Tanja Ušaj Hvalič

Download Report

Transcript Tanja Ušaj Hvalič

Program: EKONOMSKI TEHNIK
Modul: M2 - POSLOVANJE PODJETIJ
Vsebinski sklop: MENEDŽMENT
Srednje strokovno izobraževanje
Program: Ekonomski tehnik
Modul: Poslovanje podjetij
Vsebinski sklop: Menedžment
Naslov učnega gradiva:
Človeški viri
Ključne besede: človeški viri, zaposleni, kadri, delovno mesto, vloga za prosto delovno mesto, življenjepis, sklenitev delovnega
razmerja, zdravstveno in pokojninsko – invalidsko zavarovanje, pogodba o zaposlitvi, plača, osebni razvoj (kariera),
Seznam kompetenc, ki jih zajema učno gradivo:
EBS 1
Spoznavanje organizacije in poslovanja podjetja.
EBS 2
Razvijanje sposobnosti vodenja, razvijanje odgovornosti pri sebi in drugih.
(prostor za CIP  izpolni delovna skupina za učna gradiva v projektu unisVET)
Avtorica: Tanja Ušaj Hvalič
Recenzentka: Tanja Mervič
Lektorica: Valentina Kobal
Založnik: GZS Ljubljana, Center za poslovno usposabljanje
Projekt unisVET
URL: http://www.unisvet.si/index/index/activityId/44
Kraj in datum: Nova Gorica, maj 2012
To delo je ponujeno pod licenco Creative Commons:
Priznanje avtorstva  Nekomercialno  Deljenje pod enakimi pogoji.
Učno gradivo je nastalo v okviru projekta unisVET Uvajanje novih izobraževalnih programov v srednjem poklicnem in
strokovnem izobraževanju s področja storitev za obdobje 2008–2012, ki ga sofinancirata Evropska unija preko Evropskega
socialnega sklada in Ministrstvo Republike Slovenije za šolstvo in šport. Operacija se izvaja v okviru operativnega programa
razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete: Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja,
prednostna usmeritev Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja.
Vsebina gradiva v nobenem primeru ne odraža mnenja Evropske unije. Odgovornost za vsebino nosi avtor.
2
















načrtovanje in izbira kadrov,
ugotavljanje potreb po zaposlenih,
opis delovnega mesta,
objava prostega delovnega mesta,
vloga za prosto delovno mesto in življenjepis,
obravnavanje prijav in razgovori,
odgovor na prijavo,
zdravstveni pregledi,
letni dopust,
pogodba o zaposlitvi,
prijava delavca v zdravstveno in pokojninsko – invalidsko zavarovanje,
evidence zaposlenih,
plačilo za delo,
ocenjevanje dela in rezultatov,
razvoj in usposabljanje zaposlenih,
analiza zaposlenih.
3
V storitveni dejavnosti je najpomembnejši vir človek, zato v podjetju veliko
pozornost posvečamo usposabljanju in zadovoljstvu zaposlenih. V vseh
sektorjih je sestavni del načrt izobraževanja in usposabljanja zaposlenih. S
tem želimo doseči čim boljšo kakovost zaposlenih, ki pa jo je potrebno tudi
spodbujati. Zato v okviru politike kakovosti vsako leto podeljujemo
priznanje za odličnost. Nagrajeni so predvsem tisti, ki s svojim delom,
prizadevnostjo in inovativnostjo še posebej izstopajo.

