Fleksibilne oblike dela

Download Report

Transcript Fleksibilne oblike dela

FLEKSIBILNE OBLIKE DELA Andreja Toš Zajšek

Izola, 11. oktober 2013

Operacija oz. projekt zaposlovanja v obrti in DialogeS: »ZDOPS in SOPS skupaj v socialnem dialogu do predlogov izvedbenih rešitev na področju pogojev dela in podjetništvu«.

Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja virov za obdobje 2007-2013, 1. razvojne prioritete: človeških »Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti prednostne usmeritve« in prednostne usmeritve 1.4.: »Pospeševanje razvoja novih zaposlitvenih možnosti«.

Projekt DialogeS: izvedbenih »ZDOPS in SOPS skupaj v socialnem dialogu do predlogov rešitev na področju pogojev dela in zaposlovanja v obrti in podjetništvu«.

Odplačne oblike dela

Pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas s polnim delovnim časom, Pogodba o zaposlitvi s krajšim delovnim časom, DR za krajši delovni čas-starševstvo, DR za krajši delovni čas-invalidi, Pripravništvo, Pogodba o zaposlitvi za določen čas , Dopolnilno delo, Pogodba o zaposlitvi med delavcem in delodajalcem, ki opravlja dejavnost zagotavljanja dela delavcev drugemu uporabniku, Volontersko pripravništvo, Pogodba o zaposlitvi zaradi opravljanja javnih del.

Projekt DialogeS: izvedbenih »ZDOPS in SOPS skupaj v socialnem dialogu do predlogov rešitev na področju pogojev dela in zaposlovanja v obrti in podjetništvu«.

Odplačne oblike dela

Samozaposlitev (s.p.), Dopolnilna dejavnost po ZGD, Podjemne pogodbe in druge pogodbe civilnega prava, Pogodba o avtorskem delu, Začasno in občasno delo dijakov in študentov, Kratkotrajno delo, Malo delo (pogodba o mali zaposlitvi), Osebno dopolnilno delo, Delo v splošno korist, Rejništvo - kot poklic, Socialna vključenost, Humanitarno delo po ZSV, Družinski pomočnik.

Projekt DialogeS: izvedbenih »ZDOPS in SOPS skupaj v socialnem dialogu do predlogov rešitev na področju pogojev dela in zaposlovanja v obrti in podjetništvu«.

Fleksibilne oblike dela po ZDR

Projekt DialogeS: izvedbenih »ZDOPS in SOPS skupaj v socialnem dialogu do predlogov rešitev na področju pogojev dela in zaposlovanja v obrti in podjetništvu«.

pogodba o zaposlitvi za določen čas

Projekt DialogeS: izvedbenih »ZDOPS in SOPS skupaj v socialnem dialogu do predlogov rešitev na področju pogojev dela in zaposlovanja v obrti in podjetništvu«.

primeri, ki jih določa zakon

dela, ki po svoji naravi traja določen čas, nadomeščanje začasno odsotnega delavca, začasno povečan obseg dela, zaposlitev tujca, ki ima delovno dovoljenje za DČ, - opravljanje sezonskega dela, delavca, ki sklene pogodbo o zaposlitvi za določen čas - zaradi priprave na delo, usposabljanja ali izpopolnjevanja za delo, oziroma izobraževanja, - pripravo oziroma izvedbo dela, ki je projektno organizirano, za delo, ki je potrebno v času uvajanja novih programov, nove tehnologije ter drugih tehničnih in tehnoloških izboljšav delovnega procesa ali zaradi usposabljanja delavcev, - predajo dela,

Projekt DialogeS: izvedbenih »ZDOPS in SOPS skupaj v socialnem dialogu do predlogov rešitev na področju pogojev dela in zaposlovanja v obrti in podjetništvu«.

primeri po Kolektivni pogodbi za obrt in podjetništvo

v prvih treh letih, ko prvič začne opravljati dejavnost, če gre za izvedbo posla, pridobljenega z javnim natečajem ali naročilom, in sicer za čas izvedbe tega posla, - in v drugih primerih ne glede na omejitve zakona in te kolektivne pogodbe.

Projekt DialogeS: izvedbenih »ZDOPS in SOPS skupaj v socialnem dialogu do predlogov rešitev na področju pogojev dela in zaposlovanja v obrti in podjetništvu«.

časovna omejitev

Delodajalec ne sme skleniti ene ali več zaporednih pogodb o zaposlitvi za določen čas za isto delo, katerih neprekinjen čas trajanja bi bil daljši kot dve leti….

Projektno delo….

