زنجیره تولید ال ان جی

download report

Transcript زنجیره تولید ال ان جی

‫بسم هللا الرحمن الرحیم‬
‫زنجیره تولید ال ان جی‬
‫‪www. L N G c o n f . c o m‬‬
‫زنجیره تولید ال ان جی‬
‫زنجیره تولید ال ان جی به سه بخش کلی تقسیم میشود‪:‬‬
‫بخش با ال دستی‬
‫بخش میان دستی‬
‫بخش پایی دستی‬
‫‪www. L N G c o n f . c o m‬‬
‫زنجیره تولید ال ان جی‬
‫بخش بال دستی شامل‪:‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫استخراج گاز از میادین گازی‬
‫انتقال به محل فراورش‬
‫ورود به لجن گیر (‪)Sludge Catcher‬‬
‫تثبیت مایعات(‪)Stabilizing‬‬
‫‪www. L N G c o n f . c o m‬‬
‫زنجیره تولید ال ان جی‬
‫استخراج گاز از میادین گازیا‬
‫•‬
‫فعالیت های این بخش شامل عملیات اکتشاف‪ ،‬برآورد دقیق از میزان گاز قابل استحصال‬
‫و حفر چاهها در میدان گازی و نصب تأسیسات سرچاهی است‪.‬‬
‫•‬
‫وجود ذخایر کافی در میدان زیر زمینی گاز در تصمیمات اقتصادی‪ ،‬جهت سرمایه گذاری در‬
‫تاسیسات ال ان جی بسیار اهمیت دارد‪.‬‬
‫‪www. L N G c o n f . c o m‬‬
‫زنجیره تولید ال ان جی‬
‫گاز به محل فراورش‬
‫انتقال ا‬
‫•‬
‫گاز های تولیدی ازچاهها ی دریایی درپالتفرم بهم ملحق شده و با تزریق مواد شیمیایی جهت‬
‫جلوگیری از خوردگی در قسمتهای بعدی‪ ،‬بوسیله لوله های زیر دریایی به ساحل و منطقه‬
‫فرآورش منتقل می شود‪.‬‬
‫•‬
‫اغلب میادین زیر زمینی گازکه بعنوان خوراک برای تولید ال ان جی مصرف میشود در‬
‫منطقه دریایی قرار دارند‪.‬‬
‫‪www. L N G c o n f . c o m‬‬
‫زنجیره تولید ال ان جی‬
‫‪Sludge Catcher‬‬
‫• در این بخش بوسیله لجن گیر (‪ )Sludge Catcher‬لجن‪ ،‬آب ومایعات از گاز طبیعی جدا‬
‫می شود‪.‬‬
‫‪Stabilizer‬‬
‫در واحد تثبیت کننده (‪ )Stabilizer‬میعانات گازی آن جدا میشود و گاز خشک به بخش‬
‫•‬
‫فرآورش جهت تولید ال ان جی فرستاده می شود‪.‬‬
‫‪www. L N G c o n f . c o m‬‬
‫زنجیره تولید ال ان جی‬
‫بخش میان دستی‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫‪www. L N G c o n f . c o m‬‬
‫حذف ناخالصیها (شیرین سازی)‬
‫مایع سازی‬
‫ذخیره سازی‬
‫زنجیره تولید ال ان جی‬