Kdo je najpomembnejši dejavnik organizacije podjetja?
4


Človek je v organizacijskem pomenu s svojim
znanjem, sposobnostmi in motiviranostjo
najpomembnejši dejavnik.
Na področju kadrovske funkcije je prišlo do njene
razširitve na “ravnanje s človeškimi viri” (angl.
Human Resource Management – HRM).
K človeškim virom uvrščamo:
 načrtovanje in izbira kadrov,
 razvoj in usposabljanje zaposlenih,
 nagrajevanje zaposlenih in
 ocenjevanje dela in rezultatov.
5
Naloge kadrovske službe
pridobivanje
zaposlenih
strokovni razvoj
zaposlenih
oblikovanje
politike plač in
motiviranje
oblikovanje in
organizacija
delovnih mest
ocenjevanje
zaposlenih
pravni vidik
plačilo za delo
organizacijski
vidik
komuniciranje z
zaposlenimi
odpuščanje z
dela
6
Ugotavljanje potreb po
zaposlenih.
Politika zaposlovanja vključuje načrtovanje:
 koliko zaposlenih potrebujemo,
 kakšne kvalifikacije morajo imeti zaposleni,
Akt o sistemizacija delovnih
mest z opisi delovnih mest.
Objava prostega delavnega
mesta na ZRSZ.
 kdaj bomo potrebovali nove zaposlene.
Obravnavanje prijav
kandidatov in razgovori.
Napotitev na zdravstveni
pregled.
Sklenitev pogodbe o
zaposlitvi.
Prijava delavca v zdravstveno
in pokojninsko – invalidsko
zavarovanje.
8



Delovno mesto je skupek del in nalog, ki jih
posameznik opravlja v okviru svojega
običajnega dela.
Da zaposlitev ne bi bila prepuščena naključju,
opravimo analizo dela ter oblikujemo profil
delovnega mesta.
Profil delovnega mesta pomeni podlago za
izbiro najbolj ustreznega zaposlenega.
9





Prilagodljivost:
Zmožna izvajati več različnih nalog hkrati, tudi kadar se
njihova vsebina pogosto spreminja ali dopolnjuje.
Administrativne sposobnosti:
Članom kolektiva zagotavlja informacije o napredku in
težavah. Spremlja izvajanje dodeljenih zadolžitev ter jih po
potrebi usklajuje.
Sodelovanje:
Dobro sodeluje z drugimi ljudmi. Sodelavcem, strankam in
drugim rada priskoči na pomoč, da lažje dosežejo cilje in
uresničijo dodeljene naloge.
Slovnična pismenost in natančnost:
Natančno, vestno in zanesljivo piše, prepisuje ali preverja
in popravlja slogovne in slovnične napake v besedilu.
Upravljanje informacij:
Informacije in podatke je zmožna organizirati tako, da jih
lahko hitro najde, uporabi in razdeli posameznikom, ki jih
potrebujejo.
10
•
•
•
•
•
Iniciativnost:
Aktivno poskuša vplivati na dogodke in doseči cilje, ki so v
njeni pristojnosti – tudi brez strogega nadzora ali
neposrednega usmerjanja nadrejenega.
Učljivost (zmožnost pridobivanja novih znanj):
Zlahka se nauči novih znanj in pridobi nove veščine, ki jih
zna tudi praktično uporabiti pri svojem delu.
Motiviranost:
Njeni osebni cilji se v veliki meri prekrivajo s cilji kolektiva.
Doseganje ciljev in izpolnjevanje zadolžitev ji pomenita
osebno zadovoljstvo.
Tipkanje (urejanje besedil):
Zmožna tipkati z najmanj ______ udarci na minuto. Obvlada
urejevalnik besedil ______ .
Delovni standardi:
Ima visoke osebne standarde pri delu. Ni zadovoljna s
povprečnimi dosežki.
11

Če imamo profile delovnih mest narejene za vsa
delovna mesta v podjetju, govorimo o
sistemizaciji delovnih mest.
12
Potrebe po sodelavcih lahko pokrijemo:
 notranje = interno,
- s strokovnim usposabljanjem (dolgoročno),
- z napredovanjem in premeščanjem
(kratkoročno),
 zunanje = eksterno, z iskanjem na trgu dela, npr.
na zavodu za zaposlovanje, z oglasi v dnevnem
časopisju, z obvestilom na oglasni deski podjetja
…
13


Vse delodajalce Zakon o zaposlovanju in
zavarovanju za primer brezposelnosti in Zakon o
delovnih razmerjih obvezujeta, da Zavodu
Republike Slovenije za zaposlovanje (ZRSZ)
prijavijo vsako prosto delovno mesto in pogoje,
ki jih mora izpolnjevati delavec za opravljanje del
na tem delovnem mestu, najkasneje v 8 dneh.
Prijava potrebe po delavcu ali pripravniku se
odda na obrazcu PD-1 na vsakem uradu za delo,
po pošti ali v elektronski obliki ter preko
spletnega portala eVEM s pomočjo referentov na
vstopnih točkah eVEM in notarjev.
14


