(ต่อ) บทเรียนทบทวนมัลติมีเดีย เรื่อง การ อินทิเกรต

Download Report

Transcript (ต่อ) บทเรียนทบทวนมัลติมีเดีย เรื่อง การ อินทิเกรต

การประชุมวิชาการระดับชาติ
ดานอี
เลิรนนิ
้
์ ง
ประจNEC
าปี พ.ศ.2556
2013
วันที่ 5-6 สิ งหาคม 2556
อาคารอิมแพค ฟอรัม
่ เมือง
ทองธานี
การพัฒนาบทเรียนทบทวน
มัลติมเี ดีย
อ
่
ง
การอิ
น
ทิ
เ
กรต
ผูเรื
วิ
จ
ย
ั
ผศ.ศิ
ร
ว
ิ
รรณ
วาสุ
กรี
้
ภาควิชาคณิตศาสตร ์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต
การพัฒนาบทเรียนทบทวนมัลติมเี ดีย
เรือ
่ ง การอินทิเกรต
ผูวิ
ั ผศ.ศิ รวิ รรณ วาสุกรี
้ จย
การพัฒนาบทเรียนทบทวนมัลติมเี ดีย
เรือ
่ ง การอินทิเกรต
ผูวิ
ั ผศ.ศิ รวิ รรณ วาสุกรี
้ จย
หัวข้อ
นาเสนอ
วัตถุประสงคของการ
์
วิจย
ั
 ขอบเขตของการวิจย
ั
 เครือ
่ งมือทีใ่ ช้ในการ
วิจย
ั
 วิธด
ี าเนินการวิจย
ั
 ผลการวิเคราะห ์
ข้อมูล
 อภิปรายผล
 ข้อเสนอแนะ

การพัฒนาบทเรียนทบทวนมัลติมเี ดีย
เรือ
่ ง การอินทิเกรต
ผูวิ
ั ผศ.ศิ รวิ รรณ วาสุกรี
้ จย
วัตถุประสงค ์
ของการวิจย
ั
เพือ
่ พัฒนาบทเรียนทบทวนมัลติมเี ดีย
เรือ
่ ง การอินทิเกรต
เพือ
่ หาประสิ ทธิภาพของบทเรียน
ทบทวนมัลติมเี ดีย เรือ
่ ง
การอินทิเกรต
เพือ
่ ศึ กษาผลคะแนนพัฒนาการสั มพัทธ ์
ของผู้เรียน ดวย
้
บทเรียนทบทวนมัลติมเี ดีย เรือ
่ ง การ
อินทิเกรต
การพัฒนาบทเรียนทบทวนมัลติมเี ดีย
เรือ
่ ง การอินทิเกรต
ผูวิ
ั ผศ.ศิ รวิ รรณ วาสุกรี
้ จย
ขอบเขตของการวิจย
ั
กลุมเป
่ ้ าหมาย
นักศึ กษาคณะวิศวกรรมศาสตร ์ ที่
ลงทะเบียนเรียนวิชา
MAT137: คณิตศาสตรวิ
์ ศวกรรม 2
ภาคเรียนที่ 1
ปี การศึ กษา 2556 จานวน 40 คน
ไดจากการเลื
อกแบบ
้
เจาะจง
การพัฒนาบทเรียนทบทวนมัลติมเี ดีย
เรือ
่ ง การอินทิเกรต
ผูวิ
ั ผศ.ศิ รวิ รรณ วาสุกรี
้ จย
ขอบเขตของการวิจย
ั (ตอ)
่
ั
ตัวแปรทีใ่ ช้ในการวิจย
ตัวแปรต้น ได้แก่
บทเรียนทบทวนมัลติมเี ดีย เรือ
่ ง
การอินทิเกรต
ตัวแปรตาม ได้แก่
ประสิ ทธิภาพของบทเรียน
คะแนนพัฒนาการสั มพัทธ์ของ
ผู้เรียน
ความพึงพอใจของผูเรียน
การพัฒนาบทเรียนทบทวนมัลติมเี ดีย
