แนวทางการรับผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวีเพื่อรับยาARV(หลังพัฒนา)

Download Report

Transcript แนวทางการรับผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวีเพื่อรับยาARV(หลังพัฒนา)

ชือ
่ ผลงาน
ลดระยะเวลาเริม
่ ยา
ตานไวรั
ส
ARV
้
โรงพยาบาลระแงะ
จังหวัด นราธิวาส
คำสำคญ
• ลดระยะเวลา
• การเริ่มยา
• ยาต้ านARV
สรุปผลงานโดยย่อ
ี ชวี ต
อ ัตราการเสย
ิ
ี ชวี ต
1. อัตราการเสย
ิ ผู ้ป่ วยเอดสร์ พ. ระแงะ
(ร ้อยละ)
ี ชวี ต
2. อัตราการเสย
ิ ในระยะ 12 เดือนแรก
หลังเริม
่ ยาต ้านไวรัส (ร ้อยละ)
ี ชวี ต
3. อัตราการเสย
ิ ก่อนรับประทานยาต ้าน
ไวรัส ของ โรงพยาบาลระแงะ( ร ้อยละ)
4. ผู ้รับยาต ้านไวรัสรายใหม่ (ราย)
5 .ระยะเวลาเริม
่ ยาต ้านไวรัส (อาทิตย์)
2555
2556
24.61
23.33
16.7
7.14
6.66
14.28
16
17
15
18
ชื่อและที่อยูข่ ององค์กร
• คลีนิกยาต้ านARV
• โรงพยาบาลระแงะ
• จังหวัดนราธิวาส
สมาชิกทีม
1.
2.
3.
4.
นางวรรธกานต์
นางวรรณา
นางสาวแมงซาเราะ
นางสาวรอพีซัน
หะยีปะดอเฮง
บินยูโซะ
มาหะมะ
วาจิ
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
เป้าหมาย/ว ัตถุประสงค์
ื้
1.เพือ
่ ลดระยะเวลาการเริม
่ startรับยาต ้านฯผู ้ทีต
่ ด
ิ เชอ
เอชไอวีและTB
ี ชวี ต
ื้ ใน12เดือน
2.เพือ
่ ลดอัตราการเสย
ิ ของผู ้ติดเชอ
แรกของการรับยาต ้านฯ
ี ชวี ต
ื้ เอชไอวี/
3.เพือ
่ ลดอัตราการเสย
ิ ของผู ้ตดเชอ
์ อ
เอดสก
่ นรับยาต ้านฯ
ที่มาของปัญหา ระยะเวลาเริ่มยาต้ าน เฉลีย่ 18 wks.
1. ขั้นตอนการเตรียมความพร้ อมในการรับประทาน
ยาต้ านฯ
1 การมีส่วนร่ วมของผู้ป่วย
2 การฝึ กรับประทานยาต้ านฯที่ clinic ARV
3 การติดตามการฝึ กรับประทานยาต้ านฯ
4 ความพร้ อมของผู้ป่วยและญาติ
วิเคราะห์ สาเหตุ
ระยะเวลา
เริม
่ ยา
ต้านนาน
18wks.(
ปี 56)
สิ่ งแวดลอม/อุ
ปกรณ/์
บุคลาก
้
สถานที่
ร
ไมมี
ข้ อมูลเดิมต้ องรักษา TB ก่อน 2 เดือน
่ การเตือน/ดูแล
เฉพาะดาน
กลัวอาการของ IRIS
้
Start ยาช้ ากว่า CPG
ไมรู่ แผนการรั
กษา
้
ไม่ได้ นดั วันมารับยา/คลินิก ARV
โรคทีป
่ กปิ ดญาติ/
ไม่บนั ทึกข้ อมูลในทะเบียน
ชุมชน/สั งคม
รังเกียจ
ทางานมาเลย/ย
น
่
์ ายถิ
้
หมอบาน
้
อาย
ไมมาตามนั
ด
่
แนวทางการรักษา (CPG) มี
ระยะเวลาในการเริม