Zavod mora vsa prosta delovna mesta objaviti v
svojih uradnih prostorih, v medijih pa samo, če
delodajalec ob prijavi prostega delovnega mesta
na obrazcu označi, da to želi.
Obrazec na Zavodu potrdijo. Potrebovali ga boste
pri prijavi delavca v obvezno pokojninsko,
invalidsko, zdravstveno zavarovanje in
zavarovanje za primer brezposelnosti.
15

Oglas v slogu “iščemo visokošolskega
strokovnjaka družboslovne smeri s
pozitivnim odnosom do dela” pove le-to, da
se podjetje loteva iskanja kadrov površno.
16

Bolje …
Podjetje UPAJ.SI je hitrorastoče podjetje na področju telekomunikacij. Poleg Slovenije
smo dejavni še v Avstriji in Italiji. Zaposlitev nudimo preko 500 ljudem.
V naše urejeno delovno okolje želimo pridobiti sodelavca na delovno mesto
INFORMATIK (m/ž)
Vaše delo bo obsegalo:
 podporo IT procesov v logistiki,
 načrtovanje programskih rešitev,
 nadzor nad baznimi podatki.
Od vas pričakujemo:
 višja strokovna izobrazba računalniške ali tehnične smeri (VI. stopnja),
 osnovno poznavanje operacijskih sistemov,
 najmanj enoletne delovne izkušnje na primerljivem delovnem mestu,
 aktivno znanje angleškega jezika,
 pripravljenost za skupinsko delo.
Nudimo:
 zaposlitev za določen čas 6 mesecev z možnostjo podaljšanja delovnega razmerja
za nedoločen čas,
 stimulativen zaslužek,
 možnost strokovnega razvoja in stalnega izobraževanja.
Vse, ki vam delo predstavlja izziv, vabimo, da v 8-ih dneh od objave, do vključno
3.11.2012, pošljete svoj življenjepis na naslov: UPAJ.SI d.o.o., Kadrovska služba,
Resljeva ulica 5, 3000 Celje, s pripisom: “Informatik” ali na elektronski naslov:
[email protected].
17

osebnostne lastnosti = zelo težko jih je
spreminjati, medtem ko se lahko določenih
veščin naučimo v nekaj tednih,

učljivost in prilagodljivost = ne smemo
zanemariti izobrazbe in ključnih znanj.
18

Učna podjetja morajo prijaviti vsako prosto
delovno mesto in pogoje, ki jih mora izpolnjevati
delavec za opravljanje del na tem delovnem
mestu na Centralo učnih podjetij Slovenije na
obrazcu PPD/01 - Prijava potrebe po delavcu pri
CUPS.
19



popolna (priloge: življenjepis);
jezikovno ustrezna in razumljiva.
Ne navajajte:
◦ svojega slabega socialnega stanja,
◦ slabega zdravja,
◦ neresnic.

Naslovljena naj bo na konkretno osebo.
21
Besede, ki jih je primerno uporabiti v prijavi ali
ponudbi za zaposlitev:
 …na vaše razpisano delovno mesto…
 …na podlagi večletnih izkušenj na podobnem
delovnem mestu…
 …z dobrim poznavanjem vašega podjetja…
 …z dobrim poznavanjem trga (panoge), v
katerem (kateri) delujete ….
 ...s svojimi referencami in izkušnjami….
22
= poročilo o življenju in dosedanjem delu
posameznika.
Priložimo ga ponudbi za delo
in prošnji za zaposlitev.

