Tadej Slapnik presentation

download report

Transcript Tadej Slapnik presentation

Predstavitev
Zakona o socialnem podjetništvu
Tadej Slapnik
poslanec Državnega zbora Republike Slovenije
Namen:
Z zakonom o socialnem podjetništvu želimo v Sloveniji omogočiti
načrtovan in skladen razvoj socialnega podjetništva.
Zakon opredeljuje:
1. kateri subjekti lahko delujejo kot socialna podjetja,
2. kakšne pogoje morajo izpolnjevati,
3. opravljanje katerih dejavnosti izkazuje njihov družbeno koristen
značaj
4. katere skupine ljudi morajo podjetja zaposlovati, da jim je za to
pripoznan tudi javni interes.
Predlog zakona o socialnem podjetništvu:
- opredeljuje pojem socialnega podjetništva po merilih, kot jih opredeljuje
Evropska komisija
- uvaja odprt sistem socialnega podjetništva (kot socialna podjetja različni tipi
pravnih oseb, ki lahko zadostijo v zakonu predpisanim kriterijem),
- določa cilje in načela, po katerih se morajo ustanoviti (ali preoblikovati)
pravne osebe, ki želijo poslovati kot socialna podjetja ali po njih poslovati,
- določa področja, na katerih so dejavnosti družbeno koristne in ki jih lahko
opravljajo socialna podjetja in
- določa najbolj ranljive skupine ljudi na trgu dela, katerih zaposlovanje v
socialnih podjetjih je družbeno koristno.
V socialno podjetništvo se lahko vključujejo pravne osebe:
- katerih namen ustanovitve ni pretežno ali izključno
pridobivanje dobička,
- so v pretežni meri ustanovljene za proizvodnjo, prodajo in
izvajanje storitev na trgu na področjih, ki so prepoznana kot
družbeno koristna, to so socialna podjetja TIP-a A,
- ali pa so ustanovljene z namenom, da za opravljanje takšnih
dejavnosti zaposlujejo najbolj ranljive skupine ljudi na trgu dela
to so socialna podjetja TIP-a B.
Socialna podjetja poslujejo po načelih:
- zasebne pobude za ustanovitev,
- nepridobitnega in socialnega namena ustanovitve,
- prostovoljnega delovanja,
- neodvisnosti,
- tržne naravnanosti,
- vključevanja prostovoljnega dela,
- enakopravnosti članstva,
- sodelovanja zaposlenih pri upravljanju,
- preglednosti poslovanja in družbene koristnosti.
Dejavnosti socialnega podjetništva se lahko
opravljajo na področjih:
- socialnega varstva,
- družinskega varstva,
- varstva invalidov,
- znanosti, raziskovanja, izobraževanja in vzgoje,
- zagotavljanja in organiziranja mladinskega dela,
- varstva in promocije zdravja,
- zagotavljanja socialne vključenosti, spodbujanja zaposlovanja in
poklicnega usposabljanja oseb, ki so brezposelne ali jim grozi
brezposelnost,
- posredovanja zaposlitve osebam iz 6. člena tega zakona, vključno z
dejavnostjo zagotavljanja dela takšnih delavcev drugemu delodajalcu,
- ekološke proizvodnje hrane,
- ohranjanja narave, urejanja in varstva okolja in zaščite živali,
- spodbujanja uporabe obnovljivih virov energije in razvoja zelene
ekonomije,
Dejavnosti socialnega podjetništva se lahko
opravljajo na področjih:
- turizma za osebe, ki jim življenjske razmere onemogočajo ali ovirajo
dostop do turističnih storitev, na način, ki spoštuje vrednote trajnosti,
dostopnosti in solidarnosti (socialni turizem),
- trgovine za socialno ogrožene osebe (socialna trgovina) ter trgovine, ki
zagotavlja prodajo proizvodov majhnih proizvajalcev iz gospodarsko
najbolj nerazvitih okolij na temelju etičnih, preglednih in enakopravnih
poslovnih razmerij med proizvajalci in trgovcem, usmerjenih predvsem v
zagotavljanje možnosti pravičnega plačila proizvajalcev in s tem njihovega
preživetja (pravična trgovina) ter trgovine s storitvami in proizvodi iz
dejavnosti socialnega podjetništva,
- kulture, tehnične kulture in ohranjanja kulturne, tehnične in naravne
dediščine,
- amaterskega športa in telesne kulture, katere namen je rekreacija in
socializacija,
- reševanja in zaščite,
- spodbujanja razvoja lokalnih skupnosti,
- podpornih storitev za socialna podjetja.
Status socialnega podjetja
lahko pridobi nepridobitna pravna oseba, če:
- je ustanovljena za trajno opravljanje dejavnosti socialnega podjetništva na način, da
bo trajno zaposlovala najmanj enega delavca v prvem letu in najmanj dveh delavcev v
nadaljnjih letih poslovanja - socialno podjetje tipa A
- je ustanovljena za zaposlovanje težje zaposljivih oseb na način, da bo določeno
dejavnost opravljala s trajnim zaposlovanjem najmanj tretjine teh delavcev od vseh
zaposlenih delavcev - socialno podjetje tipa B
- in izpolnjuje druge pogoje, ki jih določa zakon o socialnem podjetništvu in zakon, ki
ureja pravno organiziranost posamezne vrste nepridobitne pravne osebe.
