หมวด 1 การนำองค์กร - PHO-KM

download report

Transcript หมวด 1 การนำองค์กร - PHO-KM

เอกสารหมายเลข
การนาระบบคุณภาพ
OBECQA
บูรณาการเพื่อเพิ่มผลผลิตการศึกาา
ดร.ศิริวรรณ อาจศรี
ผู
อ
้
านวยการโรงเรี
ย
นภู
เ
ขี
ย
ว
[email protected]
Course Outline
9.00-12.00
13.00-15.30
1. การนาระบบคุณภาพ OBECQA บูรณาการเพื่อเพิ่ม
ผลผลิต
2. การจัดทารายงานและประโยชน์การจัดทารายงานผล
การดาเนินการขององค์กร
3. กระบวนการตรวจเยีย่ ม/ประเมิน ตามเกณฑ์
OBECQA
สร้ างความเข้ าใจ
“ OBECQA ”
โรงเรี ยนมาตรฐานสาากล
บริหาร
เยี่ยม
ผลลัพธ์
ยอด
วันวาน....
เรือชนะคลื่น
รางวัลคุณภาพแห่งชาติ Thailand Quality
Award
TQA
เครื่องหมายแสดงถึงความเป็ นเลิศในการบริหาร
จัดการองค์กรที่ทดั เทียมระดับมาตรฐานโลก ”
เน้นการประเมินทัง้ องคกร
์
แนวคิด และ หลักการ
TQA&OBECQA
กลยุทธ ์
ระบบ
กระบวนการ
และแนวทางการปฎิบต
ั
คือ เหตุทน
ี่ าไปสู่ผลลัพธการด
าเนินการขององคกร
์
์
ความยัง่ ยืนของความสาเร็จ ขององคกร
สามารถทีจ
่ ะ
์
คาดการณได
นจาก
้
์ โดยประเมิ
1) ระดับความพรอม
การบูรณาการ
และการประสาน
้
ของระบบภายในองคกร
์
2) คุณภาพของผู้บริหารสูงสุดและแรงสนับสนุ น
อยางต
อเนื
่
่ ่องในการนาองคกรสู
่ ความเป็ นเลิศ
์
อยูที
่ ุดมการณของผุ
(คานิ
่ อ
้บริหาร
่ ยม จริง
์
“OBECQA ”
Office of Basic Education Commission
Quality Award
เป็ นชุดเครื่ องมือที่ใช้ในการบริ หารจัดการ
โครงการโรงเรี ยนมาตรฐานสากล
และ
ใช้เป็ นเกณฑ์ในการตรวจประเมินระดับพัฒนาการของสถานศึกษา
ในโครงการโรงเรี ยนมาตรฐานสากล
OBECQA: บทบาทสาคัญ
ช่วยในการปรับปรุงวิธีการดาเนินการ ความสามาร
และผลการดาเนินการของโรงเรียน
2) กระตุ้นให้มีการสื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูล
วิธีปฎิบตั ิ ที่เป็ นเลิศ ระหว่าง โรงเรียน
3) เป็ นเครื่องมือหนึ่ งที่สามารถนามาใช้ในการจัด
การดาเนินการของโรงเรียน รวมทัง้ เป็ นแนวทาง
ในการวางแผนเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้
1)
วิสยั ทัศน์
ปี 2558
เลิศวิชาการ คู่คุณธรรม
สู่ มาตรฐานสากล
5 กลยุทธ์ หลัก
1) สร้างพลังขับเคลื่อนให้โรงเรี ยนมีระบบบริ หาร
จัดการโรงเรียนทีด
่ ี
คลองตั
ว
มีประสิ ทธิภาพ
่
2) พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรี ยนรู้เชิงบูรณาการ
3) สร้างเสริ มศักยภาพบุคลากรทุกระดับ ให้เป็ นมืออาชีพ
4) เพิ่มสมรรถนะของโรงเรี ยนในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อสาร เพือ
่ กระบวนการเรียนรู้
และการบริหาร
5) ระดมสรรพกาลัง สร้างภาคีเครื อข่าย อุปถัมภ์ที่เข้มแข็ง
12
คุ้มค่ า
ภาคีเครือข่ าย
แก่นใจ.....แห่งการเดินทาง
เป้ า
แผน
ผล
วันนี้.....
วันนี้ ....?
เรือยังยื
่ น..สู่สากลโลก
นาระบบคุณภาพสู่ การเพิม่ ผลผลิต
สร้างวัฒนธรรมการทางานขององค์กร
“ สิ่ งที่ตอ้ งการให้ปฎิบตั ิร่วมกัน”
สร้างค่านิยมขององค์กร
“ สิ่ งที่อยากให้คิดตรงกัน ”
วันนี้....เรายืนอยูจุ
่ ดใด?