življenjepis v obliki europass
23
Prijave kandidatov presodimo po naslednjih
kriterijih:
 izpolnjevanje pogojev,
 formalni vidik (celoten vtis),
 popolnost dokumentov (nepopolni dokumenti
so znak malomarnosti ali namerne
pozabljivosti),
 vsebina dokumentov.
24


Če je vloga nepopolna in kandidat ustrezen
za razpisano delovno mesto, pozovemo
kandidata, da vlogo dopolni.
Če je vloga popolna, kandidata obvestimo,
kdaj bo imel razgovor.
25
Pridobite čim več informacij o podjetju!
 Oglejte si spletne strani podjetja.
 Obiščite podjetje.
 Poiščite priložnosti za pogovor z zaposlenimi.
26


Preberite spremno pismo in življenjepis.
Pripravite vse dokumente, ki jih razpis zahteva
vključno z zaposlitvenim profilom, in jih zložite
v urejeno mapo.
Razmislite o:
 vaši strokovni in izkustveni podlagi,
 vaših ambicijah,
 delodajalcu in delovnem mestu, ki bi vam
ustrezalo,
 vaši osebnosti in zanimanjih.
27
Poskrbite za zunanji videz:



Osebna urejenost = izpod tuša, umiti lasje,
čisti nohti, neupadljiv make-up,
nedominanten parfum …
Primerna obleka = Obleka naredi človeka!
Kontroliramo telo (obvladamo roke), besede
(umirimo govor) in čustva (ne žvečimo).
28
Bodite točni:
 vendar ne več kot 10 min pred razgovorom.
Bodite sproščeni!
Ne pretvarjate se:
 bodite to, kar ste!
Pomemben je prvi vtis.
29
Pri razgovoru sodelujejo:
kadrovnik
•
•
•
•
•
direktor
zaposlen,
ki bo delal
s
kandidatom
kandidat
Kandidat vstopi po predhodnem povabilu.
Kadrovnik se predstavi, lahko sledi rokovanje,
kandidatu pokaže, kje se usede.
Zahvali se kandidatu, ker je prišel na razgovor.
Pove, koliko časa bo razgovor trajal.
Sledi voden pogovor.
30
Ime in priimek kandidata: _________________________ Delovno mesto: _____________________
Pogovor dne:_______________________________
Ocenjevalci:________________________________
I. del: vprašanja o podjetju:
1. Zakaj ste se prijavili na naš razpis?
2. Navedite tri razloge, zakaj naj bi zaposlili ravno vas.
3. Koliko podrejenih ste imeli na svojem dosedanjem delovnem mestu?
4. Kako bi vzpodbudili manj uspešne delavce?
5. Zakaj zapuščate vaše sedanje delovno mesto?
6. Ste se pripravljeni dodatno izobraževati?
7. Kaj so vaše negativne lastnosti?
8. Kakšna je vaša vizija našega podjetja?
Ocena:
II. del: osebnostne lastnosti:
1. Kaj je za vas najpomembnejše v življenju?
2. Kje se vidite čez 5 let?
3. Kako se po končanem delu znebite stresa?
4. Vaši hobiji?
5. Najljubši učni predmeti in zakaj?
31
IV. del: ujemanje znanj s prijavo:
1. Jeziki:
v prijavi navedeno znanje jezikov: a) ___________ ocena znanja: ___________
b) ___________ ocena znanja: ___________
c) ___________ ocena znanja: ___________
2. Delo z računalnikom:
v prijavi navedeno poznavanje programov: ____________________________________
S preizkusom ugotovljeno: ___________________________________
32




Na koncu razgovora kadrovnik umirjeno
pospravi svoje stvari.
Kandidatu pove, da bo o morebitnem ožjem
krogu razgovorov oz. sprejemu na delovno
mesto naknadno obveščen.
Lahko se rokuje z kandidatom in se poslovi.
Ob tem zaželi: »Lep dan«, ali: »Uspešen dan«,
ter odide s kandidatom do točke sprejema.
33
je lahko:
 pozitiven = pri povabilu na osebni razgovor
zadostuje kratko obvestilo, lahko po telefonu;

negativen = vljudno je, da kandidatu v roku 8
dni od izbire odgovorimo, tudi če ne pride v
ožji izbor, in mu na njegovo zahtevo vrniti
vse predložene dokumente.
34


