รวม - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร

download report

Transcript รวม - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร

กองทุนบริการผูติ
้ เอชไอวี
้ ดเชือ
และผู้ป่วยเอดส์
ปี งบประมาณ 2558
วันที1
่ 3 ม.ค. 2558
ห้องฝนหลวง3 โรงแรมนภาลัย
เภสั ชกรรัฐพงศ์
ขันเดช (แจ
สปสช.เขต 8 อุดรธานี
โทรศัพท ์ 090-197-5220
042-325-681 ตอ
่ 5607, Fax
674
E-mail : [email protected]
การบริหารงบบริการผูติ
้ HIV /
้ ดเชือ
เอดส์
ปี 2558
งบบริการสุขภาพ ปี 2558
สาหรับดูแลผู้ติดเชือ
้ เอชไอวี และ
ผู้ป่วยเอดส์
้ เอชไอวี/
งบบริการสุขภาพผูติ
้ ดเชือ
ผู้ป่วยเอดส์
2,811.9 ลบ.
หมวดชดเชยบริการ
2,769.4 ลบ.
งบสนับสนุ นระบบบริการ
42.5 ลบ.
เป้าหมาย 202,800 ราย = สูตรพืน
้ ฐาน 180,492 ราย
+ สูตรดือ
้ ยา 22,308 ราย
งบบริการสุขภาพ
สาหรับดูแลผู้ติดเชือ
้ HIV/ผู้ป่วยเอดส์ ปี
2557 vs 2558
รายการ
ปี งบ 2557
ปี งบ 2558
คิดเป็ น
ร้ อยละ
งบค่าบริการรักษา
2,874,497,000 2,769,401,000 -3.66
งบสนับสนุนระบบบริการ
72,500,000
42,500,000 -41.38
รวม
2,946,997,000 2,811,901,000 -4.58
การจัดสรรงบประมาณ แก่
สปสช. เขต
• งบ Block Grant
• งบพัฒนาคุณภาพบริการ สปสช. เขต
–จานวนหน่วยบริการขึน
้ ทะเบียน และ
จายยา
ARV ปี 57 (45%)
่
–จานวนผูติ
้ เอชไอวีผป
่ งั มี
้ ดเชือ
ู้ ่ วยเอดส์ทีย
ชีวต
ิ อยู่ ปี 2557 (45%)
–Fix Cost (10%)
• งบสนับสนุ นการดาเนินงานของอาสาสมัคร
ผูติ
้ ในศูนยองค
รวม
้ ดเชือ
์
์
งบประมาณ สาหรับ สปสช. เขต
สปสช.เขต
เขต 1 เชียงใหม่
เขต 2 พิษณุโลก
เขต 3 นครสวรรค์
เขต 4 สระบุรี
เขต 5 ราชบุรี
เขต 6 ระยอง
เขต 7 ขอนแก่น
เขต 8 อุดรธานี
เขต 9 นครราชสีมา
เขต 10 อุบลราชธานี
เขต 11 สุราษฎร์ ธานี
เขต 12 สงขลา
เขต 13 กรุงเทพ ฯ
รวม
Block Grant
231,092
98,739
105,042
172,269
151,261
165,966
140,756
172,269
172,269
144,958
174,370
163,866
107,143
2,000,000
งบพัฒนาคุณภาพบริการ
2,477,457
991,127
966,418
1,660,369
1,602,807
1,961,414
1,379,361
1,541,831
1,586,781
1,247,722
1,617,876
1,451,489
1,515,348
20,000,000
ศูนย์ องค์ รวม
4,071,000
1,501,000
731,500
912,000
1,373,500
1,807,000
3,850,000
2,895,000
3,755,500
4,748,500
1,185,000
1,185,000
28,000,000
ตัวชีว้ ด
ั ผลดาเนินงานพัฒนาคุณภาพ
บริการ
• รอยละของผู
เริ
่ รับยาตานฯ
รายใหมที
่ ี
้
้ ม
้
่ ม
ระดับภูมค
ิ มกั
ุ้ นขณะเริม
่ รับยาอยูในระดั
บ
่
ตา่ มาก (CD4 < 100 cell/mm3) :
ลดลงรอยละ
5 จากขอมู
้
้ ล Baseline แต่
ละเขต/จังหวัดปี 2558
• รอยละของผู
ที
่ ี VL < 50 copie/ml ที่
้
้ ม
12 เดือนหลังเริม
่ ยาตานไวรั
ส โดยกาหนด
้