‫حذف ناخالصیها (شیرین سازیا)‬
‫•‬
‫در این بخش ناخالص ی های گوگردی‪ ،‬نیتروژنی وآب از گاز جدا میشود و گاز خالص جهت ارسال به‬
‫شبکه گاز برای مصرف در نیروگاهها‪ ،‬کارخانجات و منازل منتقل می گردد‪.‬‬
‫•‬
‫در صورتیکه تولید ال ان جی مورد نظر باشد باید میزان تصفیه وپاک سازی آن بیشتر شود‪ .‬بطور‬
‫مثال مقدار ناخالص ی آب باید به کمتر از ‪ 1.0‬جزء در میلیون برسد تا در واحدهای مایع سازی‬
‫ایجاد یخ زدگی نکند‪.‬‬
‫‪www. L N G c o n f . c o m‬‬
‫زنجیره تولید ال ان جی‬
‫مایع سازیا‬
‫•‬
‫در قسمت مایع سازی‪ ،‬گاز تا ‪ –162‬در سانتیگراد سرد میشود و بصورت مایع درمی آید وحجم‬
‫آن ‪ 600‬برابر تقلیل میابد‪.‬‬
‫•‬
‫تمام فرایند های مایع سازی تحت لیسانس شرکتهای بزرگ بین املللی هستند و هر کدام‬
‫تکنولوژی خاص خود را دارند که شرح آن در قسمت آخر داده خواهد شد‪.‬‬
‫•‬
‫ظرفیت تولید درهر واحد مایع سازی از ‪ 0/5‬میلیون تن در سال در دهه ‪،1960‬‬
‫امروزه به بیش از ‪ 5‬وحتی نزدیک به ‪ 8‬میلیون تن در سال رسیده است‪.‬‬
‫‪www. L N G c o n f . c o m‬‬
‫زنجیره تولید ال ان جی‬
‫مایع سازی‬
‫‪www. L N G c o n f . c o m‬‬
‫زنجیره تولید ال ان جی‬
‫ذخیره سازیا‬
‫•‬
‫ال ان جی تولید شده در مخازن ال ان جی که دارای عایق بندی بسیار موثراست ذخیره می‬
‫شود‪.‬‬
‫•‬
‫مخازن ال ان جی بیشتر بصورت کامال“ محفوظ (‪ )Full Containment‬ودو جداره یا‬
‫یک جداره همراه باغشا داخلی ساخته می شوند‪.‬‬
‫•‬
‫برای مخازن یک جداره سیستمهای ایمنی شدید تری بکار برده میشود‪.‬‬
‫‪www. L N G c o n f . c o m‬‬
‫زنجیره تولید ال ان جی‬
‫ذخیره سازی‬
‫‪www. L N G c o n f . c o m‬‬
‫زنجیره تولید ال ان جی‬
Refrigeration
Metering
Station
Acid Gas
Removal
Dehydration
& Mercaptan
Removal
Mercury
Removal
Nitrogen
Removal
Liquefaction
Fractionation
LPG
Sweetening
Sulfur
Recovery
Fresh,
Potable &
Fire Water
System
Sea
Cooling
Water
System
Power
Generation
Fuel Gas
System
Utility Facilities
Steam &
Cond.
System
Inst.
&Service
Air
Fire
Protection
Relief &
Liquid
Disposal
Refrig.
