5. Skupine proizvajalcev in financiranje – Nenad Kobal MKGP

Download Report

Transcript 5. Skupine proizvajalcev in financiranje – Nenad Kobal MKGP

Skupine in organizacije
proizvajalcev v PRP 2014-2020
Priznanje in upravičenost do sredstev PRP
Ptuj, 21.1.2015
PRIZNANJE SKUPIN PROIZVAJALCEV
Priznanje skupine
Minister, pristojen za kmetijstvo, v skladu s 107.a členom Zakona o kmetijstvu izda skupini
proizvajalcev odločbo o priznanju, v kolikor skupina izpolnjuje pogoje iz pravilnika.
V vlogi za priznanje skupine proizvajalcev se navede:
- ime oziroma naziv ter naslov, davčno številko, matično številko oziroma identifikacijsko številko
pravne osebe, katere priznanje se predlaga oziroma v sestavi katere se nahaja jasno razmejen
del, katerega priznanje se predlaga, ter podatke za stike (telefon, e-naslov);
- ime in priimek, EMŠO in naslov odgovorne osebe skupine proizvajalcev;
- ime in priimek, EMŠO in naslov, davčno številko posameznega člana skupine.
Vlogi za priznanje skupine proizvajalcev morajo biti priložena naslednja obvezna dokazila:
- statut oziroma akt o ustanovitvi skupine proizvajalcev;
- podpisane izjave članov o strinjanju, da se vključijo v skupino proizvajalcev in da se strinjajo s
statutom oziroma aktom o ustanovitvi in pravili delovanja skupine proizvajalcev; in
- načrt poslovanja.
2
PRIZNANJE SKUPIN PROIZVAJALCEV
Vpis v evidenco
Priznano skupino proizvajalcev ministrstvo vpiše v evidenco organizacij in skupin proizvajalcev iz
152. člena Zakona o kmetijstvu.
Spremljanje delovanja skupine proizvajalcev
Priznana skupina proizvajalcev mora ministrstvu vsako leto do 1. marca posredovati poročilo o
delovanju skupine proizvajalcev za preteklo leto s podatki o:
- številu članov v skupini proizvajalcev,
- količini proizvodnje skupine proizvajalcev,
- spremembah statuta ali akta o ustanovitvi, in
- spremembah načrta poslovanja.
Priznana skupina proizvajalcev o vstopih novih članov oziroma prenehanju članstva obstoječih
članov, ministrstvo obvešča v roku 15 dni po spremembi, kar dokazuje s priloženimi vstopnimi
izjavami in dokazili o prenehanju članstva.
3
Ukrep 9: Skupine in organizacije proizvajalcev v PRP 2014-2020
Pravna podlaga: 27. člen Uredbe RP/2013/EU
Namen in predmet podpore: Ustanovitev skupine ali organizacije proizvajalcev z namenom
trženja in skupnega dajanja proizvodov na trg.
Upravičenci: Skupine ali organizacije proizvajalcev.
Upravičeni stroški: Stroški zaposlenih oseb, stroški najema poslovnih prostorov, stroški IKT,
stroški opreme za trženje in dajanje proizvodov na trg.
Ključni pogoji za dodelitev sredstev:
• Skupina ali organizacija je priznana s strani države v skladu z zakonodajo (EU in nacionalno).
• Združevati mora proizvajalce za namene skupnega trženja proizvodov: določenega sektorja,
določenega regije oziroma lokalnega okolja, kmetijskega oziroma gozdarskega proizvoda ali
proizvodov iz shem kakovosti.
• Skupina ali organizacija ima pripravljen poslovni načrt, ki ga mora v petih letih prejemanja
podpore v celoti uresničiti.
Oblika in višina podpore: 100% upravičenih stroškov, pavšal - izračunan kot odstotek letne tržne
proizvodnje, najvišji 10%, postopoma se znižuje. Upravičenec lahko v celotnem programskem
obdobju 2014–2020 iz naslova te operacije pridobi največ 500.000 evrov javne podpore.
