รูปที่ 1 - สถาบัน เทคโนโลยี พระจอมเกล้า เจ้าคุณ ทหาร ลาดกระบัง

Download Report

Transcript รูปที่ 1 - สถาบัน เทคโนโลยี พระจอมเกล้า เจ้าคุณ ทหาร ลาดกระบัง

โวลท ์เตจดิไวเดอร ์วัดแรงดันกระแสตรง กระแสสลับ และแรงอิมพัลส ์
Universal
Voltage
Divider
พิก ัด 100 kV
ทรงวุฒ ิ วิร ัตนา พรแสง ส่องศรี ศุภฤกษ ์ ศุภนิ มต
ิ ร พีรวุฒ ิ ยุทธโกวิท
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
บทคัดย่อ
ตั ว อ ย่ า งโ ป ส เ ต อ ร ใ์ น ร า ย วิ ช า โ ค ร ง ง า น วิ ศ ว ก ร ร ม ส า ข า วิ ช า
วิศวกรรมไฟฟ้ า ประจาปี การศึกษา 2556 ส าหร บั การนาเสนอในกาสอบเพื่อ
ส าเร็จ การศึก ษา ของนั ก ศึก ษาระดับ ปริญ ญาตรี หลัก สูต รวิศ วกรรมศาสตร
บัณฑิต ในวันศุกร ์ที่ 21 มีนาคม 2557 ณ อาคารปฏิบต
ั ก
ิ ารวิศวกรรม 2 (ECC)
การนาเสนอผลงานในรูปของโปสเอตอร ์ ควรจะให ้ข ้อมูลกับผู ้อ่านเชิง
3. ตัวอย่างในการพิมพ ์สมการ
ในการพิมพ ์สมการอนุโลมให ้ใช ้ Time New Roman ขนาด 28 พอยน์ได ้
C/Q = 1/(b.qmax) + (1/qmax). C
Q = ( Co – C ) V / B
C/Q = 1/(b.qmax) + (1/qmax). C
4. ข้อเสนอแนะ
Abstract
This paper presents a design and construction of a
Universal Voltage Divider for measuring of Impulse, DC
and AC voltages with rated of 200 kV, 100 kV and 100 kV
respectively. The high-voltage part is designed and
constructed by using R-C circuit component technique.
The high-voltage and low voltage circuits comprise many
sub-circuits commonly connected as a unit, while each
sub-circuit has different response to different voltage
types.
ผูเ้ ขียนจะตอ้ งตรวจสอบความถูกตอ้ งของการใช ้ภาษา และหน่ วยใหส้ อดคล อ้ ง
กัน และเป็ นสากล ขนาดของตัวอักษรควรจะเหมาะสมและมองเห็นได ้ชดั เจน ในบท
นา ควรจะมีเหตุผลในการทาการวิจยั วิธก
ี ารดาเนิ นการวิจ ยั หรือ อาจนาวิธก
ี าร
้ นอีกหัวข ้อก็ได ้
ดาเนิ นการวิจยั ขึนเป็
ผูเ้ ขียนสามารถจัดวางตาแหน่ งไดต้ ามความเหมาะสม เช่น ในกรณี ทรูี่ ปภาพมี
่
ไดอะแกรมทีละเอี
ยดผูเ้ ขียนสามารถวางรูปภาพเติมโปสเตอร ์ได ้ตามความเหมาะสม
ไม่จาเป็ นต ้องมี 2 คอลัมน์ก็ได ้
้
เพื่อหลีก เลี่ยงข อ้ ผิด พลาดที่อาจจะเกิด ขึนจากการน
าเสนอผลงาน ควรจะ
ตรวจสอบรายละเอียดต่างๆ เช่น คาสะกด ชนิ ดของตัวอักษร สัญลักษณ์ และ
่ ดั เจน กราฟทีมี
่ การบรรยายชดั เจน ควรอ่านซาอย่
้ างน้อย
สมการเคมี รูปภาพทีช
้ั ่ ง ซึงจะท
่
สองครง้ั และควรใหผ
้ ูอ้ นอ่
ื่ านผลงานของท่านอีกครงหนึ
าใหท
้ ่านนาเสนอ
ข ้อมูลอันเป็ นประโยชน์ทางวิชาการได ้ดีขน
ึ้
1.บทนา
บทความฉบับ นี ้น าเสนอการเขี ย นโปสเตอร ์เพื่ อใช ใ้ นการสอบ วิช า
โครงงานวิศวกรรม ของสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ า โดยใหน
้ ักศึกษาทาในรูปแบบ
้ าหน้ากระดาษให ้มีขนาด 84.1 x 118.9 ซม.
ของไฟล ์ PowerPoint ทาการตังค่
ภายในโปรเตอร จ์ ะแบ่ ง ออกเป็ น 2 คอลัม น์ใ หญ่ ๆ โดยในโปสเตอร ์จะต อ้ ง
่ อง
่ (ภาษาไทย) และชือเรื
่ อง
่ (ภาษาอัง กฤษ) ชือผู
่ เ้ ขีย น
ประกอบด ว้ ย ชือเรื
บ ทคว า ม ชื่อ อ า จ า ร ย ท
์ ี่ ป รึ ก ษา ชื่อ ส ถ า บั น บ ท คั ด ย่ อ ภา ษ า ไ ท ย แ ล ะ
้ องแบ่
่
้
ภาษาอังกฤษ เนื อเรื
งออกเป็ น บทนา เนื อความหลั
ก การทดลองและผลการ
ทดลอง สรุปผลการทดลอง
2. คาแนะนาในการพิมพ ์
่
2.1 คาแนะนาทัวไป
โปสเตอร ์จัดทาเป็ นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได ้ตามรูปแบบ จานวน 1 แผ่น
ขนาด A0 (84.1 ซม. x 118.9 ซม.) แนวตัง้ โดยจัดพิมพ ์เป็ น 2 คอลัมน์ ให ้
พิมพ ์โดยไม่เว ้นบรรทัด
่
่ ้เป็ นรูปแบบ
ห ้ามทาการเปลียนสี
หวั และท ้ายโปสเตอร ์โดยเด็ดขาด เพือให
เดียวกัน
มุมซ ้ายด ้านบนให ้มีสญ
ั ลักษณ์ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล ้าเจ ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง
่ มได ้
แถบสีด ้านล่างสามารถใส่สญ
ั ลักษณ์อนๆ
ื่ เพิมเติ
2.2 ขนาดตัวอักษรและการเว ้นระยะ
- พิมพ ์โปสเตอร ์ด ้วยตัวอักษรรูปแบบ TH SarabunPSK เท่านัน้
่ องบทความภาษาไทย
่
- ชือเรื
ใช ้ตัวอักษรแบบหนาขนาด 72 พอยน์
่ องบทความภาษาอั
่
- ชือเรื
งกฤษ ใช ้ตัวอักษรแบบหนาขนาด 60 พอยน์
่ จ้ ด
่
- ชือผู
ั ทา ชือสถาบั
น ใช ้ตัวอักษรแบบหนาขนาด 44 พอยน์
่ วข ้อใหญ่ ใช ้ตัวอักษรแบบหนาขนาด 44 พอยน์
- ชือหั
่ วข ้อย่อย บทคัดย่อ และเนื อหา
้
- ชือหั
ข ้อความต่างๆ ใช ้ตัวอักษรขนาดใช ้
ตัวอักษรขนาด 36 พอยน์
- สมการการต่างๆ อนุโลมให ้ใช ้ Time New Roman ได ้ โดยดูความเหมาะสม
เป็ นหลัก
รู ปที่ 1 ตัวอย่างภาพประกอบโปสเตอร ์
้
่ จสมบูรณ์
รู ปที่ 2 ตัวอย่างชินงานที
เสร็
ค่
า
ความ
ตารางที่ 1 ผลการทดสอบ
จานวนรอบ
เหนี่ยวนา
(mH)
1
10
2
20
3
30
ระยะอาร ์ค
(cm.)
30
50
100
สรุปผลและการวิเคราะห ์
ผูน
้ าเสนอ อาจจะเตรียม บทความทางวิชาการฉบับเต็ม ใหก้ บ
ั ผูส้ นใจได ้
้
้
่
่ น
และควรเตรียมชินงาน
(หากชินงานสามารถเคลื
อนย
า้ ยได)้ ซึงผู
้ าเสนอควรมี
๊
้
การวางแผน เตรียมอุปกรณ์ อาทิเช่น ปลักไฟ
โต๊ะในการวางชินงาน
รวมไปถึง
อุ ป กรณ์ใ นการติดโปสเตอร ์, อุ ป กรณ์ป ระดับโปสเตอร ์ประจ าบอร ์ด และติ ด
โปสเตอร ์ไว จ้ นกระทั่งจบช่ว งเวลาในการนาเสนอ โดยทางผู ป
้ ระสานงานวิช า
้
โครงงานวิศวกรรม จะประกาศตาแหน่ งการติดตังโปสเตอร
์ของแต่ละกลุ่มอีกครง้ั
หนึ่ ง
้
ต ้องมีนักศึกษาประจาชินงาน
ยืนอยู่บริเวณโปสเตอร ์ของตัวเองจนกระทั่ง
หมดเวลาการนาเสนอ
Department of Electrical Engineering, Faculty of Engineering
King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang
Academic year 2014