***** KM TEAM ***. - ศูนย์ความรู้กลาง กรมชลประทาน

Download Report

Transcript ***** KM TEAM ***. - ศูนย์ความรู้กลาง กรมชลประทาน

่
- ค่าเฉลียคะแนน
KMA สชป.8 = 3.63
คะแนน (5 คะแนน)
- อยู ่ในระด ับ 5 (ผลประเมินอยู ่ในระดบ
ั ดี
– ดีมาก)
- คะแนนอยู ่ในอ ันด ับสู งสุด 5 อ ันด ับแรก
กรมจะขอเชิญไปนาเสนอแนวทางการ
จัดการความรู ้ของสชป.8
ที่
หมวด
1 การนาองค์กร
2 การวางแผนยุทธศาสตร์
การให ้ความสาคัญกับ
3
ผู ้รับบริการฯ
การวัด วิเคราะห์และการ
4
จัดการความรู ้
5 การมุง่ เน ้นทรัพยากรบุคคล
6 การจัดการกระบวนการ
คาถา คะแน
ม
น
%
11
5
55
25
24%
11%
6
30
13%
9
45
20%
7
3
35
15
16%
7%
ที่
หมวด
1 การนาองค์กร
2 การวางแผนยุทธศาสตร์
การให ้ความสาคัญกับ
3
ผู ้รับบริการฯ
การวัด วิเคราะห์และการ
4
จัดการความรู ้
5 การมุง่ เน ้นทรัพยากรบุคคล
ประเมิน
กรรม + / ตนเอง
การ
4
4
4
3
1
4
3.83
0.17
4.33
3.11
1.22
3.71
3.71
-
จุดแข็ง
ื่ สารวิสย
ั ทัศน์ เป้ าหมาย
1. บริหารการจัดการความรู ้สอ
ของกรมและ เป้ าหมาย/แนวทางการจัดการความรู ้
ั เจน ผ่านหลายชอ
่ งทาง
ของสชป.8 อย่างชด
2. CKO เป็ นแบบอย่างทีด
่ ใี นการสร ้างบรรยากาศการ
เรียนรู ้ร่วมกันของบุคลากรในหน่วยงาน
้ อ
3. สนับสนุนให ้มีการใชเครื
่ งมือการจัดการความรู ้ที่
หลากหลาย
4. มีการเตรียมความพร ้อมด ้านแนวทาง/วิธก
ี ารทางาน
ทีอาจมีการเปลีย
่ นแปลง ทัง้ นีอ
้ าจเพิม
่ เติมการ
ี่ งในมิตต
วิเคราะห์ความเสย
ิ า่ งๆทีอ
่ าจเกิดขึน
้ กาหนด
กรรมการให ้ 2 คะแนน
กรรมการให ้ 3 คะแนน
ข้อ 5. การสร ้างและ
แสวงหาความรู ้
ข้อ 11. การฝึ กอบรมและ
การเรียนรู ้
กรรมการให ้ 3 คะแนน
จุดแข็ง
1. จัดทาแผน KM ต่อเนือ
่ งทุกปี
2. มีวธิ ก
ี ารคัดเลือกองค์ความรู ้เพือ
่ จัดทา
แผน KM
่ ู ้ปฏิบต
3. มีการถ่ายทอดแผน KM สูผ
ั ห
ิ ลาย
่ งทางและทั่วถึง
ชอ
4. มีการสรุปผลการดาเนินงานตามแผน KM
โดยเปรียบเทียบกับตัวชวี้ ด
ั และค่า
เป้ าหมาย
โอกาศในการปร ับปรุง
ถึงแม ้ว่าสชป.8 จะมีการจัดทาแผนการจัดการ
ความรู ้ทุกปี อย่างต่อเนือ
่ ง แต่ควรนาผลสรุป
บทเรียนมาเป็ นข ้อมูลสาคัญในการจัดทา
แผนปฏิบต
ั ก
ิ ารประจาปี (Action Plan)
แต่ไม่สามารถ
่
นามาซึงความ
กรรมการให ้ 3 คะแนน
จุดแข็ง
1.
2.
3.
4.
5.