เป้าหมายปี 2558 คิดเป็ นรอยละ
78.8
้
การดูแลรักษาผูติ
้ เอชไอวีและผูป
้ ดเชือ
้ ่ วย
เอดส์
ภายใตกองทุ
นหลักประกันสุขภาพ
้
แหงชาติ
่
ชุดสิ ทธิประโยชน์
• การบริการให้คาปรึกษาและตรวจวินิจฉัย
การติดเชือ
้ เอชไอวี
• การดูแลรักษาผูติ
้ เอชไอวี และผูป
้ ดเชือ
้ ่ วย
เอดส์
• การป้องกันการติดเชือ
้ เอชไอวีในทารก
แรกเกิด
• การป้องกันการติดเชือ
้ เอชไอวีหลังสั มผัส
การบริการให้คาปรึกษาและตรวจวินิจฉัย
การติดเชือ
้ เอชไอวี
• ผู้มีสิทธิขอรับบริการ
– สั ญชาติไทย และ มีเลขประจาตัวประชาชน
13 หลัก (ทุกคน)
– ยกเวน
าตั
้ HIV+ , คัดกรองกอนผ
่
่ ด , สมัคร
งาน/ศึ กษา , บวช , หญิงตัง้ ครรภ ์ , ทา
ประกันชีวต
ิ , ประกอบการทาธุรกรรมตางๆ
่
• สิ ทธิประโยชน์
– บริการปรึกษา และให้ความรูเกี
่ วกับเอชไอวี
้ ย
– บริการตรวจ anti-HIV antibody testing ไม่
เกิน 2 ครัง้ /ปี (PCR สาหรับทารก 2 สั ปดาห ์
– 6 เดือน)
– ถุงยางอนามัย
การดูแลรักษาผู้ติดเชือ
้ เอชไอวี และ
ผู้ป่วยเอดส์
• ผู้มีสิทธิขอรับบริการ
– ผูมี
้ สิทธิหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
่
– ผูป
่ งทะเบียนในโครงการ NAPHA
้ ่ วยเกาที
่ ล
กอนวั
นที่ 1 ตุลาคม 2548
่
CD4 < 500
– มีขอบ
งชี
ท
้
างการแพทย
้ ่
์
• สิ ทธิประโยชน์
Any CD4
Drug Resistance
– ดูแลรักษาดวยยาต
านไวรั
ส / ยาลดไขมันใน
้
้
VL >1,000 copies/ml
เลือด
Adherence > 6 เดือน
– ตรวจทางห้องปฏิบต
ั ก
ิ าร เพือ
่ ติดตามการ
รักษา
การป้องกันการติดเชือ
้ เอชไอวีในทารก
แรกเกิด
• ผู้มีสิทธิขอรับบริการ
– หญิงตัง้ ครรภที
่ ด
ิ เชือ
้ เอชไอวีทม
ี่ ส
ี ิ ทธิ
์ ต
หลักประกันสุขภาพแหงชาติ
และสิ ทธิ
่
ประกันสั งคม
– ทารกทีเ่ กิดจากมารดาทีต
่ ด
ิ เชือ
้ เอชไอวี ทุก
สิ ทธิ
• สิ ทธิประโยชน์
– บริการยาตานไวรั
สเพือ
่ การป้องกันการ
้
ถายทอดเชื
อ
้ จากมารดาสู่ทารก
่
(ทัง้ มารดา และทารก)
การป้องกันการติดเชือ
้ เอชไอวีหลัง
สั มผัส
• ผู้มีสิทธิขอรับบริการ
– กรณีบุคลากรทางการแพทยสั์ มผัสเชือ
้ เอชไอ
วีจากการทางาน
• ผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
หรือสิ ทธิ
่
วาง
่
– กรณีผถู
ู้ กลวงละเมิ
ดทางเพศ
่
• ครอบคลุมทุกสิ ทธิ
• สิ ทธิประโยชน์
– บริการยาตานไวรั
สเพือ
่ การป้องกันการติด
้
เชือ
้ เอชไอวีหลังสั มผัส
การชดเชยคาบริ
การรักษา
่
•
•
•
•
ยาตานไวรั
ส / ยาลดไขมันในเลือด
้
คาตรวจทางห
ั ก
ิ าร
่
้องปฏิบต
คาบริ
การให้คาปรึกษา (VCT)
่
คาบริ
การติดตามดูแลรักษาผู้ติดเชือ
้ เอชไอ
่
วี และผู้ป่วยเอดส์
รอบการตัดขอมู
่ การ
้ ลประมวลผลเพือ
ชดเชย
คาตรวจทางห
ั ก
ิ าร และ
่
้องปฏิบต
คไตรมาส
าบริ
การ ช่ วงการประมวลผล
วันที่ตัดข้ อมูล
่
1
2
3
4
1 ต.ค. – 31 ธ.ค.