วันพรุงนี
่ ้.....เราจะไปทีไ่ หน?
วันพรุงนี
่ ้....เราจะไปอยางไร?
่
OBECQA
“ คุณภาพไมได
้
่ เกิ
้ ดขึน
โดยเหตุบงั เอิญ... แตเกิ
้ ได้
่ ดขึน
ก็โดย
ความเพียรพยายามอันชาญฉลาด”
Excellence Framework:
TQM
Total Quality Management
MBNQA
Malcolm Baldrige National Quality Award
TQA
Thailand Quality Award
PMQA
Public Sector Management Quality Award
SEPA
State Enterprise Performance Appraisal
LQM
Local Quality Management
HA ( รพ )
Hospital Accredit
HPH
Health Promotion Hospital
PCA
Primary Care Accredit
สกอ.
Education Criteria for Performance Excellence
สนก
BEIDQM
กรอบคิด
OBECQA: ชุดเครื่องมือ
Office of Basic Education Commission
Quality Award
โดย ผอ.ศิ รวิ รรณ
[email protected]
อาจศรี
กลยุทธ์ ระบบ กระบวนการ
ผลลัพธ:คุ
์ ณภาพ
การดาเนินการโครงการ
โรงเรียนมาตรฐานสากล
โรงเรียน
ทีม
พีเ่ ลีย้ ง
สมป.
ผลที่คาดว่ าจะได้ รับ
การวางแผน
เพือ่ พัฒนา
ผลการ
ประเมินตนเอง
โดย....
- การจัดทาโครงรางองค
กร
่
์
เพือ
่ วินิจฉัยลักษณะองคกร
์
และ สภาวะการณ ์
- กระบวนการ
วางแผนเชิงกลยุทธ ์
-การนากลยุทธไปสู
่
์
การปฎิบต
ั ไิ ด....แผน
้
การเรียนรู้ และ
นวัตกรรม
โรงเรียน
- การเรียนรูเกณฑ
้
์
- การคิดเชิงระบบ
ผานModel
่
ภารกิจโรงเรียน
แนวทางการดาเนินการ
Phase 4
Phase 3
Phase 2
Phase 1
ประเมินระดับพัฒนาการ
ถ่ ายทอดขยายผล
ปรับปรุ งกระบวนการ วัดผล ปรึกษา
แนะนา ประเมินความก้ าวหน้ า
ถอดรหัสบทเรียน
ปรับระบบงาน ค้ นหาวิธีการปรับปรุง
ทีด่ พี ฒ
ั นาตัวชี้วดั ติดตาม
ความก้ าวหน้ าแลกเปลีย่ นเรียนรู้
เรียนรู้ ทาโครงร่ าง ประเมินองค์ กร
ทาแผนพัฒนา
องค์ประกอบ : TQA & OBECQA
1 . 11 Core values
2 . Organization System
3 . Key Organization Factors
4 . Assessment System
[email protected]
1
ค่านิยมหลัก
Design Principles
( 11 Core values )
คานิ
่ ยมหลัก
Organizational Excellence Model:OBECQA
: 11 Core values
1
การนาองค์กร
ั ัศน์
อย่างมีวส
ิ ยท
5
การมุง
่ เน้นอนาคต
2
ความร ับผิดชอบ
ั
ต่อสงคม
6
9
การจ ัดการโดยใช ้
ข้อมูลจริง
3
7
10
ความคล่องต ัว
การให้ความสาค ัญก ับ
การเรียนรูข
้ ององค์กร
บุคลากรและคูค
่ า้
และแต่ละบุคคล
4
ความเป็นเลิศ
ทีม
่ ง
ุ่ เน้นน ักเรียน
8
การจ ัดการเ์ือ
่
นว ัตกรรม
ี่
การมุง
่ เน้นท่ผลล
ั์ ์
และการสร้างคุณค่า
11
มุมมองเชงิ ระบบ
[email protected]
2
ระบบ
Organization System
( Criteria 1-7 )
มุมมองเชิงระบบ
Organizational Excellence Model : OBECQA
องค์กร
P : โครงร่าง
ลักาณะองค์กร และ สภาวการณ์องค์กร
2.การวางแผน
เชิงกลยุทธ์
5. การมุ่งเน้ น
บุคลากร
1.การนาองค์กร
7. ผลลัพธ์
3. การมุ่งเน้ น นักเรียน
6. การมุ่งเน้ น
การดาเนินการ
4. การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้
[email protected]
Organizational Excellence Model : OBECQA
องค์กร
P : โครงร่าง
ลักาณะองค์กร และ สภาวการณ์องค์กร
2.การวางแผน
เชิงกลยุทธ์
5. การมุ่งเน้ น
บุคลากร
กระบวนการ
?กร
.การน
าองค์
ที
ม
ผู
น
้
า
7. ผลลัพธ์
ผูน้ าสร้ชี้ทางิ ศ/ชี้ทิศ
กาหนด
เพื
่อยอมรั
บนิ/ดไว้
ใจ
ความรั
ชอบ
ยังยื
่บผ
6. การมุ่งเน้ น
ก
ดั
น
การขั
บ
เคลื
่
อ
น
3. การมุ่งเน้ นนักเรียน
เป็ผลั
นสืประโยชน์
่อสาร
การดาเนินการ
ิ
บ
าล
ต่ธรรมาธ
อ
สั
ง
คมเป็
น
ที
่
พ
่
ึ
ง
โดย
สร้างบรรยากาศ
ทาตัของชุ
วโรงเรี
เป็ นมตัยชน
วนอย่าง
ผูป้ กครอง 4. การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้
[email protected]
Organizational Excellence Model : OBECQA
องค์กร
P : โครงร่าง
ลักาณะองค์กร และ สภาวการณ์องค์กร
- กระบวนการ
วางแผนเชิ
งกลยุทธ ์
วัตถุประสงค
์
อยากได
อะไร?
