Astma, allergi och laboratoriearbete

Download Report

Transcript Astma, allergi och laboratoriearbete

Astma, allergi och
laboratoriearbete
Jonas Brisman, Med.dr., Överläkare
Arbets- och miljömedicin
Sahlgrenska akademin och
Universitetssjukhuset
2012-10-17
1
Åkommor – allergiska eller icke-allergiska
Slemhinnor
– Ögon
klåda, rodnad, svullnad, sekretion
– Näsa
inflammation, svullnad, sekretion, nysningar
– Luftrör
inflammation, svullnad, hypersekretion,
sammandragning (astma)
Hud
eksem, nässelutslag
2
Allergi
Reaktion inom immunsystemet.
Specificitet, minne, värdfaktorer av betydelse.
Slemhinnereaktioner medieras via
immunoglobulin E (IgE, typ I).
Eksem via celler (typ IV), nässelutslag via IgE.
Icke-allergiska reaktioner
Överkänslighet
Annan specifik immunologisk mekanism (ej typ I eller IV)?
Annan, icke-immunologisk mekanism??
Irritation
Ospecifik mekanism
– Ej specificitet, minne?
– Värdfaktorer av betydelse, varierande känslighet
3
Allergen vid IgE-medierade reaktioner
Högmolekylärt allergen
Oftast protein mv 5-100 kD
Lågmolekylär
kemikalie
Hapten
Humant protein
Vad blir man allergisk mot?
IgE-medierade reaktioner
Högmolekylära ämnen
– Pollen, pälsdjur, kvalster
– Växter, fisk och skaldjur, enzymer, latex, labdjur,
insekter
Lågmolekylära ämnen (även andra mekanismer)
– Diisocyanater, syra-anhydrider, cyanoakrylat, vissa
aminer, glutaraldehyd, persulfater
4
Högmolekylära ämnen kan orsaka astma, näsbesvär
IgE- förmedlad
reaktion
Pricktest
5
Lågmolekylära
ämnen kan orsaka
astma, näsbesvär
ARBETSMILJÖVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING
AFS 2005:18
HÄRDPLASTER
Vissa härdplaster som
diisocyanater, cyanoakrylat,
organiska syra-anhydrider
ARBETSMILJÖVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING
AFS 2005:6
Medicinska kontroller i
arbetslivet
6
Luftvägsbesvär av irritanter - ångor, gas,
rök och damm
Irritation/frätning av hud och ögon
samt luftvägsirritation
Irritation och frätning - lokala effekter där ämnet först
kommer i kontakt med huden, ögonen eller slemhinnan i
luftvägarna.
Frätande ämnen kan förstöra levande vävnader efter en
enda kontakt. Irriterande ämnen är icke frätande ämnen
som, vid direkt kontakt med vävanden, kan förorsaka
inflammation efter en enda kontakt.
Frätande ämnen framkallar icke reversibla effekter.
7
Irritation/frätning av hud och ögon
samt luftvägsirritation
Irriterande kemikalier -förorsakar irritation i luftvägarna.
Irritation – helt reversibla förändringar (vanligen – obs! astma).
Även toxiska effekter (interaktion med autonoma
nervsystemet) som leder till reflexhandlingar (nysning,
hostning, symptom i andningsvägarna mm.). Dessa effekter är
reversibla.
Allergiskt kontakteksem
Fördröjd, cellförmedlad reaktion
–Nickel, krom, kobolt
–Gummikemikalier
–Läkemedel, kosmetika (Kathon)
–Kolofonium, parfym, växter
–“Kemikalier” R-fras 43
Epoxi, akrylater, hartser, plastkemikalier,
organiska färgämnen, aminer m. m.
8
Lapptest
Kemisk irritation
Mekanisk irritation
Irritativt eksem
Triggerfaktorer
Värme, svettning
“Torr” hud
Infektion?
Stress
Klimatfaktorer (inne – ute)
9
www.jobbafrisk.se
www.jobbafrisk.
se
Olycka med 4 liter ättiksyra i rum ca
12 m2
10
Astma efter olyckan
51 personer följdes upp, 36 tidigare helt luftvägsfriska,
exponeringen skattades.
Exponering Andel med astma Procent med astma
Låg
0/6
0
Medel
4/21
19
Hög
4/9
44
Ämne
Ättiksyra
CAS-nr År
64-19-7
1990
Nivågränsvärde Takgränsvärde
(NGV)
(TGV)
ppm
mg/m3
ppm
mg/m3
5
20
10
25
11
12
Utdrag ur CLP-förordningen
H332 Skadligt vid inandning
H334 Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller
andningssvårigheter vid inandning
H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna
Skadligt
Akut toxicitet (oral, dermal,
vid inhalation)
Hudirritation
Ögonirritation
Hudsensibilisering
Specifik organtoxicitet –
enstaka exponering
Luftvägsirritation
Narkosverkan
Produkten är skadlig vid
inandning, hudkontakt eller
förtäring. Används också för
produkter som ger allergi vid
hudkontakt, som irriterar
hud, ögon eller luftvägar
eller ger narkosverkan.
13
Hälsofarlig
Luftvägssensibilisering
Mutagenitet i könsceller
Cancerogenitet
Reproduktionstoxicitet
Specifik organtoxicitet –
enstaka exponering
Specifik organtoxicitet –
upprepad exponering
Fara vid aspiration
Produkten kan ge ärftlig
genetisk skada, cancer,
fosterskador eller störa
fortplantningen. Används
också för produkter som ger
allergi vid inandning, kemisk
lunginflammation vid förtäring
eller andra allvarliga skador
vid enstaka eller upprepad
exponering.
14