Projekt DialogeS: izvedbenih »ZDOPS in SOPS skupaj v socialnem dialogu do predlogov rešitev na področju pogojev dela in zaposlovanja v obrti in podjetništvu«.

novota odpravnina

Delavec, ki mu preneha pogodba o zaposlitvi za določen ima pravico do odpravnine.

izjeme

če gre za nadomeščanje začasno odsotnega delavca, - za opravljanje sezonskega dela, ki traja manj kot tri mesece v koledarskem letu, - v primeru opravljanja javnih del, zaradi vključitve v ukrepe aktivne politike zaposlovanja v skladu z zakonom.

Projekt DialogeS: izvedbenih »ZDOPS in SOPS skupaj v socialnem dialogu do predlogov rešitev na področju pogojev dela in zaposlovanja v obrti in podjetništvu«.

višina odpravnine

-

1/5 povprečne mesečne plača delavca za polni delovni čas iz zadnjih treh mesecev oziroma iz obdobja dela pred prenehanjem pogodbe o zaposlitvi za določen čas.

Če je pogodba o zaposlitvi za določen čas sklenjena za več kot eno leto, ima delavec ob prenehanju pogodbe o zaposlitvi pravico do odpravnine v višini iz prejšnjega stavka, povečane za sorazmerni del odpravnine iz prejšnjega stavka za vsak mesec dela.

Projekt DialogeS: izvedbenih »ZDOPS in SOPS skupaj v socialnem dialogu do predlogov rešitev na področju pogojev dela in zaposlovanja v obrti in podjetništvu«.

druge oblike fleksibilnega dela

Projekt DialogeS: izvedbenih »ZDOPS in SOPS skupaj v socialnem dialogu do predlogov rešitev na področju pogojev dela in zaposlovanja v obrti in podjetništvu«.

opravljanje drugega dela in drugega ustreznega dela oziroma primernega dela

Projekt DialogeS: izvedbenih »ZDOPS in SOPS skupaj v socialnem dialogu do predlogov rešitev na področju pogojev dela in zaposlovanja v obrti in podjetništvu«.

po zakonu - drugo delo, - drugo ustrezno delo, - drugo primerno delo,

Projekt DialogeS: izvedbenih »ZDOPS in SOPS skupaj v socialnem dialogu do predlogov rešitev na področju pogojev dela in zaposlovanja v obrti in podjetništvu«.

drugo delo po kolektivni pogodbi

zmanjšanja ali povečanja obsega dela pri delodajalcu ali v posamezni organizacijski enoti, – nadomeščanja drugega delavca, – nenadne okvare strojev (postrojenj) in drugih sredstev za delo na delovnem mestu, – nadomeščanja delavca, ki iz objektivnih razlogov ne sme zapustiti delovnega mesta, zaradi zagotovitve odmora med delom, – izvajanja ukrepov za varnost in zdravje pri delu, – v času odpovednega roka v primeru odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz razloga nesposobnosti, – v primerih uvajanja novih tehnologij, nove organizacije dela in novih proizvodnih programov, delovnih procesov, predlogov izboljšav ipd., – v primerih, ko opravljanje drugega dela pomeni edini ekonomski izhod za ohranitev delovnega mesta,

Projekt DialogeS: izvedbenih »ZDOPS in SOPS skupaj v socialnem dialogu do predlogov rešitev na področju pogojev dela in zaposlovanja v obrti in podjetništvu«.

sklenitev pogodbe o zaposlitvi za določen čas z delavcem, ki ima že sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas

Projekt DialogeS: izvedbenih »ZDOPS in SOPS skupaj v socialnem dialogu do predlogov rešitev na področju pogojev dela in zaposlovanja v obrti in podjetništvu«.

delavec in delodajalec lahko ob sklenjeni pogodbi o zaposlitvi za nedoločen čas, skleneta še pogodbo za določen čas, ne da bi prvo razveljavila in to v primerih -

izvrševanje dela, ki po svoji naravi traja določen čas, nadomeščanje začasno odsotnega delavca, začasno povečan obseg dela, - poslovodno osebo ali prokurista, vodilnega delavca iz prvega odstavka 74. člena tega zakona, delavca, ki sklene pogodbo o zaposlitvi za določen čas zaradi priprave na delo, usposabljanja ali izpopolnjevanja za delo, oziroma izobraževanja, - pripravo oziroma izvedbo dela, ki je projektno organizirano, delo, potrebno v času uvajanja novih programov, nove tehnologije ter drugih tehničnih in tehnoloških izboljšav delovnega procesa ali zaradi usposabljanja delavcev, - voljene in imenovane funkcionarje oziroma druge delavce, ki so vezani na mandat organa ali funkcionarja v lokalnih skupnostih, političnih strankah, sindikatih, zbornicah, društvih in njihovih zvezah,

