ZSDU in Evropski sveti delavcev

Download Report

Transcript ZSDU in Evropski sveti delavcev

ZAKON O SODELOVANJU
DELAVCEV PRI UPRAVLJANJU
Bled, 16. 09. 2010
Uradni list RS št. 42/93
Uradni list RS št. 56/2001
Splošne določbe
• Zakon določa načine in pogoje za sodelovanje
delavcev pri upravljanju, ne glede na obliko
lastnine
• V zavodih za delavce posameznike ta zakon,
kolektivno poseben zakon,ki ga po 16. letih še
ni
Načini soupravljanja
• Pravica do pobude in odgovora na pobudo
• Pravica do obveščenosti
• Pravica dajanja mnenj in predlogov ter pravica
do odgovora nanje
• Skupna posvetovanja z delodajalcem
• Pravica do soodločanja
• Pravica do zadržanja odločitve delodajalca
Pravica do soupravljanja se uresničuje
preko:
• Sveta delavcev ali delavskega zaupnika
• Zbora delavcev
• Predstavnikov delavcev v organih družb
• Individualna in kolektivna pravica do
soupravljanja
Dogovor med svetom delavcev in
delodajalcem
• Dogovor v pisni obliki
• Podrobnejša ureditev uresničevanja pravic –
lahko tudi več, kot v zakonu
• Javna objava dogovora v družbi
• Dogovor ne sme posegati v pravice iz
delovnega razmerja, ki se urejajo s KP (5. čl.)
• Dogovor se uporablja neposredno
7.člen ZSDU
• S pravico do sodelovanja delavcev pri
upravljanju se ne posega v pravice in
obveznosti sindikatov in združenj delodajalcev,
da ščitijo interese svojih članov
• Svet delavcev se mora vzdržati kakršnihkoli
oblik sindikalnega boja
Svet delavcev in delavski zaupnik
• Družba do 20 delavcev – delavski zaupnik
• Način izvolitve enak
• Pravice enake, kot svet delavcev
Število članov sveta delavcev
-do 50 delavcev – trije člani
-51 do 100 delavcev – pet članov
-101 do 200 delavcev – sedem članov
-202 do 400 delavcev – devet članov
-401 do 600 delavcev – enajst članov
-601 do 1000 delavcev - trinajst članov
-nad 1000 delavcev –dodatna dva člana na
vsakih dodatnih 1000 delavcev
• Mandat štiri leta, možna ponovna izvolitev
• V času mandata se število članov SD ne
spremeni
• SD preneha z delom, če se število delavcev z
volilno pravico zmanjša pod 20
Aktivna volilna pravica
• DA, vsi delavci po šestih mesecih
nepretrganega dela v družbi
• NE, direktor – uprava, delavci s posebnimi
pooblastili in odgovornostmi (vodilno osebje),
njihovi družinski člani
Pasivna volilna pravica
• Vsi delavci z aktivno volilno pravico po 12
mesecih zaposlitve
• V novoustanovljenih družbah ni časovnih
omejitev pri pasivni in aktivni volilni pravici
• Tajno in neposredno osebno glasovanje, en
delavec – en glas
Razpis volitev
• Sklep o razpisu 60 – 90 dni pred iztekom
mandata
• Dan volitev
• Število članov sveta
• Volilna komisija
• Objava sklepa
Kandidiranje članov SD
• 20 – 50 delavcev – najmanj trije delavci
• 51 – 300 delavcev – najmanj 10% delavcev
• Nad 300 delavcev – 10% ali najmanj 50
delavcev
• Reprezentativni sindikat
• Pisnost predlogov, podpisi delavcev, če je
kandidatura s podpisi
• Pisno soglasje kandidatov
Način dela SD
• SD izmed sebe izvoli predsednika in
namestnika
