2014-04-08-18-04-37 - คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

download report

Transcript 2014-04-08-18-04-37 - คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

การบริ หารกองทุนกรณี ผปู้ ่ วยใน อุบตั ิเหตุ/ฉุกเฉิ น
และค่าใช้จ่ายสูง ปี งบประมาณ 2557
่
าใช
ายค
2. หลักเกณฑการจ
่
้จายที
่
่
์
เปลีย
่ นแปลงจากปี 56
ประเด็น
ความ
แตกตาง
่
งบประมาณ
กรณีผ้ป
ู ่ วยใน
ปี งบประมาณ
2556
2557
975.85 บาท
1,027.94 บาท
คิดเป็ นรอยละ
5.34
้
การกันเงิน
คุณภาพจาก
ไมเกิ
15 บาท
ไมเกิ
่ น
่ น 20 บาทตอ
่
กองทุนผู้ป่วย
ตอประชากร
ประชากร
่
ในระดับเขต
วิธค
ี านวณ
ไมรวมกรณี
การนานิ่ว
่
รวมกรณีการนานิ่วออกจาก
Global
ออกจากทางเดินปัสสาวะ
ทางเดินปัสสาวะ
budget
เงือ
่ นไขการ
การผาตั
่ ด และส่องกลอง
้
จายกรณี
การ เหมาจายจากกองทุ
นนิ่ว
จายระบบDRGs
่
่
่
นานิ่วออกจาก
ทุกกรณี
สลายนิ่ว เหมาจายใน
เกณฑ ์คุณภาพบริการ ปี 2557
เกณฑ ์คุณภาพ
หน่ วย
วัด
เกณฑ ์ 1 คุณภาพโรงพยาบาล
รพ.
่ ยาปฏิชวี นะใน2โรคเป้ าหมาย
เกณฑ ์ 2 คุณภาพการสังใช้
รพ.
เกณฑ ์ 3 ความสมบู รณ์การบันทึกเวชระเบียนผู ป
้ ่ วย
รพ.
เกณฑ ์ 4 ผลการพัฒนาเครือข่ายบริการระดับจังหวัด
จังหวัด
้
เกณฑ ์ 5 อ ัตราการติดเชือของผู
ป
้ ่ วยใน
รพ.
ขออนุมัติ อปสข.ในวันที่ 7 พย.56
12
การประเมินตามเกณฑ์คณ
ุ ภาพบริการ ปี 2557
ต ัวชวี้ ัด
เกณฑ์คณ
ุ ภาพ
1. คุณภาพโรงพยาบาล
สถานะการรับรองคุณภาพ รพ.
้
2. คุณภาพการสงั่ ใชยาปฏิ
ชวี นะ
อัตราใบสงั่ ยาผู ้ป่ วย URI /อุจจาระร่วงเฉียบพลัน ทีไ่ ด ้รับยาปฏิชวี นะ
3. ความสมบูรณ์การบันทึกเวช
ระเบียน
4. ผลการพัฒนาเครือข่ายบริการ
ระดับจังหวัด
อัตราความสมบูรณ์ของการบันทึกเวชระเบียนผู ้ป่ วยในและผู ้ป่ วยนอกใน
โรคเรือ
้ รัง
- 1. Fast tract โรคหัวใจขาดเลือด
เฉียบพลัน ในทุกจังหวัด
อัตราผู ้ป่ วยโรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันชนิด ST elevated (STEMI) ทีไ่ ด ้รับยา
ละลายลิม
่ เลือด และ/หรือ หัตถการรักษาโรคหลอดเลือดโคโรนารียผ
์ า่ นสายสวน
( Percutaneous Coronary Intervention : Primary and Rescue PCI )
- 2. Fast tract โรคหลอดเลือดสมอง
ในทุกจังหวัด
อัตราผู ้ป่ วยโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตันทีไ่ ด ้รับยาละลายลิม
่ เลือด
-3. เคมีบาบัดมะเร็งได ้ทุกจังหวัด
อัตราผู ้ป่ วยโรคมะเร็งทีไ่ ด ้รับเคมีบาบัดโดยหน่วยบริการภายในจังหวัด
-4. ดูแลทารกแรกเกิดน้ าหนักน ้อยได ้
ทุกจังหวัด
ี ชวี ต
อัตราทารกแรกเกิดน้ าหนัก 1,500-2499 กรัม ทีเ่ สย
ิ ภายใน 28วัน
-5. ดูแลต่อเนือ
่ งผู ้ป่ วยจิตเภทและโรค
จิตเรือ
้ รัง
อัตราผู ้ป่ วยโรคจิตเภทและโรคจิตเรือ
้ รัง ทีไ่ ด ้รับบริการผู ้ป่ วยนอกภายในจังหวัด
อย่างต่อเนือ
่ ง
-6. เข ้าถึงบริการเลิกบุหรี่
อัตราผู ้ป่ วยโรคเรือ
้ รังทีส
่ บ
ู บุหรี่ และได ้รับบริการเลิกบุหรี่
ื้ ของผู ้ป่ วยใน (Sepsis)
5.การติดเชอ
ื้ ของผู ้ป่ วยในลดลง
อัตราการติดเชอ
13
การบริหารงบกองทุนฯ ปีงบประมาณ 2557
งบกองทุนโรคไตวาย
19
หลักการในการออกแบบ
• ไม่แตกต่างจากปีก่อน
• งบค่าบริการ มีหลายลักษณะ ตามลักษณะของการบริการ เช่น
เหมาจ่ายตามกิจกรรม เหมาจ่ายตามความสาเร็จ จ่ายชดเชยเป็น
ยาหรือวัสดุ จ่ายผู้ป่วยโดยตรง เหมาจ่ายค่าภาระงาน หรือการ
ให้มีการร่วมจ่าย เป็นต้น
• งบพัฒนาระบบเน้นการพัฒนาเพื่อให้มีระบบบริการที่เพียงพอ
และมีคุณภาพที่จะรองรับผู้ป่วย ESRD (ตามนโยบาย CAPD First)