Storage
Flare
System
Effluent
Treatment
Nitrogen
System
Offsite Facilities
LNG
Storage &
Loading
LPG
Storage &
Loading
Sulfur
Solidification
& Loading
www. L N G c o n f . c o m
‫زنجیره تولید ال ان جی‬
‫بخش پایین دستی‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫‪www. L N G c o n f . c o m‬‬
‫حمل با کشتی به نقاط مصرف‬
‫تبدیل گاز مایع شده به گاز‬
‫انتقال به بازار مصرف‬
‫زنجیره تولید ال ان جی‬
‫حمل با کشتی به نقاط مصرف‬
‫•‬
‫کشتیهای حامل ال ان جی نیز دارای مخازن دو جداره ویا یک جداره همراه با غشائ نگهدارنده‬
‫می باشند‪.‬‬
‫•‬
‫ظرفیت کشتیهای حامل ال ان جی بین ‪ 70000‬تا ‪175000‬متر مکعب بوده است‪ .‬اخیرا کشتیهایی‬
‫با ظرفیت ‪220000‬و‪ 260000‬متر مکعب نیزوارد بهرد برداری شده اند‪.‬‬
‫•‬
‫قیمت کشتیهای ال ان جی بین ‪ 100‬میلیون دالر برای کشتیهای کوچک تا ‪300‬میلیون دالربرای‬
‫کشتیهای بزرگ (‪ 260000‬متر مکعب) متفاوت است‪.‬‬
‫‪www. L N G c o n f . c o m‬‬
‫زنجیره تولید ال ان جی‬
‫کشتیهای ال ان جی‬
‫‪www. L N G c o n f . c o m‬‬
‫زنجیره تولید ال ان جی‬
‫تبدیل ال ان جی به گاز‬
‫•‬
‫کشتیهای ال ان جی پس از رسیدن به ساحل در مقصد‪ ،‬ال ان جی را بوسیله پمپ به مخازن‬
‫دوجداره در بخش گاز سازی (‪ )Regasification‬منتقل میکنند‪.‬‬
‫•‬
‫ال ان جی از مخازن ساحلی به مبد لهای گرمایی فرستاده میشود‪.‬‬
‫•‬
‫در مبد لها‪ ،‬ال ان جی بوسیله آب دریا‪ ،‬هوا ویا آب گرم به گاز تبدیل می شود‪.‬‬
‫‪www. L N G c o n f . c o m‬‬
‫زنجیره تولید ال ان جی‬
LNG Receiving Terminal

www. L N G c o n f . c o m
‫زنجیره تولید ال ان جی‬
‫انتقال به بازار مصرف‬
‫•‬
‫گاز تولید شده در بخش گاز سازی کمپرس شده و به به نقاط مصرف منتقل میشود‪.‬‬
‫•‬
‫گاز تولید شده ممکن است مستقیما“ برای مصارف نیروگاه ها ویا کارخانجات ارسال شود‪.‬‬
‫•‬
‫این گاز ممکن است به شبکه گازهای شهری جهت مصارف خانگی متصل شود‪.‬‬
‫‪www. L N G c o n f . c o m‬‬
‫زنجیره تولید ال ان جی‬
‫‪www. L N G c o n f . c o m‬‬
‫زنجیره تولید ال ان جی‬
‫هزینه های مرتبط با زنجیره تولید‪:‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫هزینه استخراج‬
‫هزینه انتقال به محل فرآورش‬
‫هزینه مایع سازی (فرآورش‪ ،‬مایع سازی)‬
‫هزینه حمل‬
‫هزینه تبدیل گاز مایع شده به گاز‬
‫‪www. L N G c o n f . c o m‬‬
‫زنجیره تولید ال ان جی‬
‫کل هزینه زنجیره تولید‪:‬‬
‫• مطابق برآورد انجام شده‪ ،‬کل هزینه های زنجیره تولید ال ان‬
‫جی‪ ،‬ذخیره سازی‪ ،‬حمل و هزینه تبدیل ال ان جی به گاز به طور‬
