Hospodárske právo

Download Report

Transcript Hospodárske právo

Obchodné právo II.

Obchodné záväzkové vzťahy (OBZV) Prof. JUDr. Mária Patakyová, PhD.

12.2., 19. 2., 26.2. 2013

Pramene úpravy práv a povinností v OBZV

• Kogentné ust. Obchodného zákonníka (ako aj lex specialis k OBZ - zákon o cenných papieroch, zákon o OHS), ich výpočet je obsiahnutý v §263 • Kogentné ustanovenia OZ • Priame zmluvné dojednania (výklad podľa §266) + zmluvné formuláre

pokračovanie

• Nepriame zmluvné dojednania - všeobecné obchodné podmienky ---) VOP odborných alebo záujmových organizácií ---) VOP jednej zmluvnej strany od 1.2.2013

POZOR na neprimerané zmluvné dojednania a nekalé obchodné praktiky ---) VOP dohodnuté zmluvnými stranami

pokračovanie

• Dispozitívne ustanovenia OBZ • Dispozitívne ustanovenia OZ • Obchodné zvyklosti ---) ak sa na ne • odvolá zmluva majú prednosť pred dispozitívnymi ustanoveniami OBZ, OZ • Prax zavedená medzi stranami (§266 ods. 3 a §275 ods. 4)

Vyplňovanie medzier

• Podľa zásad, na ktorých spočíva OBZ • Zásada zmluvnej voľnosti (autonómie vôle), prednosť objektívneho hľadiska pred subjektívnym, rovnomerné rozvrhnutie nebezpečenstva spojeného s uskutočňovaním obchodu, ochrana dobrej viery, zásada vzájomnej spolupráce, princíp objektívnej zodpovednosti, zásada maximálneho zachovania zmluvy alebo jej časti.

Dichotómia záväzkových vzťahov

• OBZ sa uplatní v prípade, ak je • slovenské právo rozhodné pre riešenie daného záväzkového vzťahu v dôsledku voľby práva alebo kolíznej normy a sú splnené podmienky §261, resp. 262 (vtedy sa neuplatňuje OZ) • III. Hlava 3. časti – vzťahy s cudzím prvkom

Obchodný záväzkový vzťah

• Pojem nie je vymedzený OBZ • Záväzkový vzťah - §488 an. OZ • Vzťah relatívny, z ktorého niekto (dlžník) má povinnosť niečo dať, vykonať, strpieť, opomenúť voči niekomu inému (veriteľ), ktorý má právo toto plnenie vyžadovať

Úvod do OBZV

• Ostatná novela č. 9/2013 Z.z. Zmena najmä v záväzkovej časti • Doplnenie odsekov v § 261 OBZ má vplyv na citáciu odseku 3 v doterajšej odbornej spisbe (od 1. 2. 2013 je to odsek 6)

B2B, tzv. relatívne OBZV

• OBZ za základné kritérium subsumpcie záväzkového vzťahu pod ustanovenia OBZ určuje v §261 ods. 1 kritérium subjektu – podnikateľ a súvislosť záväzkového vzťahu s podnikateľskou činnosťou (pri vzniku vzťahu, §265 ods. 8 (vzťahy B2B)

Vzťahy k osobám verejného práva (B2G)

• Zmena od 1.2.2013 v dôsledku transpozície smernice 2011/7/EU • Osoby verejného práva „public contracting authority“ • Pôvodný ods. 2 je obsiahnutý v ods. 5

Tzv. absolútne OBZV

• Záväzkové vzťahy, pri ktorých sa neuplatňuje kritérium subjektu, ale predmetu záväzku • Subsumpcia pod OBZ ex lege, bez ohľadu na status subjektov (§261 ods. 6 – pôvodne ods. 3)