• Člani SD ne smejo biti ovirani ne pri delu v SD,
ne pri svojem delu
Poslovnik SD
•
•
•
•
•
•
Način sklicevanja sej
Sklepčnost
Način sprejemanja odločitev
Vodenje zapisnika
Sodelovanje zunanjih oseb
Način konstituiranja odborov (ženske, mladi, invalidi,
dislocirane enote)
• Pristojnosti odborov, obvestilo uprave
• Sestanki praviloma v delovnem času – 5 ur
mesečno za udeležbo na sejah za člana
• Pravočasno obvestilo uprave o času seje
• Če je seja izven rednega delovnega časa, se ta
čas šteje za redni delovni čas
Posvetovanje, izobraževanje
• Člani sveta (vsak član) – pravica do treh ur
mesečno za posvetovanje z delavci
• Pravica do 40 plačanih ur na leto za
izobraževanje (za učinkovito delo SD)
• Na podlagi dogovora možno tudi več ur
• Ure morajo biti plačane enako, kot če bi delal
Profesionalizacija
• Družba od 50 do 100 delavcev – en član za 4 ure
• Družba od 100 do 300 delavcev – dva člana po 4 ure
• Družba od 300 do 600 delavcev – en član s polnim
delovnim časom
• Družba od 600 do 1000 delavcev – dva člana s polnim
delovnim časom
• Na vsakih dodatnih 600 delavcev – še en član
Plačilo članov SD
• Plača ne sme biti nižja kot pred izvolitvijo ali
pa mora biti enaka, kot jo prejemajo zaposleni
v družbi z enako izobrazbo
• Plača se revalorizira z rastjo ostalih plač v
družbi
• Člani SD in osebe iz 61. člena morajo varovati
poslovno skrivnost družbe
Stroški za delo SD
•
•
•
•
•
Prostor za seje, sprejem strank
Plače poklicnih članov SD
Stroški materialnih sredstev
Stroški administrativnega osebja
Stroški zunanjih strokovnjakov (61. člen), če je tako
predhodno dogovorjeno, najmanj pa 50% povprečne
plače (v družbi)na vsakega člana SD
• Možen dogovor za fiksen znesek, vendar je iz tega
možno le financiranje dela SD
Delovnopravna imuniteta
• Člana SD ni mogoče v času opravljanja funkcije, če ravna v
skladu z zakoni in KP prerazporediti na drugo delovno mesto
ali uvrstiti med presežke (brez soglasja SD)
• Ni mu možno znižati plače, začeti disciplinskega ali
odškodninskega postopka ali ga postavljati v manj ugoden
položaj
• Če pride do pravnega prenosa podjetja , član SD ohrani svoj
status, če pri novem delodajalcu za to obstajajo pogoji (novo)
• Prejšnji odstavek se ne uporablja, če so
izpolnjeni pogoji za novo imenovanje SD
• Član SD, ki mu preneha mandat zaradi
spremembe delodajalca, uživa varstvo še
devet mesecev po prenehanju funkcije in
varstvo pred odpovedjo v skladu z ZDR
Zbor delavcev družbe
• SD ima pravico sklicati zbor delavcev, lahko vse
delavce ali pa le posamezno enoto
• Zbor delavcev ne more odločati o vprašanjih, ki so v
pristojnosti SD
• SD lahko povabi na zbor delavcev osebe iz 61. člena
zakona
• Direktorja je potrebno obvestiti o sklicu
zbora,predstavnik družbe ima pravico sodelovati na
zboru
SD kapitalsko povezanih družb
• Ustanovi se v kapitalsko povezanih družbah, v
njem sodelujejo predstavniki vseh kapitalsko
povezanih družb, o ustanoviti odločajo SD v
družbah
• Člane imenujejo SD izmed svojih članov,