‫متوسط حدود ‪ 6/3‬دالر به ازای هر میلیون بی تی یو گاز برآورد‬
‫شده است‪.‬‬
‫‪www. L N G c o n f . c o m‬‬
‫زنجیره تولید ال ان جی‬
‫هزینه استخراج وانتقال به محل فراورش‬
‫•‬
‫هزینه های استخراج‪ ،‬انتقال به محل فراورش و تجهیزات باال دستی با قیمت های امروز‬
‫حدود ‪ 2‬دالر در هر میلیون بی تی یو ال ان جی برآورد می گردد که حدودا بیش از ‪ 30‬درصد‬
‫کل هزینه چرخه تولید ‪ LNG‬را در بر دارد‪.‬‬
‫‪www. L N G c o n f . c o m‬‬
‫زنجیره تولید ال ان جی‬
‫هزینه شیرین سازیا او مایع سازیا‬
‫هزینه شیرین سازی و مایع سازی گاز طبیعی ترش حدود ‪ 2/8‬دالر در هر میلیون بی تی یو برآورد‬
‫گردیده که سهم ‪ 44‬درصدی را در کل هزینه زنجیره تولید ال ان جی در بر دارد‪.‬‬
‫‪www. L N G c o n f . c o m‬‬
‫زنجیره تولید ال ان جی‬
‫هزینه حمل‬
‫•‬
‫این هزینه به مسافت بین فاصله تولید و ناحیه مصرف بستگی دارد که طبعا برای راههای‬
‫دورتر بیشتر است‪.‬همچنین هزینه حمل بوسیله کشتیهای بزرگتر به ازای هر تن از حمل با‬
‫کشتیهای کوچکتر کمتر است‬
‫•‬
‫بطور متوسط هزینه حمل ال ان جی حدود ‪ 1/2‬دالر برای هر میلیون بی تی یو برآورد می‬
‫گردد که سهم آن در هزینه کل حدود ‪ 19‬درصد خواهد بود که ‪ 5‬درصد آن متعلق به هزینه‬
‫تبخیر در نظر گرفته شده است‪.‬‬
‫‪www. L N G c o n f . c o m‬‬
‫زنجیره تولید ال ان جی‬
‫هزینه تبدیل ال ان جی به گاز‬
‫•‬
‫این هزینه شامل دریافت ال ان جی در ترمینال های مربوطه و تبدیل آن به گاز می باشد‪.‬‬
‫•‬
‫این هزینه حدودا ‪ 5‬درصد هزینه زنجیره ال ان جی را تشکیل میدهد و بطور متوسط حدود ‪ 0/3‬دالر‬
‫برای هر میلیون بی تی یو ال ان جی تولیدی بر آورد شده است‪.‬‬
‫‪www. L N G c o n f . c o m‬‬
‫زنجیره تولید ال ان جی‬
‫ریسک اقتصادی‪:‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫میزان گاز موجود و قابل استحصال از مخازن‬
‫ثبات بازار مصرف‬
‫میزان حضور در کلیه مراحل زنجیره ال ان جی‬
‫‪www. L N G c o n f . c o m‬‬
‫زنجیره تولید ال ان جی‬
‫گاز موجود او قابل استحصال ااز مخازنا‬
‫میزان ا‬
‫•‬
‫وجود گازقابل استحصال به میزان کافی در مخزن زیرزمینی گاز در طول عمر پروژه ال ان جی برای‬
‫سرمایه گذاری مطمئن بسیار حیاتی است‪.‬‬
‫•‬
‫حد اقل ذخیره قابل برداشت برای سرمایه گذاری در تاسیسات ال ان جی برای یک واحد ال ان‬
‫جی با ظرفیت ‪ 5‬میلیون تن در سال حدود ‪ 10‬تریلیون فوت مکعب (‪ )TCF‬برآورد شده است تا‬
‫برای مدتی حدود ‪ 30‬سال طول عمر پروژه کفایت نماید‪.‬‬
‫‪www. L N G c o n f . c o m‬‬