่ ยาตานนาน
้
รักษาตามเชือ
่ กอน/
่
ผล CD4 จาก รพ.นราธิวาสฯ ได้
2 wks
โรคน่ารังเกียจของชุมชน
ขาดการประสานงานระเหว
างแผนก
่
่
Csg/TB/ARV
ปกปิ ด
มีอาการแย/ระยะเอดส
่
์ CD4ตา่ มาก
ไมพร
บยา ผู้ป่วยและ
่ อมรั
้
ญาติ
กลัวดือ
้ ยา
ระบบบริการ
จัดการ
วิธ/ี กิจกรรมทีด
่ าเนินการ
สาเหตุ
บุคลากร
- ไม่นัดวันรับยา
- ไม่ลงทะเบียน
- รักษาOI/TB 2 เดือนก่อน
- กังวลกับอาการIRIS
ผูร้ ับบริการ
- ไม่มาตามนัด/ญาติมารับยา
- ทางานมาเลย์ /ย ้ายถิน
่
้
- aidsเต็มขัน
้ มีโรคแทรกซอนมาก
TB/PCP เพลีย รับยาไม่ได ้
- ไม่ยอมรับยาอาการสบายดี
- ไม่พร ้อมรับยา กลัวดือ
้ ยา ยุง่ ยาก
้
ิ ใจ
ใชเวลาในการตั
ดส น
ระบบบริการ
- ขาดการประสานงาน
- คลีนค
ิ TBและarvไม่ตรงกัน
- แนวทางCPGระยะเวลาในการเริม
่
ยาแต่ละขัน
้ ตอนนาน
-ผลCD4จากรพ.นราฯ ได ้2 wks.
สถานที/่ สงิ่ แวดล ้อม/ชุมชน
-โรคทีร่ ังเกียจของสังคม/ชุมชนไม่
กล ้ามารักษา
-ญาติไม่รู ้แผนการรักษา
แนวทางแก้ไข
ผลล ัพธ์
-ทาบัตรนัด
-ทาทะเบียนผู ้ป่ วยยังไม่เริม
่ ยา
-startยาarv หลังรับยาTB 2 wks
ี่ วชาญก่อนเริม
-ปรึกษาแพทย์เชย
่ ยา
ฯ
มีบัตรนัดระหว่างแผนก
มีทะเบียนผู ้ป่ วยยังไม่รับยา
รับยาได ้เร็วขึน
้
แพทย์มค
ี วามมั่นใจมากขึน
้
-แกนนาตามเยียมบ ้าน
-รับยาก่อนไปมาเลย์
-อธิบายขัน
้ ตอน/ผลการไม่รับ
ยา/startยาภายใน2wks.
-ให ้ดูรป
ู ระยะเอดส ์
-พบเภษั ชกร/พยาบาล/แกนนา
ิ ใจให ้เร็วขึน
กระตุ ้นการตัดสน
้
ผู ้ป่ วยมาตามนัดร ้อยละ92
อัตราตายไม่เพิม
่ ไปกว่าเดิม
ยอมรับยาเร็วขึน
้
-ทาบัตรนัดข ้ามคลินก
ิ
-ประสานทางโทร์ศัพท์
-CPGใหม่ลดระยะเวลาลง
-ขอผล1 wks.เฉพาะรายใหม่
มีบัตรสง่ ต่อระหว่างแผนก
มีข ้อมูลของผู ้ป่ วย
มีCPGใหม่ลดระยะเวลาลง
ได ้ผลเลือดเร็วขึน
้ 1 อาทิตย์
ให ้ความรู ้ในชุมชน
Counsellingเรือ
่ งการบอกผลเลือด
มีโครงการVCCTในชุมชน
ผู ้ป่ วยมีความมั่นใจบอกผลเลือดกับ
ญาติ
Flow Chart แสดงขนตอนการด
ั้
าเนินงาน
ี แกนนา คลินก
1.ประชุมทีมงานดูแลผู ้ป่ วยเอดส ์ สหสาขาวิชาชพ
ิ
ให ้คาปรึกษาและคลินก
ิ วัณโรค
2.ปรับแนวทางการรับผู ้ป่ วยเอดสใ์ หม่ดงั นี้
ื้ HIV positive นัดเข ้า
2.1 แผนกให ้คาปรึกษาพบผู ้ติดเชอ
คลินก
ิ ARV ในวันจันทร์ และวันพฤหัส
2.2 ลงทะเบียน/สง่ ตรวจCD4 ภายในวันพุธหรือวันพฤหัส