1 ม.ค. – 31 มี.ค.
รวบรวมข้ อมูลตกค้ างจากไตรมาสแรก
1 เม.ย. – 30 มิ.ย.
รวบรวมข้ อมูลตกค้ างจากไตรมาสแรกและ
สอง
1 ก.ค. – 30 ก.ย.
รวบรวมข้ อมูลตกค้ างในทุกไตรมาส
1 ม.ค.
1 เม.ย.
1 ก.ค.
10 ต.ค.
การชดเชยยาตานไวรั
ส/ยาลดไขมัน
้
• หน่วยบริการเบิกยาตานไวรั
ส/ยาลดไขมัน ผานระบบ
้
่
VMI
• สูตรยาตานไวรั
ส แบงเป็
้
่ น 3 กลุม
่
– สูตรยาตานไวรั
สทีส
่ ามารถปรับเปลีย
่ นไดโดยผู
้
้
้ทาการ
รักษา
– สูตรยาตานไวรั
สทีต
่ องอนุ
มต
ั ิ โดย AIDS Expert ไดแก
้
้
้ ่
สูตรทีป
่ ระกอบดวย
LPV/r และ ATV
้
rd Line ARV
– สูตรยาตานไวรั
ส
ที
ต
่
องอนุ
ม
ต
ั
ิ
โดย
3
้
้
Expert ไดแก
่ ระกอบดวย
้ ่ สูตรทีป
้ DRV
• การเบิกยาตานไวรั
สผานระบบ
VMI แบงเป็
้
่
่ น 2 กลุม
่
– สามารถปรับปริมาณการเบิกได้
การขออนุ มต
ั ป
ิ รับเปลีย
่ นสูตรยา
• สูตรยาตานไวรั
สทีป
่ ระกอบดวย
LPV/r หรือ
้
้
ATV
– หน่วยบริการทีส
่ ามารถให้บริการได้ : ตัง้ แต่
รพช. ขึน
้ ไป
– แพทยผู
่ ฏิบต
ั ห
ิ น้าทีใ่ น
์ ้ให้การรักษา : แพทยที
์ ป
หน่วยบริการ
– แพทยผู
ั ิ : AIDS Expert
์ ้ทาการอนุ มต
• สูตรยาตานไวรั
สทีป
่ ระกอบดวย
DRV
้
้
– หน่วยบริการทีส
่ ามารถให้บริการได้ : 3rd Line
ARV Center
– แพทยผู
่ ฏิบต
ั ห
ิ น้าทีใ่ น
์ ้ให้การรักษา : แพทยที
์ ป
การขออนุ มต
ั ป
ิ รับเปลีย
่ นสูตรยา
แพทย์ผทู้ ำกำรรักษำไม่สำมำรถอนุมตั ิ
สูตรยำที่มี DRV ในผูป้ ่ วยของตนได้
รายการยาตานไวรั
ส
้
กลุม
่
NNRTIs
รายการ
3TC tablet
3TC syrup
AZT capsule
AZT syrup
d4T capsule
d4T syrup
ddI tablet
ความแรง
150 mg, 300
mg,
10 mg/ml
100 mg, 300
mg,
10 mg/ml
15 mg, 20 mg,
30 mg
5 mg/ml
25 mg, 125 mg,
200 mg
รายการยาตานไวรั
ส
้
กลุม
่
NNRTIs
NRTIs
รายการ
AZT + 3TC
(Zilarvir)
d4T + 3TC
(Lastavir)
NVP tablet
NVP
suspension
EFV
tablet/capsule
ความแรง
300 mg + 150
mg
30 mg + 150
mg
200 mg
10 mg/ml
50 mg, 200 mg,
600 mg
NNRTIs + NRTI d4T + 3TC + NVP 30 mg + 150 mg +
รายการยาตานไวรั
ส
้
กลุม
่
PIs
รายการ
ATV capsule
ความแรง
RTV capsule
200 mg, 300
mg
100 mg
