Tč. 8: Novosti v matični evidenci - ZPIZ-2

Download Report

Transcript Tč. 8: Novosti v matični evidenci - ZPIZ-2

Predstavitev novosti v matični
evidenci o zavarovancih na podlagi
ZPIZ-2
Ljubinica Huzjan
Ljubljana, 26. november 2013
Opis kategorij zavarovancev s
poudarkom na novostih - 1
 Osebe v delovnem razmerju – novi zavarovanci s
sočasno zaposlitvijo v drugi DČ EU po Uredbi (ES)
883/2004, prostovoljno zavarovani zaposleni v tujini
 Samozaposleni - novo: zavarovanci s sočasno
samozaposlitvijo v drugi DČ EU po Uredbi (ES)
883/2004
 Družbeniki-poslovodne osebe - nove vrste
družbenikov (poslovodje, če so delničarji d.d. ali
ustanovitelji zadrug)
 Kmetje – statusno brez bistvenih sprememb
2
Opis kategorij zavarovancev s
poudarkom na novostih - 2
 Brezposelni: prejemniki DN in upravičenci do plačila
prispevkov
 Starši – statusno brez bistvenih sprememb
 Upravičenci do bolniškega nadomestila po prenehanju
delovnega razmerja (pravno nov, evidenčno star status)
 Družinski pomočniki - statusno brez bistvenih sprememb
 Rejniki – samostojen status in na novo evidentirani
posebej (podlaga 118), prej kot samozaposleni
 Verski uslužbenci – pravno ločeni od samozaposlenih,
evidenčno ostali združeni (podlaga 019)
 Ukinjeno PI zavarovanje vrhunskih športnikov – po
1.1.2013 možnost prostovoljnega zavarovanja
3
Drugo pravno razmerje - 1
18. člen ZPIZ-2
 Obveznost zavarovanja za:
osebe, ki v okviru kakšnega drugega pravnega razmerja
opravljajo delo, – ne velja za upokojence in študente
(18/1) in ni zavarovana po drugi podlagi (18/3)
 Definicija: delo oziroma storitev, kadar se plačilo po
zakonu, ki ureja dohodnino, šteje za dohodek, ni
oproščen plačila dohodnine ali ni drug dohodek
pozakonu, ki ureja dohodnino (18/3)
4
Drugo pravno razmerje - 2
130. člen ZPIZ-2
 Obveznost zavarovanja za zavarovance, ki niso zavarovani
ali so zavarovani s krajšim delovnim časom (izjava
zavarovanca, …)
 Zavezanec ne vlaga M-1, M-2, le plača prispevke z REK-2
 DURS sporoči ZPIZ-u podatke o osnovah in plačanih
prispevkih
 ZPIZ izračuna trajanje dobe (izplačilo v znesku 60%
povprečne plače zadostuje za 1 mesec zavarovalne dobe,
preračun tudi na dneve)
 ZPIZ evidentira obdobje zavarovanja (M-1, M-2) in
osnovo (M-4)
5
Prostovoljni vstop v obvezno zavarovanje
25. člen
Splošni pogoji
 stalno prebivališče v RS (ne več državljanstvo RS)
 Starost 15 let
 Če ni pogojev za obvezno zavarovanje
Posebni pogoji
 (2) Osebe, zaposlene v tujini (2. in 3. alineja 14. člena ZPIZ-1)
 (3) Do polnega delovnega časa (le, če je delovno razmerje s
krajšim delovnim časom)
 (4) Uživalci poklicne pokojnine
 (5) Kmetje brez dohodkovnega cenzusa
 (6) Prenosniki kmetijskega gospodarstva
6
Osnove za plačilo prispevkov - 1
Osnove za delovno razmerje – ni sprememb
(plača, nadomestilo in drugi prejemki)
Osnove za samozaposlene in kmete –
razvrstitev po individualnem dobičku iz
preteklega leta, samo za s.p. znižanje dobička
(25%) pred razvrstitvijo
Osnova za družbenike – razvrstitev po
individualnem dobičku in višja spodnja meja
7
Osnove za plačilo prispevkov - 2
Drugi statusi – osnova je dejanski prejemek
Nekateri statusi (starši, vojaki) nimajo več
predpisane najnižje osnove, temveč je osnova
dejanski prejemek
Osnova za drugo pravno razmerje – ni spodnje
meje
Prostovoljno zavarovanje – zavarovalne
osnove odvisne od posameznega statusa
8
Olajšave pri plačilu prispevkov
 Samozaposleni: oprostitev plačila dela prispevkov
zavarovanca in delodajalca (s.p., poklicna dejavnost) v 1.
in 2. letu po prvi registraciji (145/14) – ugodnost za
zavarovanca
 Starejši delavci: oprostitev plačila dela prispevkov
delodajalcev (156) – ugodnost za delodajalca
 Mlajši delavci in matere z otrokom do 3. leta starosti:
