Úvod do právnych disciplín

Download Report

Transcript Úvod do právnych disciplín

Úvod do právnych
disciplín
Hominum causa omne ius
constitutum est“ pre ľudí je
ustanovené všetko právo –
Hermogenianus /3.-4. stor.n.l./
1. Štát a jeho znaky



Človek, spoločnosť
Štát-vznik, výsledok neolitickej revolúcie
Štát-pojem: právom inštitucionalizovaná forma
organizácie spoločenského života, ktorá má na
urč. území najvyššiu, suverénnu moc nad
štátnym územím a obyvateľstvom
/cit.Ottová,Vaculíková: Úvod do štúdia práva, Bratislava 1998,str. 27/

Znaky štátu: územie, obyvateľstvo, štátna moc
ad.územie:



tvorí ho suchozemský povrch , vnútorné
vody, pobrežné vody a priestor nad a pod
suchozemským a vodným povrchom ako
aj iný priestor
Nadobúdanie /rozšírenie/ štátneho
územia:1. akcesiou, 2. prvotnou
okupáciou, 3. anexiou, 4. vydržaním
Vznik nových štátov v súčasnosti:
pričlenením, rozčlenením, odčlenením
ad. obyvateľstvo


je tvorené nie len občanmi štátu ale aj
cudzincami
nadobúdanie a strata štátneho občianstva
ad. štátna moc


je suverénna /nezávislá/ sila , ktorou
jednotlivec alebo skupina ľudí,
organizovaná v štátnych štruktúrach, riadi
správanie sa ľudí v rámci štátu
Vnútorná a vonkajšia suverenita štátu



spoločenské normy
normatívne systémy /právne normatívne
systémy a neprávne normatívne systémy/
vzťah práva a štátu /právny štát –
Immanuel Kant/






absolutistická monarchia
buržoázne revolúcie
Ústavná forma=Listina práv, tzv. Bill of
Rights,r.1689
súčasnosť, princípy právneho štátu
/1. p.vlády práva a práva na spravodlivý
proces
2. p. obmedzenej vlády







3. p. ústavnosti a zákonnosti
4. p. suverenity ľudu
5. p. deľby moci a kontroly moci
6. p. nezávislosť súdnictva
7. p. záruky sudcovskej nezávislosti
8. p. garantovanie základných práv a
slobôd
9. p. právnej istoty
2. Ľudské práva a slobody





prirodzené právo každého človeka, Deklarácia
ľudských a občianskych práv vydanej vo
Francúzskej revolúcii v Paríži, r. 1789
medzinárodný štandard – katalóg 3 generácií
ľudských práv:
1 občianske a politické práva /volebné právo –
zásady: všeobecnosť, rovnosť, priamosť, tajnosť
hlasovania, volebný systém – väčšinový,
proporcionálny, kombinovaný/
2 hospodárske, sociálne a kultúrne práva
3 solidárne práva
3. Štátne orgány



štátny aparát
štátne orgány delíme:
Zákonodarné = parlament /v SR NRSR -
pôsobnosť: zákonodarstvo, kontrola, kreačná,
vnútorná a zahraničná politika/


Výkonné = hlava štátu(prezident), vláda
(kabinet), ministerstvá, ústredné orgány štátnej
správy a miestne orgány štátnej správy
prenesený výkon štátnej správy - samospráva



Súdne = súdy
súdna sústava v SR: Najvyšší súd SR,
miestne súdy(okresné a krajské),
Špecializovaný trestný súd, Ústavný súdvšeobecné a mimoriadne súdy
Sui generis = prokuratúra(štátne
zastupiteľstvo), nezávislá kontrola a
ombudsman



Sústava prokuratúry v SR: Generálna prok.
SR, okresné a krajské prok.
Nezávislá kontrola v SR: NKÚ
Ombudsman v SR: Verejný ochranca práv
4. Forma štátu




Forma štátu je spôsob organizácie štátnej
moci
spravodlivá forma štátu:
Aristoteles=monarchia
Moderná koncepcia =ústavnosť /Ústava
Spojených štátov, r.1787, kontinentálna
Európa- francúzska ústava , r.1791/





Spôsob organizácie štátnej moci:
1.forma vlády -monarchia, republika, diktatúra,
demokratické a nedemokratické formy vlády
2.štátne zriadenie (územnoorganizačné členenie
štátu) – jednotné/unitárne/štáty, zložené štáty a
zväzy štátov
3.štátny režim – demokratický a nedemokratický
/4. politický režim/
5. Právo – čo to je?