število članov pa določijo z dogovorom
• Obravnava vprašanja, ki se nanašajo na
delavce v vseh družbah
Sodelovanje delavcev v organih
družbe
• Predstavniki delavcev v NS
• Predstavnik delavcev v upravi družbe – delavski
direktor
• Enotirni sistem – član uprave
• Število članov NS se določi s statutom družbe
• Ne manj kot tretjina in ne več kot polovica
• Predsednik NS je vedno predstavnik delničarjev in
ima odločilni glas (če je 50:50)
• Predstavnike delavcev – člane NS izvoli in odpokliče
SD in s tem seznani skupščino
• Način izvolitve se določi s poslovnikom
• Zastopajo vse delavce, po ZGD pa morajo delati v
interesu družbe
• Nad 500 zaposlenih – delavski direktor
• Predlaga ga SD, imenuje ga organ lastnikov
• Delavski direktor zastopa in predstavlja interese
glede kadrovskih / socialnih vprašanj
Sodelovanje delavcev pri
upravljanju družbe – dva načina
• Neposredno obveščanje in dajanje mnenj in
predlogov
• Preko delavskega zaupnika ali SD, preko njega dajejo
predloge, mnenja, zahtevajo skupno posvetovanje,
soodločajo o posameznih vprašanjih in zahtevajo
zadržanje posameznih odločitev delodajalca do
sprejema končne odločitve na pristojnem organu
• Delodajalec in SD se praviloma sestajata enkrat
mesečno na zahtevo enega ali drugega
Pristojnosti sveta delavcev
• Skrbi za izvajanje zakonov, drugih predpisov,
sprejetih KP ter doseženih dogovorov
• Predlaga ukrepe, ki so v korist delavcev
• Sprejema predloge in pobude delavcev in jih
upošteva pri dogovarjanju z delodajalcem
• Pomaga pri vključevanju v delo skupinam, ki
jim je zagotovljeno posebno varstvo
Pravice delavca - posameznika
• Do pobude in odgovora na pobudo, če se nanaša na
njegovo del. mesto ali organizacijsko enoto
• Biti pravočasno obveščen o spremembah na svojem
delovnem področju
• Do mnenja o vprašanjih glede njegovega del. mesta
in del procesa
• Do pojasnil s področja plač, drugih področij
delovnega razmerja, tega zakona, vse v 30 dneh
Pravice SD – obveščanje o:
•
•
•
•
•
Gospodarskem položaju družbe
Razvojnih ciljih družbe
Stanju proizvodnje in prodaje
Splošnem gospodarskem položaju panoge
Spremembi dejavnosti !!! – obvestilo pred
sprejemom dokončne odločitve
• Zmanjšanju gospodarske dejavnosti !!!
• Spremembah v organizaciji proizvodnje !!!
• Spremembah tehnologije !!!
• Letnem obračunu in letnem poročilu !!!
• Drugih vprašanjih na podlagi dogovora
• Na zahtevo SD mora delodajalec omogočiti
vpogled v dokumentacijo
Pravice SD – skupno posvetovanje
• Delodajalec mora pred sprejemom obveščati SD in
zahtevati skupno posvetovanje glede statusnih in
kadrovskih vprašanj ter glede vprašanj varnosti in
zdravja delavcev pri delu
• Informacije najmanj 30 dni pred sprejemom
odločitve
• Posvetovanje najmanj 15 dni pred sprejemom
odločitve
• Dolžnost delodajalca – seznanitev, posvetovaje in
prizadevanje za uskladitev stališč
Statusna vprašanja
•
•
•
•
Statusne spremembe
Prodaja družbe ali njenega bistvenega dela
Zaprtje družbe ali njenega bistvenega dela
Bistvene spremembe lastništva ???