‫زنجیره تولید ال ان جی‬
‫ثبات باز اار مصرف‬
‫•‬
‫مانند دیگر حاملهای انرژی‪ ،‬بازار مصرف ال ان جی از نظر قیمت و میزان برداشت همیشه‬
‫دستخوش تغییرات است‪.‬‬
‫•‬
‫ریسک این تغییرات با انعقاد قراردادهای طویل املدت بین تولید کنندگان و خریداران به حد‬
‫اقل میرسد‪.‬‬
‫•‬
‫مدت قراردادها معموال حدود ‪ 20‬سال است‪.‬‬
‫•‬
‫با رشد تکنولوژی‪ ،‬افزایش تولید کنندگان و خریداران‪ ،‬بازارهای وسیعتری برای این محصول‬
‫پیدا شده است‪ .‬به همین علت قراردادهای میان مدت وکوتاه مدت ونیز فروش تک محموله‬
‫(‪ )Spot‬رونق گرفته است‪.‬‬
‫•‬
‫در حال حاضر قراردادهای تک محموله بیش از ‪ 10‬در صد کل فروش ال ان جی را تشکیل می‬
‫دهد‪ .‬انتظار میرود این رقم به بیش از ‪ 20‬درصد در سال ‪ 2015‬برسد‪.‬‬
‫‪www. L N G c o n f . c o m‬‬
‫زنجیره تولید ال ان جی‬
‫در کلیه مراحل زنجیره ال ان جی‬
‫میزان حضورا ا‬
‫•‬
‫در کلیه مراحل تولید‪:‬‬
‫سرمایه گذاریا ا‬
‫•‬
‫جهت بدست آوردن ارزش افزوده ونیز تامین بازار فروش طویل املدت سرمایه گذاری در بخشهای‬
‫مختلف زنجیره ال ان جی برای تولید گنندگان ضروری است‪.‬‬
‫•‬
‫همچنین‪ ،‬خریداران جهت تامین طویل املدت ال ان جی سعی در سرمایه گذاری در بخشهای تولید‬
‫وحمل ونقل ال ان جی دارند‪.‬‬
‫•‬
‫در مدیریت کلیه مراحل تولید ‪:‬‬
‫مشارکت ا‬
‫•‬
‫با ضرورت سرمایه گذاری در کلیه بخشهای زنجیره ال ان جی توسط تولید کنندگان‪ ،‬مشارکت‬
‫درمدیریت کلیه مراحل آن نیز ضروری است‪.‬‬
‫‪www. L N G c o n f . c o m‬‬
‫زنجیره تولید ال ان جی‬
‫تکنولوژی ساخت ال ان جی و ریسک های سیاس ی آن‬
‫• تکنولوژی امریکایی‬
‫بیشتر کارخانجات ال ان جی ساخته شده در دنیا با تکنولوژیی که توسط آمریکا ییها توسعه یافته در حال‬
‫بهره برداری هستند‪.‬‬
‫– روش )‪APCI (DMR-Dual Mixed Refrigerant‬‬
‫– روش)‪Phillips(POC-Phillips Optimized Cascade‬‬
‫– روش )‪Black & Veatch Prichard (SMR-Single Mixed Refrigerant‬‬
‫‪www. L N G c o n f . c o m‬‬
‫زنجیره تولید ال ان جی‬
‫تکنولوژی ساخت ال ان جی او ریسک های سیاس ی آن‬
‫• تکنولوژی اروپایی‬
‫بغیر از شرکت شل‪ ،‬بقیه تکنولوژی اروپایی یا در مرحله اولیه بهره برداری درسالهای اخیر هستند (مانند‬
‫تکنولوژی لینده در هامر فست‪ -‬نروژ) ویا آنکه بسیار قدیمی هستند و در سالهای اخیر برای ظرفیتهای زیاد‬
‫امروزی توسعه نیافته اند‪( .‬مانند تکنولوزی تیالرک شرکت تکنیپ)‪.‬‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫روش )‪ Shell (DMR -Dual Mixed Refrigerant‬هلند‪ -‬انگلیس‬
‫روش (‪ Tealarc Process)Technip –Coflexip‬فرانسه‬