ก่อนจะได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนไต ควบคู่กับการควบคู่กับการ
ป้องกัน ESRD และ Palliative care โดยการมีส่วนร่วมของ
ภาคีที่เกี่ยวข้อง
*** มีการปรับแนวทางการจ่ายค่าตอบแทนแบบเหมาจ่ายและตาม
ภาระงาน ) ***
ทิศทาง RRT-UC ปี 56-60
• ยังคงนโยบาย PD First โดยใช้มาตรการทางการเงินสนับสนุน
และเพิ่มความเป็นเอกภาพของ 3 กองทุนมากขึ้น
• เพิ่มคุณภาพ และขยาย PD สู่ รพ.ชุมชน ที่มีศักยภาพด้านบริการ
ปฐมภูมิ และระบบสุขภาพชุมชนเข้มแข็ง โดยให้เป็นเครือข่ายกับ
รพ.ตติยภูมิ
• ให้ความสาคัญและสนับสนุน HD มากขึ้น เน้นควบคุมคุณภาพ
มาตรฐาน แบ่งการให้บริการ ผู้ป่วยและชดเชยออกเป็น 2 กลุ่มตาม
อายุและความซับซ้อน
• เพิ่มการลงทุนพัฒนาระบบรับบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะ ให้มี
Output 500-1,000 รายต่อปี
• ขยาย Program DM/HT Control สู่ระยะที่สอง และ CKD
Prevention เต็มพื้นที่
การสนับสนุนค่าใชจ่้ ายการให ้บริการCAPD
• 1.ค่าตอบแทนแบบเหมาจ่าย ในการดูแลผู้ป่วย CAPD ตาม
แนวทางเวชปฏิบัติ (ตามประกาศฯ)
-ผู้ป่วยนอก เช่น ประเมินสภาพร่างกาย ค่ายาพื้นฐาน และอื่นๆที่
จาเป็นสาหรับ CAPD อัตรา 2,500 บาท /ราย/เดือน
-ผู้ป่วยใน เช่น การวางสาย การนาสายออก รักษา
ภาวะแทรกซ้อน จ่ายตามระบบ DRGs ในอัตราคงที่ 1AdjRW ต่อ
8,000 บาท (ไม่หักเงินเดือน)
27
การจ่ายค่าภาระงาน CAPD
2. ภาระงาน ยังมีความจาเป็ นต่อการผลักดันนโยบาย PD First Policy
อัตราจ่าย
- แพทย์วางสาย 2000 / ราย >> จ่ายเหมือนเดิม
- ภาระงาน CAPD 2000/ราย/เดือน >> ปรับใหม่ โดยแบ่งเป็ น
2 สว่ น ๆละ 1,000 บาท
่
- บุคลากรหลักทีด
่ แ
ู ลผู ้ป่ วย CAPD ในหน่วยบริการ เชน
แพทย์ พยาบาล ฯ โอนให ้หน่วยบริการ
่ จนท. รพช. รพ.สต.
- บุคลากรทีร่ ว่ มสนับสนุนการดูแล เชน
ทีป
่ ระเมินสภาพบ ้านดูแลต่อเนือ
่ งและติดตามเยีย
่ มบ ้านผู ้ป่ วย
โอนผ่าน สสจ. (อนุมต
ั โิ ดยคณะกรรมการไตจังหวัด)
28
ผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจ & ปลูกถ่ายตับในเด็ก
การจ่ายค่าบริการ
เหมือนปี 2556
- ค่าใช้จ่ายในการให้บริการผ่าตัด
• จะจ่ายชดเชยให้แก่หน่วยบริการตั้งแต่ขั้นตอนการ
จัดเตรียม การผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจ และการดูแลหลังผ่าตัด
• เป็นไปตามแบบแผนการรักษา ( Protocol ) ของสมาคม
ปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทยเสนอ
– ค่าใช้จ่ายหลังการผ่าตัด
– ค่ายากดภูมิคุ้มกัน
34
การบริหารจัดการเพือ
่ นานิ่วออกจาก
ทางเดินปัสสาวะ
35
หลักการบริหารจัดการ
ส่วนที่แตกต่างจากปี 56
- ยกเลิกค่าภาระงาน
- Class I ผ่าตัด และ Class II ส่องกล้อง
จ่ายแบบ DRG with Global budget รายเขต
- Class III สลายนิ่ว
 รพ.รัฐ จ่ายตามราคาที่กาหนด /ครั้ง บริการ
 รพ.เอกชน จ่ายแบบเหมาความสาเร็จ โดย
-ใช้ CPG ของสมาคมศัลยแพทย์ระบบปัสสาวะฯ
- มีระบบ ตรวจความสาเร็จก่อนจ่าย
36
cataract
เป้าหมาย
Senile Cataract
120,000 ราย
•
•
เพิม
่ อัตราการผาตั
่ ดในผูป
้ ่ วย Blinding
cataract
ไมน
่ ้ อยกวา่ 20% ของการผาตั
่ ด
ทัง้ หมด
เพิม
่ การเขาถึ
้ ทีข
่ าดแคลน
้ งบริการผาตั
่ ดในพืน
บริการ (Remote area) โดย กาหนด
เป้าหมายผาตั
่
่ ดเพิม
การบริหารงบและหลักเกณฑ์การจ่ายเงิน Cataract
เบิกจ่าย
จากกองทุน Central Reimbursement
หลักเกณฑจ์ าย
่
Fixed rate แบงจ
น 2 ส่วนคือ
่ ายเป็
่
คาผ
่ าตั
่ ด
คาเลนส
่
์