Spotrebiteľské zmluvy B2C

• Zmluvy, pri ktorých jednou zo strán je spotrebiteľ (vymedzenie v Zákone o ochrane spotrebiteľa + OZ = nie je rovnaké) • Aj zmluvy podľa OBZ, v ktorých je zmluvnou stranou spotrebiteľ sa spravujú § 52 a nasl. OZ

Zmiešané OBZV

• §261 ods. 9 – napr. kúpna zmluva na nehnuteľnosť uzatvorená medzi podnikateľmi pri podnikateľskej činnosti, ale rovnako aj pôžička, výpožička, darovanie, nájom, ubytovanie, združenie (§20fOZ, §829 OZ), poistenie

Limity tvorby nepomenovaných zmlúv

• Možnosť tvorby inominátnych kontraktov §269 ods. 2 • Predmet a obsah záväzku, ktorý zodpovedá záväzku z pomenovanej zmluvy podľa OZ nie je platne kontrahovateľný cez inominátnu zmluvu podľa OBZ

Fakultatívne obchody

• Záväzok subsumovaný pod OBZ v dôsledku opcie (voľby) Obchodného zákonníka ---) riešenie vzťahu medzi OZ a OBZ, nie voľba podľa MPSP • Na rozdiel od tzv. absolútnych OBZV je problematickejšia voľba pri spotrebiteľských zmluvách

Zabezpečenie OBZV

• Primárne je znižovanie rizika straty z porušenia zmluvy ---) správna voľba obchodného partnera ---) dostatočné info o obchodnom partnerovi, zváženie rizika vyplývajúceho z právnej formy

Výhody z právneho zabezpečenia splnenia záväzku

• Okrem dlžníka je postihnuteľný aj majetok iných osôb • Určitý majetok je postihnuteľný prednostne pred inými veriteľmi • Vymáhanie nároku je ľahšie a rýchlejšie ---) zníženie strát veriteľa

Prehľad zabezpečenia

• OZ: zádržné právo (§151), zabezpečovací prevod práva (§553), zabezpečovací prevod pohľadávky (§554), záložné právo( §151a a nasl.) • OZ + OBZ: zmluvná pokuta, ručenie, uznanie dlhu/záväzku • OBZ: banková záruka

Platobné inštrumenty

• Platba vopred (prenesenie rizika na druhú stranu) • Zmenka • Dokumentárny akreditív • Dokumentárne inkaso

Prevod práva

• Zabezpečovací prevod práva (splnenie je rozväzovacou podmienkou, ipso facto dochádza k nadobudnutiu práva) • Fiduciárny prevod práva (spätný prevod nenastáva automaticky ipso facto, napr. platobná záruka)

Zádržné/záložné právo v OBZ

• Zákonné zádržné právo: skladovateľ (§535), zasielateľ (§608), dopravca (§628), banka (§707), • Záložné právo na obchodný podiel (§117a), záložné právo na akcie (§156 ods. 10)

Ručenie

• Rozšírenie okruhu majetku, ktorý je možno postihnúť pri porušení povinnosti dlžníka, insolventnosť nie je podmienkou pre uplatnenie nároku veriteľa voči ručiteľovi • Ručenie nemá vecnoprávne účinky, lebo sa nevzťahuje na určitý druh majetku

Duálna úprava OBZ a OZ

?Dôsledky novácie (§516/3,§572/1OZ) ?Dôsledky intercesie (§532 OZ) ---) judikatúra • Ručenie ex lege v obchodných spoločnostiach, pri predaji podniku §477/3), prijatie zásielky príjemcom (§627), tichý spoločník (§678/2)

ZSR 11/2001:

• Vzťahy, ktoré vznikajú pri zabezpečení záväzkov z úverovej zmluvy, sa spravujú ustanoveniami obchodného zákonníka. Použitie obchodného zákonníka na tieto vzťahy účastníci nemôžu dohodou vylúčiť. Pre vznik povinnosti splniť dlh ručiteľom je rozhodujúce, že dlžník, napriek výzve veriteľa, v primeranej lehote splatný dlh nesplnil. (Rozsudok Najvyššieho súdu SR z 18. 3. 2000, sp. zn. 4 Obo 115/99).