‫روش (‪ Liquefin )IFP- Axens‬فرانسه‬
‫روش (‪ MFC-Mixed Fluid Cascade )Linde‬آملان‬
‫‪www. L N G c o n f . c o m‬‬
‫زنجیره تولید ال ان جی‬
‫گاز صادراتی او ال ان جی‬
‫مقایسه قیمت ا‬
‫•‬
‫در صورتیکه فرض بر این باشد که قیمت متوسط نفت خام در ‪ 6‬ماه گذشته حدود ‪ 100‬دالر در هر‬
‫بشکه باشد قیمت گاز صادراتی حدود ‪ 11/5‬دالر برای هر میلیون بی تی یو خواهد شد که با فرض ‪4‬‬
‫دالر هزینه استخراج‪ ،‬پاالیش و انتقال تا مرز صادراتی باقیمانده آن ‪ 7/5‬دالر خواهد شد که شامل‬
‫ارزش ذاتی گاز و سود آن می باشد‪.‬‬
‫•‬
‫در شرایط فعلی ارزش یک میلیون بی تی یو ال ان جی در بازارهای آسیا و اروپا بین ‪ 15‬تا ‪ 18‬دالر می‬
‫باشد که با لحاظ هزینه های مترتب بر چرخه تولید ال ان جی (‪ 6/3‬دالر)‪ ،‬درآمد حاصل از آن حدود‬
‫‪ 8/7‬تا ‪ 11/7‬دالر خواهد بود که البته شامل قیمت گاز ورودی و سود مربوطه می گردد‪.‬‬
‫•‬
‫آنچه که از مقایسه فوق حاصل می شود‪ ،‬سود حاصل از تولید و فروش ال ان جی بسیار بیشتر از گاز‬
‫بوده با این تفاوت که امکان صادرات گاز برای شعاع بیش از ‪ 4000‬کیلومتر مقرون به صرفه و‬
‫اقتصادی نبوده لیکن ال ان جی به تمام آبهای آزاد جهان و ترمینال های دریافت دسترس ی دارد‪.‬‬
‫‪www. L N G c o n f . c o m‬‬
‫زنجیره تولید ال ان جی‬
‫نحوه تعیین قیمت در قراردادهای صادراتی گاز‬
‫•‬
‫در قراردادهای مختلف برای صادرات گاز به صورت ال ان جی یا از طریق خط لوله‪ ،‬قیمت گاز در قالب‬
‫فرمولهایی بصورت تابعی از تغییرات قیمت نفت خام یا فرآورده های نفتی (نفت گاز‪ ،‬نفت کوره) در زمان‬
‫تحویل تعیین میشود‪.‬‬
‫•‬
‫محاسبه قیمت گاز معموال“ با سقف یا کف قیمت برای تولید کننده و مصرف کننده همراه است‪.‬‬
‫•‬
‫نرخ فروش گاز بر اساس ارزش حرارتی گاز تحویلی تعیین میشود‪.‬‬
‫•‬
‫در قراردادهای طویل املد ت گاز و ال ان جی شرط برداشت یا پرداخت (‪ )Take or Pay‬ضروری‬
‫است‪ .‬با این شرط ‪ ،‬خریدار باید آنچه را که در قرارداد تنظیم شده برداشت کند در غیر این صورت باید‬
‫قیمت آنرا بپردازد‪ .‬در حقیقت ریسک حجم تولید را بپذ یرد‪.‬‬
‫‪www. L N G c o n f . c o m‬‬
‫زنجیره تولید ال ان جی‬
‫مسیرهای تجارت ‪ LNG‬در جهان‬
‫نروژ‬
‫اروپا‬
‫آمریکا‬
‫روسیه‬
‫ژاپن‬
‫کره‬
‫مصر‬
‫اروپا‬
‫مالزی‬
‫الجزائر‬
‫ژاپن‬
‫کره‬
‫اروپا‬
‫یمن‬
‫قطر‬
‫اندونزی‬
‫استرالیا‬
‫ژاپن‬
‫کره‬
‫چین‬
‫تایوان‬
‫‪www. L N G c o n f . c o m‬‬
‫ژاپن‬
‫کره‬
‫اروپا‬
‫آمریکا‬
‫ژاپن‬
‫چین‬
‫کره‬
‫تایوان‬
‫هند‬
‫اروپا‬
‫ترینیداد و توباگو‬
‫نیجریه‬
‫اروپا‬
‫اروپا‬
‫آمریکا‬