Kadrovska vprašanja
• Potrebe po novih delavcih (število in profili)
• Sistematizacija delovnih mest
• Razporejanje večjega števila delavcev izven družbe ali
iz kraja v kraj (10 % vseh delavcev)
• Sprejemanje aktov s področja pokojn.,inval. in
zdravstvenega zavarovanja
• Zmanjšanje števila delavcev
• Sprejem pravil o disciplinski odgovornosti
Pravice SD – soodločanje o:
• Osnovah za odločanje o izrabi letnega dopusta in
drugih odsotnostih z dela
• Merilih za ocenjevanje delovne uspešnosti delavcev
• Kriterijih za nagrajevanje inovacijske dejavnosti v
družbi
• Razpolaganju s stanovanjskim skladom, počitniškimi
kapacitetami in drugimi objekti standarda
• Kriterijih za napredovanje delavcev
• SD mora predloge obravnavati in se do njih opredeliti
v 8 dneh
• Če se ne opredeli, se šteje, da z njimi soglaša
• Soglasje v pisni obliki se šteje kot dogovor med SD in
delodajalcem
Pazi
• Delodajalec mora v 8 dneh pridobiti soglasje SD tudi
v primeru, če se zaradi spremembe dejavnosti,
proizvodnje, tehnologije, statusnih sprememb ali
prodaje družbe ali dela družbe predvideva
zmanjšanje večjega števila delavcev
• SD lahko zavrne soglasje v primeru, če predlog o
zmanjšanju št. delavcev ne vsebuje programa
razreševanja ali če razlogi niso utemeljeni
• Če SD neutemeljeno zavrne soglasje, ta
zavrnitev nima pravnega učinka za delodajalca
• Delodajalec ne sme sprejeti odločitev, če je SD
v 8 dneh zavrnil soglasje
Pravica zadržanja odločitve
delodajalca - veto
• Če delodajalec ne obvesti SD o spremembi
dejavnosti, proizvodnje, tehnologije
• Če delodajalec ne seznani SD, ne spoštuje rokov ali
ne zahteva skupnega posvetovanja glede statusnih in
kadrovskih vprašanj
• V 8 dneh od prejema obvestila, istočasno sprožiti
postopek za razreševanje spora, odločitev ne sme biti
izvršena do dokončne odločitve pristojnega organa
Zavestno nespoštovanje zakona
• Kaznivo dejanje po 200. členu KZ
• Zagrožena denarna kazen in celo zapor
Evropski sveti delavcev (EWC)pravni okvirji
• Direktiva Sveta EU 94/45/ES (22. 09. 1994) o
ustanovitvi EWC, obveščanju in posvetovanju
• Direktiva Sveta EU 2001/86/ES o dopolnitvi Statuta
evropske družbe glede udeležbe delavcev
• Zakon o evropskih svetih delavcev Ur. l. RS št.
59/2002
• Zakon o sodelovanju delavcev pri upravljanju
evropske delniške družbe Ur. l. RS št.28/2006
EWC – evropski sveti delavcev –
ustanovitev - pogoji
• Ugotovitev povezanosti s podjetji v tujini
• Ugotovitev števila povezanih podjetij ali obratov
doma in v tujini
• Ugotovitev števila zaposlenih v posamezni državi EU
– najmanj v dveh državah, najmanj v dveh podjetjih,
najmanj 1000 zaposlenih skupaj, najmanj 150
zaposlenih v vsakem podjetju ali državi
EWC – evropski sveti delavcev –
postopek ustanovitve
• Pisna zahteva upravi multinacionalke (sindikat ali
delavci s podpisi)
• Ustanovitev posebnega pogajalskega telesa
(zakonodaja)
• Pogajanja – končana morajo biti najkasneje v treh
letih
• Podpis sporazuma, ki opredeli pogoje za delovanje
EWC
2009 – redefinicija Direktive Sveta
Evrope št. 94/45/ES
• Boljša definicija informiranja
• Boljša definicija posvetovanja
• Definirana vloga sindikalnih predstavnikov
Pridružitev delujočemu EWC
•
•
•
•
Povabilo s strani delujočega EWC
Pismo delujočemu EWC
Zahteva po vključitvi svojemu delodajalcu
Volitve v podjetju ali obratu
Hvala za vašo pozornost.
Marjan Urbanč, izvršni sekretar