ระบบส่งต่อโรงพยาบาลศูนย์สกลนคร

download report

Transcript ระบบส่งต่อโรงพยาบาลศูนย์สกลนคร

ระบบส่งต่อ รพศ.สกลนคร
13 ธันวาคม 2556
นางพูลสมัย อ่อนคาหล้า ผูป้ ระสานการรับส่งต่อ
เครือข่ายโรงพยาบาลศูนย์สกลนคร
ระบบการรับส่งตอทางด
วนฉุ
กเฉินกลุมโรค
่
่
่
ความเสี่ ยงสูง
จังหวัดสกลนครและเครือขาย
่
(Motorway Fast Track Transfer)
ผัง Mortorway Fast
track
Multiple injury / Head injury
Multiple injury / Head injury detail
1. ผู้ป่วยบาดเจ็บทีศ
่ ี รษะ
- Moderate to severe head injury
2. ผู้ป่วยบาดเจ็บหลายระบบ
- Fracture of pelvis , fracture of long bone
- Blunt abdominal injury
- Chest injury
- Maxillofacial injury
- Urinary tract injury
3. Indication in ER fast track for pass to OR
- Penetrating of blunt abdominal injury +shock
- Massive hemothorax + shock
- EDH or SDH + Brain herniation
- Cardiac temponade (Penetrating injury)
- Penetrating neck injury + active bleeding
- Severe maxillofacial injury + active bleeding
- Severe Fracture of pelvis + shock
- Penetrating wound of femoral or axillary + active
bleeding
STEMI
Stroke
Sepsis
Critical Newborn
High risk pregnancy
แนวทางการรับประสานรับผู้ป่วย Fast track
1. ประสานกันให้ ชัดเจนกับ รพ.ที่จะส่ งมาว่ าเป็ นผู้ป่วย Fast track
2. ผู้ป่วย Fast track 6 โรค ได้ แก่ 1. STEMI 2.Stroke
3.Trauma(HI , Multiple injury) 4.Newborn 5.
สูตทิ ่ มี ีภาวะแทรกซ้ อน 6.Sepsis ที่นอกเหนือจากนีใ้ ห้ แล้ วแต่
ดุลยพินิจของพยาบาลศูนย์ ประสานการส่ งต่ อและแพทย์ ผ้ ูส่ง
รวมถึงแพทย์ ผ้ ูรับผู้ป่วย
3. โรงพยาบาลต้ นทางส่ งเอกสารทาง Line เอกสารได้ แก่ ใบ refer
ลงเลขที่ใบ refer ให้ เรียบร้ อย หน้ าแรก OPD card และ
เอกสารอื่นๆ ที่จาเป็ นสาหรับแต่ ละโรค
แนวทางการรับประสานรับผู้ป่วย Fast track
4. ผู้ป่วย STEMI หรือ case cardio emergency ให้ โรงพยาบาล
ที่จะส่ งมาให้ consult แพทย์ เฉพาะทางโรคหัวใจ(พญ.เจนจิรา) ทาง
Line ก่ อนทุก case โดยส่ ง line หน้ าแรก OPD card + EKG +
Trop T + CXR และประวัตผิ ้ ูป่วย กรณีแพทย์ เฉพาะทางประสานส่ ง
ต่ อ รพศ.อื่น ให้ รพ.ต้ นทางแจ้ งกลับที่ศูนย์ refer หรือพยาบาลศูนย์
refer โทรสอบถาม รพ.ต้ นทางก่ อน เพื่อสรุ ปก่ อนลงเวรทุกครัง้
5. ผู้ป่วย HI ให้ รพ.ที่มีความสามารถในการทา CT scan ได้ แก่ รพ.