เรือ
่ ง การอินทิเกรต
ผูวิ
ั ผศ.ศิ รวิ รรณ วาสุกรี
้ จย
เครือ
่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจย
ั
แบบทดสอบวัดผลสั มฤทธิท
์ างการ
เรียน กอนเรี
ยนและหลังเรียน
่
หาคุณภาพของแบบทดสอบ 10 ขอ
้
โดยผู้เชีย
่ วชาญ
ไดค
้ า่ IOC = 0.67 เพียงขอเดี
้ ยว
นอกนั้นไดเท
้ ากั
่ บ 1
หาคาความเชื
อ
่ มัน
่ K.R.21
่
แบบทดสอบกอนเรี
ยนไดเท
่
้ ากั
่ บ
0.58
และหลังเรียนไดเท
้ ากั
่ บ 0.64
การพัฒนาบทเรียนทบทวนมัลติมเี ดีย
เรือ
่ ง การอินทิเกรต
ผูวิ
ั ผศ.ศิ รวิ รรณ วาสุกรี
้ จย
เครือ
่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจย
ั (ตอ)
่
บทเรียนทบทวนมัลติมเี ดีย เรือ
่ ง การ
อินทิเกรต
หลังจากเรียนดวยบทเรี
ยนทบทวนเสร็จ
้
สิ้ นแลว
้ นา
ผลทีไ่ ดจากการทดสอบก
อนเรี
ยนและ
้
่
หลังเรียน มา
หาคะแนนพัฒนาการสั มพัทธ ์ (Relative
( Y  X )100
GainRGScore)

ของกลุมเป
่ ้ าหมาย Fดวยสู
้ X ตร
การพัฒนาบทเรียนทบทวนมัลติมเี ดีย
เรือ
่ ง การอินทิเกรต
ผูวิ
ั ผศ.ศิ รวิ รรณ วาสุกรี
้ จย
เครือ
่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจย
ั (ตอ)
่
แบบประเมินคุณภาพดานเนื
้อหาและ
้
มัลติมเี ดีย
เป็ นแบบมาตรส่วนประมาณคา่ 5
ระดับ สาหรับให้
ผู้เชีย
่ วชาญ พิจารณาตรวจสอบและ
ประเมินบทเรียน
ทบทวน ประเมินคุณภาพ ดวยสู
ตร
้
สถิตพ
ิ น
ื้ ฐาน คาเฉลี
ย
่
่
และคาเบี
่ งเบนมาตรฐาน
่ ย
การพัฒนาบทเรียนทบทวนมัลติมเี ดีย
เรือ
่ ง การอินทิเกรต
ผูวิ
ั ผศ.ศิ รวิ รรณ วาสุกรี
้ จย
เครือ
่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจย
ั (ตอ)
่
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียน
เป็ นแบบมาตรส่วนประมาณคา่ 5 ระดับ
ตรวจสอบคาความเชื
อ
่ มัน
่ ดวยสู
ตร
่
้
สั มประสิ ทธิอ์ ล
ั ฟา
ของครอนบาค ไดเท
้ ากั
่ บ 0.95
การพัฒนาบทเรียนทบทวนมัลติมเี ดีย
เรือ
่ ง การอินทิเกรต
ผูวิ
ั ผศ.ศิ รวิ รรณ วาสุกรี
้ จย
วิธด
ี าเนินการวิจย
ั
ทดสอบกอนเรี
ยน
่
กลุมเป
่ ้ าหมายศึ กษาบทเรียนทบทวน
มัลติมเี ดีย
ทดสอบหลังเรียน
ประเมินความพึงพอใจ
