deklarácia práv človeka a občana

Download Report

Transcript deklarácia práv človeka a občana

Francúzsko
Ústavy- vývojový prehľad
1.
1789
DEKLARÁCIA PRÁV ČLOVEKA A OBČANA
(Deklarácia ľudských a občianskych práv)
2.
1791
3.
1792
vyhlásenie REPUBLIKY
4.
1793
JAKOBÍNSKA ÚSTAVA
REPUBLIKA (Konvent)
Jednota štátnej moci
KONŠTITUČNÁ MONARCHIA
5.
1795
THERMIDORIÁNSKA ÚSTAVA
DIREKTÓRIUM
6.
1799
KONZULSKÁ ÚSTAVA
TRIUMVIRÁT
7.
1804
I. CISÁRSTVO
Organický senatus – konzult
Plebiscit 1802
8.
1814
ÚSTAVNÁ CHARTA
Oktrojovaná
Reštaurácia Bourbonovcov
9.
10.
11.
12.
13.
1830
CHARTA
Filip Orleánsky
Zrušenie monarchie
1848
ÚSTAVA II. REPUBLIKY
1851
ÚSTAVA
a)
Prezidentská (REPUBLIKY)
1852
b) II. CISÁRSTVA
1870
pád cisárstva
vyhlásená REPUBLIKA
Január 1871 - Paríž kapituloval
Parížska KOMÚNA (3. – 5. 1871)
10. máj 1871 - mier s Nemeckým cisárstvom
13.
1875
1940
vyhlásená TRETIA REPUBLIKA
ÚSTAVA :
tri organické zákony
okupácia Francúzska (wehrmacht)
Francúzsko rozdelené:
a) okupovaná časť
b) neokupovaná časť ; Vichy
État de France : Pétain
Hnutie Slobodné Francúzsko - Ch. de Gaulle – 1940
14.
FRANCÚZSKO
1944 - 1946 (dočasná vláda)
1946
ÚSTAVA ŠTVRTEJ REPUBLIKY
(parlamentná republika)
1958
ÚSTAVA (prijatá referendom)
PIATA REPUBLIKA
NEOPREZIDENTSKÁ forma štátu
(doteraz – so zmenami)
DEKLARÁCIA PRÁV ČLOVEKA A OBČANA
1789
Vyhlásenie – „prirodzené, neodňateľné, nescudziteľné práva“
a ich výpočet :
Princípy:
ROVNOSTI
a INDIVIDUÁLNEJ SLOBODY
I. práva človeka (osobné práva)
a) rovnosť pred zákonom
b) nedotknuteľnosť osoby
c)slobodu prejavu, tlač,
d)nedotknuteľnosť a posvätnosť súkromného vlastníctva
(„proprieté sacré et inviolable“
II. práva občana (politické práva)
- právo voliť, petičné, zhromažďovacie, atď.
Deklarácia práv človeka a občana:
SLOBODA a) robiť všetko čo neškodí inému
b) robiť všetko čo nie je zákonom zakázané;
c) zákon je prejavom všeobecnej vôle
(všetci účasť na tvorbe zákona)
SLOBODA a ROVNOSŤ (pred zákonom všetci rovní) - ALE
•ľudia sú a zostávajú od narodenia slobodnými a rovnými
v PRÁVACH
•sociálne rozdiely sú oprávnené iba vo „Všeobecnom
záujme“
ÚSTAVA 1791
Konštitučná monarchia = obmedzená monarchia
1. NIE: parlamentná forma vlády
áno: obmedzená demokracia - volebné právo, 25 % ; obyvateľov
CENZUS – vysoký majetkový ; aktívni a pasívni občania
2.
UNITÁRNY ŠTÁT - centralizovaný
3.
Základné práva:
a) osobné práva
rovnosť pred zákonom, sloboda vlastníctva (nerovnosť majetková)
konštatácia práv a slobôd + odkazovacie ustanovenie
odkaz na riešenie, obmedzenie pozastavenie v zákone.
b) politické práva
- zákaz spolčovania (La Chapellierov zákon)
Povoľovací princíp, obmedzenia zákazy, represie, policajná kontrola;
regulácia i zákazy.