2.3 ลดระยะเวลาการมาฟั งผลCD4 ภายใน1 อาทิตย์ในผู ้ป่ วย
รายใหม่
2.4 ทาCPG แนวทางการรับยาARV ใหม่
2.5 ผลิตบัตรนัดระหว่างแผนกเพือ
่ ป้ องกันการloss F/U และ
ได ้ติดตามอย่างต่อเนือ
่ ง
ื้ ทีย
2.6 ทาทะเบียนผู ้ติดเชอ
่ งั ไม่รับประทานยา
2.7 ติดตามผลการดาเนินงาน/หลังพัฒนาทุก 3 เดือน
แนวทางการรับผูป
้ เอชไอวีเพือ
่ รับยาARV(กอนพั
ฒนา)
้ ่ วยติดเชือ
่
ผูป
้ ่ วยมีผลHIV positive
หรือมีอาการ / CD4 ≤ 350 cell / mm3
CD4 ≤ 350 มีอาการของโรคติดเชือ
้ ฉวยโอกาส
Couselling arv
สมัครใจเขาโครงการแนะน
ายาตาน
้
้
ครัง้ แรก F/U 1 wks
มาตามนัด ครัง้ ที่ 1
•พีเ่ ลีย
้ ง / ยอมเปิ ดเผยแกครอบครั
ว
่
•มีทอ
ี่ ยูแน
่ ่ นอน
•เภสั ชกร Advice เรือ
่ งยา
•แนะนาทีมงานทัง้ หมด
•พบแพทยตรวจ
OI
์
•Lab LFT CBC AFB , VDRL , Hepatitis
profile
•Chest X – ray + pap smear F/U 1
wks
ไมสมั
่ ครใจ
ให้คาปรึกษา
รักษาตามอาการ
ติดตามนัดอีก
3 เดือน
มาตามนัดครัง้ ที่ 2
•ติดตามผล Lab
•พบแพทยตรวจ
OI
์
•ไมพบ
TB
่
•ให้ MTV Vit Bco
1x2 q 12 hrs.
•F/U 2 wks
Start ยาตามสูตร
•พบ TB
•รักษา TB 4 wks.
•F/U 4 wks. คลีนค
ิ arv
นัด Start ยาตาม
ดุลยพินจ
ิ ของแพทย ์
แนวทางการรับผู้ป่วยติด
เชือ
้ เอชไอวีเพือ
่ รับยา
ARV(หลังพัฒนา)
ผูป
้ ่ วยมีผลHIV
positive
หรือมีอาการ / CD4 ≤ 350 cell
/ mm3
CD4 ≤ 350 มีอาการของโรคติด
เชือ
้ ฉวยโอกาส
Couselling arv
สมัครใจเขาโครงการ
้
แนะนายาตาน
้
ครัง้ แรก เขาระบบทั
นที
้
มาตามนัด ครัง้ ที่ 1
•พีเ่ ลีย
้ ง / ยอมเปิ ดเผยแก่
ครอบครัว
•มีทอ
ี่ ยูแน
่ ่ นอน
•เภสั ชกร Advice เรือ
่ ง
ยา
•แนะนาทีมงานทัง้ หมด
•พบแพทยตรวจ
OI
์
•Lab LFT CBC AFB ,
VDRL , Hepatitis profile
•Chest X – ray + pap
smear F/U 1 wks
ไมสมั
่ ครใจ
ให้คาปรึกษา
รักษาตาม
อาการ
ติดตามนัดอีก
1 เดือน
มาตามนัดครัง้ ที่ 2
•ติดตามผล Lab
•พบแพทยตรวจ
์
OI
•ไมพบ
TB
่
•ให้ MTV Vit
Bco
1x2 q 12
hrs.
Start
•F/U
1 ยาตาม
wks
สูตร
•พบ TB
•รักษา TB 2
wks
•F/U 2 wks arv
นัด Start ยา
ตามสูตร
เครือ
่ งชวี้ ัด
1 .ลดระยะเวลาการเริม
่ ยาต ้านARV จากเดิม 5 ขัน
้ ตอน เหลือ 3 ขัน
้ ตอน
ลดระยะเวลาการ start ยา ARV จากเดิม 12 wks. เหลือ 6 wks.