่ งทางรับฟั งข ้อร ้องเรียนหลายชอ
่ งทาง
มีชอ
ั เจน
ชด
มีหลักฐานแสดงการนาข ้อมูลจากผู ้รับบริการฯ
เพือ
่ ปรับปรุงกระบวนการทางานให ้ดีขน
ึ้
มีหลักฐานการใชข้ ้อมูลและความรู ้จาก
ั พันธ์ทด
ผู ้รับบริการฯ เพือ
่ สร ้างความสม
ี่ ี
มีการประเมินความพึงพอใจ/ไม่พงึ พอใจ ของ
ผู ้รับบริการฯ
่ งทางเข ้าถึงข ้อมูลสารสนเทศสาหรับ
มีชอ
โอกาศในการปร ับปรุง
มีหลักฐานแนวทาง/กระบวนการในการสารวจ
ความต ้องการของผู ้รับบริการฯ และระบบการ
ตรวจสอบความต ้องการทีแ
่ ท ้จริงทีเ่ ป็ นระบบ
ั เจน (ควรมีแบบสารวจความต ้องการ
ยังไม่ชด
ั เจนโดยตรง และ
ของผู ้รับบริการฯชด
ครอบคลุมกลุม
่ ผู ้รับบริการ)
กรรมการให ้ 2 คะแนน
กรรมการให ้ 2 คะแนน
กรรมการให ้ 2 คะแนน
จุดแข็ง
1.
2.
3.
4.
มีผู ้รับผิดชอบการประมวลและกลั่นกรอง
ื่ ถือขององค์ความรู ้ที่
ตรวจสอบความน่าเชอ
จัดเก็บในคลังความรู ้
มีการปรับปรุงเว็บไซต์คลังความรู ้ (ตาม
แบบฟอร์ม 3)
กาหนดวิธก
ี าร ระยะเวลา และผู ้รับผิดชอบใน
การรวบรวมถ่ายโอนความรู ้
ี
มีการรวบรวมถ่ายโอนความรู ้จากผู ้มีสว่ นได ้เสย
ในบางเรือ
่ ง
โอกาศในการปร ับปรุง
ื่ ง
1. มีกระบวนการในการเลือก รวบรวม เชอ
้
โยงข ้อมูลสารสนเทศทีใ่ ชในการ
ปฏิบต
ั งิ านประจาวันน ้อยมาก
2. มีการ Update ข ้อมูลทีจ
่ าเป็ นในเว็บไซด์
คลังความรู ้บ ้าง แต่ไม่มก
ี ารทบทวน การ
กาหนดระยะเวลา/รอบการปรับปรุง
3. ไม่มก
ี ารแลกเปลีย
่ นเรียนรู ้วิธก
ี ารปฏิบต
ั ท
ิ ี่
เป็ นเลิศ
จุดแข็ง
1.
2.
3.
4.
5.
กาหนดทีมงานรับผิดชอบการดาเนินการ KM
สนับสนุน จูงใจให ้บุคลากรเข ้าร่วมกิจกรรม KM
ผลการประเมินความรู ้ด ้าน KM อยูใ่ นเกณฑ์ด ี
ระดับ 4 เมือ
่ เทียบทีอ
่ น
ื่
นาผลการประกวดโครงการ KM AWARD ไป
ประเมินผลงาน (ความดีความชอบ) ให ้
เจ ้าหน ้าทีท
่ ส
ี่ ง่ ผลงานเข ้าประกวด
้
สง่ เสริมการใชความรู
้และทักษะใหม่ๆ ในการ
่ อบรมบุคลากรในหน่วยงาน ,
ทางาน เชน
จุดแข็ง
1.
2.
3.