สว่ างแดนดิน รพ.ธาตุพนม รพ.นครพนม รพ.บึงกาฬ ทาให้
เรียบร้ อยแล้ วส่ งเข้ ามาทาง line เพื่อให้ แพทย์ เฉพาะทางดู film CT
แนวทางการรับประสานรับผู้ป่วย Fast track
6. พยาบาลศูนย์ ฯ ประสานแพทย์ ER พยาบาลหัวหน้ าเวร ER
พยาบาลคัดกรอง เวรเปล หอผู้ป่วย และแพทย์ Intern
เวรในหอผู้ป่วยเพื่อเตรี ยมรับผู้ป่วย
7. ทาบัตรตรวจ ER หรือทาประวัตนิ อน รพ. ในกรณี Pass
เข้ าหอผู้ป่วย เช่ น ผู้ป่วยเด็ก ผู้ป่วยเข้ าห้ องคลอด แล้ วแต่
แพทย์ ผ้ ูรับ case จะพิจารณา
Fast track สูติกรรม รพศ.สกลนคร
Case fast track เข้ า LR
1.อายุครรภ์ตั ้งแต่ 26 สัปดาห์ขึ ้นไป
2.คะเนน ้าหนักทารกในครรภ์ 600 กรัม ขึ ้นไปร่ วมกับ
3.มีการเจ็บครรภ์คลอดหรื อต้ องการให้ คลอดในวันนั ้น
(หรื อต้ องการยับยั ้ง Preterm labour)
Refer ในเวลา
1.Previous C/S in labour
2.CPD in labour
3.Breech presentation in labour
4.Transverse line in labour
5.Fetal distress in labour
6.Severe Pre-eclampsia
7.Prolapsed card
8.PROM
9.APH
10.Preterm labour
Refer นอกเวลา
เนืองจากมีปัญหาสูติกรรม
ที่ต้องการคลอดในครานั ้น
รวมทั ้งในราย Preterm
labour
ผู้คลอดที่ไปและฝากพิเศษที่
Walk in ด้ วยเจ็บครรภ์คลอด
หรื อน ้าเดิน
Case สูติ อื่นๆ
1.Case Refer มีภาวะ Shock
2.Case Refer on E .T. tube
3.มารดาตั ้งครรภ์ที่ยงั ไม่มีการเจ็บครรภ์หรื อไม่มีน ้าเดิน
OK Case โทรที่ศนู ย์ Refer สกลนคร
042-715450,042-716565 ถึง 6 ต่อ 1038
โทรเข้ า LR หรื อ เบอร์ Intern ที่อยู่เวร LR
Intern รายงาน Staff เวร
รั บ Refer
-ส่ง Line OPD card ใบ
Refer, NST,ใบ Observe ที่
Line Refer Ob-Gyn สกล
-ศูนย์สง่ ต่อทา Admit ให้ LR
ยังไม่ ให้ Refer
-Staff สัง่ Order
-Manage ที่ รพช.
-ถ้ ายังไม่ดีขึ ้นให้ ติดต่อ
อีกครัง้
สรุ ปแนวทางการรับ Case fast track สูติศาสตร์
ห้องคลอด โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร
Walk in
GA>26 wks./EFW>600g
Refer GA>26 wks./EFW>600g
รพช.โทรสายตรง
LR
................................
Interm เวรประเมินผู้ป่วย Case
พยาบาล LR ตาม Intem มารับ
โทรศัพท์
หรือเจ้ งเบอร์ โทรศัพท์ Intem
ให้ กลับบ้ าน
รายงานสูติแพทย์
Admit consult
สูติแพทย์
GYN
LR
หมายเหตุ: กรณี Case คลอดที่วิกฤตมาก ขอให้ ทาง
โรงพยาบาลชุมชน พิจารณาโทรศัพท์ติดต่อกับแพทย์ staff สูติฯ
โดยตรงเพื่อประโยชน์แก่ผ้ คู ลอด
Intem รับทราบข้ อมูล
ไม่ รับ Refer
ปรึกษาสูติแพทย์
ก่ อนทุกครัง้
รับ Refer + Consult
สูติแพทย์
แนวทางการ refer Critical Newborn
และ case tube เด็ก
Case on ET.tube เด็ก, Impending tube หรื อคิดว่ า refer มามีโอกาส
ได้ ใส่ tube เช่ น เด็กไม่ หอบมากแต่ On O2 แล้ ว O2 sat ต่ากว่ า 95 %
หรื อมีการหายใจ retraction , sub-costal retraction ศูนย์ ส่งต่ อ
check เครื่ องช่ วยหายใจก่ อนที่จะทาการประชุม 3 สาย
– เฉพาะเวรเช้ าวันราชการ 08.00 – 16.00 น. ทุก case ให้ ประชุม 3 สายกับ
staff เด็ก เจ้ าของ ward ที่จะรั บผู้ป่วย
– เวรนอกวันและนอกเวลาราชการรวมถึงวันหยุดนักขัตฤกษ์ ทุก case ให้
ประชุม 3 สายกับ staff เด็ก ที่อยู่เวร 2nd call ในวันนัน้ ๆ ในช่ วงเวลา
08.00 – 24.00 น.
