NU Library Online Purchasing System: 5 ปีแห่งการ

Download Report

Transcript NU Library Online Purchasing System: 5 ปีแห่งการ

NU. LIBRARY ONLINE
PURCHASING SYSTEM
5 ปี แหงการพั
ฒนาสู่ความ
่
สมบูรณแบบ
์
ชัยพร คาเจริญคุณ
สานักหอสมุด
มหาวิทยาลัยนเรศวร
การนาเสนอผลงาน
• ขัน
้ ตอนการออกแบบและพัฒนาระบบ
• ปัญหาทีพ
่ บ การพัฒนา ปรับปรุงแกไข
้
ในแตละขั
น
้ ตอน
่
• ปัญหาและอุปสรรค
• ผลการศึ กษา อภิปายผลและขอเสนอแนะ
้
วิเคราะหปั
ญ
หาและความ
์
ตองการผู
ใช
้
้ ้
• ปัญหาจากวิธก
ี ารทางาน,ขัน
้ ตอนการทางาน
ของระบบเดิม
• จุดหรือปัญหาทีส
่ ามารถใช้ระบบสารสนเทศ
ในการแกปั
้ ญหาได้
• ผู้ใช้งานตองการอะไร
เพือ
่ ช่วยให้การ
้
วิเคราะหปั
ญ
หาและความ
์
ตองการผู
ใช
้
้ ้
ปัญหา
• จัดซือ
้ หนังสื อไดล
้ าช
่ ้า
ไมทั
่ นกับความ
ต้องการของผูใช
้ ้
• ไดหนั
บ
้ งสื อทีไ่ มตรงกั
่
ความตองการของผู
ใช
้
้ ้
• ผู้ใช้ไมทราบผลการ
่
จัดซือ
้
• ซือ
้ หนังสื อซา้ จานวน
มาก
ความตองการ
้
• ต้องคุมงบประมาณคณะ
ได้
• ตรวจสอบความซา
้ ซ้อน
ได้
• ต้องมีระบบตัดสิ นใจซือ
้
หนังสื อ
• ต้องรายงานผลแบบ
Real Time
• มีระบบตรวจรับ
• ระบบแจ้งผลทางอีเมล ์
1
Real Time /
/
2
`
`
Pay to
Pay to
ไม่ ซือ้
$
ซือ้
$
(70%)
(30%)
$
/
กาหนดขอบเขตของการ
พัฒนาระบบ
• ลักษณะการทางานของระบบ
ขอจ
้ ากัดของระบบ
• ขอมู
่ ะตองน
าเขาระบบ/น
าออก
้ ลทีจ
้
้
จากระบบ
• กาหนดรูปแบบการจัดเก็บขอมู
้ ล
การออกแบบระบบ
เป็ นการออกแบบโครงสรางของระบบ
้
ทางดานเทคนิ
ค
้
• ออกแบบการติดตอระหว
างผู
่
่
้ใช้กับตัวระบบ
สารสนเทศ
• ออกแบบฐานขอมู
้ ล
• ออกแบบการนาเขาข
้ อมู
้ ลจากผูใช
้ ้
• ฯลฯ
การพัฒนาระบบ
เครือ
่ งมือทีใ่ ช้ในการพัฒนา
•
•
•
•
PHP
MySQL
Apache Web Server
Team
NU. Library Online Purchasing
System ปี 2553
• เป็ นระบบตนแบบ
้
• ฐานข้อมูลไมสามารถน
าไปใช้งาน
่
ในปี ตอไปได
่
้
• ขัน
้ ตอนการเสนอซือ
้ หนังสื อยุงยาก
่
ซับซ้อน
• การเปรียบเทียบราคา คอนข
่
้างยาก
• การจัดทารายงานยังไมครบถ
วน
่
้
• การเพิม
่ ขอมูลผิดพลาด สลับชุด
NU. Library Online Purchasing
System ปี 2554 รองรับการใช
NU. Library
Online
Purchasing
System
้
คูปอง
ออกแบบ
ฐานข้อมูลใหม่
พัฒนาระบบเสนอ
ซือ
้ ใหม่
ตรวจสอบการ
เพิม
่ ขอมู
้ ล
ปัญหาทีพ
่ บ ใน ปี 2554
• ไมสามารถดู
