Mgr. Vladimír Fili*ko

Download Report

Transcript Mgr. Vladimír Fili*ko

OCHRANA DUŠEVNÉHO
VLASTNÍCTVA NA UPJŠ V
KOŠICIACH
Prof. JUDr. Peter Vojčík, CSc.
PRÁVO NEHMOTNÝCH STATKOV


Právo ochrany osobnosti fyzickej osoby a názvu a
dobrej povesti právnickej osoby
Právo duševného vlastníctva
PRÁVO DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA


autorské právo, práva príbuzné autorskému
právu a práva súvisiace s autorským právom
priemyselné práva a práva obdobné
priemyselným právam
AUTORSKÉ PRÁVA, PRÁVO PRÍBUZNÉ AP A
PRÁVA SÚVISIACE S AP

Autorské právo

Právo výkonných umelcov (príbuzné AP)

Právo výrobcov zvukových a zvukovo-obrazových
záznamov a právo vysielateľov (súvisiace s AP)
PRIEMYSELNÉ VLASTNÍCTVO

Priemyselné práva

Práva obdobné priemyselným právam
PRIEMYSELNÉ PRÁVA

Priemyselné práva na výsledky tvorivej duševnej
činnosti:
-
patentové právo (právo vynálezov),
právo dizajnov,
právo úžitkových vzorov,
právo topografií polovodičových výrobkov,
právo odrôd rastlín;

Priemyselné práva na označenie:
-
-
-
známkové právo (právo ochranných známok),
právo označení pôvodu výrobkov a zemepisných označení
výrobkov,
právo obchodných mien.
PRÁVA OBDOBNÉ PRIEMYSELNÝM PRÁVAM

-
-

-
Práva obdobné priemyselným právam na
výsledky tvorivej duševnej činnosti:
zlepšovateľské právo (právo zlepšovacích návrhov),
právo nových spôsobov prevencie, diagnostiky chorôb a
liečenia ľudí a zvierat a ochrany rastlín proti škodcom a
chorobám,
právo know-how;
Práva obdobné priemyselným právam na
označenie:
logo,
doménové mená.
PRACOVNÉ PRÁVO A DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO

Zamestnanecké autorské dielo
/počítačový program/
Podnikový („zamestnanecký“) vynález
 Podnikový („zamestnanecký“) úžitkový vzor

Zlepšovací návrh
 Know-how

TVORBA AUTORSKÝCH DIEL V PRACOVNOM
POMERE- ZAMESTNANECKÉ DIELO
§ 5 ods. 22 Autorského zákona
„Zamestnanecké dielo je dielo, ktoré autor vytvoril
na splnenie svojich povinností vyplývajúcich mu z
pracovnoprávneho vzťahu, služobného vzťahu alebo
zo štátnozamestnaneckého vzťahu k
zamestnávateľovi alebo z pracovnoprávneho vzťahu
medzi družstvom a jeho členom.“

právnu úpravu zamestnaneckých diel obsahuje
§ 50 Autorského zákona

§ 50 AZ- ZAMESTNANECKÉ DIELO



ods. 1 Majetkové práva autora k zamestnaneckému dielu
vykonáva vo svojom mene a na svoj účet zamestnávateľ, ak nie je
dohodnuté inak. Zamestnávateľ môže právo výkonu majetkových
práv autora postúpiť tretej osobe len so súhlasom autora; to
neplatí, ak ide o predaj podniku alebo samostatnej organizačnej
zložky podniku.
ods. 2 Smrťou zamestnávateľa alebo zánikom zamestnávateľa
oprávneného vykonávať majetkové práva autora k
zamestnaneckému dielu, ktorý nemá právneho nástupcu, právo
výkonu majetkových práv zamestnávateľa zaniká a majetkové
práva k zamestnaneckému dielu vykonáva autor.
ods. 3 Ak zamestnávateľ vykonáva majetkové práva autora k
zamestnaneckému dielu, platí, že autor udelil súhlas na
zverejnenie tohto diela, ako aj na to, aby zamestnávateľ toto dielo
uvádzal na verejnosti pod svojím menom, ak nie je dohodnuté
inak; osobnostné práva autora k zamestnaneckému dielu inak nie
sú dotknuté.
§ 50 AZ- ZAMESTNANECKÉ DIELO



ods. 4 Počas výkonu majetkových práv autora k
zamestnaneckému dielu zamestnávateľom je autor povinný
zdržať sa výkonu majetkových práv k tomuto dielu.
ods. 5 Počítačový program, súborné dielo alebo
kartografické dielo, ktoré nie je spoločným dielom (§ 10), sa
považuje za zamestnanecké dielo aj vtedy, ak bolo celkom
alebo sčasti vytvorené na základe zmluvy o vytvorení diela
(§ 39); v tomto prípade sa objednávateľ považuje za
zamestnávateľa. Odstúpením od zmluvy o vytvorení diela
zaniká aj právo vykonávať majetkové práva autora.
ods. 6 Skončením pracovnoprávneho vzťahu, služobného
vzťahu, štátnozamestnaneckého vzťahu alebo
pracovnoprávneho vzťahu medzi družstvom a jeho členom
zostávajú práva a povinnosti podľa odsekov 1 až 4
nedotknuté.
ŠKOLSKÉ DIELO