เชิง้ กลยุทธ ์
ทีท
่ ามาทาให
๊ต
้ไดมั
้ บย
สามารถน
าไปปฎิ
ั ?ไิ ด้
ทาอยางไรจึ
งจะได?้
่
วิสัยทัศน/พั
์ นธกิจ
-การนากลยุทธไปสู
์
่
การปฎิบต
ั ไิ ด....แผน
้
2.การวางแผน
เชิงกลยุทธ์
5. การมุ่งเน้ น
บุคลากร
.การนาองค์กร
3. การมุ่งเน้ น นักเรียน
7. ผลลัพธ์
6. การมุ่งเน้ น
การดาเนินการ
4. การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้
[email protected]
Organizational Excellence Model : OBECQA
องค์กร
P : โครงร่าง
ลักาณะองค์กร และ สภาวการณ์องค์กร
2.การวางแผน
เชิงกลยุทธ์
5. การมุ่งเน้ น
บุคลากร
.การนาองค์กร
7. ผลลัพธ์
-รู้จก
ั เขา
6. การมุ่งเน้ น
การ ดาเนินการ
่งเน้
3. การมุ
นกจ้ นัพั
ความผู
นเรียน
ทาไง
?จะรู
กั ก
เขา
รับฟัภั
งเขาอย่
กดี างไร?
พึ่งพอใจ/ไม่
-เขาคิดกับเราอย่างไร?
าความเข้
าใจกับเเขา
4.-เราจะท
การวั
ด การวิ
คราะห์ และการจัดการความรู้
-อย่างไร?(กระบวนการ
ทาความเข้าใจ)
[email protected]
Organizational Excellence Model : OBECQA
องค์กร
P : โครงร่าง
ลักาณะองค์กร และ สภาวการณ์องค์กร
2.การวางแผน
เชิงกลยุทธ์
5. การมุ่งเน้ น
บุคลากร
1.การนาองค์กร
3. การมุ่งเน้ นนักเรียน
-
7. ผลลัพธ์
6. การมุ่งเน้ น
การดาเนินการ
วัด ประเมิน วิเคราะห ์ ทบทวน ปรับปรุง (4.1)การจัดการความรู้
( กระบวนการวัด วิเคราะห ์ ปรับปรุง)
ต้องพ่ ิ จคี ารณาจากสมรรถนะหลั
ก
เรามีศักยภาพในการแขงขั
ขอมู
ุณภาพ-เก็บรักษาไดดี
่ น /เราตองมี
้
้ ลทีม
้ หรือไม่ (4.2)
ที่ไปสู่วิสยั ทัศน์ (กระบวนการ KM ทาอย่างไร?
[email protected]
4. การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้
Organizational Excellence Model : OBECQA
องค์กร
P : โครงร่าง
ลักาณะองค์กร และ สภาวการณ์องค์กร
2.การวางแผน --กระบวนการ
การสร
างความพร
อมให
ราก
ง
5.การจั
การมุ
่ งศัตเน้
้ ดการอั
้ นาลั้คน
ก
ยภาพ
( บรรยากาศ/ความปลอดภั
ย
และพั
ฒ
นาความสามารถ
บุ
ค
ลากร
สร้
า
งศั
ก
ยภาพ
..