SKUPINE IN ORGANIZACIJE PROIZVAJALCEV V UREDBI O KONKURENČNOSTI
Podpora je namenjena lažjemu ustanavljanju in začetnemu delovanju skupin in
organizacij proizvajalcev na področju kmetijstva in gozdarstva
za obdobje prvih petih let od datuma priznanja skupine ali organizacije proizvajalcev
na podlagi zakona, ki ureja kmetijstvo, Pravilnika o priznanju skupin proizvajalcev
(Uradni list RS, št. xx/2014, z dne X.X.2014) in pravilnikov, ki urejajo priznanje
organizacij proizvajalcev.
5
SKUPINE IN ORGANIZACIJE PROIZVAJALCEV V UREDBI O KONKURENČNOSTI
Upravičenec do podpore JE:
- novoustanovljena organizacija proizvajalcev - priznana
- novoustanovljena skupina proizvajalcev - priznana,
ki je pravna oseba, ali jasno razmejen del pravne osebe in izpolnjuje pogoje za mikro, malo in
srednje podjetje
in je ustanovljena z namenom združevanja proizvajalcev in skupnega trženja proizvodov,
vključno z dajanjem proizvodov na trg, s poudarkom na prilagajanju proizvodnje zahtevam trga,
pospeševanju koncentracije ponudbe ter povečanju konkurenčnosti.
Upravičenec do podpore NI organizacija ali skupina proizvajalcev, ki je že pridobila sredstva iz
Programa razvoja podeželja in se je preimenovala oziroma preoblikovala iz ene statusne oblike v
drugo oziroma katere katerikoli člani so že bili člani skupine proizvajalcev ali organizacije
proizvajalcev, ki je prejela sredstva za isti namen oziroma proizvod.
SKUPINE IN ORGANIZACIJE PROIZVAJALCEV V UREDBI O KONKURENČNOSTI
Pogoji za upravičenost do sredstev ukrepa
Pogoji, ki jih mora izpolnjevati upravičenec ob oddaji vloge na javni razpis, so:
1. skupina ali organizacija proizvajalcev mora biti priznana z odločbo o priznanju;
2. v primeru, ko je skupina ali organizacija proizvajalcev vključena v sheme kakovosti, mora pri
trženju proizvodov, vključno z dajanjem proizvodov na trg, uporabljati zaščitni znak oziroma
simbol kakovosti ter posedovati dokazila o uporabi zaščitnega znaka oziroma simbola kakovosti;
3. predložiti mora poslovni načrt (obvezna priloga) za obdobje petih zaključenih koledarskih let
od datuma priznanja, v njem mora biti obvezno opredeljeno:
- prilagajanje proizvodnje in obsega proizvodnje proizvajalcev, ki so člani takšnih skupin ali
organizacij, zahtevam trga;
- skupno dajanje blaga v promet, vključno s pripravo za prodajo, centralizacijo prodaje in
dobavo trgovcem na debelo;
- oblikovanje skupnih pravil o informacijah o proizvodnji, predvsem glede spravila in
razpoložljivosti; in
- druge dejavnosti, ki jih lahko izvajajo skupine in organizacije proizvajalcev, na primer razvijanje
poslovnih in trženjskih spretnosti ter organiziranja in pospeševanje procesov inovacij;
4. predložiti mora dokazila o zaposlenih osebah, v kolikor zaposluje;
5. proizvod oziroma proizvode mora dejansko dajati na trg.
SKUPINE IN ORGANIZACIJE PROIZVAJALCEV V UREDBI O KONKURENČNOSTI
Skupina proizvajalcev mora izpolnjevati tudi naslednje pogoje:
1. ima statut oziroma akt o ustanovitvi, ter druge splošne akte, iz katerih je razvidno članstvo
skupine;
2. člani skupine proizvajalcev skupaj prvič tržijo in dajejo na trg proizvod na podlagi statuta
skupine, akta o ustanovitvi skupine ali drugega splošnega akta skupine proizvajalcev, ki je bil
pripravljen in sprejet v skladu s 27. členom Uredbe 1305/2013/EU, pri čemer je lahko
posamezen član skupine član samo ene skupine proizvajalcev za isti namen;
3. združuje proizvajalce:
- proizvodov iz 1. člena Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17.
decembra 2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov (Uredba SUT);
- kmetijskih proizvodov, ki so navedeni v Prilogi 1 Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL C št.
