Transcript úlohy

ciele
príbeh človeka
učebnica
Digitálna učebnica
občianskej náuky pre druhý ročník
spoločensko-vedný seminár
pracovný list
úlohy
test
dotazník
@
literatúra
Právo
Právne uvedomelý človek
Odvetvia práva
Odvetvia práva - ciele
ciele
príbeh človeka
učebnica
pracovný list
úlohy
test
dotazník
literatúra
• Žiak:
• vie opísať odvetvia práva podľa predmetu,
• vie rozlíšiť medzi verejným a súkromným
právom,
• vie rozlíšiť medzi hmotným a procesným
právom,
• dokáže zdôvodniť potrebu trestného práva
pre jednotlivca i pre spoločnosť.
Odvetvia práva - príbeh človeka
ciele
• Jozef bol na súdnom pojednávaní ako svedok.
Nevedel však ako sa má správať. Ešteže si
vypočul poučenie
príbeh človeka
učebnica
pracovný list
úlohy
test
dotazník
literatúra
•
•
•
•
•
Môžete mať na pojednávaní pokrývku hlavy?
Kedy a ako môžete hovoriť?
Kto riadi pojednávanie?
Môžete si zhotovovať záznam z pojednávania?
Čo sa deje, ak sa nesprávate v súlade s
poučením?
Odvetvia práva - učebnica
ciele
príbeh človeka
učebnica
pracovný list
úlohy
test
dotazník
literatúra
• Verejné právo
• štátne ústavné právo
• správne administratívne právo
• finančné právo
• medzinárodné právo
• trestné právo
• Súkromné právo
• občianske právo
• rodinné právo
• obchodné právo
• Verejno-súkromné právo
• pracovné právo
• autorské právo
Odvetvia práva - učebnica
ciele
príbeh človeka
učebnica
pracovný list
úlohy
test
dotazník
literatúra
• Hmotné a procesné
• Hmotné právo stanovuje, aké práva a
povinnosti komu patria.
• Procesné právo - popisuje procedúry,
ktoré sa používajú pre uplatnenie
hmotného práva.
Odvetvia práva - pracovný list
• Stiahnite si pracovný list!
ciele
príbeh človeka
učebnica
pracovný list
úlohy
test
dotazník
literatúra
Odvetvia práva – úlohy
ciele
príbeh človeka
učebnica
pracovný list
úlohy
test
dotazník
literatúra
• O aké právne odvetvia sa jedná?
• Kto inému úmyselne spôsobí ťažkú ujmu na
zdraví, potrestá sa odňatím slobody na štyri
roky až desať rokov.
• Slovenská republika je zvrchovaný,
demokratický a právny štát. Neviaže sa na
nijakú ideológiu ani náboženstvo.
• Zatknutie vykonávajú na podklade príkazu
príslušníci Policajného zboru, Železničnej
polície, Vojenskej polície a colníci, ktorí sú
tiež povinní, ak je to na vykonanie príkazu
potrebné, vypátrať pobyt obvineného.
Odvetvia práva – úlohy
ciele
príbeh človeka
učebnica
pracovný list
úlohy
test
dotazník
literatúra
• Hlavné pojednávanie začína predseda
senátu oznámením veci, ktorá bude
prejednávaná. Potom zistí, či sa ustanovili
osoby, ktoré boli na hlavné pojednávanie
predvolané alebo o ňom upovedomené, a
overí ich totožnosť.
• Zamestnanec môže dať zamestnávateľovi
výpoveď z akéhokoľvek dôvodu alebo bez
uvedenia dôvodu.
• Vlastníctvo veci možno nadobudnúť kúpnou,
darovacou alebo inou zmluvou, dedením,
rozhodnutím štátneho orgánu alebo na
základe iných skutočností ustanovených
zákonom.
Odvetvia práva – úlohy
ciele
príbeh človeka
učebnica
pracovný list
úlohy
test
• Základ dane zistený podľa jednotlivých
druhov príjmov uvedených v § 6 až 8 sa
znižuje o daňovú stratu.
• Pracovný pomer sa zakladá písomnou
pracovnou zmluvou medzi
zamestnávateľom a zamestnancom. Jedno
písomné vyhotovenie pracovnej zmluvy je
zamestnávateľ povinný vydať
zamestnancovi.
dotazník
literatúra
• Účastníkmi konania sú navrhovateľ
(žalobca) a odporca (žalovaný) alebo tí,
ktorých zákon za účastníkov označuje.
Odvetvia práva – úlohy
ciele
príbeh človeka
učebnica
pracovný list
úlohy
• Štátnymi symbolmi Slovenskej republiky sú
štátny znak, štátna vlajka, štátna pečať a
štátna hymna.
• Navrhovateľ môže vziať za konania späť
návrh na jeho začatie, a to sčasti alebo
celkom. Ak je návrh vzatý späť celkom, súd
konanie zastaví. Ak je návrh vzatý späť
sčasti, súd konanie v tejto časti zastaví.
test
dotazník
literatúra
• Kto za trvania svojho manželstva uzavrie
manželstvo iné, potrestá sa odňatím
slobody až na dva roky.
Odvetvia práva – úlohy
ciele
príbeh človeka
učebnica
pracovný list
úlohy
test
dotazník
literatúra
• Koho vidíte na obrázku? Čo myslíte, ide o
trestné a občianske súdne konanie. Svoje
tvrdenie zdôvodnite.
Odvetvia práva - literatúra
ciele
príbeh človeka
učebnica
pracovný list
úlohy
test
dotazník
literatúra
• Použitá a odporúčaná literatúra:
• Martinkova, Vavrová, Eva: Náuka o
spoločnosti. Nová maturita, 1. vyd.
Bratislava: Príroda, 2005.
• Brestenský, L. – Strapáková, Z.: Občan a
jeho možnosti. 1. vyd. Bratislava: Jaspis,
1998.
• http://www.minv.sk/?krpz-zilina-staznosti