter v zaposlitvi napreduje
• Izhodišče: zastavljeni cilji in ugotovljene
težave in ovire na posameznih področjih
funkcioniranja.
• namenjena invalidom, ki jim za dosego
zastavljenih ciljev ne zadoščajo
ukrepi/programi PZ
Merila za priznanje pravice do ZR
•
•
•
•
•
•
•
•
poklicni cilji
znanja
delovne izkušnje
pridobljene spretnosti
iskanje ustreznega dela in zaposlitve
socialne spretnosti in veščine
socialne podporne mreže
motiviranost
• mnenje invalida
Merila za priznanje pravice do ZR
•
•
•
•
•
•
•
•
•
omejitve zmogljivosti (za delo)
težave pri učinkovitosti (pri delu)
težave in ovire pri sprejemanju lastne invalidnosti
oviranost (gibalne, komunikacijske…)
potreba po analizi delovnega mesta in delovnega
okolja
potreba po prilagoditvi delovnega mesta in
delovnega okolja
potreba po načrtu opreme in sredstev za delo
samostojnost pri usposabljanju in izobraževanju
samostojnost na delovnem mestu po zaposlitvi
Ocena zaposlitvenih možnosti
•
•
•
Oceno ZM izdela Zavod po zaključeni zaposlitveni
rehabilitaciji
Iz ocene mora biti razvidno, ali je invalid zaposljiv v
običajnem delovnem okolju, v podporni ali zaščitni
zaposlitvi, za katera dela je usposobljen in kakšne
podporne storitve ali prilagoditve potrebuje na
delovnem mestu.
Podlaga: zaposlitveni načrt, ugotovitve zaposlitvenega
svetovanja, izvedenih ukrepov aktivne politike
zaposlovanja kot tudi evalvacije izvajalca storitev.
ZZRZI
• Podporna zaposlitev –zaposlitev invalida na
delovnem mestu v običajnem delovnem okolju
s podporo
• Podporne storitve – strokovna (in tehnična)
podpora invalidu in delodajalcu
Delovno funkcioniranje in subvencija
plače
Ocena doseganja delovnih rezultatov
• nad 70 % -invalidsko podjetje, podporna
zaposlitev
• 30 do 70 % - zaščitna zaposlitev
• do 30 % - socialna vključenost
• vzdržljivost, vrsta in obseg pomoči
Opredelitev podpornega zaposlovanja
• plačano delo
• integrirano delovno okolje
• zagotavljanje in izvajanje strokovne podpore
invalidu, delovnemu okolju, delodajalcu
• invalid z odločbo o PZ, se šteje za dva
zaposlena invalida
Vsebina podpornih storitev
•
•
•
•
informiranje
svetovanje in usposabljanje
spremljanje pri delu
razvoj osebnih metod dela
• osebna asistenca
• tehnična podpora
Financiranje podpornih storitev
• mreža izvajalcev storitev zaposlitvene
rehabilitacije
• individualizirani načrt podpore
• financiranje strokovnega dela podpore, ki ga
izvajajo izvajalci storitev ZR
• mesečno poročanje MDDSZ
Financiranje podpornih storitev-izzivi
Vprašanje (plačila) podpore, ki jo izvajajo:
•
•
•
•
svojci
delodajalec (mentorji, vodje)
invalidske organizacije
aktivi (delovnih) invalidov
Prilagoditve –praktični primeri
• spremembe delovnega mesta, delovnega
časa, delovne opreme, navodil, okolja,
postopkov, usposabljanja
• invalidi z zmanjšano sposobnostjo gibanja
(vgrajevanje klančin, zadostna širina vrat, dostopne
sanitarije, primerna višina delovnih površin, nedrseča
tla, držaji, počivališča)
• invalidi z okvaro vida (dodatno označevanje z
živimi barvami, osvetlitev, označevanje z drugačno
teksturo materiala, kombinacija vizualnih informacij z
zvočnimi znaki, odstranitev ovir)
Prilagoditve –praktični primeri
• invalidi z okvaro sluha (vizualne informacije,
namestitev indukcijske zanke, ojačevalcev
zvoka, tolmač za znakovni jezik)
• druge skupine invalidov (odstranitev ovir,
alergenov, navodila v lažje berljivi obliki…)
Hvala za pozornost!