การพัฒนาบทเรียนทบทวนมัลติมเี ดีย
เรือ
่ ง การอินทิเกรต
ผูวิ
ั ผศ.ศิ รวิ รรณ วาสุกรี
้ จย
ผลการวิเคราะหข
์ อมู
้ ล
ผลการวิเคราะหคุ
์ ณภาพของบทเรียน
ทบทวนดานเนื
้อหา
้
SD
x
ระดับ
รายการ
คุณภาพ
1. ส่วนของเนื้อหา
2. ส่วนของภาพนิ่ง และ
ภาษา
3. ส่วนของแบบฝึ กหัด
4. ส่วนของแบบทดสอบ
เฉลีย
่
4.87 0.23
4.23 0.68
ดีมาก
ดี
4.33 0.84
4.60 0.58
4.51 0.58
ดี
ดีมาก
ดีมาก
การพัฒนาบทเรียนทบทวนมัลติมเี ดีย
เรือ
่ ง การอินทิเกรต
ผูวิ
ั ผศ.ศิ รวิ รรณ วาสุกรี
้ จย
ผลการวิเคราะห ์
ข้อมูล (ตอ)
่
ผลการวิเคราะหคุ
์ ณภาพของบทเรียน
ทบทวนด
านมั
ลติมเี ดีย
้
x
รายการ
SD
1. ส่วนของตัวอักษรและสี
2. ส่วนของภาพเคลือ
่ นไหว
3. ส่วนของเสี ยง
4. ส่วนของการปฏิสัมพันธ ์
5. ส่วนของการเชือ
่ มโยงเนื้อหา
ภายในบทเรียน
เฉลีย
่
4.40
4.21
4.66
4.27
4.37
0.84
0.50
0.70
0.58
0.66
4.38 0.66
ระดับ
คุณภาพ
ดี
ดี
ดีมาก
ดี
ดี
ดี
การพัฒนาบทเรียนทบทวนมัลติมเี ดีย
เรือ
่ ง การอินทิเกรต
ผูวิ
ั ผศ.ศิ รวิ รรณ วาสุกรี
้ จย
ผลการวิเคราะห ์
ข้อมูล (ตอ)
่
ผลการวิเคราะหคะแนนพั
ฒนาการสั มพัทธ ์
์
ของกลุมเป
าหมาย
่ ้ รายการ
จานวน
กลุมเป
่ ้ าหมาย
คะแนนเต็ม (F)
ยน
คะแนนเฉลีย
่ กอนเรี
่
(X)
คะแนนเฉลีย
่ หลังเรียน
(Y)
คะแนนพัฒนาการ
40 คน
10 คะแนน
3.10 คะแนน
7.45 คะแนน
รอยละ
63.04
้
การพัฒนาบทเรียนทบทวนมัลติมเี ดีย
เรือ
่ ง การอินทิเกรต
ผูวิ
ั ผศ.ศิ รวิ รรณ วาสุกรี
้ จย
ผลการวิเคราะห ์
ข้อมูล (ตอ)
่
ผลการวิเคราะหความพึ
งพอใจของผู้เรียน
์
ประเด็น
x
4.2
3
4.1
2.ความยาวของบทเรียนมีความ
8
พอเหมาะ
3.เนื้อหาเป็ นไปตามลาดับขัน
้ ตอน 4.2
0
อยางเหมาะสม
่
4.ภาพชัดเจน น่าสนใจ ตัวอักษร 4.2
1. การนาเสนอบทเรียนน่าสนใจ
SD ระดับความพึง
พอใจ
0.6
มาก
6
0.7
มาก
1
0.7
มาก
6
0.7
มาก
การพัฒนาบทเรียนทบทวนมัลติมเี ดีย
เรือ
่ ง การอินทิเกรต
ผูวิ
ั ผศ.ศิ รวิ รรณ วาสุกรี
้ จย
ผลการวิเคราะห ์
ข้อมูล (ตอ)
่
ผลการวิเคราะหความพึ
งพอใจของผู้เรียน
์
(ตอ)
่
x SD ระดับความพึง
ประเด็น
6. เนื้อหาทาให้เขาใจได
ดี
ึ้
้
้ ขน