LPV/r tablet
LPV/r solution
200/50 mg
80/20 mg
DRV tablet
300 mg
รายการยาลดไขมันในเลือด
กลุม
่
Statin
Fibril
รายการ
ความแรง
Simvastatin
10 mg
Atorvastatin
40 mg
Gemfibrozil
600 mg
Fenofibrate
100 mg
เกณฑ์การสง่ ตรวจทางห ้องปฏิบต
ั ก
ิ ารปี 58
การปรับระบบชดเชย Viral Load ปี 58
ระบบเดิมปี 56
จ่ ายเป็ น ของ + เงิน
ระบบใหม่ เริ่มตัง้ แต่ ปี 57
จ่ ายเป็ นเงินเหมือนตัวอื่นๆ
ชดเชยเป็ นน ้ายา
+ 250 บาทต่อรายงานผล
ชดเชย 1,350 บาท
ต่อรายงานผล
Report
จาก lab
สปสช จัดซื ้อรวมน ้ายา VL
Central procurement
Report
จาก lab
ราคาต้ นทุนน ้ายา VL
- 910 /test
- 990 /test
สปสช ต่อรองราคา
หน่วยบริการจัดซื ้อเอง
(Central negotiation)
งบประมาณสนับสนุ นงานดานเอช
้
ไอวี/เอดส์ ระดับเขต
ปี งบประมาณ พ.ศ.2558
งบประมาณ สาหรับ สปสช. เขต
สปสช.เขต
เขต 1 เชียงใหม่
เขต 2 พิษณุโลก
เขต 3 นครสวรรค์
เขต 4 สระบุรี
เขต 5 ราชบุรี
เขต 6 ระยอง
เขต 7 ขอนแก่น
เขต 8 อุดรธานี
เขต 9 นครราชสีมา
เขต 10 อุบลราชธานี
เขต 11 สุราษฎร์ ธานี
เขต 12 สงขลา
เขต 13 กรุงเทพ ฯ
รวม
Block Grant
231,092
98,739
105,042
172,269
151,261
165,966
140,756
172,269
172,269
144,958
174,370
163,866
107,143
2,000,000
งบพัฒนาคุณภาพบริการ
2,477,457
991,127
966,418
1,660,369
1,602,807
1,961,414
1,379,361
1,541,831
1,586,781
1,247,722
1,617,876
1,451,489
1,515,348
20,000,000
ศูนย์ องค์ รวม
4,071,000
1,501,000
731,500
912,000
1,373,500
1,807,000
3,850,000
2,895,000
3,755,500
4,748,500
1,185,000
1,185,000
28,000,000
1.Block Grant
1.ดานการก
ากับติดตามประเมินผล และการ
้
พัฒนาคุณภาพดานเอดส
เช่น
้
์ และวัณโรค
การจัดประชุม RAC ในพืน
้ ทีอ
่ ยางน
่
้ อยปี ละ 2
ครัง้ รวมทัง้ สนับสนุ นกิจกรรมการพัฒนา
คุณภาพในระดับ
2.ดานการพั
ฒนาศักยภาพบุคลากรสหสาขา
้
วิชาชีพดานเอดส
้
์ และวัณโรค เช่น การจัด
อบรมแพทย ์ เภสั ชกรจบใหมในพื
น
้ ที่ การ
่
สนับสนุ นการเขาร
มวิชาการของ
้ วมประชุ
่
AIDS Expert, RAC/BAC, HIV coordinator
เป็ นตน
การติดตามกากับผลการดาเนินงาน
