Delavnica_Socialna_vkljucenost_130612

Download Report

Transcript Delavnica_Socialna_vkljucenost_130612

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA DELO,
DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE
Delavnica za upravičence
Javni razpis za spodbujanje enakih možnosti in socialne vključenosti na trgu dela
Katja Panjan
Anita Vlainič
Služba za ESS in druge fin. instrumente EU
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN
SOCIALNE ZADEVE
Vsebinsko poročanje o izvajanju projektov
1. VSEBINSKO POROČILO (priloga k ZZI)
2. PRILOGA XXIII (priloga k ZZI)
3. POROČILO LMP (kvartalno!)
4. POROČANJE O NEPRAVILNOSTIH (kvartalno!)
5. POLLETNO POROČILO (do 30.7.)
6. LETNO POROČILO (do 15.2.)
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN
SOCIALNE ZADEVE
Vsebinsko poročilo k ZZI
V vsakem vsebinskem poročilu je potrebno v točki I. Kvalitativna
analiza OBVEZNO navesti:
-
Število vključenih oseb (v usposabljanje, v zaposlitev) iz ranljive
cilje skupine v celotnem obdobju izvajanja,
-
Število vključenih oseb (v usposabljanje, v zaposlitev) iz ranljive
cilje skupine v obdobju poročanja na zahtevku
-
Število vseh zaposlenih oseb iz ranljive ciljne skupine na projektu
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN
SOCIALNE ZADEVE
Priloga XXIII k ZZI
-
Se prilaga k vsakemu zahtevku za izplačilo,
-
Se izpolnjuje skladno z Navodili OU za spremljanje priloge XXIII
(www.eu-skladi.si),
-
Podatke iz Priloge XXIII je vedno potrebno preveriti in pojasnilo o
morebitnem neujemanju podatkov pojasniti v Vsebinskem poročilu točki I. Kvalitativna analiza.
Poročilo LMP
-
Izpolniti samo za osebe, ki NISO prijavljene na ZRSZ.
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN
SOCIALNE ZADEVE
Informiranje in obveščanje javnosti
Upravičenec je dolžan o izvedbi vseh ukrepov
oz. aktivnosti, ki jih pripravlja v okviru
informiranja in obveščanja javnosti o projektu,
najmanj 5 dni pred izvedbo
obvestiti skrbnico pogodbe na MDDSZ.
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN
SOCIALNE ZADEVE
Najpogostejše napake pri pripravi ZZI
1. Oddaja ZZI-jev
2. Datumi ZZI in obdobja ZZI – ujemanje!
3. Pravilen vnos podatkov v ISARR
- kopiranje listin iz zavrnjenih ZZI-jev ni dovoljeno!
4. Sprotno uveljavljanje posrednih stroškov
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN
SOCIALNE ZADEVE
REALIZACIJA črpanja 1. polovica 2012:
1. CENTER KORAK KRANJ: 66 %
2. ZVEZA SVOBODNIH SINDIKATOV SLOVENIJE: 49 %
3. MARIBORSKA RAZVOJNA AGENCIJA: 45 %
4. ZDRUŽENJE DELODAJALCEV SLOVENIJE: 44 %
5. MLADINSKI CENTER DRAVINJSKE DOLINE: 41 %
6. MOZAIK: 37 %
7. DRUŠTVO EKOLOGI BREZ MEJA: 35 %
8. JZ SOCIO: 33 %
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN
SOCIALNE ZADEVE
REALIZACIJA črpanja do 30.6.2012:
9. OKOLJSKO RAZISKOVALNI ZAVOD: 30 %
10. RACIO SOCIAL: 24 %
11. DRUŠTVO MLADINSKI CEH: 22 %
12. RRA MURA: 22 %
13. ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO MARIBOR: 21 %
14. CENTERKONTURA: 15%
15. URI RS SOČA: 13%
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA DELO,
DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE
Delavnica za upravičence
Javni razpis za spodbujanje enakih možnosti in socialne vključenosti na trgu dela
Vesna Aristovnik
vodja Službe za kontrole
[email protected]
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN
SOCIALNE ZADEVE
Najpogostejše napake
•
Uveljavlja se veliko stroškov, ki po Navodilih PT niso upravičeni stroški
•
Površno pripravljeni ZZI-ji in brez priloženih ustreznih dokazil, dokumentacija je
neurejena, kar povzroči večkratne dopolnitve in podaljšan čas kontrol
•
Upravičenec ne upošteva ukrepov in večkrat zaporedoma uveljavlja iste stroške,
čeprav je SK v poročilu o administrativni kontroli natančno opredelila, zakaj nekateri
stroški niso upravičeni
•
Ko SK zavrne zahtevek, natančno izračuna v kolikšnem delu je zahtevek upravičen in v
kolikšnem ne. Priporočamo, da so popravljeni zahtevki izstavljeni le v višini, ki je na
zavrnjenem zahtevku določena kot upravičena. V primeru, da upravičenec na ta
popravljeni zahtevek vključi nove stroške, mora SK ponovno pregledati celoten
zahtevek, kar bistveno podaljša čas do potrditve zahtevka.
