ประมวลภาพกิจกรรมการเยี่ยมบ้านนักเรียน

download report

Transcript ประมวลภาพกิจกรรมการเยี่ยมบ้านนักเรียน

ประมวลภาพกิจกรรมการเยีย่ มบ้านนักเรี ยน
นายจักรกฤษณ์ เทียงเดช
นายจักรกฤษณ์ เทียงเดช
ประมวลภาพกิจกรรมการเยีย่ มบ้านนักเรี ยน
น.ส.ศุภานิช ทองพูล
น.ส.รัตนาภรณ์ ร่ มไธสง
ประมวลภาพกิจกรรมการเยีย่ มบ้านนักเรี ยน
นายภัควัฒน์ ทองสุข
นายพิพฒ
ั น์ ปะสาวะถา
ประมวลภาพกิจกรรมการเยีย่ มบ้านนักเรี ยน
น.ส.อนุชิดา ปิ นะกัง
น.ส.อนุชิดา ปิ นะกัง
ประมวลภาพกิจกรรมการเยีย่ มบ้านนักเรี ยน
น.ส.เจนจิรา หลอดทอง
นายณัฐวัตร เที่ยงโยธา
ประมวลภาพกิจกรรมการเยีย่ มบ้านนักเรี ยน
น.ส.นัตยา เวียงสิมา
นายฤทธิเดช สุนทรเลิศธนากุล
ประมวลภาพกิจกรรมการเยีย่ มบ้านนักเรี ยน
น.ส.มลทิยา ปิ ดตาทะโน
นายจักรกฤษณ์ เทียงเดช
ประมวลภาพกิจกรรมการเยีย่ มบ้านนักเรี ยน
น.ส.วราลักษณ์ ทบภักดิ์
นายเกียรติศักดิ์ ปั กษี
ประมวลภาพกิจกรรมการเยีย่ มบ้านนักเรี ยน
นายปริธาน วาปี นัง
น.ส.เบญจพร วาปี นัง
ประมวลภาพกิจกรรมการเยีย่ มบ้านนักเรี ยน
นายฤทธิเดช สุนทรเลิศธนากุล
น.ส.เบญจพร มะลาศรี
ประมวลภาพกิจกรรมการเยีย่ มบ้านนักเรี ยน
นายตรัยรัตน์ บุญปั ก
นายอัสฎา ทุงจันทร์
ประมวลภาพกิจกรรมการเยีย่ มบ้านนักเรี ยน
น.ส.ระพีพร เทวะรัตน์
นายธีระยุทธ ทีหวั ช้ าง
ประมวลภาพกิจกรรมการเยีย่ มบ้านนักเรี ยน
น.ส.มลตการณ์ เทียบข่ วง
น.ส.กัญญารัตน์ บูรภักดิ์
ประมวลภาพกิจกรรมการเยีย่ มบ้านนักเรี ยน
น.ส.มธุรส แสนแก้ ว
น.ส.มธุรส แสนแก้ ว
ประมวลภาพกิจกรรมการเยีย่ มบ้านนักเรี ยน
น.ส.ศิรินดา กางโสภา
น.ส.ศิรินดา กางโสภา
ประมวลภาพกิจกรรมการเยีย่ มบ้านนักเรี ยน
น.ส.ปิ ริฉัตร ศรีสุระ
น.ส.สิริธร วาปี โส