การติดตามกากับผลการดาเนินงาน
ใช้ตัวชีว้ ด
ั หลักเดียวกับการดาเนินงานพัฒนา
คุณภาพบริการ
่ รี ะดับ
สรายใหมที
1.ร้อยละของผูรั
่ ม
้
้ บยาตานไวรั
ภูมค
ิ ุ้มกันขณะเริม
่ รับยาอยูในระดั
บตา่ มาก
่
(CD4 < 100 cells/mm3 ) ลดลงรอยละ
5
้
จากข้อมูล baseline แตละเขต/จั
งหวัดในปี
่
2558
2.ร้อยละผลสาเร็จของผูที
่ ี Viral load < 50
้ ม
copies/ml ที่ 12 เดือนหลังเริม
่ ยาตานไวรั
ส
้
โดยกาหนดเป้าหมายในปี 2558 คิดเป็ นรอย
้
2.การพัฒนาคุณภาพบริการการดูแล
รักษา
ผู้ติดเชือ
้ เอชไอวี และผูป
้ ่ วยเอดส์
(QI)
หลักการและเหตุผล
• สปสช ให้ความสาคัญกับการบริหารจัดการ
ระบบพัฒนาคุณภาพบริการ การดูแลรักษาผู้
ติดเชือ
้ เอชไอวี เอดส์
• ตัง้ แตปี่ 2557 สปสช.ไดเริ
่ มีระบบติดตาม
้ ม
ประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ
ดูแลรักษาในพืน
้ ทีอ
่ ยางเข
มข
่
้ น
้ (ติดตาม
กากับการบริหารจัดการงบประมาณดานต
างๆ)
้
่
ควบคูกั
่ บการพัฒนาคุณภาพบริการดูแลรักษา
ในพืน
้ ที่ โดยใช้ขอมู
้ ล
้ ลจากระบบฐานขอมู
NAP และขอมู
่ ๆ
้ ลอืน
• กาหนดแนวทางพัฒนาคุณภาพระบบบริการ
ทิศทางการบริหารจ ัดการ
เรือ
่ งงบ Quality Improvement
• บทบาทของคณะทางานวิชาการดานเอดส
้
์ และ
วัณโรค ระดับเขต: RAC
• บทบาทของ Stakeholders ในพืน
้ ทีใ่ ห้
ครอบคลุม
• การใช้ขอมู
้ ลในการวางแผนพัฒนา : NAP
Report
• มีการประเมินผลเป็ นระยะ และนามาวางแผน
ในการจัดการปัญหาในพืน
้ ที่
• มีการจัดบริการทีต
่ อเนื
่ ่องในทุกระดับการ
ใหบริการ และทุกระดับของหนวยบริการ
้ เอชไอวี
แลรักษาผูติ
สถานการณการดู
้ ดเชือ
์
ผู้ป่วยเอดส์
ปี 2552-2556 (UHC only)
อัตราเสียชีวิตในผู้ติดเชื ้อที่มารับบริการ
ปี 2551-2555
เป้าหมายการพัฒนาคุณภาพระบบบริการ
ดูแลรักษาผูป
้ ่ วยเอชไอวี เอดส์ ปี 2558
1.เพิม
่ อัตราการคงอยูในระบบบริ
การดูแลรักษาของ
่
ผู้รับบริการ
 เพิม
่ การเขาถึ
สแตเนิ
ิ
้ งยาตานไวรั
้
่ ่นๆ ลดอัตราเสี ยชีวต
และลดอัตราขาดการติดตามของผู้รับบริการ
2.เพิม
่ ประสิ ทธิภาพการรักษา (ART Effectiveness)
 เพิม
่ ประสิ ทธิภาพการควบคุมปริมาณไวรัส