Ú S T A V A 1793 (JAKOBÍNSKA)
Forma štátu
Forma vlády a)
Republika
JEDNOTA ŠTÁTNEJ MOCI
(nie parlament. forma vlády):
zásada : suverenity ľudu
KONVENT - volený vo všeobecných voľbách
- mal zákonodarnú, vládnu a výkonnú moc
nepretržite fungujúci, jednokomorový orgán
- volil VÝKONNÝ VÝBOR - (skladal účty, vymeniteľnosť)
b)
Všeobecná demokracia
(všetci občania volebné právo – NIE cenzy)
PLEBISCIT - forma priamej demokracie
Forma štátneho zriadenia : UNITÁRNY ŠTÁT (decentralizovaný)
Jakobínska ústava NESTALA SA ÚČINNOU (cudzia vojenská
intervencia, občianska vojna)
ŠTÁTNY REŽIM:
TEROR - NIE garancie osobných práv
(nedotknuteľnosť osoby ...; )
Kategórie osôb :
a)PODOZRIVÍ
b)NESPOĽAHLIVÉ osoby : nemali politické práva
- stačilo na naplnenie TRESTNEJ ZODPOVEDNOSTI - (výkon trestu)
Teror – ako nutná obrana (revolúcie) ?
THERMIDORIÁNSKA ÚSTAVA - 1795
Forma štátu :Republika - OLIGARCHICKÁ(timokracia,
plutokracia)
Forma vlády:
A. DIREKTORIÁT (neskôr) Triumvirát - exekutívna moc
Piati členovia (Pentarchia) Zákonodarného zhromaždenia
Zákonodarná moc (bikameralizmus)
–
a) navrhovacia
b) schvaľovacia KOMORA
B. obmedzená demokracia
t.j. volebné právo – vysoký majetkový CENZUS
Voľby: a) nepriame
b) dvojstupňové
Štátny režim -represie proti roajalistom, babeufovcom,
korupcia,rozkrádanie, plebejské vrstvy, bezprávne
ochrana záujmov elity.
PRVÉ CISÁRSTVO 1804 – 1814
Zákonný základ : Senátuskonzult a plebiscit
1.
2.
3.
AUTOKRACIA (cisára) spojená s PARLAMENTARIZMOM
volebné právo - cenzus majetku
Plus Plebiscit
Forma štátneho zriadenia - IMPERIUM
(centralizované územie Francúzska)
(anexie – vazalské štáty)
Štátny režim
a) osobné práva - obč. zákonník
(rovnosť, sloboda, vlastníctvo – posvätné)
obch. zák. - sloboda podnikania
trestný zák.,a tr. proces
- nedotknuteľnosť OSOBY, OBYDLIA, listové tajomstvo
b) politické práva – volebné, cenzúra tlače
(sieť špicľov a konfidentov) Všeobecná vojenská povinnosť
ÚSTAVNA CHARTA 1814
Charta - OKTROJOVANÁ
REŠTAURÁCIA BOURBONOVCOV KONŠITUČNÁ, DUALISTICKÁ
MONARCHIA
(priorita kráľa)
KRÁĽ
a) veliteľ armády, b) bola mu zodpovedná vláda, ministri
„celá moc je stelesnená v osobe kráľa“
Ministri: aristokratickí LOKAJI kráľa.
„To je nás názor“- vláda
„To je moje vôľa“ (kráľ).
PARLAMENT – bikameralizmus :
a) Snemovňa pairov (menovaná kráľom),
b) Snemovňa poslancov (dvojstupňové voľby, teda nepriame,
CENZUS – majetkový, vekový (vysoký)
2. UNITÁRNY štát,
3. REŽIM REŠTAURÁCIE
- (obdobie pred Industrializáciou)
Moc - aristokracia a veľký kapitál
Cirkev – zákon o svätokrádeži (trest smrti)
ÚSTAVNÁ CHARTA 1830
Zmenilo sa zákonodarstvo a volebné právo
PARLAMENTNÁ MONARCHIA – podľa vonkajších znakov
A/ rozšírili sa právomoci snemovní
B/ a) panovník nemohol vydávať zákony mimo parlamentu
b) zachoval si právo zákonodarnej iniciatívy.
C/ znižil sa CENZUS - majetkový
(pre pasívne volebné právo, do snemovne poslancov)
D/zrušila sa DEDIČNOSŤ PAIROV
– pre členstvo v Hornej snemovni.
E/ Práva katolíckej cirkvi sa zmenšili
ÚSTAVA II. REPUBLIKY (1848)
(júlová revolúcia)
ZA SOCIÁLNU REPUBLIKU ! ZA VOLEBNÚ REFORMU !
ÚSTAVA zo 4. novembra 1848
REPUBLIKA .
