Respirationsfarmakologi

Download Report

Transcript Respirationsfarmakologi

Respirationsfarmakologi
Erik Studer
Avd. för farmakologi
[email protected]
• Astma
• Kronisk Obstruktiv Lungsjukdom
– Luftvägsallergi
– Hosta
– Slem
Astma
• Komplex, okänd orsak
• Prevalens 5-10%
• Kronisk inflammationssjukdom
– Infiltration av immunologiska celler
– Förtjockning av slemhinnor
• Hypersensitivitet i luftvägarna
Astma
• Utlösande faktorer
– Damm
– Rök
– Parfym
– Partiklar
– Kyla
– Ansträngning
– Allergener
– Läkemedel
Patofysiologi
Diagnostik
– Anamnes
– PEF
– Spirometri
– Reversibilitetstest
– Provokationstest
Administrering
Spray
Spacer
Turbuhaler
Behandlingsmål
Vad?
Symptom dagtid
Begränsning av fysisk akt.
Uppvaknande nattetid
Behov av symptomatisk
beh.
Lungfunktion PEF/FEV1
Exacerbationer
God kontroll
Dålig kontroll
KOL
• Kroniskt tillstånd med obstruktion p.g.a.
– kronisk bronkit och/eller
– emfysem
• Symtom
– Andnöd, först vid ansträngning men vid svår
KOL även i vila
– Hosta
– Slem
– Cyanos och perifera ödem
KOL
• Rökning främsta orsak
• Alfa-1-antitrypsinbrist är en riskfaktor för
emfysem, även hos yngre och icke-rökare
• Diagnostik
– Spirometri visar sänkt FEV1 och sänkt
FEV1/VC kvot (<70%)
– Ickereversibelt
– Lungröntgen
KOL
• Rökstopp
•
•
•
•
Antikolinergika
β2-agonister
Antibiotika
Syrgas
• Kirurgi
Behandlingsprinciper
– Anfallsförebyggande/lindrande
• Bronkdilaterande
– Underhållsbehandling
• Inflammationsdämpande
• Bronkdilaterande
– β2-adrenoreceptor agonister
– Antikolinergika
– Teofyllin
β2-agonister
• Primär behandling
– Kortverkande:
• Salbutamol (Ventolin®)
• Terbutalin (Bricanyl®)
– Långtidsverkande:
• Salmeterol (Serevent®)
• Formoterol (Oxis®)
– Kombination:
• Flutikason & Salmeterol (Seretide®)
• Relaxerar glatt muskulatur
– Aktiverar β2- adrenoreceptorer i bronkernas glatta
muskulatur
– Ökar utflöde av Ca2+, öka K+-permebilitet
– Minskar frisättning av histamin från mastceller
– Ökar mucociliärt clearance
β 2 agonist
β 2 receptor
Biverkningar
• Tremor
• Takykardi
Teofyllin
• Tremor
• Xantinderivat
– Bronkdilaterare
– Inhibition av fosfodiesteraser?
– Adenosinreceptorantagonist?
• Litet terapeutisk fönster
– CNS stimulantia
– Överdosering kan ge allvarliga biverkningar
• Kramper, arrytmier
– Dosberoende aptitlöshet, illamående och sömnstörningar
• Infusion eller oralt 2ggr/dag
Antikolinergika
• Ipratropiumbromid (Atrovent®)
• Tiotropium (Spiriva®)
• Användningsområden:
– Behandling av KOL
– Adjunkt till β2-agonist vid akut beh.
– (Vid bronkkonstriktion av β2-blockare)
• Underhållsbehandling
- Glukokortikoider
- Leukotrienreceptorantagonister
- Kromoner
Glukokortikoider
• Medieras genom genomiska effekter
Glukokortikoider
Läkemedel
Låg dos
(μg/dag)
Medelhög dos
(μg/dag)
Hög dos
(μg/dag)
Beklometason
200-500
>500-1000
>1000
Budesonid
200-400
>400-800
>800
Flutikasonpropopnat
100-250
>250-500
>500
Mometasonfuroat
200-400
>400-800
>800
Biverkningar
• Oral candidainfektion
• Heshet
• Halsirritation
Antileukotriener
• (Montelukast®)
• Leukotrienreceptorantagonist
• Tas p.o. 1 ggr/dag
• Add-on terapi
Arakidonsyra
Cyklooxygenas
5-lipoxygenas
LTA4
PGH2
LTB4
TXA2
LTC4
PGI2
PGE2
LTD4
PGF2
LTE4
CysLT1-r
Antileukotriener
• Biverkningar
– Huvudvärk
– Buksmärtor, diarré
– Churg-Strauss syndrom
• Övrigt
– CYP3A4 substrat
Natriumkromoglikat
• (Lomudal®)
• Inhiberar frisättning från mastceller
– Inhiberar Cl- kanaler?
• Inhaleras dagligen
– Gradvis effekt
– Ej för akut behandling
• Kan ersätta eller sänka dos steroider
Specifika PDE-inhibitorer
• Roflumilast
• Specifik PDE4-inhibitor
– Hämmar nedbrytning av cAMP
• Underhållsbehandling av svår KOL
Anti-IgE terapi
• (Xolair ®)
• Tilläggsbehandling vid svår allergisk astma
• S.c. inj. var 2-4:e vecka
Astma - behandlingstrappa
5
Utvärdera ofta!
4
3
2
1
Kortverkande
Beta-2-agonist
v.b.
+ InhalationsSteroider,
Låg-medelhög
InhalationsSteroider,
Låg -medelhög
+ tillägg
Inhalationssteroid,
medel högdos
+ tillägg
p.o. Steroider
+ tillägg
Luftvägsallergi
• Peroralt antihistamin
• Lokala antihistaminer (nässpray,
ögondroppar)
• Natriumkromoglikat (nässpray,
ögondroppar)
• Lokala steroider (nässpray, ögondroppar)
Övrigt
• Mukokinetiska preparat
• Mukolytiska preparat
Hostdämpande
• Ffa. Opioidderviat
– Ex. Noskapin, Cocillana-Etyfin
• Centralt verkande
– Exakta mekanismen okänd
• Alternativa behandlingar