•
Pomembno: Obdobje upravičenosti stroškov in izdatkov, predvsem na začetku in koncu
izvajanja
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN
SOCIALNE ZADEVE
Pomembno
•
Kadar so zadeve nejasne, naj se priloži obrazložitev
•
Prenakazila sredstev partnerjem po izplačilu ZZI: določen je ROK!
•
Rok za dopolnitev zahtevka: 5 delovnih dni
KKS :V letu 2012 bodo izvedene kontrole na kraju samem
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA DELO,
DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE
Delavnica za upravičence
Javni razpis za spodbujanje enakih možnosti in socialne vključenosti na trgu dela
Tanja Lovšin Praček
Služba za kontrole
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN
SOCIALNE ZADEVE
Vnos v ISARR-MVP
•
Datumi morajo biti v obdobju upravičenosti (pomembno na začetku in koncu obdobja)
–
Datum zaključka aktivnosti na projektu
–
Obdobje upravičenosti stroškov – v tem obdobju morajo biti opravljene storitve in izdani računi
–
Obdobje upravičenosti izdatkov upravičenca – v tem obdobju so računi plačani
•
Kdo je izdajatelj listine, prejemnik listine (in pravilne davčne številke!)
•
Pravilne številke listin (dejanske številke računov, tudi v primeru, ko se ena listina
uveljavlja delno, večkrat…)
•
Napačna uvrstitev stroškov na ZZI (npr. strošek zaposlenih na operaciji - ISARR 1.1.4,
uveljavljal pa se je kot Stroški plač in druga povračila stroškov dela zaposlenih na
operaciji - ISARR 1.1 (Plače bruto).
•
Pravilna izbira vrste listine (posredni stroški in potni nalogi so bili vneseni kot računi kar je napačno)
•
Poračuni med meseci in med listinami (poračun se izvede na listini, na katero se
poračun nanaša)
•
Finančno poročilo ne sme biti negativno (potrebno je pridobiti soglasje PT k
prerazporeditvi sredstev)
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN
SOCIALNE ZADEVE
Stroški plač (ISARR 1.1.4 in 1.1)
•
Aneks ali nova pogodba o zaposlitvi? (2. odstavek 47 čl. ZDR - v povezavi z 3., 4., 5.
ali 6. alinejo 1. odstavka 29. člena ter 90. členom)
•
uveljavljajo se stroški plač v večjem obsegu, kot je to določeno v pogodbi o zaposlitvi
(za večje število ur, preseganje višine odstotka dela na operaciji)
•
Priporočamo, da se uporabljajo pravilne dikcije, npr. do vključno 30 % na mesec ali 30 % na obdobje (v
tem primeru je mora upravičenec pri vsakem zahtevku priloži tabelo, iz katere bo razvidno, koliko ur
mesečno je določena oseba delala na projektu).