Projekt DialogeS: izvedbenih »ZDOPS in SOPS skupaj v socialnem dialogu do predlogov rešitev na področju pogojev dela in zaposlovanja v obrti in podjetništvu«.

suspenz pogodbe o zaposlitv i

Projekt DialogeS: izvedbenih »ZDOPS in SOPS skupaj v socialnem dialogu do predlogov rešitev na področju pogojev dela in zaposlovanja v obrti in podjetništvu«.

suspenz pomeni, da

delavec začasno preneha opravljati delo, pogodba o zaposlitvi ne preneha veljati in je delodajalec ne sme odpovedati

razlogi -

delavec zaradi prestajanja zaporne kazni, izrečenega vzgojnega, varnostnega, varstvenega ukrepa ali sankcije za prekršek, zaradi katerih ne more opravljati dela šest mesecev ali manj, opravljanja nadomestne civilne službe oziroma usposabljanja za opravljanje nalog v rezervni sestavi policije, napotitve na opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči pogodbenega pripadnika Civilne zaščite, in v drugih primerih, ki jih določajo zakon, kolektivna pogodba ali pogodba o zaposlitvi.

Projekt DialogeS: izvedbenih »ZDOPS in SOPS skupaj v socialnem dialogu do predlogov rešitev na področju pogojev dela in zaposlovanja v obrti in podjetništvu«.

pogodba o zaposlitvi med delavcem in delodajalcem, ki opravlja dejavnost zagotavljanja dela delavcev drugemu uporabniku

Projekt DialogeS: izvedbenih »ZDOPS in SOPS skupaj v socialnem dialogu do predlogov rešitev na področju pogojev dela in zaposlovanja v obrti in podjetništvu«.

dejavnost zagotavljanja dela delavcev je vsako zagotavljanje dela delavcev s strani pravne ali fizične osebe, s katero ima delavec sklenjeno pogodbo o zaposlitvi, uporabniku,

pri katerem delavec opravlja delo pod nadzorom in v skladu z navodili uporabnika

ali pretežno uporablja sredstva za opravljanje dela, ki so del delovnega procesa uporabnika.

Projekt DialogeS: izvedbenih »ZDOPS in SOPS skupaj v socialnem dialogu do predlogov rešitev na področju pogojev dela in zaposlovanja v obrti in podjetništvu«.

pogodba o zaposlitvi s krajšim delovnim časom pogodba o zaposlitvi za opravljanje dela na domu pogodba o zaposlitvi zaradi opravljanja javnih del pogodba o zaposlitvi s poslovodnimi osebami ali prokuristi in z vodilnimi delavci

Projekt DialogeS: izvedbenih »ZDOPS in SOPS skupaj v socialnem dialogu do predlogov rešitev na področju pogojev dela in zaposlovanja v obrti in podjetništvu«.

sprememba delodajalca

Projekt DialogeS: izvedbenih »ZDOPS in SOPS skupaj v socialnem dialogu do predlogov rešitev na področju pogojev dela in zaposlovanja v obrti in podjetništvu«.

sprememba delodajalca

stanje v katerem pride zaradi pravnega prenosa podjetja ali dela podjetja, izvedenega na podlagi - zakona, - drugega predpisa, pravnega posla oziroma pravnomočne sodne odločbe ali zaradi združitve ali delitve

do spremembe delodajalca.

Projekt DialogeS: izvedbenih »ZDOPS in SOPS skupaj v socialnem dialogu do predlogov rešitev na področju pogojev dela in zaposlovanja v obrti in podjetništvu«.

odpoved s ponudbo nove pogodbe in odpoved s ponudbo nove pogodbe o zaposlitvi pri drugem delodajalcu

Projekt DialogeS: izvedbenih »ZDOPS in SOPS skupaj v socialnem dialogu do predlogov rešitev na področju pogojev dela in zaposlovanja v obrti in podjetništvu«.

odpoved s ponudbo nove pogodbe o zaposlitvi pri drugem delodajalcu je primer,

kadar delodajalec odpove pogodbo o zaposlitvi in je delavcu že v času odpovednega roka s strani delodajalca oziroma zavoda za zaposlovanje ponujena nova ustrezna zaposlitev za nedoločen čas in če se drugi delodajalec v pogodbi o zaposlitvi zaveže, da bo glede minimalnega odpovednega roka in pravice do odpravnine upošteval delovno dobo delavca pri obeh delodajalcih.

Projekt DialogeS: izvedbenih »ZDOPS in SOPS skupaj v socialnem dialogu do predlogov rešitev na področju pogojev dela in zaposlovanja v obrti in podjetništvu«.

opravljanje pripravništva volontersko pripravništvo

Projekt DialogeS: izvedbenih »ZDOPS in SOPS skupaj v socialnem dialogu do predlogov rešitev na področju pogojev dela in zaposlovanja v obrti in podjetništvu«.