ความรู
้
เชิงกลยุทธ์
การมี
ใจที
ภ
่ ก
ั ดี)
สาคัญ
มาก
ในการท
างาน
ทักาะ ไวพริบ ความสามารถ
.การนาองค์กร
7. ผลลัพธ์
3. การมุ่งเน้ นนักเรียน
และผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย
6. การมุ่งเน้ น
การปฎิบัตกิ าร
4. การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้
[email protected]
Organizational Excellence Model : OBECQA
องค์กร
P : โครงร่าง
ลักาณะองค์กร และ สภาวการณ์องค์กร
2.การวางแผน
เชิงกลยุทธ์
5. การมุ่งเน้ น
บุคลากร
.การนาองค์กร
3. การมุ่งเน้ นนักเรียน
7. ผลลัพธ์
6. ระบบงาน
การมุ่งเน้ น
การท
างานอย่
งต่อเนื่ อง
การด
าเนิของงาน
นาการ
การบริหารความเสี
่ยง
กระบวนการท
างาน
-ประสิทธิผล/ประสิทธิภาพ
4. การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ ของโรงเรียน
[email protected]
Organizational Excellence Model : OBECQA
องค์กร
P : โครงร่าง
ลักาณะองค์กร และ สภาวการณ์องค์กร
2.การวางแผน
เชิงกลยุทธ์
5. การมุ่งเน้ น
บุคลากร
1.การนาองค์กร
7. ผลลัพธ์
3. การมุ่งเน้ น นักเรียน
6. การมุ่งเน้ น
การดาเนินการ
4. การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้
[email protected]
เกณฑ์การบริหารคุณภาพ (ฺBEIDQM)
ผลลัพธ์ด้านการนาองค์กรและการกากับดูแล
สร้างจากค่านิยมและแนวคิดหลัก และความรับผิดชอบต่อสังคม
มุมมองเชิงระบบ
การนาองค์กร
การจัดการโดยใช้ข้อมูลจริง การจัดการเพื่อนวัตกรรม
การให้ความสาคัญกับ
บุคลากรและพันธมิตร
การมุง่ เน้ นครูและบุคลากร
ฑ์ซึ่งถูกฝังลึกในกระบวนการที่
เป็ นระบบ (หมวด 1-6)
ผลลัพธ์การดาเนินงาน
(หมวด 7)
OBECQA
กระบวนการเรียนรู้.....
การเรียนรูส
้ าคัญ เกิดจาก การประเมินและพัฒนาตนเอ
เป้าหมาย
คือ....ส่งเสริมให้โรงเรียนเกิดการพัฒนาคุณภาพอยางต
อเนื
่
่ ่ อง
วันนี้ ....
เรือชนะคลื่น
คิด : องค์รวม
ทา : บูรณาการ
3
OP
โครงร่างองค์กร
Key Organization
Factors ( P1-P2)
โครงรางองค
กร
่
์
โครงรางองค
กร
่
์
กระบวนการหลัก ?โรงเรียน
จัดการเรียนการสอน
ความสามารถอะไร? ....เป็ นหลักให้เกิด....
สมรรถนะหลัก
ความสามารถขององค์กรที่กาหนดขึน้
เพื่อผลักดันให้องค์กร
บรรลุผล ตามวิสยั ทัศน์ พันธกิจ เป้ าหมาย ค่านิยม ขององค์กร
ความรู้
ทักษะ
คุณลักษณะ
เชิงพฤติกรรม ซึง่ จาเป็ นตองมี
ในการทางาน
้
ให้บรรลุผลขององคกร
์
สมรรถนะคนเป็ นทรัพย์สินที่จบั ต้องไม่ได้
แต่องค์กรที่ฉลาด
จะสามารถดึงสมรรถนะความเป็ นเลิศจากบุคลากรมาสร้างเป็ น
ทรัพย์สินที่จบั ต้องได้
4
การประเมิน
Path to Performance
Excellence
( 6 Maturity
level-scoring)
Level Scoring
TQA & BEIDQM &OBECQA
High Performance
Organization
Project
6 ระดับความแข็งแรง
1
ไม่ มีระบบใดเลย
2
1
4
มุ่งเป็ นทิศทางเดียวกัน
( มีกลไกในการปรั บปรุ ง)
D
แก้ ปัญหาเฉพาะหน้ า
( เริ่มมีทศิ ทาง)
3
แนวทางเริ่มเป็ นระบบ
1
5
แนวทางบูรณาการ
( แนวทางปรั บปรุ งมากขึน้ )
6
บูรณาการเป็ นหนึ่ง