การเปรียบเทียบราคา ใน
่
รายการทีจ
่ ด
ั ซือ
้ ไปแลวได
้
้
• การเพิม
่ รายการเสนอซือ
้ ยุงยาก
่
• ปัญหาการเรียกดูขอมู
้ ,การ
้ ลการเสนอซือ
เปรียบเทียบราคา
• การเพิม
่ ขอมู
้ ลผิดพลาด สลับชุดขอมู
้ ล
• ฯลฯ
NU. Library Online Purchasing
System ปี 2555 ระบบฐานขอมูล
NU. Library
Online
Purchasing
System
้
บุคลากร
ระบบตรวจรับ
หนังสื อ
ระบบส่งอีเมล
ออกแบบใบ
เสนอใหม่
ปัญหาทีพ
่ บใน ปี 2555
• รานค
าเห็
้ ทาให้เกิดการตัด
้
้ นราคาเสนอซือ
ราคา 5 บาท 10 บาท
• ไมมี
ิ ารเพิม
่ รายการเสนอซือ
้ ,จัดซือ
้ ,เช็ค
่ สถิตก
ซา้
• ปัญหาไมพบ
ISBN ในการตรวจรับ
่
• ฯลฯ
NU. Library Online Purchasing
System ปี 2556 จัดทารายงาน/
NU. Library
Online
Purchasing
System
สถิต ิ เพิม
่
พัฒนาระบบให้
ใช้ไดในปี
ถด
ั ไป
้
พัฒนาระบบ
จัดซือ
้ นอกงาน
bookfair
ปัญหาทีพ
่ บใน ปี 2556
• รานค
าเห็
้ ทาให้เกิดการตัด
้
้ นราคาเสนอซือ
ราคา 5 บาท 10 บาท
• ไมมี
ิ ารเพิม
่ รายการเสนอซือ
้ ,จัดซือ
้ ,เช็ค
่ สถิตก
ซา้
• ปัญหาไมพบ
ISBN ในการตรวจรับ
่
• ฯลฯ
NU. Library Online Purchasing
System ปี 2557 จัดทารายงาน/
NU. Library
Online
Purchasing
System
สถิต ิ เพิม
่
พัฒนาระบบตรวจ
รับหนังสื อใหม่
แก้ไขการ
แสดงผล
ผิดพลาด
พัฒนาระบบส่ง
อีเมล
ปัญหาทีพ
่ บใน ปี 2557
• ระบบทางานไดช
่ เรียกดูสถิตต
ิ างๆ
้ ้าเมือ
่
• ปัญหาเกีย
่ วกับราคาหนังสื อ ร้านค้าอยากให้
แสดงราคาหนังสื อ
• การพัฒนาระบบจัดซือ
้ นอกงาน bookfair ติด
ปัญหาเนื่องจากโครงสรางฐานข
อมู
้
้ ล
• ปัญหาโครงสรางฐานข
่ มี
้
้อมูลทางานไดช
้ ้าเมือ
ข้อมูลจานวนมาก
• ฯลฯ
แนวทางการพัฒนาตอไป
่
NU. Library
Online
Purchasing
System
ระบบ DDS
ระบบฐานขอมู
้ ล
กลางของ
มหาวิทยาลัย
????
????
ปัญหาและอุปสรรค
• การพัฒนาโปรแกรม ระยะยาวทาให้มี
ลักษณะการเขียนโปรแกรมทีห
่ ลากหลาย
ส่งผลให้ยากตอการพั
ฒนาปรับปรุง
่
• โปรแกรมภาษาลาสมั
ย
้
ผลการศึ กษา อภิปรายผล และ
ขอเสนอแนะ
้
• ชวยเพิม
่ ประสิ ทธิภาพการทางาน ลดความ
่
ซา้ ซ้อนในการจัดซือ
้ ทรัพยากรสารสนเทศไดเป็
้ น
อยางดี
่
• การจัดซือ
้ ทรัพยากรสารสนเทศสามารถทาได้
รวดเร็วขึน
้
• อาจารยมี
์ ความพึงพอใจตอการรายงานผลการ
่
เสนอซือ
้ หนังสื อผานทาง
อีเมลเป็ นอยางมาก
่
่
• การตรวจรับหนังสื อทาไดอย
กตองและรวดเร็
ว
้ างถู
่
้
ยิง่ ขึน
้