•
Predpisane sestavine dokumentov v skladu z Navodili PT (logotipi, navedba
operacije…)
•
sklenjena pogodba o zaposlitvi za 42 ur tedensko, kar ni v skladu z ZDR
•
Če obstajajo elementi delovnega razmerja, se delo ne sme opravljati na podlagi
pogodb civilnega prava (11. čl. ZDR)
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN
SOCIALNE ZADEVE
Stroški plač (ISARR 1.1.4 in 1.1)
•
navajanje napačnih pravnih podlag v mesečnih poročilih
•
refundirana bolniška ni upravičen strošek (bolniška nad 30 dni, nega, spremstvo,
krvodajalstvo)
•
dvojno financiranje: plača zaposlenega se financira iz projekta, hkrati gre za zaposlitev
preko APZ (subvencije za zaposlitve), financiranje plače istega zaposlenega iz več
različnih projektov
•
napačen izračun upravičenega dela regresa (npr. zahteva se za celotno leto 2011,
oseba pa je bila zaposlena na projektu le v obdobju 1. 2. 2011 - 31. 12. 2011)
•
velika površnost - npr.: na dokumentih ni logotipov ESS, na mesečnih poročilih so
nepravilne navedbe pogodb o zaposlitvi in aneksov, niti ni navedbe projekta
•
po poteku pogodb o zaposlitvi so uveljavljali stroške plače brez priloženih novih pogodb
o zaposlitvi
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN
SOCIALNE ZADEVE
Stroški plač (ISARR 1.1.4 in 1.1)
•
pri novo zaposlenih ne prilagajo dokumentacije postopka zaposlitve
•
vnosi zneskov v ISARR niso enaki zneskom listin v priloženi dokumentaciji
•
strošek regresa se za isto osebo v istem zahtevku uveljavlja v dvakratnem znesku
•
uveljavljali so stroške letne stimulacije, različnih bonitet, božičnice…
•
uveljavljal se je dodatek za nedeljsko in nadurno delo, ki nista bila opravljena na
projektu
•
delovna uspešnost je presegala 15 %, hkrati pa se ni nanašala na nadpovprečno
uspešnost osebe pri opravljanju nalog projekta, kot zahtevajo Navodila PT
•
napačno izpolnjeni Obrazci za izračun stroškov dela – priloga 6 (napačen izračun
upravičenega dela stroškov plač – zaradi napačnega vnosa ali brisanja vstavljene
formule).
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN
SOCIALNE ZADEVE
Dnevnice, namestitve, potni stroški
•
stroški službenih potovanj se lahko uveljavljajo le za zaposlene pri upravičencu ali
partnerjih, za zunanje osebe to ni upravičen strošek
•
študijski obisk izven EU
Organizacija in izvedba dogodkov,
delavnic in seminarjev
•
stroški kosila
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN
SOCIALNE ZADEVE
Druge zunanje storitve
•
preseganje pogodbene vrednosti (zlasti v primeru delnih uveljavljanj)
•
presežene ure dela po podjemni pogodbi (na mesec)
•
zunanji izvajalec je za isto storitev izdal dva računa, enega upravičencu in enega
projektnemu partnerju (torej je isto storitev dvakrat zaračunal)
•
Upravičenec je podpisal pogodbo z zunanjim izvajalcem v vrednosti 18.800,00 EUR
brez DDV, hkrati pa je iz pogodbe razvidno, da dokončna pogodbena vrednost ni
določena in je odvisna od dobavljenih količin, ki pa niso dokončno opredeljene.
–
•
Upravičenca smo opozorili, da lahko na podlagi predmetne pogodbe in njenih morebitnih
aneksov dobi povrnjene le stroške do največ 19.999,99 EUR brez DDV, saj ni izvedel postopka
javnega naročanja, kot ga predpisuje Zakon o javnem naročanju.
zahtevkom ne prilagajo postopkov izbora izvajalca v skladu z ZJN za vrednosti nad
20.000,00 € (Pogodba o poslovnem sodelovanju v vrednosti 28.000,00 € za svetovanje
pri promociji in obveščanju javnosti, po pozivu za obrazložitev nov aneks z zmanjšano
vrednostjo 4.000,00 €)
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN
SOCIALNE ZADEVE
Nakup opreme – dopolnilno financiranje ESRR
•
drobni inventar ni upravičen strošek opreme, ampak se lahko uveljavlja med
posrednimi stroški
•
Oprema se mora voditi kot osnovno sredstvo (težave so z neustreznimi izpisi registrov
osnovnih sredstev)
•
Ne sme presegati 15% že realiziranih stroškov
•
med stroški nakupa opreme (ISARR 3.2.1.3.1) se je uveljavljal tudi strošek nakupa
računalniške licenčne opreme, ki sodi v kategorijo nakup licenčne programske opreme
(ISARR 7.2)
•
Med stroški nakupa opreme se je uveljavljal potrošni material, elektromaterial, čistila…
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN
SOCIALNE ZADEVE
Posredni stroški
•
uveljavljajo se sproti, v dovoljeni višini 15%
•
upravičenec je posredne stroške na zadnji decimalki zaokrožil navzgor, kar ni pravilno,
saj s tem znesek posrednih stroškov preseže 15 %. Pri posrednih stroških se mora
znesek na zadnji (drugi) decimalki vedno zaokrožiti navzdol.
–
V kolikor se uveljavlja posredne stroške, ki jih upravičenec ni uveljavil na preteklih zahtevkih, je
potrebna posebna obrazložitev
Stroški oseb iz ranljivih skupin
•
Površno vodenje list prisotnosti
•
Prilaganje izjave o vključenosti oseb iz ranljive ciljne skupine
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA DELO,
DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE
Vprašanja?
Hvala za pozornost 