ระดับความแข็งแรงขององค์ กร ต่ างคนต่ างทา ไม่ มที ศิ ทาง คือ ความแข็งแรงระดับ 1 เริ่มมีทศิ ทาง แต่ ไปคน
ละทิศ คือ ระดับ 2 เริ่มหาทิศทาง มุ่งไปทางเดียวกัน คือ ระดับ 3-4 เริ่มมีทศิ ทางแบบขนานกัน คือ ระดับ 5
สุ ดยอดคือบูรณาการเป็ นหนึ่ง คือ แข็งแรงระดับ 6 คือความเป็ นหนึ่งขององค์ กร ไม่ ยดึ มัน่ ถือมัน่
ของใครของมัน แต่ ต้องรวมกันเป็ นหนึ่งเดียว
การประเมิน หมวด 1-6
ADLI
PKQA
Organization
Integration
I
PDCA Alignment
Learning
L
Result
Check/Share/Act
Deployment
D
Do
Approach
A
Plan
การประเมิน หมวด 7
LeTCI
PKQA
Organization
Level
Le
Linkage
Li
Goal
KRA
KPI
Trend
T
Key Measure
Compare
C
Benchmark
Trend
Organizational Excellence Model : OBECQA
องค์กร
P : โครงร่าง
ลักาณะองค์กร และ สภาวการณ์องค์กร
(90)
2.การวางแผน
5. การมุ่งเน้ น
บุคลากร
เชิงกลยุทธ์
1.การนาองค์กร
600 : 400
(110)
3. การมุ่งเน้ นผูเ้ รียน
(100)
(100)
(400)
(110)
7. ผลลัพธ์
6. การมุ่งเน้ น
การดาเนินการ
(90)
4. การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้
[email protected]
ั้
ระด ับชนของเกณฑ์
: OBECQA
P. โครงร่างขององค์กร
1. การนาองค์กร
1.1 การนาองค์กร
1.2 การกากับดูแลองค์กรและความ
รับผิดชอบต่อสังคม
ก. ก.วิสยั ทัศน์ ค่านิยม
ข. การสือ่ สารและผล
และพันธกิจ
การดาเนินการของโรงเรียน
(1)
(2)
ก. ก. การกากับโรงเรียน
2 ข้อ
7 หมวด
17 ห ัวข้อ
35 ประเด็น
์ิจารณา
98 ประเด็น
ชุดคาถาม
[email protected]
OBECQA : Criteria : ข้อกาหนดและประเด็น์ิจารณา
P. โครงร่ างองค์ กร
ลักษณะองค์ กร และสภาวการณ์ ขององค์ กร
2.การวางแผนเชิงกลยุทธ์
2.1.การจัดทากลยุทธ์
2.2.การนากลยุทธ์ ไปสู่การปฏิบตั ิ
1.การนาองค์ กร
1.1. การนาองค์ กรโดยผู้นาระดับสูง
1.2 การกากับดูแลองค์ กรและ
ความรับผิดชอบต่ อสังคมในวงกว้ าง
3.การมุ่งเน้ นนักเรี ยน
3.1.การรับฟั งนักเรียน
3.2.ความผูกพันของนักเรียน
5.การมุ่งเน้ นบุคลากร
5.1.สภาพแวดล้ อมในการทางาน
5.2.ความผูกพันของบุคลากร
7. ผลลัพธ์
7.1 ด้ านหลักสูตรและกระบวนการ
7.2 ด้ านการมุ่งเน้ นนักเรี ยน
7.3 ด้ านการมุ่งเน้ นบุคลากร
7.4 ด้ านการนาองค์ กรและการกากับดูแลองค์ กร
7.5 ด้ านการเงินและสมรรถนะการให้ บริการ
6.การมุ่งเน้ นการดาเนินการ
6.1.ระบบงาน
6.2.กระบวนการทางาน
4. การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้
4.1การวัด การวิเคราะห์ และการปรับปรุ งผลการดาเนินการของโรงเรียน
4.2.การจัดการสารสนเทศ ความรู้ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
OBECQA : Criteria
P. โครงร่ างองค์ กร
ลักาณะองค์กร และสภาวการณ์ขององค์กร
2.การวางแผนเชิงกลยุทธ์ ( 90 ) 5.การมุ่งเน้ นบุคลากร ( 100 )
2.1.การจัดทากลยุทธ์ ..( 40 )
5.1.สภาพแวดล้ อมในการทางาน ( 45 )
2.2.การนากลยุทธ์ ไปสู่การปฏิบตั .ิ .( 50 ) 5.2.ความผูกพันของบุคลากร ( 55 )
1.การนาองค์ กร(110 )
1.1. การนาองค์ กร…( 60.)