ื้ เอชไอวีกอ
2.ลดอัตราตายในผู ้ติดเชอ
่ นเริม
่ ยาต ้านฯ
ื้ เอชไอวีหลังเริม
3. ลดอัตราตายในผู ้ติดเชอ
่ ยาต ้านฯภายใน 12 เดือน
แรก
ี ชวี ต
ื้ เอชไอวี/Tbรายใหม่ของการเสย
ี ชวี ต
4. ลดอัตราการเสย
ิ ผู ้ติดเชอ
ิ
ระยะเวลา ตุลาคม2556-เมษายน 2557
ผลลัพธที
้
์ เ่ กิดขึน
ผลทางตรง ( ขอมู
้ ลเป็ นตัวเลขเชิงประจักษ์ หรือ
กราฟแสดงผลลัพธประกอบ
)
์
ผลลัพธก
์ อน
่
ดาเนินการ
ผลลัพธที
์ ่
ปฏิบต
ั ไิ ด้
ปี 57ตค.-เมย
.57
ตัวชีว้ ด
ั
(KPI)
เป้าหมาย
(Target)
ระยะเวลาการเริม
่ ยาตานฯ
้
หลังรู้ผลเลือด
1.1 ไมมี
่ TB
1.2 มี TB
ภายใน3wks.
ภายใน6wks.
8wks.
12 wks.
ร้อยละ20
7.1
1.8
wks.(9.3/5)
5 wks.
0
ร้อยละ15
6.6(1/15)
0
ร้อยละ20
16(1:6)
0
อัตราตายในผู้ติดเชือ
้ เอช
ไอวีกอนเริ
ม
่ ยาตาน
่
้
อัตราตายในผู้ติดเชือ
้ เอช
ไอวีหลังเริม
่ ยาตานฯ
้
ภายใน 12 เดือนแรก
ผู้ติดเชือ
้ เอชไอวี/Tbราย
ปี 56
แสดงผลการลดขัน
้ ตอน
แนวทางการรับยาARVใหมดั
่ งนี้
ขัน
้ ตอนเริม
่ startยาตานในผู
้ ทีไมมี
้
้ติดเชือ
่ TBรวม
่
จานวน
อาทิตย ์
กอน
่
พัฒนา
หลัง
พัฒนา
ปี 57
1
2
รอฟัง
ผล
CD4
รอฟัง
ผล
CD4
พบ
แกนนา
พบแกน
นา
ทานยา
OI
ฝึ กการ
รับประท
3
4
ทาน ฝึ กการ
ยาOI รับประท
านยา
start
ยา
ARV
5
6
startยา
ARV
ขัน
้ ตอนเริม
่ startยาตานในผู
้ ทีมมีTBรวม
้
้ติดเชือ
่
จานว
น
1
อาทิต
ย์
กอน
รอ
่
พัฒน ฟัง
า
ผล
CD
4
หลัง รอ
พัฒน ฟัง
าปี 57 ผล
CD
4
2
ทา
น
ยา
OI
3
4
ทา
น
ยา
OI
ฝึ ก
การ
ทาน
ยา
star
t
ยา
TB
5
6
7
8
star
t
ยา
TB
star
t
ยา
AR
V
9
10
11
หมา
12
ย
เหตุ
sta
rt
ยา
AR
V
wk
sที่
12
star
tยา
AR
V
wks
ที1
่ 2
star
tยา
AR
V
wks
ที6
่
ผลทางออม
้
( ผลการเปลีย
่ นแปลงทีเ่ กิดขึน
้ เป็ นอยางไร
การเปลีย
่ นแปลงที่
่
เกิดขึน
้ ช่วยแกปั
้ ญหาไดดี
้ เพียงไร )
1.ผู้ติดเชือ
้ มาตามนัดไดเพิ
่ ขึน
้
้ ม
2.ผู้ติดเชือ
้ ทียงั ไมเริ
่ ยาไดรั
่ ขึน
้
่ ม
้ บการติดตามทุก 6 เดือนเพิม
3.มีการประสานงานระหวางคลิ
นิกTB/ARV เพิม
่ ขึน
้
่
13. บทเรียนทีไ่ ดรั
้ บ
1.การพัฒนางานตองท
าตลอดเวลาเพือ
่ ให้ไดประโยชน
สู
้
้
์ งสุดที่
ผู้ป่วยควรจะไดรั
้ บ
2.การเก็บขอมู
่ รอบคลุมทาให้งายต
อการพั
ฒนา
้ ลและการบันทึกทีค
่
่
3.การประสานงานระหวางแผนกที
ด
่ ย
ี อมส
่
่
่ งผลให้ผู้รับบริการไดรั
้ บ
การบริการทีด
่ ี
รักษากับหมอบานก
อนหรื
อหาแนวทางการรักษาทางเลือก
้
่
กอนมารั
บยาทาให้การรับยาตานฯช
่
้
้าลงได้
2.เป็ นโรคทีต
่ องปกปิ
ดทาให้ผู้ดูแลไมสามารถรู
้
่
้แผนการ
รักษาไดในกรณี
ทผ
ี่ ้ป
ู ่ วยปกปิ ดผลเลือดกับครอบครัว
้
หรือไมบอกคนใกล
ชิ
่
้ ด
3.ผู้ติดเชือ
้ บางคนมาดวยCD4ต
า่ มากๆ มีโรคเชือ
้ ฉวย
้
โอกาสหลายตัว เช่นTB PCP diarrhea ระยะเอดส์เต็ม
ขัน
้ ตองรั
กษาตามอาการ ให้แข็งแรงขึน
้ กอนเริ
ม
่ ยาตานฯ
้
่
้