Pred sklenitvijo delovnega razmerja, ko gre
za prvo zaposlitev, delodajalec delavca na
lastne stroške napoti na predhodni
zdravstveni pregled v dispanzer medicine
dela.
Delodajalec je dolžan delavca napotiti tudi na
obdobne zdravstvene preglede in izdelati
skupaj z zdravnikom varstveno izjavo o
posameznem delovnem mestu.
35
Naziv in sedež delodajalca ……………………………………………………………………………………………
Davčna številka
Gospodarska dejavnost …………………………………………………………………………………………
(koda)
Napotnica
za predhodni preventivni zdravstveni pregled
………………………………………………………………………..………, kraj rojstva ……………..…………………………………
EMŠO
(priimek, dekliški priimek in ime)
Naslov …………………………………………………………………………………………….……………………
(kraj, ulica, številka, naziv pošte) pošte)
Izobrazba ………………………………………
(poštna številka)
, poklic ……………………………………
(stopnja 1 – 9)
(standardna klasifikacija poklicev)
Na predhodni preventivni zdravstveni pregled ga-jo pošiljamo: (ustrezno obkrožite)
1. pred prvo zaposlitvijo
2. po prenehanju opravljanja določenega dela na določenem delovnem mestu za več kot 12 mesecev.
Imenovani(a) se bo zaposlil(a) na delovnem mestu …………………………………………………………….
(koda)
(koda)
Izjava o varnosti z oceno tveganja za navedeno delovno mesto je bila opravljena dne:
D
D
M
M
L
L
Pomembni podatki iz ocene tveganja so:
Kratek opis delovnega procesa (priprava dela, dominantna dela in naloge, tedenski delovni čas – v urah, delo v izmenah):
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
Delovna oprema (orodja, instrumenti, naprave itd.):
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Predmeti dela (surovine, polizdelki, izdelki, informacije itd.):
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
Izpostavljenost tveganjem (navesti kritične dejavnike tveganja, zahteve, obremenitve in škodljivosti pri delu):
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
Po zadnji oceni tveganja so bili izvedeni naslednji ukrepi na področju tehničnega varstva in humanizacije dela:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
Osebna varovalna oprema:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Posebne zdravstvene zahteve, ki jih mora izpolnjevati delavec:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
Delovno mesto je neustrezno za:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
Pripombe delodajalca: ……………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………….., dne
(kraj)
žig
D
D
M
M
L
L
………………..…………………………
(podpis delodajalca)
POJASNILA:
1 NACE klasifikacija (Standardna klasifikacija dejavnosti, Ur. l. RS, št. 2/02)
2 Stopnja izobrazbe od 1 – 9 (Družbeni dogovor o temeljih za klasifikacijo poklicev in strokovne izobrazbe, Ur. l. SFRJ, št. 29/80)
3 Standardna klasifikacija poklicev (Ur. l. RS, št. 28/97)
4 Koda, ki jo za delovno mesto uporablja delodajalec
36


Zaposlenemu skladno z zakonom o delovnih
razmerjih in panožno kolektivno pogodbo
pripadata tudi letni dopust in regres.
Delavec ima v posameznem koledarskem letu
pravico do letnega dopusta, ki ne sme biti krajši
kot štiri tedne ne glede na to, ali dela polni ali
krajši delovni čas. Delavec ima pravico do izrabe
1/12 letnega dopusta za vsak mesec dela v
posameznem koledarskem letu, če ni pridobil
pravice do izrabe celotnega dopusta.
37
Merila za letni dopust:
 težki pogoji,
 delovni uspehi,
 zahtevnost dela,
 dopolnjena pokojninska doba,
 socialne razmere,
 zdravstvene razmere,
 mladoletni delavec…
38
= pogodba med delodajalcem in delavcem. Ureja
celotno delovno razmerje. Zakon o delovnih
razmerjih določa v 29. členu njene obvezne
sestavne dele. Pogodbo o zaposlitvi lahko
sestavite sami, lahko pa kupite obr. 5,9.