1.2.การกากับดูแลองค์ กรและความ
รับผิดชอบต่ อสังคม…( 50 )
3.การมุ่งเน้ นนักเรี ยน( 100 )
3.1.การรั บฟั งนักเรี ยน ( 50 )
3.2.ความผูกพันของนักเรี ยน ( 50 )
7. ผลลัพธ์
( 400 )
7.1 ด้ านหลักสูตรและกระบวนการ ( 130)
7.2 ด้ านการมุ่งเน้ นนักเรี ยน ( 75 )
7.3 ด้ านการมุ่งเน้ นบุคลากร ( 65)
7.4 ด้ านการนาองค์ กรและการกับกับดูแลองค์ กร ( 65
7.5 ด้ านการเงินและสมรรถนะการให้ บริการ ( 65 )
6.การมุ่งเน้ นการดาเนินการ ( 110 )
6.1.ระบบงาน ( 60 )
6.2.กระบวนการทางาน ..( 50 )
4. การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ ..( 90 )
4.1การวัด การวิเคราะห์ และการปรับปรุ งผลการดาเนินการของโรงเรียน..( 50)
4.2.การจัดการสารสนเทศ ความรู้ และเทคโนโลยีสารสนเทศ..( 40 )
ั้
ระด ับชนของเกณฑ์
: OBECQA
2 ข้อ
P. โครงร่างขององค์กร
1.
การนาองค์กร
1.1 การนาองค์กร
1.2 การกากับดูแลองค์กรและความ
รับผิดชอบต่อสังคม
ก. วิสยั ทัศน์
ค่านิยม
ข. การสื่อสารและ
ผล
และพันธกิจ
(1)
(2)
การดาเนินการของ
โรงเรียน
[email protected]
7 หมวด
ก. ก.การกากับ
โรงเรียน
43 หมายเหตุ
17 ห ัวข้อ
33 ประเด็น
์ิจารณา
99 ประเด็น
ชุดคาถาม
BEIDQM Criteria
หมวด 1 การนาองค์กร (110 คะแนน)
หมายเลขหัวข้อ ชื่อหัวข้อ
ชื่อหัวข้อของ
ข้อกาหนดพืน้ ฐาน
ทัง้ หมด
ข้อกาหนดโดยรวม
ของหัวข้อ แยกเป็ น
แต่ละเรือ่ งที่ควร
พิจารณา
ประเด็นพิจารณา
คะแนนของหัวข้อ
1.1 การนาองค์กรโดยผูน้ าระดับสูง (60 คะแนน)
ประเภทของข้อมูล หรือสารสนเทศที่
องค์กรต้องตอบในหัวข้อนี้
กระบวนการ
ให้อธิบายการดาเนินการ ที่ผนู ้ าระดับสูงใช้ในการชี้ นา และทาให้องค์กร
ยั ่งยืน รวมทั้งอธิบายการดาเนินการที่ผนู ้ าระดับสูงสือ่ สารกับพนักงาน และ
กระตุน้ ให้มีผลการดาเนินการที่ดี
ก. วิสยั ทัศน์ ค่านิยมและพันธกิจ
(1) ผูน้ ำระดับสูง ดำเนิ นกำรอย่ำงไรในกำรกำหนดวิสยั ทัศน์และค่ำนิ ยม ผูน้ ำระดับสูงดำเนิ นกำร
อย่ำงไร ในกำรถ่ำยทอดวิสยั ทัศน์และค่ำนิ ยม โดยผ่ำนระบบกำรนำองค์กร ไปยังพนั กงำน
ทุกคน ผูส้ ่งมอบ และคู่คำ้ ที่สำคัญ รวมทั้งลูกค้ำ เพื่อนำไปปฏิบตั ิ กำรปฏิบตั ิตนของผูน้ ำ
ระดับสูงสะท้อนถึงควำมมุง่ มัน่ ต่อค่ำนิ ยมขององค์กรอย่ำงไร
(2) ผูน้ ำระดับสูงดำเนิ นกำรอย่ำงไรในกำรสร้ำงบรรยำกำศ เพื่อส่งเสริมและให้มีพฤติกรรม
ที่ปฏิบตั ิตำมกฎหมำยและมีจริยธรรม
(3) ผูน้ ำระดับสูง ดำเนิ นกำรอย่ำงไรในกำรสร้ำงองค์กรให้เป็ นองค์กรที่มีควำมยัง่ ยืน ผูน้ ำระดับสูง
ดำเนิ นกำรอย่ำงไรในกำรสร้ำงบรรยำกำศ เพื่อให้เกิดกำรปรับปรุงผลกำรดำเนิ นกำร
กำรบรรลุวตั ถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ นวัตกรรม และควำมคล่องตัวขององค์กร ผูน้ ำระดับสูง
ดำเนิ นกำรอย่ำงไรในกำรสร้ำงบรรยำกำศเพื่อให้เกิดกำรเรียนรูท้ ้งั ในระดับองค์กร
และพนักงำน ผูน้ ำระดับสูงมีส่วนร่วมโดยตรงอย่ำงไรในกำรวำงแผนสืบทอดตำแหน่ ง
และกำรพัฒนำผูน้ ำในอนำคตขององค์กร