7.เนื้อหามีประโยชนควรแก
ศึ
์
่ กษา
8.หลังเรียนจบผู้เรียนมีความรู้
เพิม
่ ขึน
้
9.เป็ นพืน
้ ฐานในการเรียนรูวิ
้ ชาที่
4.3
0
4.3
3
4.2
8
4.3
0.6
5
0.6
6
0.6
8
0.6
พอใจ
มาก
มาก
มาก
มาก
อภิปรายผล
การพัฒนาบทเรียนทบทวนมัลติมเี ดีย
เรือ
่ ง การอินทิเกรต
ผูวิ
ั ผศ.ศิ รวิ รรณ วาสุกรี
้ จย
จากการพัฒนาบทเรียนทบทวน
มัลติมเี ดีย เรือ
่ ง การ
อินทิเกรต ไดผ
น
่ กรองจาก
้ านการกลั
่
ผู้เชีย
่ วชาญ 3 ทาน
่
ด
านเนื
้อหา อยู
ในเกณฑ
ดี
มีค
ดังนี
้ ุณภาพ
่ ้
้
์ มาก ดวย
ย
่ 4.51
คาเฉลี
่
ดานมั
ลติมเี ดีย อยูในเกณฑ
ดี
้
่
้
์ ดวย
ย
่ 4.38
คาเฉลี
่
อภิปรายผล (ตอ)
่
การพัฒนาบทเรียนทบทวนมัลติมเี ดีย
เรือ
่ ง การอินทิเกรต
ผูวิ
ั ผศ.ศิ รวิ รรณ วาสุกรี
้ จย
ทีเ่ ป็ นเช่นนี้ อาจเนื่องมาจาก
บทเรียนเปิ ดตัวดวยภาพกราฟิ
ก แสง สี เสี ยง
้
เราความสนใจ
้
การออกแบบทีจ
่ าแนกเนื้อหาในการเรียนรูที
้ ละ
สูตร
แตละสู
ตรมีตวั อยางประกอบ
ละเอียด ชัดเจน
่
่
จุดเดนของบทเรี
ยนก็คอ
ื
มีลก
ู ศรชีข
้ อความ
่
้
ตามเสี ยงบรรยาย
สอดคลองกั
บงานวิจย
ั ทีท
่ าการศึ กษาบทเรียน
้
คอมพิวเตอรช
์ ่ วยสอน
เรือ
่ ง อนุ พน
ั ธ ์ (ศิ รวิ รรณ, 2549 : 342) พบวา่
บทเรียนทีพ
่ ฒ
ั นาขึน
้
อภิปรายผล (ตอ)
่
การพัฒนาบทเรียนทบทวนมัลติมเี ดีย
เรือ
่ ง การอินทิเกรต
ผูวิ
ั ผศ.ศิ รวิ รรณ วาสุกรี
้ จย
จากการศึ กษาผลของคะแนน
พัฒนาการสั มพัทธ ์
คะแนนสอบเฉลีย
่ หลังเรียนไดเท
้ ากั
่ บ
7.45
คะแนนสอบเฉลีย
่ กอนเรี
ยนไดเท
่
้ ากั
่ บ
3.10
คะแนนความแตกตางเท
ากั
่
่ บ
4.35
คะแนนพัฒนาการสั มพัทธร์ อยละ
้
63.04
อภิปรายผล (ตอ)
่
การพัฒนาบทเรียนทบทวนมัลติมเี ดีย
เรือ
่ ง การอินทิเกรต
ผูวิ
ั ผศ.ศิ รวิ รรณ วาสุกรี
้ จย
จากคะแนนพัฒนาการสั มพัทธสู
้ 63.04%
์ งขึน
แสดงวาบทเรี
ยน
่
ทบทวนมัลติมเี ดีย เรือ
่ ง การอินทิเกรต
สามารถพัฒนาการเรียนรูของ
้
กลุมเป
เช่นเดียวกับ
่ ้ าหมายไดเป็
้ นอยางดี
่
งานวิจย
ั ในชัน
้ เรียนของครู
อาจารย ์ ตามนโยบายการประกันคุณภาพ
การศึ กษา ของโรงเรียน
เสนารักษ์ กรมแพทยทหารบก