(VL Suppression) โดยป้องกันปัญหาการเกิดเชือ
้ ดือ
้ ยา
เน้นเสริมสรางความเข
มแข็
ง
RAC
้
้
/BAC :
เกิดกระบวนการพัฒนาคุณภาพใน
ระดับเขต /พืน
้ ที่
ตัวชีว้ ด
ั ผลดาเนินงานพัฒนาคุณภาพ
บริการ
• รอยละของผู
เริ
่ รับยาตานฯ
รายใหมที
่ ี
้
้ ม
้
่ ม
ระดับภูมค
ิ มกั
ุ้ นขณะเริม
่ รับยาอยูในระดั
บ
่
ตา่ มาก (CD4 < 100 cell/mm3) :
ลดลงรอยละ
5 จากขอมู
้
้ ล Baseline แต่
ละเขต/จังหวัดปี 2558
• รอยละของผู
ที
่ ี VL < 50 copie/ml ที่
้
้ ม
12 เดือนหลังเริม
่ ยาตานไวรั
ส โดยกาหนด
้
เป้าหมายปี 2558 คิดเป็ นรอยละ
78.8
้
ระดับ
ตัวชีว
้ ั
ด
ชือ
่ ตัวชีว้ ด
ั
ผลงาน
เป้าหม
5 56 57 ายปี
58
5
Q3
รอยละของผู
ส
52 47.3 48. ลดลง
้
้รับยาตานไวรั
้
รายใหมที
่ รี ะดับภูมค
ิ ุ้มกันขณะ .5
7 รอยละ
่ ม
้
เริม
่ รับยาอยูในระดั
บตา่ มาก
5 จาก
่
(CD4 < 100 cells/mm3 )
ขอมู
้ ล
ลดลงรอยละ
5 จากขอมู
baselin
้
้ ล
baseline แตละจั
งหวัดในปี
e
ใน
่
2558
ปี
2558
FPRI รอยละผลส
าเร็จของผู้ทีม
่ ี
76 77.5 79. รอยละ
้
้
Viral load < 50 copies/ml ที่
.9
2
78.8
12 เดือนหลังเริม
่ ยาตานไวรั
ส
้
งบประมาณพ ัฒนาคุณภาพ ปี 2558 ระด ับเขต
สปสช เขต งบประมาณ สปสช เขต
เชียงใหม่
2,477,457.0 อุดรธานี
0
พิษณุ โลก
991,127.00 นครราชสี ม
า
นครสวรรค ์
966,418.00 อุบลราชธา
นี
สระบุร ี
1,660,369.0 สุราษฎร ์
0 ธานี
ราชบุร ี
1,602,807.0 สงขลา
0
งบประมาณ
1,541,831.0
0
1,586,781.0
0
1,247,722.0
0
1,617,876.0
0
1,451,489.0
0
งบประมาณพ ัฒนาคุณภาพ ปี 2558 ระด ับจ ังหว ัด
ระดับโรงพยาบาล
รพช.,รพ งบQI
รพ.ศูนย ์ รพ.ทัว่ ไป
(1,541,83
ร
(40,000 (29,000
1B)
(17,000
B)
B)
จังหวัด
B)
อุดรธานี
1
1
18375,000
สกลนคร
1
1
16341,000
นครพนม
0
1
10199,000
3. งบประมาณสนับสนุ นการ
ดาเนินงาน
ของอาสาสมัครผู้ติดเชือ
้ ในศูนย์องค์
รวม
ปี งบ 2558
งบประมาณ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
สปสช.เขต
เชียงใหม่
พิษณุ โลก
นครสวรรค ์
สระบุร ี
ราชบุร ี
ระยอง
ขอนแกน
่
อุดรธานี
นครราชสี มา
อุบลราชธานี
สุราษฎธานี
์
สงขลา
กทม.