ข. การสื่อสารและผลการดาเนินการขององค์กร
(1) ผูน้ ำระดับสูง ดำเนิ นกำรอย่ำงไรในกำรสื่อสำร กำรให้อำนำจในกำรตัดสินใจ และกำรจูงใจ
พนักงำนทุกคนทัว่ ทั้งองค์กร ดำเนิ นกำรอย่ำงไรในกำรกระตุน้ ให้เกิดกำรสื่อสำรที่
ตรงไปตรงมำ และเป็ นไปในลักษณะสองทิศทำงทัว่ ทั้งองค์กร
(2) ผูน้ ำระดับสูงดำเนิ นกำรอย่ำงไรในกำรทำให้เกิดกำรมุง่ เน้นกำรปฏิบตั ิกำรเพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ขององค์กร ปรับปรุงผลกำรดำเนิ นกำร และบรรลุวิสยั ทัศน์
ข้อกาหนดต่างๆ
ที่เป็ นคาถามใน
แต่ละประเด็น
เพื่อพิจารณา
ระบบคน
ระบบงาน
O
B
E
C
Q
A
ทาอย่ างไร?..เป้ าหมายของคนและองค์ กร....เป้ าหมายเดียวกัน
เกณฑ์เพื่อการดาเนินการที่เป็ นเลิศ : มุมมองในเชิงระบบ
โครงร่
า
งองค์
ก
ร
:
ิ
- การนาองค์กรอย่างมีวสยั ทัศน์
ลั
ก
าณะองค์
ก
รและสภาวการณ์
- การมุ่งเน้ นอนาคต
-
2
5
ิดชอบต่อสังคมการมุ
ความรับผการ
ด้านจร
่งเน้ิ ยธรรม
น
วางแผน
บุคลากร
/ธรรมาภิบาล
เชิงกลยุทธ์
1
การนาองค์กร
3
6
การมุง่ เน้ น
การดาเนินการ
การมุง่ เน้ น
นักเรียน
4
การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการ
7
ผลลัพ
ธ์
เกณฑเพื
่ การดาเนินการทีเ่ ป็ นเลิศ :
์ อ
ิ
มุ
ม
มองในเช
ง
ระบบ
มุมมองในเชิงระบบ
โครงร่างองค์กร :
ลักาณะองค์กรและสภาวการณ์
2
5
การ
วางแผน
เชิงกลยุทธ์
1
การมุง่ เน้ น
บุคลากร
7
ผลลัพธ์
การนาองค์กร
6
3
การมุง่ เน้ น
การดาเนินการ
การมุง่ เน้ นนักเรียน
4
การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการ
เกณฑ์เพื่อการดาเนินการที่เป็ นเลิศ : มุมมองในเชิงระบบ
โครงร่างองค์กร :
ลักาณะองค์กรและสภาวการณ์
2
การ
วางแผน
กระบวนการที
่
เชิงกลยุทธ์
5
การมุง่ เน้ น
ผบุคลากร
มุ่งเน้ นการเรียนรู้
1
การนาองค์กร
6
3
การมุง่ เน้ นนักเรียน
การมุง่ เน้ น
การดาเนินการ
4
การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการ
7
ผลลัพธ์
เกณฑ์เพื่อการดาเนินการที่เป็ นเลิศ : มุมมองในเชิงระบบ
โครงร่างองค์กร :
ลักาณะองค์กรและสภาวการณ์
2
5
การ
การมุง่ เน้ น
วางแผน
บุคลากร
เช้ขิ งององค์
กลยุทธ์ กรและของ
- การเรียนรู
1
แต่กลระบุคคล
การนาองค์
- การให้ค3วามสาคัญกับบุคลากร 6
การมุง่ ดเน้การเพื
นนักเรี่อยนวั
น ตกรรม การมุง่ เน้ น
- การจั
และ
ิ ง าเนินการ
- การจัดการโดยใช้ข้อมูลจรการด
4
การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการ
7
ผลลัพธ์
เกณฑ์เพื่อการดาเนินการที่เป็ นเลิศ : มุมมองในเชิงระบบ
-การให้ความส
าคัญ
กับบุคลากร
โครงร่
างองค์
กร :
-การจัดการเพื่อนวัตกรรม
สลักาณะองค์กรและสภาวการณ์
2
5
การ
วางแผน
เชิงกลยุทธ์
1
การมุง่ เน้ น
บุคลากร
7
ผลลัพธ์
การนาองค์กร
6
3
การมุง่ เน้ น
การดาเนินการ
การมุง่ เน้ นนักเรียน
4
การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการ
เกณฑ์เพื่อการดาเนินการที่เป็ นเลิศ : มุมมองในเชิงระบบ