***ส่ วนหลังเที่ยงคืนให้ ประชุม 3 สายกับ Intern เวรเด็กในวันนัน้ ๆ และให้
Intern เวรเด็ก เป็ นคนโทรรายงาน staff เวรเด็กเอง***
แนวทางการปฏิบัตเิ มื่อ รพศ.สกลนคร ไม่ สามารถรั บผู้ป่วยได้
• พยาบาลศูนย์ ฯ แจ้ งรพ.ต้ นทางว่ าไม่ สามารถรับได้ พร้ อม
ประสานรพ.ในเขตบริการที่ 8 ก่ อน ได้ แก่ อุดรธานี บึง
กาฬ นครพนม หนองคาย หนองบัวลาภู เลย
• ถ้ า รพ.ในเขต 8 ไม่ สามารถรับได้ ให้ ประสานไปที่ศูนย์ ส่งต่ อ
อุดรธานีเพื่อให้ ศูนย์ ส่งต่ ออุดรธานีประสานออกนอกเขตให้
• เมื่อพยาบาลศูนย์ ฯสกลนครสามารถประสาน รพ.ปลายทางที่
จะรับผู้ป่วยได้ แล้ ว ให้ แจ้ ง รพ.ต้ นทางเพื่อให้ แพทย์ รพ.ต้ น
ทางประสานรายละเอียดผู้ป่วยกับ แพทย์ รพ.ที่จะรับอีกครัง้
แพทย์ผเ้ ู ชี่ยวชาญแต่ละสาขา
รพศ.สกลนคร
แพทย์ผเ้ ู ชี่ยวชาญสาขา สูตินรีเวชกรรม
วันออกตรวจ OPD
ตามตารางแต่ละเดือน
พฤหัส (เต็มวัน)
ตามตารางแต่ละเดือน
ตามตารางแต่ละเดือน
อังคาร(เต็มวัน)
ตามตารางแต่ละเดือน
ตามตารางแต่ละเดือน
พุธ (เต็มวัน)
แพทย์ผเ้ ู ชี่ยวชาญสาขา ศัลยกรรมทัว่ ปป
วันออกตรวจ OPD
อังคาร(เต็มวัน)
จันทร์ (เต็มวัน)
พุธ (เต็มวัน)
พฤหัส (เต็มวัน)
แพทย์ผเ้ ู ชี่ยวชาญสาขา
ศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ
วันออกตรวจ OPD
จันทร์ (เต็มวัน)
อังคาร(เต็มวัน)
แพทย์ผเ้ ู ชี่ยวชาญสาขา ศัลยกรรมระบบประสาท
วันออกตรวจ OPD
พฤหัส(เช้า)
จันทร์ (เต็มวัน)
พฤหัส (บ่าย)
แพทย์ผเ้ ู ชี่ยวชาญสาขาศัลยกรรมตกแต่ง
+ Maxillofacial
วันออกตรวจ OPD
ศ ุกร์ (เต็มวัน)
พุธ (เต็มวัน)
แพทย์ผเ้ ู ชี่ยวชาญสาขา ห ู คอ จมูก
วันออกตรวจ OPD
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
หมายเหต ุ จนั ทร์และศ ุกร์สลับกันออกตรวจ
แพทย์ผเ้ ู ชี่ยวชาญสาขา ศัลยกรรมกระด ูกและข้อ
วันออกตรวจ OPD
อังคาร
พุธ
จันทร์
ศ ุกร์
ศ ุกร์ (Rehab)
พฤหัสบดี
อังคาร
แพทย์ผเ้ ู ชี่ยวชาญสาขา ก ุมารเวชกรรม
วันออกตรวจ OPD
พุธ
พฤหัสบดี
จันทร์
ศ ุกร์
อังคาร
พฤหัส(Cardio เด็ก)
คลินิกกระตน้ ุ พัฒนาการเด็ก ท ุกวันศ ุกร์
แพทย์ผเ้ ู ชี่ยวชาญสาขา จักษ ุวิทยา
วันออกตรวจ OPD
อังคาร
พฤหัสบดี, ศ ุกร์
จันทร์, พุธ
แพทย์ผเ้ ู ชี่ยวชาญสาขา อาย ุรกรรมทัว่ ปป
ตารางออก OPD อาย ุรกรรมทัว่ ปป
วัน
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศ ุกร์
9 – 12 น.