326 z dne 26. 10. 2012, str. 47; v nadaljnjem besedilu: kmetijski proizvodi);
- kmetijskih proizvodov in predelanih kmetijskih proizvodov, ki se proizvajajo v določenih regijah
oziroma lokalnih okoljih, pa niso vključeni v sheme kakovosti;
- proizvodov, označenih z označbami shem kakovosti;
- gozdnih lesnih proizvodov.
4. izpolnjuje pogoje, vezane na število članov in obseg proizvodnih sredstev.
SKUPINE IN ORGANIZACIJE PROIZVAJALCEV V UREDBI O KONKURENČNOSTI
Skupina proizvajalcev vključuje najmanj naslednje število članov in obseg površin kmetijskih zemljišč v
uporabi oziroma drugih proizvodnih sredstev:
Skupine proizvajalcev
Najmanjše
glede na proizvod zaradi število
katerega so se ustanovile članov
skupine
sveža zelenjava in sadje
7
sveža zelenjava
5
sheme kakovosti za
primarne kmetijske
proizvode – ekološka
pridelava
3
Najmanjša površina ali druga
proizvodna enota, na kateri oziroma
s katero člani pridelujejo proizvode
zaradi katerih so se povezali
20 ha kmetijskih zemljišč, na katerih
gojijo zelenjavo in sadovnjakov
12 ha kmetijskih zemljišč, na katerih
gojijo zelenjavo
5 ha kmetijskih zemljišč, na katerih
gojijo zelenjavo, in sadovnjakov, ali
3 ha kmetijskih zemljišč, na katerih
gojijo zelenjavo
* Pri določitvi najmanjše površine iz prvega odstavka tega člena se pri sveži
zelenjavi za 1 ha primerljive površine upošteva 0,1 ha rastlinjakov.
* Pri določitvi najmanjše površine iz prvega odstavka tega člena se pri sadju
za 1 ha primerljive površine upošteva 0,2 ha površine zasajene z lupinarji in jagodičevjem.
SKUPINE IN ORGANIZACIJE PROIZVAJALCEV V UREDBI O KONKURENČNOSTI
Pogoji za izplačilo sredstev
Pogoji, ki jih mora izpolnjevati upravičenec ob oddaji zahtevka poleg pogojev iz X. člena te
uredbe, so (obvezne priloge):
1. predložitev izkaza o letnem prihodku od prodaje;
2. pred izplačilom zahtevka za peto leto delovanja mora skupina oziroma organizacija
proizvajalcev izpolniti vse v poslovnem načrtu opredeljene obveznosti. Za ta namen mora
pripraviti poročilo o delovanju, v njem pa navesti, za katere namene je porabila do tedaj
pridobljena sredstva.
SKUPINE IN ORGANIZACIJE PROIZVAJALCEV V UREDBI O KONKURENČNOSTI
Finančne določbe
Sredstva se upravičencu dodelijo za prvih pet zaključenih koledarskih let po datumu izdaje
odločbe o priznanju skupine ali organizacije proizvajalcev.
Podpora se izplača v obliki pavšala, izračunanega na osnovi podatkov skupine oziroma
organizacije proizvajalcev o letnem prihodku od prodaje.
Najvišja stopnja pomoči znaša prvi dve leti deset odstotkov, tretje leto devet odstotkov, četrto
leto osem odstotkov, in peto leto sedem odstotkov obsega letnega prihodka od prodaje
posamezne skupine proizvajalcev.
Podpora ne sme presegati 100.000 EUR letno.
Operacija se izvaja z odprtim javnim razpisom.
Razpoložljiva sredstva – 2.227.950,00 €.
HVALA ZA VAŠO
POZORNOST!