právo - historický fenomén
dve koncepcie práva:
1. prirodzenoprávna – prednosť prirodzeného
práva pred pozitívnym právom
2. právny pozitivizmus – popiera existenciu
prirodzeného práva /monizmus/, právo je
vytvorené ľudským rozumom



spravodlivosť=reciprocita
Sociálna
spravodlivosť=reciprocita+minimálny
blahobyt /inak sa prejavuje ako idea
liberalizmu, socializmu, kresťanstva/
Právo-pojem: širšie vymedzenie /súbor P
noriem, kt. vyjadrujú vôľu spoločnosti/ a
užšie vymedzenie /vymedzuje jednotlivé
odvetvia práva/




Základné znaky práva:
1. štátom stanovená forma
2. monizmus práva
3. štátne donútenie
6. Právne normy




Právne normy-pojem:
1. všeobecne záväzné pravidlá správania
sa stanovené štátom a vynútiteľné štátnou
mocou
2. tvoria právny poriadok štátu
3. ich obsahom je príkaz, zákaz alebo
dovolenie urč. správania sa a prípadne aj
výrok








právna norma a právna veta
Normatívna právna veta a permisívna právna veta
Charakteristické znaky právnych noriem:
1. štátom stanovená /uznaná/ forma
2. záväznosť
3. všeobecnosť
4. normatívnosť
5. štátne donútenie





šruktúra právnej normy :
trichotomická=trojčlánková štruktúra
/1. hypotéza, 2. dispozícia, 3. sankcia/
zdvojená štruktúra právnej normy
/1. primárna hypotéza a primárna
dispozícia, 2. sekundárna hypotéza a
sekundárna sankcia/





Druhy právnych noriem:
1. primárne /pôvodné/ a sekundárne
/odvodené/
2. hmotnoprávne a procesné
3. blanketové a odkazujúce
4. kogentné a dispozitívne


pôsobnosť právnych noriem:
1. časová /temporálna/ pôsobnosť:
platnosť, účinnosť, legisvakačná lehota,
generálne ustanovenie, špeciálne
ustanovenie, zánik platnosti a účinnosti
/vonkajšie dôvody zániku, derogačné
pravidlá, intertemporalita, retroaktivita,
vnútorné dôvody zániku - termínovaná
norma/





2. miestna /teritoriálna/ pôsobnosť:
na území celého štátu alebo na jeho časti
3. osobná /personálna/ pôsobnosť:
záväznosť pre všetky subjekty nachádzajúce sa
v rámci teritoriálneho pôsobenia /v SR: občania
SR, apoliti, bipoliti, cudzinci, vysťahovalci, turisti,
PO...atd./
procesná exempcia, /v SR: exteritoriálne osobyimunita a výsady/
7. Právny systém a jeho štruktúra






právna norma, právny predpis, právne odvetvie,
právny poriadok štátu
právne odvetvia - tvoria oblasť: verejného a
súkromného práva
rozdiely:
1. normy VP-kogentný charakter , normy SPdispozitívny ch.
2. normy VP-akt štátneho orgánu, normy SPzávisia od vôle subjektov
3. sankcie VP-represívny ch., sankcie SPreštitučný ch., reparačný ch., ch.satisfakcie







Najdôležitejšie odvetvia VP v SR:
- štátne /ústavné/ právo = Ústava SR, ústavné zákony a
zákony,kt. upravujú predmet štátneho práva
Ústava-pojem, význam slova ústava: materiálny zmysel,
formálny zmysel, úlohy ústavy v modernom štáte
- správne /administratívne/ právo = Stavebný zákon,
Zákon o obecnom zriadení....atd.
- finančné právo =Zákon o bankách...atd.
- právo sociálneho zabezpečenia = Zákon o sociálnom
zabezpečení...atd.
- trestné právo = Trestný zákon a Trestný poriadok






Najdôležitejšie odvetvia SP v SR:
- občianske právo = Občiansky zákonník a
Občiansky súdny poriadok
- rodinné právo = Zákon o rodine, Občiansky
zákonník
- obchodné právo =Obchodný zákonník,
Občiansky zákonník
- pracovné právo = Zákonník práce, Zákon o
štátnej službe...atd.
- medzinárodné právo súkromné = kolízne
normy, medzinárodné zmluvy




