Záväzkové právo-všeobecná časť

Download Report

Transcript Záväzkové právo-všeobecná časť

Záväzkové právo-všeobecná
časť
Prednáška č.4
Katedra práva ,Anna Bandlerová
Občianske právo
1
Obsah prednášky






Právna úprava všeobecnej časti záväzkového
práva
Pojem
Vznik záväzkov
Obsah záväzkov-Zmena v obsahu záväzkov
,Zmena v osobe veriteľa alebo dlžnika
Zabezpečenie záväzkov
Zánik záväzkov
Občianske právo
2
Právna úprava záväzkového
práva-všeobecná časť

8.časť Občianskeho zákonníka §§ 488
až 587
Občianske právo
3
Štruktúra právnej úpravy
záväzkového práva


všeobecné ustanovenia
konkrétne zmluvy
Občianske právo
4
Všeobecné ustanovenia





Pojem záväzkovoprávneho vzťahu
Vznik záväzkov
Obsah záväzkov
Zodpovednosť za vady
Zmeny v obsahu záväzkov(Dohoda
strán, omeškanie dlžníka, omeškanie
veriteľa,
Občianske právo
5
Zmena v osobe veriteľa alebo dlžníka





Postúpenie pohľadávky
Prevzatie dlhu
Pristúpenie k záväzku
Poukážka
Poukážka na cenné papiere
Občianske právo
6
Zabezpečenie záväzkov







Zmluvná pokuta
Ručenie
Dohoda o zrážkach zo mzdy a iných príjmov
Zabezpečenie záväzkov prevodom práva
Postúpením pohladávky
Zábezpeka
Uznanie dlhu
Občianske právo
7
Zánik záväzkov







Splnenie dlhu
Dohoda
Nemožnosť plnenia
Uplynutie času
Smrť dlžníka alebo veriteľa
Započítanie
Výpoveď (3 mesiace ku koncu kalendárneho
štvrťroka)
Občianske právo
8



Neuplatnenie práva(len v prípadoch
uvedených zákonom)
Splynutie (slynutie práva s
povinnosťou)
Urovnanie
Občianske právo
9
Pojem záväzkovo-právneho
vzťahu
Záväzkovo právny vzťah, je vzťah z
ktorého:
 Veriteľovi vzniká právo na plnenie
(pohľadávku) od dlžnika a
dĺžnikovi vzniká povinnosť splniť
záväzok.
 Je to povinnosť jedného subjektu
plniť a oprávnenie druhého
subjektu plnenie požadovať
Občianske právo
10
Tridenie záväzkového práva
Podľa odvetvia :
- Občianskeho práva,
-Obchodného práva,
-Pracovného práva atď.
 Podľa vzniku :
–zmluvné záväzkové právo,
-deliktné záväzkové právo
 Podľa iných kritérií
–všeobecné záväzkové práva
– zvláštne záväzkové práva

Občianske právo
11
Základné pojmy:






Pohľadávka
Dlh
Veriteľ
Dlžník
Záväzok
povinnosť
Občianske právo
12
Pohľadávka


Oprávnenie veriteľa (subjektívne
právo subjektu )požadovať od
druhého subjektu –dlžníka určité
plnenie, aby niečo dal, konal, strpel
Ak sa pohľadávka stáva splatnou
stáva sa nárokom
Občianske právo
13
Dlh

Povinnosť subjektu (dĺžnika)
poskytnúť druhému subjektuveriteľovi požadované a dĺžnikom
sľúbené plnenie niečo dať
Občianske právo
14
Veriteľ

Subjekt, ktorý má pohľadávku
Občianske právo
15
Dlžník


Subjekt záväzkového vzťahu, ktorý
má povinnosť niečo splniť,
Subjekt ktorý je dlžný, má dlh
Občianske právo
16
Záväzok


Druh občiansko -právneho vzťahu
Povinnosť vychádzajúca zo
záväzkového právneho vzťahu
Občianske právo
17
Vznik záväzkov
Z právnych úkonov:
Zo zmlúv výslovne upravených
v občianskom zákonníku ale aj z
inominátnych zmlúv
 Zo spôsobenej škody
 Z bezdôvodného obohatenia
 Z iných skutočností uvedených v
zákone

Občianske právo
18
Zásady :




Zmluvná voľnosť
Záväzkový vzťah nemožno meniť bez
súhlasu jeho strán, pokiaľ zákon
nestanovuje inak
Zmluvy môžu byť :dvojstranné a
viacstranné
Dôvod záväzku dokazuje veriteľ
Občianske právo
19
Obsah záväzkov(predmet)
Plnenie spočívajúce v povinnosti dlžníka
niečo :
 Dať
 Trpieť
 Konať
 Zdržať sa
 Opomenúť
Občianske právo
20
Zmena obsahu záväzkov