- Status socialnega podjetja nepridobitna pravna oseba ohrani le, če v rokih, ki jih
določa zakona izkaže, da je pričela zakonito opravljati dejavnost socialnega podjetništva
ali drugo dejavnost in da je dosegla določeno število zaposlenih delavcev - tip A ali
strukturo zaposlenih delavcev - tip B.
- Za ohranitev statusa socialnega podjetja mora po izteku drugega koledarskega leta
poslovanja socialno podjetje tipa A iz dejavnosti socialnega podjetništva v letnem
poročilu izkazati najmanj 40 odstotkov vseh prihodkov, po tretjem in vseh nadaljnjih
letih poslovanja pa najmanj 50 odstotkov vseh prihodkov.
- Socialno podjetje mora ves čas poslovati po načelih socialnega podjetništva, kot jih
določa zakon.
Nepridobitnost delovanja:
Socialno podjetje mora dobiček in presežke prihodkov nad odhodki iz dejavnosti
socialnega podjetja namenjati za opravljanje dejavnosti, ki jih opravlja kot
socialno.
Delitev dobička in presežkov prihodkov oziroma premoženja ni dovoljena, razen
če poseben zakon ne določa drugače (v tem primeru ne sme presegati 20% vsega
ustvarjenega dobička ali presežka prihodka v določenem letu).
Kot posredna delitev dobička ali presežkov prihodkov se šteje:
- izplačevanje nagrad odgovornim osebam, članom uprave ali drugih organov ali
delavcem;
- izplačevanje plač v višini, ki za več kot za 30 odstotkov presega izhodiščne plače za
posamezni tarifni razred, določene s kolektivnimi pogodbami za posamezne
dejavnosti, razen če ta znesek ne dosega minimalne plače ali če socialno podjetje
izkaže potrebe po specifičnih poklicih;
- izplačevanje povračil stroškov, ki presegajo zneske, ki jih določa predpis, ki določa
višino povračil stroškov v zvezi z delom in drugih odhodkov
Podporno okolje:
- za oblikovanje politike razvoja socialnega podjetništva zakon predvideva
ustanovitev Sveta vlade za socialno podjetništvo,
- za izvajanje podpornih nalog (priprava izvedbenih načrtov in kataloga
aktivnosti, analiziranje potreb razvoja socialnega podjetništva, spremljanje
poslovanja socialnih podjetij) predlog zakona določa pristojnost Ministrstva
za delo, družino in socialne zadeve,
- izvajanje ukrepov spodbujanja socialnega podjetništva bo opredeljeno v
strategiji razvoja socialnega podjetništva ( v njej bodo opredeljeni ukrepi in
viri sredstev financiranja, za izvedbo načrtovane politike in ukrepov ter
izvedben načrt, s katalogom aktivnosti),
HVALA ZA POZORNOST !
Dodatne informacije:
Tadej Slapnik
Poslanska skupina Zares
Šubičeva 4
1000 Ljubljana
E: [email protected]
M: 031 348 930
Kaj sledi po sprejemu zakona?
- Vlada v roku šestih mesecev od uveljavitve tega zakona izda uredbo v katerih določi
dejavnosti socialnega podjetništva.
- Vlada najkasneje do 1. 1. 2012 sprejme Strategijo razvoja socialnega podjetništva
za plansko obdobje od 2012 - 2015 in program ukrepov za leti 2012 in 2013.
- Vlada imenuje Svet vlade za socialno podjetništvo najkasneje v roku šestih
mesecev od uveljavitve tega zakona.
- Pristojni minister najkasneje do 1. 1. 2012 izda podzakonski predpis v katerem
opredeli podrobnejši način spremljanja poslovanja socialnih podjetij
- Slovenski inštitut za revizijo najkasneje do 31. 10. 2011 predloži računovodski
standard z katerim se določi vsebina in način sestave letnega poročila socialnega
podjetja ter prilog, ki omogočajo ugotavljanje poslovanja socialnega podjetja po
načelih socialnega podjetništva, predvsem pa:
- razmejitev prihodkov iz dejavnosti socialnega podjetništva od prihodkov iz drugih
dejavnosti in drugih virov, z opredelitvijo odstotka glede na višino sredstev,
Kaj sledi po sprejemu zakona?
Računovodski standard za socialna podjetja:
- prikaz prihodkov in odhodkov iz naslova spodbud, olajšav in oprostitev na
podlagi tega in drugih zakonov,
- prikaz števila zaposlenih delavcev v obdobju najmanj devetih mesecev v letu
ali števila in strukture delavcev glede na zahteve zakona in števila prostovoljcev,
če poseben zakon ne določa drugače,
- razporejanje dobička oziroma presežkov prihodkov po namenu,
- pojasnilo o doseganju ciljev socialnega podjetništva in namena socialnega
podjetja (poslovno poročilo).
- Slovenski inštitut za revizijo po sprejemu soglasja s strani pristojnih ministrstev
objavi računovodski standard v Uradnem listu Republike Slovenije.
- Za izvajanje nalog, določenih v zakonu, se v pristojnem ministrstvu v roku šest
mesecev po uveljavitvi tega zakona organizira posebna organizacijska enota za
socialno podjetništvo.
Zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
in se prične uporabljati 1. 1. 2012.