akciová společnost - SOŠ a SOU Neratovice

Download Report

Transcript akciová společnost - SOŠ a SOU Neratovice

AKCIOVÁ SPOLEČNOST
STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE
Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639
Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice
tel.: 315 663 115, fax 315 684145, e-mail: [email protected], www.sosasouneratovice.cz
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185
Název projektu:
Moderní škola 21. století
Zařazení materiálu:
Šablona:
VI/2
Stupeň a typ vzdělávání: střední odborné
Vzdělávací oblast : finanční gramotnost
Vzdělávací obor: Veřejnosprávní činnost
Vyučovací předmět: Ekonomika
Tematický okruh: Akciová společnost
Sada: 2
Číslo DUM: 7
Ověření materiálu ve výuce:
Datum ověření: 2. 12. 2013
Ročník: 2.
Ověřující učitel: Mgr. Květa Holečková
STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE
Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639
Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice
tel.: 315 663 115, fax 315 684145, e-mail: [email protected], www.sosasouneratovice.cz
Název listu:
Jméno autora:
Anotace:
Akciová společnost
Ing. Dominika Tamelová
Šablona nejprve definuje pojem akciová společnost a tyto společnosti člení
(a. s. s veřejnou nabídkou akcií nebo bez veřejné nabídky akcií). Poté se
podrobněji zabývá možnostmi založení společnosti. Vysvětlen je významný
pojem akcie, akcie jsou klasifikovány a jsou uvedena práva, která se
k těmto cenným papírům váží. Prezentace také zahrnuje fotografie
příkladů akcií. Materiál dále uvádí orgány a. s., zabývá se opět zrušením a
zánikem společnosti. Šablona slouží pro výklad učiva Ekonomiky druhého
ročníku.
Klíčová slova:
Valná hromada, rezervní fond, akcie, akcionář
Klíčové kompetence:
K učení, k řešení problémů, k pracovnímu uplatnění a podnikatelským
aktivitám, matematické, jednat ekonomicky a v souladu se strategií trvale
udržitelného rozvoje
Přesahy a vazby:
Matematika, účetnictví, právo
Organizace (čas, velikost skupiny, prostorová
organizace):
30 min. s výkladem; PC, interaktivní tabule
Cílová skupina:
Použitá literatura, zdroje:
Velikost:
Žáci 15-19 let
Prezentace byla volně zpracována dle přednášek na VŠO, byly použity
obrázky s internetu se zdroji uvedenými v prezentaci.
241 kb
DEFINICE
 A.s.
je společnost, jejíž základní kapitál je
rozvržen na určitý počet akcií o určité
jmenovité hodnotě
 Jsou to společnosti podnikající ve velkém
rozsahu (např. banky…)
 A.s. odpovídá za závazky celým svým
majetkem a akcionáři za závazky neručí a
nemají ani povinnost hradit příp. ztrátu
 ZK:
 Bez veřejné nabídky akcií: 2 000 000, S veřejnou nabídkou akcií: 20 000 000,-
DEFINICE
Dodatek v názvu:
 akciová společnost
 akc. spol.
 a. s.
REZERVNÍ FOND
 Je
a. s. povinně vytvářen
 Tvořen ze zisku nebo dobrovolným
vkladem akcionářů
 Slouží ke krytí případných ztrát
ZALOŽENÍ A. S.
 Může
mít: 1 zakladatele – PO; alespoň 2
FO; 1 FO a 1 PO (nebo více zakladatelů)
 Zakladatelský dokument ve formě
notářského zápisu
 Převod akcií na 1 FO je možný
FORMY ZALOŽENÍ A. S.
 1)
založení bez veřejné nabídky akcií
 2) založení s veřejnou nabídkou akcií
1) ZALOŽENÍ BEZ VEŘEJNÉ NABÍDKY AKCIÍ
 Všichni
zakladatelé se dohodnou, že svými
vklady zaplatí všechny vydané akcie (toto
tvoří celý základní kapitál – 2 000 000,-)
2) ZALOŽENÍ S VEŘEJNOU NABÍDKOU AKCIÍ
Zakladatelé nemají dostatek majetku, aby složili
2 000 000, Pak bude základní kapitál 20 000 000, Učiní veřejnou nabídku potenciálním akcionářům
a musí nabídku publikovat v celostátním deníku
(zájemci zapsány do Listiny upisovatelů)
 Vklady pouze peněžité!