§ 5 ods. 12 Autorského zákona
„Školské dielo je dielo vytvorené žiakom alebo
študentom na splnenie školských alebo študijných
povinností vyplývajúcich z jeho právneho vzťahu k
základnej škole, strednej škole, vysokej škole alebo
k záujmovo-vzdelávaciemu zariadeniu.“
právnu úpravu školských diel obsahuje § 51
Autorského zákona
§ 51 AZ- ŠKOLSKÉ DIELO



ods. 1 Škola môže uzatvoriť s autorom licenčnú zmluvu o
použití školského diela za zvyčajných podmienok; ak autor
bez závažného dôvodu odmieta licenčnú zmluvu uzatvoriť,
môže sa škola domáhať, aby obsah tejto zmluvy určil súd.8)
Ustanovenie § 30 ods. 1 písm. c) zostáva tým nedotknuté.
ods. 2 Ak nie je dohodnuté inak, autor školského diela môže
použiť svoje dielo alebo poskytnúť licenciu inému, ak to nie
je v rozpore s oprávnenými záujmami školy.
ods. 3 Škola môže požadovať, aby jej autor školského diela
zo získanej odmeny súvisiacej s použitím diela alebo
poskytnutím licencie podľa odseku 2 primerane prispel na
úhradu nákladov vynaložených na vytvorenie diela, a to
podľa okolností až do ich skutočnej výšky; pritom sa
prihliada na odmenu získanú školou v súvislosti s použitím
školského diela podľa odseku 1.
PODNIKOVÝ („ZAMESTNANECKÝ“) VYNÁLEZ
patentové právo neupravuje čo je vynález, ale ktoré
vynálezy (riešenia) sú patentovateľné:
„patenty sa udeľujú na vynálezy zo všetkých oblastí techniky,
ktoré sú nové, zahŕňajú vynálezcovskú činnosť a sú
priemyselne využiteľné.“




právna úprava obsiahnutá v § 11 zákona č. 435/2001 Z.z.
patentový zákon
Podnikovým vynálezom je vynález, ktorý spĺňa pojmové
znaky vynálezu a bol vytvorený pôvodcom v rámci plnenia
úloh vyplývajúcich z pracovnoprávneho, obdobného
pracovného alebo členského vzťahu.
Podnikovým vynálezom je vynález, ktorý súvisí s prácou
zamestnanca u zamestnávateľa a týka sa oblasti činnosti
zamestnávateľa.
§ 11 PATENTOVÉHO ZÁKONA




ods. 1 Ak pôvodca vytvoril vynález v rámci plnenia úloh z
pracovnoprávneho vzťahu, obdobného pracovného vzťahu
alebo členského vzťahu, právo na riešenie prechádza na
zamestnávateľa, ak sa účastníci tohto vzťahu nedohodli
inak. Právo na pôvodcovstvo tým nie je dotknuté.
ods. 2 Pôvodca, ktorý vytvoril vynález podľa odseku 1, je
povinný zamestnávateľa o tejto skutočnosti bez odkladu
písomne upovedomiť a zároveň mu odovzdať všetky
podklady potrebné na posúdenie vynálezu.
ods. 3 Zamestnávateľ môže uplatniť voči pôvodcovi právo
na riešenie, a to písomne v lehote troch mesiacov od
upovedomenia podľa odseku 2.
ods. 4 Ak zamestnávateľ neuplatní písomne právo na
riešenie v ustanovenej lehote podľa odseku 3, prechádza
toto právo späť na pôvodcu. Zamestnávateľ, ako aj pôvodca
sú v tejto lehote povinní zachovávať o vynáleze mlčanlivosť
voči tretím osobám.
§ 11 PATENTOVÉHO ZÁKONA