Pripravnik je

kdor prvič začne opravljati delo, ustrezno vrsti in ravni svoje strokovne izobrazbe, ter z namenom, da se usposobi za samostojno opravljanje dela v delovnem razmerju.

Za volontersko pripravništvo je pomembno, da se lahko opravlja, ne da bi delavec in delodajalec sklenila pogodbo o zaposlitvi , pod pogojem, da tako določajo posebni zakoni.

Pri odmeri pravic

volonterskega veljajo določbe ZDR o trajanju in izvajanju pripravništva, omejenosti delovnega časa, odmorih in počitkih, povračilu stroškov v zvezi z delom, odškodninski odgovornosti ter zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu v skladu s posebnim zakonom.

Projekt DialogeS: izvedbenih »ZDOPS in SOPS skupaj v socialnem dialogu do predlogov rešitev na področju pogojev dela in zaposlovanja v obrti in podjetništvu«.

začasna nezmožnost zagotavljanja dela iz poslovnega razloga

Projekt DialogeS: izvedbenih »ZDOPS in SOPS skupaj v socialnem dialogu do predlogov rešitev na področju pogojev dela in zaposlovanja v obrti in podjetništvu«.

čakanje na delo doma je stanje, ko delodajalec

začasno, vendar najdlje za čas šestih mesecev v posameznem koledarskem letu, ne more zagotavljati dela delavcem. V tem primeru lahko z namenom ohranitve zaposlitve pisno napoti delavca na čakanje na delo doma.

Projekt DialogeS: izvedbenih »ZDOPS in SOPS skupaj v socialnem dialogu do predlogov rešitev na področju pogojev dela in zaposlovanja v obrti in podjetništvu«.

V času čakanja ne delo doma ima delavec

mesecev in dolžnost, da se odzove na poziv pravico do nadomestila plače v višini 80 odstotkov povprečne mesečne plače za polni delovni čas iz zadnjih treh delodajalca na način in pod pogoji, kot izhaja iz pisne napotitve.

Projekt DialogeS: izvedbenih »ZDOPS in SOPS skupaj v socialnem dialogu do predlogov rešitev na področju pogojev dela in zaposlovanja v obrti in podjetništvu«.

fleksibilne oblike delovnega časa

Projekt DialogeS: izvedbenih »ZDOPS in SOPS skupaj v socialnem dialogu do predlogov rešitev na področju pogojev dela in zaposlovanja v obrti in podjetništvu«.

Pri delodajalcih se glede na potrebe delovnega oziroma poslovnega procesa na posameznih področjih dela uporabljajo praviloma naslednje vrste in oblike delovnega časa: nepremični delovni čas, premični delovni čas, delno premični delovni čas, deljen delovni čas izmenski delovni čas.

Projekt DialogeS: izvedbenih »ZDOPS in SOPS skupaj v socialnem dialogu do predlogov rešitev na področju pogojev dela in zaposlovanja v obrti in podjetništvu«.

nadurno delo neenakomerna razporeditev delovnega časa

Projekt DialogeS: izvedbenih »ZDOPS in SOPS skupaj v socialnem dialogu do predlogov rešitev na področju pogojev dela in zaposlovanja v obrti in podjetništvu«.

stisnitev delovnega časa

Z zakonom oziroma kolektivno pogodbo se lahko določi kot polni delovni čas delovni čas, ki je krajši od 40 ur na teden, vendar ne manj kot 36 ur na teden.

Pri enakomerni razporeditvi polni delovni čas ne sme biti razporejen na manj kot štiri dni v tednu.

neenakomerna razporeditev delovnega časa

Zaradi narave ali organizacije dela ali potreb je delovni čas lahko neenakomerno razporejen, vendar ne sme trajati več kot 56 ur na teden.

Pri neenakomerni razporeditvi ter začasni prerazporeditvi delovnega časa se upošteva polni delovni čas kot povprečna delovna obveznost v obdobju, ki ne sme biti daljše od šest mesecev.

HVALA ZA VAŠO POZORNOST!

Operacija oz. projekt zaposlovanja v obrti in DialogeS: »ZDOPS in SOPS skupaj v socialnem dialogu do predlogov izvedbenih rešitev na področju pogojev dela in podjetništvu«.

Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja virov za obdobje 2007-2013, 1. razvojne prioritete: človeških »Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti prednostne usmeritve« in prednostne usmeritve 1.4.: »Pospeševanje razvoja novih zaposlitvenih možnosti«.