13 – 16 น.
นพ.อภิวฒ
ั น์ พญ.พิมพ์เพ็ญ
นพ.บ ุญมี
นพ.ประกิจ
พญ.นริศรา
นพ.ศิรย ุสม์
พญ.นงน ุช
พญ.ดวงใจ
นพ.ศิรย ุสม์ นพ.ชาญชัย
ตารางออก OPD
อาย ุรกรรมโรคสมองและระบบประสาท
นพ.กิตติพศ ทัศนบรรยง
วัน
เวลา
สถานที่
จันทร์ 8 – 12 น. คลินิกโรคสมองและระบบประสาท
พุธ 8 – 12 น. คลินิกโรคสมองและระบบประสาท
พฤหัสบดี 8 – 12 น. ห้องตรวจอาย ุรกรรม
ตารางออก OPD อาย ุรกรรมโรคหัวใจ
พญ.เจนจิรา สวัสดิมานนท์
วัน
เวลา
จันทร์
จันทร์
สถานที่
13 – 16 น. ห้องตรวจอาย ุรกรรม
9 – 12 น. ตรวจ Echo ที่หอ้ ง Echo
อังคาร-ศ ุกร์ 9 – 16 น. ตรวจ Echo ที่หอ้ ง Echo
ส่ง Echo กร ุณาติดต่อนัดก่อน
ตารางออก OPD อาย ุรกรรมโรคเลือด
พญ.จินดารัตน์ ปชยโพธิ์คา
วัน
เวลา
สถานที่
จันทร์
อังคาร
9.30 – 12.00 น.
คลินิกโรคเลือด
คลินิกโรคเลือด
คลินิกโรคเลือด
9.30 – 12.00 น.
พฤหัสบดี 9.30 – 12.00 น.
จันทร์, พุธ เจาะปขกระด ูก ให้มาถึง รพศ.สกลนคร
ก่อน 8.00 น. เพื่อรับคิว
ตารางออก OPD GI Med คลินิกทางเดินอาหารและตับ
พญ.วิลาสินี ธนากรจักร
วัน
จันทร์
8 – 12 น.
อาย ุรกรรมทัว่ ปป
พุธ
ระบบทางเดินอาหาร
(GI clinic)
พฤหัสบดี
ระบบตับ
(Liver clinic)
13 – 16 น.
ส่องกล้องตรวจ
(สายศัลยกรรม)
ส่องกล้องตรวจ
(สายศัลยกรรม)
ส่องกล้องตรวจ
(สายศัลยกรรม)
ตารางออกตรวจแพทย์ เฉพาะทางผู้ป่วยโรคไต
วัน
นพ.วิเศรษศิลป พันธ์ นาคา
พญ.อันธิกา จันลือชัย
13 -16 น. สัปดาห์ ท่ ี 3 และ4 ของ
CAPD ตึกร่ มโพธิ์ชัน้ 1
อังคาร (ห้ องล้ างไตทางหน้ าท้ อง) 9 -12 น. เดือน ออกตรวจ OPD อายุรกรรม
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
CKD คลินิก
CKD คลินิก
ห้ องตรวจคลินิกพิเศษ 9 – 12 น. ห้ องตรวจคลินิกพิเศษ 9 – 12 น.
_
13 – 16 น. ออกตรวจ
OPD อายุรกรรม
CAPD ตึกร่ มโพธิ์ชัน้ 1
(ห้ องล้ างไตทางหน้ าท้ อง) 9 -12 น.