Právny systém :
vnútroštátne /pozitívne/ právo - právny
poriadok
medzinárodné právo – medzinárodné
zmluvy a obyčaje, transformácia
medzinárodnej zmluvy
právo EU /komunitárne právo-community
law/ - aproximácia práva




Veľké právne systémy:
1. kontinentálny /európsky/ právny systém
2. angloamerický právny systém /common
law/
3. ďalšie právne systémy
8. Pramene a tvorba práva







obsahová a formálna stránka práva
Pramene práva :
1. normatívne právne akty /právne predpisy/ - primárne,
sekundárne
/v SR podľa stupňa právnej sily:
A. ústava, ústavné zákony, výsledky referenda o úst.
otázke, ratifikované medzinárodné zmluvy, kt.
predmetom sú ľudské práva a slobody
B. zákony, ratifikované medzinárodné zmluvy, výsledky
referenda so silou zákona, normatívne právne akty so
silou zákona
C. vykonávacie právne predpisy, slúžiace na vykonanie
zákonov/



2. právne obyčaje
3. precedensy – sú to rozhodnutia súdov a
orgánov štátnej správy
4. normatívne zmluvy







Legislatívny proces - spôsob tvorby práva
štádiá:
1. legislatívna /zákonodarná/ iniciatíva
2. prerokovanie návrhu
3. hlasovanie o návrhu
4. podpísanie /signácia/ schváleného návrhu
5. vyhlásenie /publikácia/ normatívneho
právneho aktu
9. Realizácia práva, právne vzťahy,
aplikácia práva a interpretácia
práva






realizácia práva
právne vzťahy:
podmienky/predpoklady/:
právne skutočnosti, subjekt /y/, objekt
prvky:
subjekt /y/, objekt, oprávnenia a právne
povinnosti









ad. právne skutočnosti:
závislé od vôle ľudí =
A. právne konanie /právne úkony/:
konaním, nekonaním /opomenutím/, náležitosti p. úkonu
/subjekt, vôľa, prejav vôle, objekt/, delenie p. úkonov
B. protiprávne konanie /protiprávne úkony/:
objektívna zodpovednosť, subjektívna zodpovednosť
nezávislé od vôle ľudí =
A. právne udalosti
B. plynutie času



ad. subjekt/y/ právnych vzťahov:
Fyzické osoby /právna subjektivita,
spôsobilosť mať práva a povinnosti,
spôsobilosť na právne a protiprávne
úkony/
Právnické osoby /právna subjektivita/




ad. objekt právnych vzťahov:
je predmetom vzťahov
ad. oprávnenia a právne povinnosti:
oprávneniu zodpovedá povinnosť





realizácia formou aplikácie práva
/individuálne právne akty/:
štádiá procesu aplikácie práva:
1. zisťovanie skutkového stavu veci
/dokazovanie/
2. určenie právnej normy /subsumpcia/
3. vydanie rozhodnutia /individuálneho
právneho aktu/, delenie IPA





Právna hermeneutika
rozlišovanie výkladov podľa:
1. subjektov výkladov /autentický=legálny
výklad, výklad najvyššieho súdu – u nás
Najvyššieho súdu SR, výklad orgánov
aplikujúcich právo/
2. metód výkladu / jazykový, logický,
systematický, historický/
3. rozsahu právnej normy /doslovný, rozširujúci,
zužujúci/







Literatúra:
1. Ottová E., Vaculíková N.: Úvod do štúdia práva.
Vydavateľské oddelenie PFUK Bratislava, 1998
2. Posluch M., Cibuka Ľ.: Štátne právo Slovenskej
republiky.
Vydavateľské oddelenie PFUK Bratislava, 1997
3. Prusák J.: Teória práva.
Vydavateľské oddelenie PFUK Bratislava, 1997
Európske právo
1. Európska únia a právo EU




pojem EU, Zmluva o EU /Maastrichtská
zmluva/
aproximácia /harmonizácia/ práva
Subjekty vzťahov /adresáti noriem/: štáty
EU, FO, PO členských štátov
Primárne a sekundárne právo EU
2. Hlavné inštitúcie EU






Európsky parlament
Rada ministrov
Európska rada
Európska komisia
Súdny dvor
Dvor /súd/ audítorov



Literatúra:
1. Nováčková D. a kol.: Európske právo.
EUROUNION spol. s r.o., Bratislava,
1997