ZSP 29/2008:

• K postúpeniu pohľadávky zabezpečenej ručením nie je potrebný súhlas ručiteľa. (Rozsudok Najvyššieho súdu SR z 25. 5. 2006, sp. zn. 1 Obdo V 83/2005 ).

Akcesorita ručenia

• Vznik a existencia záväzku z ručenia sú v zásade závislé na vzniku a trvaní zabezpečovaného záväzku ---) ručiteľ môže uplatniť voči zabezpečovanej pohľadávke všetky námietky, ku ktorým je oprávnený dlžník

Výnimky z akcesority

• Pri nedostatku spôsobilosti dlžníka na PÚ, ak ručiteľ vedel o tejto skutočnosti, dôkazné bremeno je na veriteľovi • Nemožnosť plnenia na strane dlžníka, ale nie ručiteľa • Zánik PO (dlžníka) bez PN • Smrť FO – prechod ručenia na dedičov pri záväzkoch, ktoré smrťou nezanikajú

Subsidiarita ručenia

• Na rozdiel od spoludlžníka, ručiteľ je povinný plniť len v prípade, ak neplní dlžník po výzve veriteľa • Výzva nie je potrebná – konkurz, nemožnosť doručenia výzvy • Uplatnenie tohto princípu má rôznu intenzitu v právnych poriadkoch (výzva – žaloba – exekúcia) • Subsidiaritu nie je možné vylúčiť, možno modifikovať (§303, §306/1 - §263)

Pojmové vymedzenie

• Jednostranné písomné vyhlásenie ručiteľa • Dostatočné určenie zabezpečovaného záväzku, záväzky aj podmienené (odkladacia alebo rozväzovacia podmienka) aj budúce záväzky • ???Bez súhlasu veriteľa??? – riešenie je v zmluve medzi dlžníkom a veriteľom

Obsah záväzku ručiteľa

• Rovnaký rozsah ako dlžník (ak nie je limitovaný len na časť) • Výzva veriteľa na splnenie záväzku ručiteľa (uplatnenie námietok R+D) • Revolvingové ručenie (vymedzenie čiastky, okruhu pohľadávok a doby – t.j. aj viaceré pohľadávky veriteľa)

Vzťah medzi dlžníkom a ručiteľom

• K vzniku ručenia nie je potrebná dohoda R s D, ak existuje ---) mandátna (odplata) alebo príkazná • K plneniu R nie je potrebný súhlas D, len jeho neplnenie na výzvu V • Splnením nadobudne R postavenie V a D môže uplatniť voči nemu námietky, • ktoré oznámil R

Zánik ručenia

• Zánikom zabezpečovaného záväzku, a to plnením dlžníka (zánik zabezpeč. pohľadávky), resp. ručiteľa (bez zániku zabezpeč. pohľadávky) • Uspokojenie veriteľa z majetku dlžníka v exekučnom konaní • Odstúpenie od zmluvy, zaplatenie odstupného, zmarenie účelu zmluvy, uloženie do úradnej úschovy, odpustenie dlhu • Uplynutím času –ak bolo časovo obmedzené

Banková záruka

• Banka sa zaväzuje k plneniu peňažného záväzku za dlžníka podľa obsahu záručnej listiny, záväzok dlžníka môže byť aj nepeňažný • Zo zákona nie je daný vzťah akcesority a subsidiarity (dispozitívna úprava)

Bezpodmienečná BZ

• Záruka na prvú výzvu a bez námietok • Zásadne nezávislá na záväzku dlžníka • Bonita banky • Podobnosť s akreditívom • Finančne náročná

Podmienečná BZ

• Premietnutie istého stupňa akcesority a/alebo subsidiarity • Plnenie môže byť závislé na predložení dokumentov (splnenie synylagmatického záväzku veriteľa – prepravné dokumenty, kontrolné osvedčenie, a pod.)