Delodajalec je dolžan delavcu izročiti pogodbo 3
dni pred podpisom. Delavec jo lahko odnese
domov ali se o njej posvetuje s svojim
odvetnikom. Predlaga lahko tudi dopolnitve ali
spremembe. Ko jo podpiše, se s tem strinja z vso
njeno vsebino in se zavezuje k njeni popolni
izpolnitvi.
39


Delodajalec mora v roku 8 dni prijaviti začetek,
spremembo ali prenehanje zavarovanja pri
Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije
(ZZZS), neposredno preko portala za poslovne
subjekte e-VEM, na vstopnih točkah VEM ali pri
notarju.
Podatki se sporočajo na obrazcih M-1 (prijava o
zavarovanju), M-2 (odjava o zavarovanju), M-3
(sprememba med zavarovanjem), M-DČ (prijava
podatkov o zdravstvenem zavarovanju družinskih
članov). To določa Zakon o pokojninskem in
invalidskem zavarovanju ter Zakon o
zdravstvenem varstvu in zdravstvenem
zavarovanju.
40
Ob prijavi je potrebno predložiti:
 potrjeno potrebo po delavcu na obrazcu PD-1,
 kartico zdravstvenega zavarovanja delavca ter
njegovih družinskih članov, ki bodo zdravstveno
zavarovani po delavcu,
 sklep o vpisu podjetja v sodni register,
 obvestilo AJPES-a o razvrstitvi po dejavnostih,
 zdravniško spričevalo.
41

Učna podjetja morajo delavca prijaviti v
zdravstveno in pokojninsko – invalidsko
zavarovanje na Centralo učnih podjetij Slovenije
na obrazcu P/01 - Prijava v pokojninsko in
invalidsko ter zdravstveno zavarovanje pri CUPS.
42


Kadrovska služba vodi razne evidence
zaposlenih delavcev.
Vsakega delavca vpiše v matično knjigo, obr.
064. Podatki se vpisujejo ročno, s tiskanimi
črkami in čitljivo.
Matična Priimek in ime
Rojstvo
Šolska
Stalno prebivališče
številka dekliški priimek - dan, mesec in leto izobrazba - kraj (ulica, hišna številka)
očetovo ime
- kraj (naselje)
Poklic
- občina
spol
- občina
- naziv
- država
- država
-…
…
43


Če želimo povečati motiviranost zaposlenih,
pojasniti del plače, ki je odvisen od storilnosti, in
dolgoročno vplivati na njihov razvoj, moramo
zaposlene ocenjevati.
Ocenjevalni proces
standardi
uspešnosti
razvijanje
splošno
veljavnih
standardov
uspešnosti v
podjetju
merjenje
cilji
določanje
merljivih ciljev
uspešnosti z
različnimi
instrumenti
ocenjevanja
primerjava
uspešnosti s
standardi
posledice
ukrepi za razvoj
kadrov
(izobraževanje,
napredovanje,
premeščanje)
povečanje plače
odpoved, odpust
44
Področja razvoja zaposlenih so:



izobraževanje in nadaljnje usposabljanje,
urejanje dela, bodisi z menjavo delovnega
mesta (angl. job rotation), bodisi s
povečanjem obsega odgovornosti (angl. job
enrichment) ali širitvijo delovnega področja
(angl. job enlargement),
načrtovanje osebnega razvoja (kariere).
45



Vsak zaposleni ima pravico do strokovnega
izpopolnjevanja in izobraževanja.
Izobražuje se lahko v lastnem interesu ali v
interesu podjetja, kjer je zaposlen.
Izobraževanje delavcev ureja Zakon o
delovnih razmerjih.
46
Poznamo dva načina napredovanja:


horizontalno napredovanje =napredovanje na
delovnem mestu, ki zaposlenemu prinese
določene ugodnosti, npr. bonitete (službeni
telefon, avto …);
vertikalno napredovanje =napredovanje na drugo
delovno mesto, navadno v drug oddelek ali
znotraj oddelka, npr. na vodilno mesto, ki
zaposlenemu prinese poleg ugodnosti tudi višjo
plačo.
47


Pogodba o zaposlitvi lahko preneha na več
načinov redno ali izredno tako na strani
delavca kot delodajalca, kar podrobneje ureja
Zakon o delovnih razmerjih.
Najbolj naraven način prenehanja pogodbe o
zaposlitvi je, ko si delavec poišče drugo
zaposlitev in da odpoved. V tem primeru
delavec in delodajalec skleneta sporazum o
razveljavitvi pogodbe o zaposlitvi.
48
Nobena služba ne zagotavlja prihodnosti.
Prihodnost je lahko le v človeku, ki jo opravlja.
49