จานวนกลุม
่
39
16
9
12
14
18
41
29
45
47
19
18
0
307
รวมทัง้ สิ้ น
4,071,000.00
1,501,000.00
731,500.00
912,000.00
1,373,500.00
1,807,000.00
3,850,000.00
2,895,000.00
3,755,500.00
4,748,500.00
1,185,000.00
1,170,000.00
-
28,000,000.00
แนวทางการดาเนินงานและการ
บริหารงบประมาณ
แนวทางการดาเนินงาน
1 สานักงานหลักประกันสุขภาพ
แหงชาติ
เขต ประสานเครือขายผู
่
่
้ติด
เชือ
้ เอชไอวีภาค ส่งโครงการ
ดาเนินงานศูนยบริ
์ การแบบองครวม
์
ให้สานักงานหลักประกันสุขภาพ
แหงชาติ
เขต
่
2 สานักงานหลักประกันสุขภาพ
แหงชาติ
เขต พิจารณาอนุ มต
ั ิ
่
โครงการโดยเร็ว
3 สานักงานหลักประกันสุขภาพ
แหงชาติ
เขต ดาเนินการจัดทานิต ิ
่
กรอบเวลา
ภายในสั ปดาหที
์ ่
สองของเดือน
ตุลาคม 2557
ภายในสั ปดาหที
่ ี่
์ ส
ของเดือนตุลาคม
2557
ให้แลวเสร็
จ
้
ภายในเดือน
การติดตามกากับผลการดาเนินงาน
ความครอบคลุม
้ ทีข
่ น
ึ้ ทะเบียนกับศูนยองค
ผูติ
รวม
และอยู่
์
์
้ ดเชือ
ในเกณฑการเยี
ย
่ มบานต
องได
รั
์
้
้
้ บบริการจาก
แกนนาอยางน
่
้ อย 4 ครัง้ ตอปี
่
การมีส่วนรวมในระบบบริ
การ
่
กลุมที
่ างานเกิน 1 ปี แกนนามีส่วนรวมกั
บทีม
่ ท
่
โรงพยาบาลในการพัฒนาระบบบริการอยาง
่
น้อย ในรูปแบบที่ 2 คือทางานรวมกั
บพยาบาล
่
ผูประสานงานคลิ
นิกยาตานฯ
(HIV
้
้
Coordinator)
การพัฒนาศักยภาพ
ผลการดาเนินงานการดูแลร ักษา
ื้ เอชไอวี ผูป
ผูต
้ ด
ิ เชอ
้ ่ วยเอดส ์ ปี 2557
ร้อยละของผูเ้ ริม
่ ร ับยาต้านฯ รายใหม่ทม
ี่ ี CD4 < 100 cell/mm3 จาแนกตามรายเขต ปี 55-57
เขต
ปี 2555
ปี 2556
ปี 2557
เชียงใหม่
48.2
40.56
43.73
พิษณุ โลก
50.96
55.78
55.24
54.42
51.13
52.5
59.89
54.34
48.63
51.23
51.3
47.7
52.2
48.95
53.09
51.21
48.01
47.41
48.57
50.83
48.94
45.34
49.48
45.11
44.15
47.3
47.66
58.62
48.08
55.3
46.42
48.79
47.91
49.77
39.88
48.08
47.62
43.72
48.7
นครสวรรค ์
สระบุร ี
ราชบุร ี
ระยอง
ขอนแกน
่
อุดรธานี
นครราชสี มา
อุบลราชธานี
สุราษฎรธานี
์
สงขลา
กทม
รวม
ร้อยละของผูเ้ ริม
่ ร ับยาต้านฯ รายใหม่ทม
ี่ รี ะด ับภูมค
ิ ม
ุ ้ ก ันขณะเริม
่ ร ับยา
อยูใ่ นระด ับตา
่ มาก (CD4 < 100 cell/mm3) จาแนกตามรายเขต
70
58.62
60
50
40
43.73
40.56
47.66
48.95
55.3
48.08
46.42
48.79 47.91 49.77
48.08 47.62
43.72
39.88
53.09 51.21 48.01 47.41 48.57 50.83 48.94 45.34 49.48 45.11 44.15 47.3
30
20
10
0
ฐานขอมู
้ ล : NAP
สานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