Vznik BZ

• Jednostranné písomné vyhlásenie B – záručná listina (nie je cenný papier), • Určenie čiastky (prípadne aj okruh pohľadávok – revolvingová BZ) • Môže byť určená aj doba • BZ super/counter – guarantee v MO • Zabezpečenie pri kúpnej Z a Z o dielo

Druhy bankových záruk

• Ponuková BZ (tender guarantee) – verejná súťaž (kryje nárok na náhradu škody) • BZ dodania (performance guarantee) plnenie záväzku, ale aj „záruky“ • Návratná BZ (repayment guarantee)

Vstup inej banky- MO

• Oznamujúca banka • Potvrdzujúca banka • MOK Paríž– Jednotné pravidlá pre zmluvné záruky (Uniform Rules for Contract Guarantees)

Regresné práva banky

• Zmluva medzi bankou a dlžníkom (mandátna) ---) záväzok banky zaslať dlžníkovi záručnú listinu s obsahom podľa zmluvy • Pri nepodmienenej dlžník nemá námietky voči banke, aj keď ich má voči veriteľovi • Pri podmienenej podľa obsahu MZ

Vzťah medzi dlžníkom a veriteľom

• • • Druh bankovej záruky je určený v zmluve medzi D a V • Zabezpečujúca funkcia BZ spôsobuje zánik záväzku dlžníka voči veriteľovi • Pri bezpodmienečnej (alebo s obmedzenou možnosťou námietok) BZ môže banka plniť, aj keď veriteľ nemal nárok na plnenie – dlžník je oprávnený požadovať vrátenie plnenia – nepôjde o bezdôvodné obohatenie!

Zánik BZ

• Bezpodmienečná BZ zaniká plnením v rozsahu BZ, uplynutím doby – zánik zabezpečovaného záväzku nemá vplyv • Podmienečná BZ – okrem –“- aj zánikom záväzku dlžníka • Dohoda medzi Bankou a Veriteľom o vzdaní sa práva z BZ

Zmluvná pokuta

• Základ úpravy v OZ (§544/1) • Paušalizovaná náhrada škody (bez preukazovania vzniku škody) • Zmluvný inštitút • Zabezpečenie akejkoľvek povinnosti • Funkcia sankčná + odškodnenie, zabezpečovaný záväzok dlžníka trvá ---) vzťah k odstúpeniu od zmluvy

Vzťah k náhrade škody

• Konzumuje aj nárok na náhradu škody • (avšak zmluvná pokuta za oneskorené plnenie sa nevzťahuje na vadné plnenie) • Liberačné dôvody sa neuplatňujú • „Palica o dvoch koncoch“ • Popri zmluvnej pokute aj úroky z omeškania ---) §265 POS???

• Moderačné oprávnenie súdu

Zabezpečovacia funkcia

• Neplatnosť/zánik zmluvy – spôsobuje neplatnosť/zánik dojednania o ZP • Ak zmluva zanikne po porušení povinnosti ---) nedotýka sa zánik zmluvy už vzniknutého nároku na ZP

Uznanie záväzku

• Uľahčenie výkonu práva veriteľom • Vyvratiteľná domnieka o existencii záväzku v čase uznania záväzku – prechod dôkazného bremena na D • Spôsoby: - písomný prejav vôle, ktorým sa záväzok nepopiera, nevyžaduje sa sľub splnenia (napr. • reakcia na urgenciu veriteľa)

Konkludentné uznanie

• Platenie úrokov (úroky z úveru, úroky z omeškania) • Plnenie časti záväzku • Účinky uznania – vyvratiteľná právna domnienka o existencii záväzku D - Prerušenie plynutia premlčacej doby

KONIEC

Ďakujem za pozornosť 