โครงร่างองค์กร :
ลักาณะองค์กรและสภาวการณ์
2
5
การมุง่ เน้ น
การ
บุคลากร
วางแผน
เชิงกลยุทธ์ ความคล่องตัว
1
การนาองค์กร
6
3
การมุง่ เน้ น
การดาเนินการ
การมุง่ เน้ นนักเรียน
4
การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการ
7
ผลลัพธ์
เกณฑ์เพื่อการดาเนินการที่เป็ นเลิศ : มุมมองในเชิงระบบ
โครงร่างองค์กร :
ลักาณะองค์กรและสภาวการณ์
- การมุง่ เน้5นที่ผลลัพธ์
และการสร้
การ
การมุ่งาเน้งคุนณค่า
วางแผน
บุ
ค
ลากร
เชิงกลยุทธ์
2
1
7
ผลลัพธ์
การนาองค์กร
6
3
การมุง่ เน้ นนักเรียน
และผูม้ ีส่วนได้ส่วน
เสีย
การจัดการ
กระบวนการ
4
การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการ
เกณฑ์เพื่อการดาเนินการที่เป็ นเลิศ : มุมมองในเชิงระบบ
กลุ่มการนา
โครงร่างองค์กร :
ลักาณะองค์กรและสภาวการณ์
2
5
การวางแผน
เชิงกลยุทธ์
การมุง่ เน้ น
บุคลากร
7
1
ผลลัพธ์
การนาองค์กร
6
3
การมุง่ เน้ น
การดาเนินการ
การมุง่ เน้ นนักเรียน
4
การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการ
เกณฑ์เพื่อการดาเนินการที่เป็ นเลิศ : มุมมองในเชิงระบบ
โครงร่างองค์กร :
กลุ
ผลลัพกธ์รและสภาวการณ์
ลัก่ม
าณะองค์
5
2
การวางแผน
เชิงกลยุทธ์
การมุง่ เน้ น
บุคลากร
7
1
ผลลัพธ์
การนาองค์กร
6
การมุง่ เน้ น
การดาเนินการ
3
การมุง่ เน้ นนักเรียน
4
การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการ
250 - 350
1
หมวด
1-6
ระบบคุณภาพแห่งองค์กร
“ SCQA ”
2556
2 250 - 350
ระบบคุณภาพแห่ง สพฐ. หมวด 1-6
ผลลัพธ์
2557
“ OBECQA ”
ประเด็น
พิจารณา
3
ระบบคุณภาพแห่งชาติ 351 - 649
“ OBECQA/TQA ”
2558
66
หมวด 1-7
หมวด 1-6
ประเด็น
250 - 350
1
หมวด
1-6
ระบบคุณภาพแห่งองค์กร
“ SCQA ”
2557
2 250 - 350
ระบบคุณภาพแห่ง สพฐ. หมวด 1-6
ผลลัพธ์
2558
“ OBECQA ”
ประเด็น
พิจารณา
3
ระบบคุณภาพแห่งชาติ 351 - 649
“ OBECQA/TQA ”
2559
67
หมวด 1-7
หมวด 1-6
ประเด็น
แนวทางการดาเนินการ
Phase 4
Phase 3
Phase 2
Phase 1
ประเมินระดับพัฒนาการ
ถ่ ายทอดขยายผล
ปรับปรุ งกระบวนการ วัดผล ปรึกษา
แนะนา ประเมินความก้าวหน้ า ถอดรหัส
บทเรียน
ปรับระบบงาน ค้ นหาวิธีการปรับปรุง
ทีด่ พี ฒ
ั นาตัวชี้วดั ติดตาม
ความก้ าวหน้ าแลกเปลีย่ นเรียนรู้
เรียนรู้ ทาโครงร่ าง ประเมินองค์ กร
ทาแผนพัฒนา
กลยุทธ ์
ระบบ
กระบวนการ และแนวทางปฎิบต
ั ิ
คือ...เหตุนาไปสู่ผลลัพธการด
าเนินการ
์
บริหาร
เยี่ยม
ผลลัพธ์
ยอด
หลักการและแนวคิด 11 ข้ อ
( Core Value
& Concepts)
7 หมวด : OBECQA
Model OBECQA
วันนี้ ....
เรือชนะคลื่น
คิด : องค์รวม
ทา : บูรณาการ
ตาม:ทุกระยะ
ปรับปรุง :ต่อเนื่ อง
ทาอย่างไร ?
- วัฒนธรรมองค์กรจะมุ่งสู่
วิสยั ทัศน์
- ทาอย่างไร ?
ค่านิยมร่วมจะเกิด
ได้
การขับเคลือ่ น OBECQA.สู่ การเพิม่ ผลผลิตการศึกษา
จูงใจ
ยอมรับ
ผูบ้ ริหาร
สนับสนุน
เชื่อมัน่
www.phukhieo.ac.th
Tel : 0827491879
E-mail:[email protected]