vračilo dela prispevka delodajalca za zaposlitev za
nedoločen čas, ki traja neprekinjeno 2 leti (157) –
ugodnost za delodajalca
9
Mlajši delavci in matere – vračilo dela
prispevkov delodajalcev
157. člen - pogoji
Prvič sklenjena pogodba o zaposlitvi za
nedoločen čas
Neprekinjena zaposlitev pri istem delodajalcu
najmanj dve leti
Mlajši delavec: starost manj kot 26 let
Matere, ki skrbijo za otroka do tretjega leta
starosti (ne glede na starost matere)
Višina vračila: 1. leto - 50% in 2. leto - 30%
10
Delna oprostitev plačila prispevkov delodajalcev
za starejše delavce
156. člen
Za zavarovance z dopolnjenimi 60 leti starosti
– 30% oprostitev prispevka delodajalca
Za zavarovance, ki izpolnijo starostni pogoj za
pridobitev pravice do predčasne pokojnine iz
29. člena - 50% oprostitev prispevka
delodajalca
11
Odpis prispevkov
159/3 člen
Prispevkov ni mogoče odpisati, delno odpisati
dovoliti odlog ali plačilo po obrokih (postopek
na zahtevo stranke)
Dovoljen odpis zaradi stečaja, zastaranja,
neizterljivosti
Odpis za kmete zaradi naravnih nesreč –
prispevki se štejejo za plačane (ZPKZ)
12
Osnove za izračun pokojninske osnove
Pravilo: v pokojninsko osnovo se štejejo vse
osnove, od katerih so bili plačani prispevki
Delovna razmerja: v pokojninsko osnovo se
štejejo vse osnove, od katerih je plačan
prispevek – tudi bonitete in drugi prejemki –
novost, evidentirane plače v M-4 bodo višje
Ostali statusi: osnove za izračun pokojninske
osnove so enake osnovam za plačilo
prispevkov (bruto zneski)
13
Obrazec M-4 - novosti
Bistvena novost: upoštevanje zneskov plač in
drugih prejemkov za delovna razmerja
(sprememba vsebine podatka o znesku
osnove)
Struktura obrazca se ne spreminja
Nov obrazec M-4 se uporablja tudi za
sporočanje podatkov o plačah iz let pred 2008
(posebna navodila)
14
Podatki matične evidence, informativna
osebna evidenca in obveščanje
140. člen
Zavod omogoči osebi elektronski vpogled v
informativno osebno evidenco obveznega
zavarovanja (KDP)
Zavod enkrat letno posreduje zavarovancem
obvestilo o obračunanih in plačanih prispevkih
za PIZ za preteklo koledarsko leto
Informacija o pričakovani višini predčasne
oziroma starostne pokojnine (140/6)
15
Vsebina informativne osebne evidence
140/3., 412/2. člen, ZMEPIZ-1
IOE od 1.1.2016 dalje vsebuje:
podatke o obdobjih zavarovanja iz MEZ,
podatki o osnovah, obračunanih prispevkih in
plačilu prispevkov od DURS (ali je/ni plačano v
celoti za mesec/leto)
IOE od 1.1.2014 dalje vsebuje:
podatke o obdobjih zavarovanja iz MEZ (M-1,
M-2)
podatke o osnovah in plačanih prispevkih iz
MEZ (M-4)
16
Uskladitev LZ po 406. členu ZPIZ-2
Ni več dovoljeno opravljanje dejavnosti in
uživanje pokojnine (s.p., poklicna dejavnost,
družbenik in poslovodja v d.o.o., d.n.o., k.d.)
Prehodno obdobje do 31.12.2013 za izbris
dejavnosti ali prijavo v zavarovanje
ZPIZ po uradni dolžnosti ugotovi LZ od 1.1.2014,
prijavi v zavarovanje, ustavi izplačevanje
pokojnine
 VERJETNOST: odložitev izvedbe 406. člena
ZPIZ-2 do 1.1.2015 (z ZMEPIZ-1, zahteve
zavarovancev in obljuba Vlade)
17
Pravice iz PIZ
Enako kot po ZPIZ-1:
 starostna, invalidska, vdovska, družinska pokojnina
 nadomestilo za invalidnost, za poklicno rehabilitacijo,
začasno nadomestilo
Novosti:
 uvedena predčasna pokojnina (podobna kot po ZPIZ-1
starostna pokojnina s trajnimi odbitki-malusi)
 uvedena možnost izplačila 20% predčasne ali starostne
pokojnine hkrati z nadaljevanjem zavarovanja (38/3,4) do
65. leta starosti
 ukinjena invalidnina za telesno okvaro, razen za poškodbo
pri delu, še naprej se izplačujejo invalidne, priznane po
prejšnjih zakonih
 delno nadomestilo (pravica do dela s KDČ) namesto delne
invalidske pokojnine po ZPIZ-1.
18
Hvala za vašo pozornost