- Forma štátu
PRINCÍPY : suverenita ľudu, sloboda, rovnosť, bratstvo ;
ZÁKLADY : rodina, vlastníctvo, práca, verejný poriadok.
VLASTNÍCTVO je nedotknuteľné - voliteľnosť a ROTÁCIA – štátnych ÚRADNÍKOV
A/ Forma vlády:
- DEĽBA MOCI
Národné zhromaždenie – JEDNOKOMOROVÉ
VŠEOBECNÉ VOLEBNÉ PRÁVO (voľby do NZ – všeob., priame, tajné),
CENZY: - iba vek (21 r.) , a pobytu.
PASÍVNE volebné právo – 25 rokov.
Počet VOLIČOV sa zvýšil z 240 000 na 9. miliónov (37,5 x)
vo voľbách zvolených – prvýkrát 26 rob.
VÝKONNÁ MOC - PREZIDENT - (silné postavenie) až contra republika.
B/ ŠTÁTNY REŽIM – základné práva a slobody občanov.
Úprava protikladná – téza v čitateľovi,
Antitéza – v menovateľovi.
ZMENY v ÚSTAVE II. Republiky
v priebehu dvoch rokov (do konca roku 1851)
a)
b)
c)
d)
e)
Zrušené všeobecné volebné právo
Zlikvidovaná sloboda spolčovania
Obmedzená sloboda slova
Školy postavené po kontrolu katolíckeho duchovenstva
Postupne zlikvidovaný republikánsky režim
ÚSTAVA z roku 1875
• skladala sa z TROCH ústavných organických zákonov – nemala
Preambulu
– netvorila celkový text
• preto hodnotenie: NEPÍSANÁ ústava - POLYLEGÁLNA ústava
I. FORMA ŠTÁTU -
Republika (mohla to byť aj Monarchia, konštitučná)
Rozhodol tzv. WALLONOV dodatok
a/ FORMA VLÁDY
- PARLAMENTNÁ REPUBLIKA
všeobecná demokracia - „Všeobecné volebné právo“ (mužov)
Bikameralizmus: NZ: ab/ Poslanecká SNEMOVŇA - vol. na 4.roky , zák. inic., prij. z.
SENÁT - 75 neodvolateľných senátorov
225 senátorov – volených – v dvojstupňových voľbách –volili ich volitelia, starostovia a delegáti
obecných rád
proporcionálny volebný systém
ac/ PREZIDENT – volený NZ, na 7 rokov (septenát)
nebol politicky zodpovedný – kontrasignácia ministrom
II.
III.
Francúzske IMPÉRIUM
Štátny režim
- a/ osobné práva , b/ politické práva
ÚSTAVA 1946 (štvrtá republika)
PRÁVNY a SOCIÁLNY ŠTÁT
I. Forma štátu - PARLAMENTNÁ REPUBLIKA
(parlamentný či snemovný režim, zvažovacia, druhá komora)
PARLAMENTNÁ FORMA VLÁDY
(absolútna väčšina na vyslovenie nedôvery ministrom)
NÁRODNÉ ZHROMAŽDENIE , Prezident , VLÁDA.
Všeobecné volebné právo
II. Forma štátneho zriadenia – Unitárny, centralizovaný štát, - plus –
Francúzska ÚNIA
(pridružené Departamenty, býv. Protektoráty, býv. mandátne územia)
III.ŠTÁTNY REŽIM - nová Preambula ÚSTAVY
- Právny a sociálny štát
Ľudské práva: - neodňateľné, nezrušiteľné, nescudziteľné
Podľa : Deklarácia prác človeka a občana z r. 1789
(opäť PLATNÉ a ÚČINNÉ)
ÚSTAVA z r. 1958
prijatá v referende - 80 % za
NEOPREZIDENTSKÁ FORMA ŠTÁTU
PRÁVNY a SOCIÁLNY štát
Zostali ústredné orgány štátu
zákonodarné:
a) NÁRODNÉ ZHROMAŽDENIE - volené na 5. r.
b)SENÁT - volili volitelia/ teda nepriame volebné právo/ dvojstupňové
na 9 rokov
VLÁDA - zodpovedná snemovni (v tom znak parlamentnej formy vlády)
PREZIDENT - volený na 7 rokov (septenát) ; znovuzvoliteľný
od r. 1962 - volený vo všeobecných voľbách
•má právo vyhlásiť REFERENDUM (obmedzené)
•výnimočné právomoci v prípade krízy (čl. 16)
•má právo ROZPUSTIŤ Národné zhromaždenie