USTAVUJÍCÍ VALNÁ HROMADA
 Po
upsání všech akcií se musí konat
ustavující valná hromada
 A. s. je založena, jestliže ustavující
valná hromada rozhodne o jejím
založení
 Valná hromada musí také schválit
stanovy a zvolit orgány a. s.
 A. s. vznikne zápisem do Obchodního
rejstříku
AKCIE
Zdroj:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons
/thumb/9/95/Hromadn%C3%A1_akcie1.JPG/220
px-Hromadn%C3%A1_akcie1.JPG
AKCIE
Zdroj: http://www.akcieweb.cz/wp-content/gallery/akcie/akcie-1.jpg
AKCIE
 Akcie
je cenný papír, s nímž je spojeno
právo akcionáře
1) podílet se na řízení společnosti
 2) na podíl na zisku
 3) na podíl na likvidačním zůstatku

TYPY AKCIÍ
 A)
prioritní akcie: právo na přednostní
akcie (toto právo vyjadřuje opční list)
 B) kmenové akcie: nejsou s nimi spojena
žádná zvláštní práva
 C) zaměstnanecké akcie: zaměstnanci
je nabývají za výhodnějších podmínek
 D) akcie, s nimiž je spojeno zvláštní
právo státu hlasovat na valné
hromadě: v a. s., kde má stát podíl
ČLENĚNÍ AKCIÍ DLE FORMY
 A)
akcie na doručitele: práva spojená s
akcií má ten, kdo akcii předloží a.s.; k
převodu stačí předání
 B) akcie na řad: držitel musí prokázat
právo, na akcii je uvedeno jméno držitele;
převod rubopisem (na rub akci se napíše
jméno nového akcionáře)
 C) akcie na jméno: a. s. vede seznam
akcionářů; k převodu je třeba sepsat
smlouvu (proto nejméně oblíbená forma)
ČLENĚNÍ AKCIÍ DLE FORMY
 A)
listinné akcie
 B) zaknihované akcie
PRÁVA AKCIONÁŘŮ
 Práva
majetkové povahy
 Společenstevní práva (nemajetkové
povahy)
 Zvláštní práva
MAJETKOVÁ PRÁVA
 Právo
na podíl na zisku
 Právo na přednostní upisování akcií
 Právo na podíl na likvidačním zůstatku
SPOLEČENSTEVNÍ PRÁVA
 Právo
účastnit se valné hromady
 Právo hlasovat na valné hromadě
 Právo být volen do orgánů společnosti
 Právo předkládat a. s. návrhy, žádat
vysvětlení
ZVLÁŠTNÍ PRÁVA
 Pouze
akcionáři držící určitý podíl na ZK
 Právo požadovat, aby a. s. kdykoli svolala
valnou hromadu
ORGÁNY A. S.
 Valná
hromada
 Představenstvo
 Dozorčí rada
VALNÁ HROMADA
 Nejvyšší
orgán; právo účastnit se a
hlasovat má každý akcionář
 VH svolává představenstvo min. 1 x za
rok pozvánkou
 Řeší změny spol. smlouvy, změny ZK,
schvalování účetní závěrky, volbu správní
a dozorčí rady
 (usnášeníschopná, pokud přítomní
akcionáři držící min. 30 % ZK; rozhodnutí
přijato nadpoloviční většinou přítomných)
PŘEDSTAVENSTVO
 Statutární
orgán a. s. (jedná za ni
navenek)
 Minimálně 3 členi voleni valnou
hromadou na 5 let
 Funkci musí vykonávat s péčí řádného
hospodáře, mají povinnost mlčenlivosti a
zákazu konkurence
DOZORČÍ RADA
 Má
kontrolní funkci
 Min. 3 členi (nesmí být zároveň členy
představenstva)
 Právo nahlížet do všech dokladů,
kontrolují účetní závěrku
 Zákaz konkurence
ZRUŠENÍ A ZÁNIK A. S.
O zrušení rozhodne valná hromada nebo soud
 Zrušení s nebo bez likvidace
 Zánik = výmaz z OR