ใช ้ KM เพือ
่ ปรับปรุงกระบวนงานหลักโดยมีคม
ู่ อ
ื
ทีจ
่ าเป็ นต่อการปฏิบัตงิ านหลัก
ใช ่ KM ในการปรับปรุงงานสนับสนุนโดยนา
้
เทคโนโลยีทท
ี่ ันสมัยมาใชในการปฏิ
บต
ั งิ าน
ื่ มโยงเครือ
ใช ้ KM เชอ
่ งมือการปรับปรุงคุณภาพ
งานอืน
่ ๆ
หมวดที่
1.การนา
องค์กร
่ ควรปร
่
่
สิงที
ับปรุง / ดาเนิ นการเพิมเติ
ม
- CKO ดาเนินการตามปี 56
- กาหนดตัวบุคคลเพือ
่ สรุปผลงาน CKO (ราย
- กาหนดทีมเพือ
่ จัดทาผลงาน KMA ในแต่ละ
ื่ สารกับเจ ้าหน ้าที่ เรือ
ั ทัศน์ ,
- CKO สอ
่ ง วิสย
ยุทธศาสตร์ , ค่านิยม , นโยบาย KM สชป.8 ,
จาก CKO , แผน KM
- CKO ร่วมกิจกรรม KM (เท่าทีท
่ าได ้)
- จัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู ้จากตัวบุคคล (Tacit
Knowledge) และอบรมภายในหน่วยงานให ้มาก
- CKO สร ้างแรงจูงใจ (รางวัล , ประกาศ , ความดี
ความชอบ)
- CKO จัดกิจกรรม Crops เพิม
่ ขึน
้
- CKO ออกคาสงั่ แต่งตัง้ KM เครือข่ายระดับ
่ ควรปร
่
่
หมวดที่
สิงที
ับปรุง / ดาเนิ นการเพิมเติ
ม
2.การ
- สรุปบทเรียนการจัดการความรู ้สชป.8 ปี
2556 เพือ
่ ทาแผนปี 2557
วางแผน
ยุทธศาสต
ร์
- KM Team ดาเนินการตามแผน KM โดย
ความก ้าวหน ้าและประชุมอย่างน ้อยเดือนละ 1
- คณะกรรมย่อย 3 คณะ (ค ้นหา , กลั่นกรอง ,
พัฒนาคลังความรู ้) ร่วมกันวางแผนการ
ดาเนินงานโดยมีลาดับขัน
้ ตอน (Flow chart)
- KM Team จัดกิจกรรมถ่ายทอดแผน KM
วิธก
ี ารดาเนินการกิจกรรม KM ให ้กับ KM
เครือข่ายระดับโครงการ
- จัดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู ้ทีค
่ ด
ั เลือก 2
่ ู ้ปฏิบต
ความรู ้ สูผ
ั ิ
หมวดที่
3.ผู ้รับ
บริการฯ
่ ควรปร
่
่
สิงที
ับปรุง / ดาเนิ นการเพิมเติ
ม
- สารวจความพึงพอใจของผู ้รับบริการ โดย
กาหนดให ้มีการสรุปผล และนาผลไปวิเคราะห์
ปรับปรุงการดาเนินงาน (ความพึงพอใจของ
เกษตรกร , ความเข ้มแข็งกลุม
่ เกษตรกร ,
พอใจของบุคลากรทีม
่ ต
ี อ
่ องค์กร , การใช ้
จากการจัดการความรู ้ของสชป. 8)
- สร ้างแนวทางการจัดการข ้อร ้องเรียน
หมวดที่
4.การวัด
วิเคราะห์
และการ
จัดการ
ความรู ้
่ ควรปร
่
่
สิงที
ับปรุง / ดาเนิ นการเพิมเติ
ม
- สร ้างแนวทางการคัดเลือกความรู ้
ค ้นหา และกลั่นกรองความรู ้)
- ปรับปรุงเว็ปไซต์คลังความรู ้ สชป.8
พัฒนาคลังฯ)
- KM Team จัดกิจกรรมเล่าประสบการณ์
ี งตาม
Knowledge) , ฝึ กอบรมด ้านต่างๆ , เสย
สายจากหน่วยต่างๆ)
- จัดกิจกรรมแลกเปลีย
่ นเรียนรู ้ ดูงาน
อืน
่ ๆ
หมวดที่
5.การ
มุง่ เน ้น
ทรัพยากร
บุคคล
่ ควรปร
่
่
สิงที
ับปรุง / ดาเนิ นการเพิมเติ
ม
- สร ้างทีม KM เครือข่ายระดับโครงการ เพือ
่
การถ่ายทอดการจัดการความรู ้ และนาไป
ให ้เกิดผลงานในระดับโครงการ
- สร ้างแรงจูงใจในการสร ้างผลงานด ้าน KM
- การสร ้างความผาสุขในกิจกรรมต่างๆ
่ ควรปร
่
่
หมวดที่
สิงที
ับปรุง / ดาเนิ นการเพิมเติ
ม
- วิเคราะห์กจิ กรรม KM เพือ
่ ปรับปรุงงานหลัก
6.การ
งานสนับสนุน
จัดการ
กระบวนกา
ร