_
ตารางออก OPD คลินิกโรคผิวหนัง
พญ.ส ุภาภรณ์ จิรวัฒนาสมก ุล
วัน
เวลา
สถานที่
อังคาร
9.00 – 15.30 น.
คลินิกโรคผิวหนัง
ตารางรับ consult จิตแพทย์ รพศ.สกลนคร
สถิตกิ ารรับส่ งต่ อผู้ป่วย ปี งบประมาณ 2556
ที่
รายการ
จานวน(ราย)
1
Refer in ทัง้ หมด
38,019
2
Refer in โทรประสานศูนย์ refer
13,700
3
Refer out ทัง้ หมด
3,414
4
Refer out ใช้ รถพยาบาล
494
5
Refer กลับ รพช.ทัง้ หมด
1662
6
ฝากกลับผ่ านศูนย์ Refer
579
7
ไม่ ได้ กลับพร้ อมรถ Refer
261
จำนวนผู้ป่วย refer in ทีเ่ ป็ นผู้ป่วยใน
รพศ.สกลนคร มีค่ำ Adjrw < 0.5
ประจำปี งบประมำณ 2556
(1 ต.ค.55 - 30 ก.ย. 56)
ปั ญหาที่พบในการฝากกลับผู้ป่วย
ไม่ มีรถ รพ.ที่ต้องการเข้ ามาส่ งผู้ป่วย
ไม่ รับกลับเนื่องจากต้ องรีบกลับไปอยู่เวร
ไม่ มีพยาบาลมากับรถ refer
บอกว่ าต้ องไปทาธุระและซือ้ ของให้ รพ. ไม่ มีท่ ใี ห้ ผ้ ูป่วย
เกี่ยงกันรับผู้ป่วยกลับเมื่อมี refer มามากกว่ า 1 คัน
พขร. และเจ้ าหน้ าที่บางโรงพยาบาลแสดงกิริยาไม่ พอใจ
เวลาขอฝากผู้ป่วยที่อยู่โรงพยาบาลรายทางกลับด้ วย
7. บางโรงพยาบาลไม่ รับผู้ป่วยกลับหลัง 16.00 น.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
แนวทางการแก้ ไขปั ญหา
จัดทาสมุดลงเวลารถ refer สาหรั บทุก รพ.ที่รับ refer ผู้ป่วย
รถ Refer ลงเวลามาถึง ในสมุดลงเวลา
ตรวจสอบรายชื่อ ผู้ป่วยที่ต้องการฝากกลับ ที่กระดานในศูนย์ Refer
ติดต่ อ จนท.ศูนย์ Refer เพื่อรั บผู้ป่วยกลับ
Case ฝากกลับที่จาเป็ นต้ องมีพยาบาลดูแลให้ รถคัดที่รับกลับมีพยาบาลมา
ด้ วย
6. ในกรณี Case ที่ย่ ุงยากซับซ้ อนให้ มีการ OK Case กันระหว่ าง พยาบาล
Ward และพยาบาลที่มารั บผู้ป่วย แนะนาวิธีการดูแลผู้ป่วยในบางรายเช่ น
การ On skin traction, Skeletal traction และอื่นๆ
7. ลงเวลากลับในสมุดลงเวลา เขียนชื่อผู้ลงเวลาด้ วยตัวบรรจง, ชื่อโรงพยาบาล
ของผู้ลงเวลา
8. หลัง 21.30 น. ไม่ ต้องรั บกลับผู้ป่วย ยกเว้ นโรงพยาบาลไหนที่ยนิ ดีรับกลับหลัง
เวลา 21.30 น. ก็ให้ ฝากผู้ป่วยกลับได้
1.
2.
3.
4.
5.
ขอเอกสารด้วยค่ะ
1.OPD card
2.ใบ refer
ลงเลขที่ refer ด้วยค่ะ
ขอเอกสารด้วยค่ะ
1.OPD card
2.ใบ refer ลงเลขที่ refer
3.Film/Lab
4.EKG
การปรึกษา cardio
1.พิมพ์ประวัติอาการยาวๆ
2.OPD card + Vital sign
3.EKG ใหม่-เก่า + CXR
4.TropT, BUN, Cr, E’lyte