Dohodou strán
Omeškaním dĺžnika- ak riadne a včas
neplní (právo veriteľa odstúpiť,povinnosť
dlžníka platiť úrok z omeškania, povinnosť
dlžníka platiť škodu spôsobenú omeškaním)
Omeškaním veriteľa-k riadne ponúknuté
plnenie neprijal a neposkytol súčinnosť –je
povinný nahradiť náklady dlžníkovi a
prechádza na neho nebezpečenstvo náhodnej
skazy
Občianske právo
21
Proces vzniku zmluvy
Návrh na uzavretie zmluvy(§43 a)
Prijatie návrhu (§43c)
Občianske právo
22
Predpoklad vzniku zmluvy



Včasné prijatie ponuky v celom
rozsahu bez výhrad
Konsenz -zhoda vôle zmluvných
strán
Rozhodnutie štátneho orgánu
Občianske právo
23
Návrh na uzavretie zmluvy
§43a
Je to prejav vôle, ktorý je určený jednej
alebo viacerým určitým osobám .
Tento prejav musí byť dostatočne určitý a musí
z neho vyplývať vôľa navrhovateľa, aby bol
viazaný tento prejav vôle v prípade jeho
prijatia
Návrh pôsobí od doby keď dôjde osobe
,ktorej je určený
Občianske právo
24
Návrh na uzavretie zmluvy
§43a
Návrh môže navrhovateľ zrušiť ak:
 dôjde prejav o zrušení osobe ktorej je
určený skôr, alebo aspoň súčasne s
návrhom
Návrh môže byť odvolaný ak :
 odvolanie dôjde osobe, ktorej je
určené, skôr než táto odoslala prijatie
návrhu
Občianske právo
25
Návrh nemôže byť odvolaný:


Počas lehoty, ktorá je v ňom určená na
prijatie –ibaže z obsahu návrhu vyplýva
inak
Ak je v ňom vyjadrená neodvolateľnosť
Občianske právo
26
Návrh zaniká aj keď je
neodvolateľný :
 Uplynutím lehoty určenej na prijatie
 Dôjdením prejavu o odmietnutí návrhu
 Uplynutím primeranej doby
 Ústny návrh zaniká ak sa neprijal ihneď
Občianske právo
27
Prijatie návrhu §43c
Je včasné vyhlásenie urobené
osobou, ktorej bol návrh
určený, alebo iné jej včasné
konanie z ktorého je možné
vyvodiť jej súhlas
 Mlčanie alebo nečinnosť
neznamenajú prijatie návrhu

Občianske právo
28
Prijatie návrhu §43c
Prijatie návrhu je možné odvolať ak
odvolanie dôjde navrhovateľovi
najneskôr súčasne s prijatím
Občianske právo
29
Moment uzavretia zmluvy
Zmluva je uzavretá okamihom, keď
prijatie návrhu na uzavretie zmluvy
nadobúda účinnosť
Také prijatie návrhu, ktoré obsahuje
dodatky, výhrady alebo iné zmeny
je odmietnutím návrhu a považuje
sa za nový návrh
Občianske právo
30
Forma zmlúv §46 OZ
Ústna
Písomná :
(a)prostá,
(b)forma notárskej zápisnice-(dedenie),
záväť, koakvizícia )
Občianske právo
31
Písomnú formu musia mať :



Zmluvy o prevodoch nehnuteľností
Zmluvy u ktorých to vyžaduje
zákon
Zmluvy u ktorých si to dohodli
účastníci zmlúv
Občianske právo
32
Odstúpenie od zmluvy( §48 OZ ) je
možné ak:



Ak si to účastníci dohodli
Ak je to v zákone povolené
Ak sa uzatvorila zmluva v tiesni alebo za
nevýhodných podmienok
Občianske právo
33
§50 a „zmluva do budúcna“
Účastníci sa môžu zaviazať, že do dohodnutej
doby uzavrú zmluvu, musia sa však dohodnúť
o jej podstatných náležitostiach
Ak do dohodnutej doby nedôjde k uzavretiu
zmluvy, je možné sa do 1 roka domáhať na
súde aby vyhlásenie vôle bolo nahradené
súdnym rozhodnutím
Občianske právo
34
Zmluva musí obsahovať



Zhodu vôle zmluvných strán
Dobu dokedy zmluvné strany budúcu
zmluvu uzatvoria
Podstatné náležitosti budúcej zmluvy
Občianske právo
35
Typy zmlúv podľa
Občianskeho zákonníka







Kúpna zmluva
Zámenná zmluva
Darovacia zmluva
Zmluva o dielo
Zmluva o pôžičke
Zmluva o výpožičke
Nájomná zmluva
Občianske právo
36
Typy zmlúv podľa
Občianskeho zákonníka





Vklady (Vklady na vkladných knižkách,
Vkladové listy, Ďalšie formy vkladov )
Poistné zmluvy
Zmluva o združení
Zmluva o dôchodku
Stávka a hra
Občianske právo
37
Typy zmlúv podľa
Občianskeho zákonníka







Príkazná zmluva
Zmluva o obstaraní zájazdu
Konanie bez príkazu
Zmluva o úschove
Zmluva o ubytovaní
Zmluva o preprave (osôb,nákladu)
Sprostredkovateľská zmluva
Občianske právo
38
Typy zmlúv podľa
Občianskeho zákonníka



Verejná súťaž
Verejný prísľub
Inominátna zmluva-nepomenovaná
§51OZ
Občianske právo
39