เพราะจะทาให้เกิดอาการIRIS ทาให้เสี ยชีวต
ิ เร็วขึน
้
โอกาสพัฒนาตอเนื
่ ่ อง
( กิจกรรมการพัฒนาทีก
่ าหนดไวว
าเนินการตอไป
้ าจะด
่
่
ในอนาคต )
1.การเก็บขอมู
้ อยางเป็
นระบบ
้ ลผู้ติดเชือ
่
2. การณรงคมาเจาะเลื
อดหาเชือ
้ เอชไอวีในชุมชนกับทีม
์
แกนาเพือ
่ คนหาผู
้ กอนมี
อาการเอดส์
้
้ติดเชือ
่
ชือ
่ ผู้ติดตอ
่ นาง วรรธกานต ์ หะยีปะดอเฮง ตาแหน่ง
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
โรงพยาบาลระแงะ โทรศั์ พท ์ 0817661388
ภาคผนวก
บัตรส่งตอคลิ
นิกยาตาน
จาก
่
้
Counselling
HN ………………………. ชือ
่ - สกุล
.......................................................
ส่งเขาคลิ
นิกยาตาน
วันที่
้
้
................................................................
...
ส่งเจาะ CD4 วันที่
................................................................
..............
บัตรส่งตอคลิ
นิกยาตาน
ARV จาก
่
้
คลินิก TB
HN ………………………. ชือ
่ - สกุล
ผูส
.......................................................
้ ่ ง ...........................................
ตบ
าแหน
รั
ยา ่ งTB.........................................
วันที่
................................................................
.............
ส่งคลินิกยาตาน
วันที่
้
................................................................
.........
(ส่งคลินิกยาตาน
เมือ
่ รับยา TB ครบ 2
้
อาทิตย)์
บัตรส่งตอคลิ
นิก TB จาก
่
Counselling
HN ………………………. ชือ
่ - สกุล
.......................................................
ส่งรับยา TB วันที่
................................................................
.............
ส่งคลินิกยาตาน
วันที่
้
................................................................
.........
(ส่งคลินิกยาตาน
เมือ
่ รับยา TB ครบ 2
้
อาทิตย)์
บัตรสงต
อคลินิก TB จากคลินิกยาตาน
่
่
ฯ
้
HN ………………………. ชือ
่ - สกุล
ผูส
.......................................................
้ ่ ง ...........................................
.........................................
คัตดาแหน
กรอง่ ง พบว
าเป็
่ น TB วันที่
.............................................................
รับยาตาน
ครัง้ แรก วันที่
้
................................................................
.....
สูตรยา
................................................................
...............................
กิจกรรมในคลินิก
ภาพกิจกรรม งานปี ใหม่ 2556
กีฬาสัมพันธ์
กิจกรรมให้ความรูเ้ รือ่ งเอดส์ในโรงเรียนมัธยมตันหยงมัส
จัดนิทศั กำรวันVCCT day
คำคม
กำลังกำยที่จะหมดไป
สำมำรถที่จะสร้ำงได้
จำกกำลังใจ จำกใคร
บำงคน
ขอขอบคุณ
ค่ะ