่
48.7
ร้อยละของผูท
้ ม
ี่ ี VL < 50 copies/ml ที่ 12 เดือนหล ังเริม
่ ยาต้านไวร ัส ปี 55-57
เขต
ปี 2555
ปี 2556
ปี 2557
เชียงใหม่
79.45
79.67
81.68
พิษณุ โลก
74.28
80.83
75.54
74.52
77.26
71.6
76.19
77.12
82.68
77.24
76.24
77.27
76.9
74.06
81.72
76.95
77.08
79.38
71.82
72.81
77.18
80.78
79.03
75.87
78.63
77.5
72.26
86.02
80.33
72.89
77.29
70.9
77.17
77.58
79.31
75.34
81.25
72.53
79.2
นครสวรรค ์
สระบุร ี
ราชบุร ี
ระยอง
ขอนแกน
่
อุดรธานี
นครราชสี มา
อุบลราชธานี
สุราษฎรธานี
์
สงขลา
กทม
รวม
ร้อยละของผูท
้ ม
ี่ ี Viral load < 50 copies/ml
ที่ 12 เดือน หล ังเริม
่ ยาต้านไวร ัส
100
90
80.33
72.26
80
70
86.02
81.68
79.67
74.06
81.72
72.89
76.95 77.08
60
77.17 77.58 79.31
77.29
70.9
79.38
71.82
72.81
81.25
75.34
72.53
77.18 80.78 79.03
75.87 78.63
50
40
30
20
10
0
ฐานขอมู
้ ล : NAP
สานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
่
79.2
77.5
ี ชวี ต
่ ง 12 เดือนแรกหล ังลงทะเบียนของผูต
ื้ ทีม
อ ัตราการเสย
ิ ในชว
้ ด
ิ เชอ
่ ป
ี ระว ัติป่วยเป็นว ัณโรคปี 55-57
เขต
ปี 2555
ปี 2556
ปี 2557
เชียงใหม่
14.1
14
12.7
พิษณุ โลก
15.5
21
12
12.5
12.6
15
14.4
14.5
13.3
15.8
14.3
12.8
14
11.5
22
19.2
12.4
13.3
11
14.4
12.5
12.9
15.2
14.5
13.1
13.9
17.1
11.4
12.7
13.1
11.4
14.9
17
16.2
8
14.5
16.4
11.8
13.5
นครสวรรค ์
สระบุร ี
ราชบุร ี
ระยอง
ขอนแกน
่
อุดรธานี
นครราชสี มา
อุบลราชธานี
สุราษฎรธานี
์
สงขลา
กทม
รวม
ี ชวี ต
่ ง 12 เดือนแรกหล ังลงทะเบียน
อ ัตราการเสย
ิ ในชว
ื้ เอชไอวีทม
ของผูต
้ ด
ิ เชอ
ี่ ป
ี ระว ัติป่วยเป็นว ัณโรค
25
22
19.2
20
15
17.1
14
12.7 11.5
10
17
11.4
12.7
13.1 13.3
12.4
14.9 14.4
11.4 11
16.2
12.5
15.2
12.9
14.5
16.4
14.5
13.1
14 13.9
11.8
8
5
0
ฐานขอมู
้ ล : NAP สานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
่
ขอมู
้ ล ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2557
13.5
การติดต่ อ
คุณเรขวรรณ เรขะคณะกุล
Tel 084 439 0095 eMail
[email protected]
ดานการชดเชยบริ
การ lab เอดส์และวัณโรค
้
คุณอาทิตย ์ ผู้สาอาง
Tel 090 197 5138 eMail
[email protected]
ดานการชดเชยบริ
การวัณโรคและสิ ทธิ
้
งานวั
ณโรค
การใช้
์ ลไกร
ภญ.ณัฐพรประโยชน
ก้องสกุ
โปรแกรม
TB data hub
Tel 081 901
9017 eMail
[email protected]
ยาต้านไวรัสเอดส์ ยาต้านวัณโรคและ VMI
ขอบคุณ
ครับ