(ตวงพร, 2554:
์
16) ทีไ่ ดพั
้ ฒนา
บทเรียนคอมพิวเตอรช
์ ่ วยสอน วิชา การ
พยาบาลบุคคล 2 เรือ
่ ง
อภิปรายผล (ตอ)
่
การพัฒนาบทเรียนทบทวนมัลติมเี ดีย
เรือ
่ ง การอินทิเกรต
ผูวิ
ั ผศ.ศิ รวิ รรณ วาสุกรี
้ จย
จากการศึ กษาความพึงพอใจของ
ผู้เรียนทีม
่ ต
ี อ
่
บทเรียนทบทวนมัลติมเี ดีย
ไดผลประเมิ
นอยูในระดั
บความพึง
้
่
พอใจมาก 4.28
อภิปรายผล (ตอ)
่
การพัฒนาบทเรียนทบทวนมัลติมเี ดีย
เรือ
่ ง การอินทิเกรต
ผูวิ
ั ผศ.ศิ รวิ รรณ วาสุกรี
้ จย
เนื่องมาจาก
ตองใช
้ ฐานอีกหลายวิชา
้
้เป็ นพืน
แกปั
้ ญหาความวิตกกังวลในการเรียนวิชา
ตอไป
่
เกิดความกระตือรือรน
้ เพราะบทเรียน
ตอบสนองผลลัพธทั
์ นที
สามารถยอนกลั
บไปเรียนใหมได
้
่ ้
มีการเสริมแรง ให้กาลังใจ ไมเบื
่
่ อ
สอดคลองกั
บงานวิจย
ั เรือ
่ ง บทเรียน
้
คอมพิวเตอรมั
์ ลติมเี ดีย
วิชา วิทยาศาสตรสิ์ ่ งแวดลอม
(กุลธิดา,
้
2554: 164) ทีส
่ รุปวา่
การพัฒนาบทเรียนทบทวนมัลติมเี ดีย
เรือ
่ ง การอินทิเกรต
ผูวิ
ั ผศ.ศิ รวิ รรณ วาสุกรี
้ จย
ขอเสนอแนะ
้
ขอเสนอแนะส
าหรับการ
้
นาไปใช้
ผู้สอนคณิตศาสตรสามารถน
า
์
บทเรียนทบทวน
มัลติมเี ดียไปเป็ นส่วนหนึ่งของการ
สอน
นักศึ กษาทีเ่ รียนแคลคูลส
ั ไดใช
้ ้เป็ น
บทเรียนทบทวน
ดวยตนเอง
้
การพัฒนาบทเรียนทบทวนมัลติมเี ดีย
เรือ
่ ง การอินทิเกรต
ผูวิ
ั ผศ.ศิ รวิ รรณ วาสุกรี
้ จย
ขอเสนอแนะ
้
(ตอ)
่
ขอเสนอแนะส
าหรับการวิจย
ั ครัง้ ตอไป
้
่
ควรศึ กษาผลสั มฤทธิท
์ างการเรียน
มัลติมเี ดียในเนื้อหาวิชา
คณิตศาสตรให
างยิ
ง่ ขึน
้
้
้
์ ้กวางขว
โดยใช้บทเรียน
ควรทาการศึ กษาเพือ
่ หาสื่ อและวิธก
ี ารใหมๆ่ ทีจ
่ ะ
ช่วยเหลือนักศึ กษาทีเ่ รียนช้า
หรือผู้ทีต
่ องการสื
่ อเพิม
่ เติมไวส
้
้ าหรับทบทวนนอกเวลา
เรียน รวมทัง้ เป็ นการส่งเสริม
นักศึ กษาทีเ่ รียนเกงให
ึ้ กวาเดิ
่
้เรียนดีขน
่ ม
ควรปรับปรุงบทเรียนทบทวนมัลติมเี ดียทีผ
่ ้วิ
ู จย
ั สรางขึ
น
้
้
แลว
้
จบการนาเสนอ
ขอบคุณคะ่
ผู้วิจย
ั ผศ.ศิ รวิ รรณ วาสุกรี
ภาควิชาคณิตศาสตร ์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต