เทคโนโลยีสารสนเทศ

Download Report

Transcript เทคโนโลยีสารสนเทศ

หน่วยที่ 2
เรือ
่ ง
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
ชัน
้
มาตรฐานการเรียนรู้
เห็นคุณคา่ และใช้
ง 3.1 เขาใจ
้
กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการสื บคนข
้ อมู
้ ล การเรียนรู้
การสื่ อสาร การแกปั
้ ญหา การ
ทางาน และอาชีพอยางมี
่
ประสิ ทธิภาพ ประสิ ทธิผล และมี
คุณธรรม
หนา
้
ถัดไป
จุดประสงค์การเรียนรู้
ความรู้
บอกความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศได้
บอกชือ
่ และหน้าทีข
่ องอุปกรณเทคโนโลยี
สารสนเทศ
์
ได้
บอกบทบาทความสาคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศได้
บอกองคประกอบของเทคโนโลยี
สารสนเทศได้
์
ทักษะกระบวนการ
คนหาข
อมู
่ นใจตามขัน
้ ตอนการคนหาข
อมู
้
้ ลทีส
้
้ ลได้
นาเสนอขอมู
่ นหามาในรู
ปแบบวิธท
ี ต
ี่ นเองเลือกได้
้ ลทีค
้
อยางน
่
่ าสนใจ
หน้า
คุณลักษณะ
ถัดไป
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
ฐานทดสอบ
กอนเรี
ยน
่
ฐานความรู้
ฐานทดสอบ
หลังเรียน
ออก
1.
ฐานทดสอบ
ก
อนเรี
ย
น
่
อุปกรณข
ใช
้
่ ่
์ อใดไม
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ก. เตารีด
ข. โทรศัพท ์
ค. เครือ
่ งถายเอกสาร
่
ง. เครือ
่ งอานรหั
สแทท
ง่ าขอ
่
้
ฐานทดสอบ
ก
อนเรี
ย
น
2. ขอใดเป็
่ นเทคโนโลยี
้
สารสนเทศ
ก.
ข.
ค.
ง.
ทาขอ
้
ฐานทดสอบกอน
่
เรี
ย
น
3. เทคโนโลยีสารสนเทศคือ
อุปกรณที
่ วของกั
บ
้
์ เ่ กีย
กระบวนการทางานใด
ก. การรวบรวมขอมู
้ ล
ข. การประมวลผลขอมู
้ ล
ค. การเก็บรักษาขอมู
้ ล
ท
าข
อ
้
ง. ถูกทุกขอ
้
ฐานทดสอบ
ก
อนเรี
ย
น
4. ขอใดเป็
นบทบาทของ
่
้
เทคโนโลยีสารสนเทศทีม
่ ี
ความสาคัญกับนักเรียนมาก
ทีส
่ ุด
ก. ใช้โทรศัพทมื
์ อถือคุยกับ
เพือ
่ นตางโรงเรี
ยน
่
ข. ดูขาวสารทางโทรทั
ศทนาข
ช
อ
่
์ ่ วย
้
ฐานทดสอบกอน
่
เรียน
5. เทคโนโลยีหลักในข้อใดเป็ นองคประกอบ
์
ของเทคโนโลยีสารสนเทศ
ก. เทคโนโลยีการเกษตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ข. เทคโนโลยีคอมพิวเตอรและ
์
เทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคม
ทและ
าข
อ
ค. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร
้
์
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ฐานทดสอบ
ก
อนเรี
ย
น
่
6. สิ่ งใดไมใช
่ ่ เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร ์
ก. โปรแกรม
ข. โทรศัพท ์
ค. ฮารดดิ
์ สก ์
ง. เครือ
่ งพิมพ ์
ทาขอ
้
7.
ฐานทดสอบ
ก
อนเรี
ย
น
่
สิ่ งใดไมใช
่ ่ เทคโนโลยี
สื่ อสารโทรคมนาคม
ก. ดาวเทียม
ข. แฟกซ ์
ค. ฮารดดิ
์ สก ์
ง. วิทยุและโทรทัศน์ ทาขอ
้
8.
ฐานทดสอบกอนเรี
ยน
่
เครือ
่ งอานรหั
สแทงและเครื
อ
่ ง
่
่
สแกนลายนิ้วมือเป็ นอุปกรณ ์
เทคโนโลยีสารสนเทศทาหน้าที่
ใด
ั ขอมู
ก. ทาหน้าทีร่ บ
้ ล
ข. ทาหน้าทีป
่ ระมวลผล
ค. ทาหน้าทีเ่ ก็บรักษาขอมู
ลอ
้ทาข
้
ง. ทาหน้าทีส
่ าเนาขอมู
้ ล
ฐานทดสอบกอนเรี
ย
น
่
9. ใครใช้เทคโนโลยีสารสนเทศไม่
ถูกตอง
้
ก. นกเตรียมรมมาโรงเรี
ยนเพราะ
่
ฟังขาวจากวิ
ทยุ
่
แจ้งวาฝนจะตก
่
ข. ไกเล
วเตอรเพื
่
่ นเกมในคอมพิ
่
์ อ
ผอนคลายหลั
งจาก
่
ทาขอ
้
อานหนั
ง
สื
อ
ทบทวนบทเรี
ย
น
่
ฐานทดสอบกอนเรี
ย
น
่
10. ใครใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ไดถู
้ กตอง
้
ก. โตเปิ ดแอรเฉพาะวั
นที่
์
อากาศรอนมาก
้
ข. ตีเ๋ ก็บขอมู
ล
ที
ใ
่
ช
ท
ารายงาน
้
้
กลับหน้า
ในแฟรชไดรว์
ฐานความรู้
กลับหน้า
หลัก
ฐานความรู้
1. ความหมายของเทคโนโลยี
สารสนเทศ
เทคโนโลยี หมายถึง การนาเอา
ความรู้ เทคนิควิธก
ี าร
ตาง
ๆ ทีม
่ ป
ี ระสิ ทธิภาพ มาสราง
่
้
หรือพัฒนาสิ่ งประดิษฐ ์ หน้า
ฐานความรู้
ความหมายของเทคโนโลยี
สารสนเทศ (ต่อ)
สารสนเทศ หมายถึง ขอมู
้ ลทีไ่ ด้
สรุป คานวณ จัดเรียง
หรือประมวลผลแลว
ใน
้ ซึง่ อยู
่ า
หน
้
รูปแบบทีเ่ หมาะสมกับการ
ฐานความรู้
ความหมายของเทคโนโลยี
สารสนเทศ (ต่อ)
เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง
วิธก
ี าร อุปกรณหรื
์ อ
เครือ
่ งมือทีเ่ กีย
่ วของกั
บการรวบรวม
กลับหน้า
้
ขอมูล การประมวลผล
ฐานความรู้
4. บทบาทและความสาคัญของ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
การศึกษา ช่วยให้ผูเรี
้ ยนไดมี
้
โอกาสคนคว
าหาความรู
้
้
้
เพิม
่ เติมนอกเหนือจากหนังสื อเรียน
หน้า
ทาให้มีความคิดที่
ฐานความรู้
บทบาทและความสาคัญของ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อ)
การดาเนินชีวิตประจาวัน ช่วยให้
มนุ ษยใช
์ ้เวลาในการทางาน
น้อยลง มีเวลาทากิจกรรมอืน
่
กลั
บ
หน
า
ๆ ไดมากขึ
น
้
้
้
ฐานความรู้
2. องค์ประกอบของเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
หมายถึงอุปกรณต
ๆ ที่
่
์ าง
ประกอบเป็ นเครือ
่ งคอมพิวเตอร ์
อุปกรณต
น
่ ๆ และ
่ วงอื
่
์ อพ
กลับหน้า
โปรแกรมคอมพิวเตอร
ฐานความรู้
3. อุปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศที่
ทาหน้ าที่รบั ข้อมูล เช่น
เครือ
่ งอานรหั
สแทง่
่
เครือ
่ งสแกนลายนิ้วมือ
หน้า
ฐานความรู้
อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ
(ต่อ)
อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศที่
ทาหน้ าที่ประมวลผลเช่น
คอมพิวเตอร ์
แทปเล็ต
หน้า
ฐานความรู้
อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ
(ต่อ)
อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศที่
ทาหน้ าที่เก็บรักษาข้อมูล เช่น
แฟรชไดรว์
ซีด ี
แผน
่
หน้า
ฐานความรู้
อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ
(ต่อ)
อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศที่
ทาหน้ าที่สาเนาข้อมูล
และการสื่อสารข้อมูล เช่น
เครือ
่ งถายเอกสาร
่
กลับหน้า
1.
ฐานทดสอบ
หลั
ง
เรี
ย
น
อุปกรณขอใดไมใช
่ ่
์ ้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ก. เตารีด
ข. โทรศัพท ์
ค. เครือ
่ งถายเอกสาร
่
ง. เครือ
่ งอานรหั
สแทท
ง่ าขอ
่
้
ฐานทดสอบ
หลั
ง
เรี
ย
น
2. ขอใดเป็
นเทคโนโลยี
้
สารสนเทศ
ก.
ข.
ค.
ง.
ทาขอ
้
ฐานทดสอบหลัง
เรี
ย
น
3. เทคโนโลยีสารสนเทศคือ
อุปกรณที
่ วของกั
บ
้
์ เ่ กีย
กระบวนการทางานใด
ก. การรวบรวมขอมู
้ ล
ข. การประมวลผลขอมู
้ ล
ค. การเก็บรักษาขอมู
้ ล
ท
าข
อ
้
ง. ถูกทุกขอ
้
ฐานทดสอบ
หลั
ง
เรี
ย
น
4. ขอใดเป็
นบทบาทของ
้
เทคโนโลยีสารสนเทศทีม
่ ี
ความสาคัญกับนักเรียนมาก
ทีส
่ ุด
ก. ใช้โทรศัพทมื
์ อถือคุยกับ
เพือ
่ นตางโรงเรี
ยน
่
ข. ดูขาวสารทางโทรทั
ศทนาข
ช
อ
่
์ ่ วย
้
ฐานทดสอบหลัง
เรียน
5. เทคโนโลยีหลักในข้อใดเป็ นองคประกอบ
์
ของเทคโนโลยีสารสนเทศ
ก. เทคโนโลยีการเกษตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ข. เทคโนโลยีคอมพิวเตอรและ
์
เทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคม
ทและ
าข
อ
ค. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร
้
์
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ฐานทดสอบ
หลั
ง
เรี
ย
น
6. สิ่ งใดไมใชเทคโนโลยี
่ ่
คอมพิวเตอร ์
ก. โปรแกรม
ข. โทรศัพท ์
ค. ฮารดดิ
์ สก ์
ง. เครือ
่ งพิมพ ์
ทาขอ
้
7.
ฐานทดสอบ
หลั
ง
เรี
ย
น
สิ่ งใดไมใชเทคโนโลยี
่ ่
สื่ อสารโทรคมนาคม
ก. ดาวเทียม
ข. แฟกซ ์
ค. ฮารดดิ
์ สก ์
ง. วิทยุและโทรทัศน์ ทาขอ
้
ฐานทดสอบหลังเรียน
8.
เครือ
่ งอานรหั
สแทงและเครื
อ
่ ง
่
่
สแกนลายนิ้วมือเป็ นอุปกรณ ์
เทคโนโลยีสารสนเทศทาหน้าที่
ใด
ั ขอมู
ก. ทาหน้าทีร่ บ
้ ล
ข. ทาหน้าทีป
่ ระมวลผล
ค. ทาหน้าทีเ่ ก็บรักษาขอมู
ลอ
้ทาข
้
ง. ทาหน้าทีส
่ าเนาขอมู
้ ล
ฐานทดสอบหลังเรียน
9. ใครใช้เทคโนโลยีสารสนเทศไม่
ถูกตอง
้
ก. นกเตรียมรมมาโรงเรี
ยนเพราะ
่
ฟังขาวจากวิ
ทยุ
่
แจ้งวาฝนจะตก
่
ข. ไกเล
วเตอรเพื
่
่ นเกมในคอมพิ
่
์ อ
ผอนคลายหลั
งจาก
่
ทาขอ
้
อานหนั
ง
สื
อ
ทบทวนบทเรี
ย
น
่
ฐานทดสอบหลังเรียน
10. ใครใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ไดถู
้ กตอง
้
ก. โตเปิ ดแอรเฉพาะวั
นที่
์
อากาศรอนมาก
้
ข. ตีเ๋ ก็บขอมู
ล
ที
ใ
่
ช
ท
ารายงาน
้
้
กลับหน้า
ในแฟรชไดรว์
จบหน่วยแลว
้
ครับ...
คนเกง่
ผูสอน
้
นางสาวรัล
นุ ช
ประหาร
ตาแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครู
ชานาญการ
ทาขอ
้ 2
ทาขอ
้ 2
ทาขอ
้ 3
ทาขอ
้ 3
ทาขอ
้ 4
ทาขอ
้ 4
ทาขอ
้ 5
ทาขอ
้ 5
ทาขอ
้ 6
ทาขอ
้ 6
ทาขอ
้ 7
ทาขอ
้ 7
ทาขอ
้ 8
ทาขอ
้ 8
ทาขอ
้ 9
ทาขอ
้ 9
ทาขอ
้
ทาขอ
้
กลับหน้า
กลับหน้า
ทาขอ
้ 2
ทาขอ
้ 2
ทาขอ
้ 3
ทาขอ
้ 3
ทาขอ
้ 4
ทาขอ
้ 4
ทาขอ
้ 5
ทาขอ
้ 5
ทาขอ
้ 6
ทาขอ
้ 6
ทาขอ
้ 7
ทาขอ
้ 7
ทาขอ
้ 8
ทาขอ
้ 8
ทาขอ
้ 9
ทาขอ
้ 9
ทาขอ
้
ทาขอ
้
กลับหน้า
กลับหน้า