ods. 5 Pôvodca, voči ktorému sa uplatnilo právo na
riešenie podľa odseku 3, má vo vzťahu k
zamestnávateľovi právo na primeranú odmenu. Na
určenie výšky odmeny je rozhodujúci technický a
hospodársky význam vynálezu a prínos
dosiahnuteľný jeho využitím alebo iným uplatnením,
pričom sa prihliada na materiálny podiel
zamestnávateľa na vytvorení vynálezu, ako aj na
rozsah a obsah pracovných úloh pôvodcu. Ak odmena
zjavne nezodpovedá prínosu dosiahnutému neskorším
využitím alebo iným uplatnením vynálezu, pôvodca
má právo na dodatočné vyrovnanie.
ods. 6 Práva a povinnosti vyplývajúce z ustanovení
odsekov 1 až 5 zostávajú po zániku právneho vzťahu
medzi pôvodcom a zamestnávateľom nedotknuté.
PODNIKOVÝ ÚŽITKOVÝ VZOR
úžitkový vzor (tzv. malý patent)- úžitkové
riešenie, ktoré je spravidla jednoduchšie ako
vynález
 právna úprava obsiahnutá v § 11 zákona č.
517/2007 Z.z. o úžitkových vzoroch
 Podnikovým úžitkovým vzorom je úžitkový vzor,
ktorý bol vytvorený v rámci plnenia úloh z
pracovného, obdobného alebo členského vzťahu.
 Pôvodca technického riešenia je povinný
bezodkladne upovedomiť zamestnávateľa o jeho
vytvorení a zároveň mu odovzdať všetky
podklady potrebné na posúdenie technického
riešenia.

§ 11 ZÁKONA O ÚŽITKOVÝCH VZOROCH




ods. 1 Ak pôvodca vytvoril technické riešenie v rámci plnenia úloh
z pracovnoprávneho vzťahu, obdobného pracovného vzťahu alebo
členského vzťahu, prechádza právo na ochranu úžitkovým vzorom
na zamestnávateľa, ak sa účastníci tohto vzťahu nedohodli inak.
Právo na pôvodcovstvo tým nie je dotknuté.
ods. 2 Pôvodca, ktorý vytvoril technické riešenie podľa odseku 1,
je povinný zamestnávateľa o tejto skutočnosti bez odkladu
písomne upovedomiť a zároveň mu odovzdať všetky podklady
potrebné na posúdenie technického riešenia.
ods. 3 Zamestnávateľ môže uplatniť voči pôvodcovi právo na
ochranu úžitkovým vzorom, a to písomne v lehote troch mesiacov
od upovedomenia podľa odseku 2.
ods. 4 Ak zamestnávateľ neuplatní písomne právo na ochranu
úžitkovým vzorom v lehote podľa odseku 3, prechádza toto právo
späť na pôvodcu. Zamestnávateľ, ako aj pôvodca sú v tejto lehote
povinní zachovávať o technickom riešení mlčanlivosť voči tretím
osobám.
§ 11 ZÁKONA O ÚŽITKOVÝCH VZOROCH


ods. 5 Pôvodca, voči ktorému bolo uplatnené právo na
ochranu úžitkovým vzorom podľa odseku 3, má vo
vzťahu k zamestnávateľovi právo na primeranú
odmenu. Na určenie výšky odmeny je rozhodujúci
technický a hospodársky význam technického riešenia
a prínos dosiahnuteľný jeho využitím alebo iným
uplatnením, pričom sa prihliada na materiálny podiel
zamestnávateľa na vytvorení technického riešenia,
ako aj na rozsah a obsah pracovných úloh pôvodcu.
Ak odmena zjavne nezodpovedá prínosu
dosiahnutému neskorším využitím alebo iným
uplatnením technického riešenia, má pôvodca právo
na dodatočné vyrovnanie.
ods. 6 Práva a povinnosti vyplývajúce z ustanovení
odsekov 1 až 5 zostávajú po zániku právneho vzťahu
medzi pôvodcom a zamestnávateľom nedotknuté.
ZLEPŠOVACIE NÁVRHY


Za zlepšovacie návrhy sa pokladajú technické,
výrobné alebo prevádzkové zdokonalenia, ako aj
riešenia problémov bezpečnosti a ochrany zdravia
pri práci a životného prostredia, s ktorými má
zlepšovateľ právo nakladať.
Právna úprava obsiahnutá v zákone č. 527/1990
Z.z. o vynálezoch, priemyselných vzoroch a
zlepšovacích návrhoch
ZLEPŠOVACIE NÁVRHY- ZÁKON Č. 527/1990

§ 73 ods. 1 Zlepšovateľ je povinný ponúknuť
zlepšovací návrh svojmu zamestnávateľovi, ak sa
zlepšovací návrh týka odboru práce alebo činnosti
zamestnávateľa.
ods. 2 Zlepšovateľ má právo so zlepšovacím
návrhom nakladať bez obmedzenia, ak s ním
zamestnávateľ v lehote dvoch mesiacov od ponuky
zlepšovacieho návrhu neuzavrel zmluvu o prijatí
ponuky zlepšovacieho návrhu a odmene zaň (§ 74).

§ 74 Právo využívať zlepšovací návrh vzniká
uzavretím zmluvy so zlepšovateľom o prijatí ponuky
zlepšovacieho návrhu a odmene zaň.
Ďakujem za pozornosť