Non-complication
ชดเชยขางละ
้
7,000 บาท
 Foldable Lens
ชดเชยขางละ
้
2,800 บาท

Complicationและ
comorbidity
ชดเชยขางละ
9,000
้
บาท
 Non- Foldable Lens
ชดเชยขางละ
700
้
บาท
(ชดเชยเฉพาะเลนส
ชี้แจงบริหารกองทุนฯ
ปีงบประมาณ 2557
งบดูแลผู้ป่วยรายบริการ/โรค
รายการงบบริการรายโรค
ชือ
่ งบ
ชือ
่ บริการ/การดูแลรายโรค
1. Asthma & COPD
บริหารจัดการโรค 2 Leukemia & Lymphoma [รายใหม]่
เฉพาะ
3. BMT
4. การดูแลผู้ป่วยระยะสุดทาย
้ (Palliative )
บริการคาใช
่
้จาย
่
5. STEMI
สูง
6. Stroke
รายละเอียดการจัดสรร
ชื่อบริการ ปี งบประมาณ2556
ปี งบประมาณ2557
1.Asthma&COPD
1.1Asthma
การชดเชย
-ชดเชยการรักษาด้วย
สูดสเตียรอยด์
1,000 บาท/ราย
- ชดเชยตามผลลัพธ์
ให้บริการ จานวน ไม่
ไม่เกิน 2,000 บาท/ราย
การชดเชยแบ่งเป็ น 2 ส่วน
1.ชดเชยการรักษาด้วยยาสูด
สาหรับบริการการตรวจ ประเมิน และให้การรักษาด้วยยาสูดตาม
เงื่อนไขที่กาหนด 1000 คะแนน/ผูป้ ่ วย1 รายที่มีข้อมูลครบ ใช้
ใช้ข้อมูลจาก AsCOP data
2. จ่ายตามผลลัพธ์บริการ
สาหรับหน่ วยที่มีอตั ราการรับเข้านอนโรงพยาบาลตัง้ แต่เดือน
ตุลาคม 2556 ถึงเดือนมีนาคม 2557 ของผูป้ ่ วยที่ได้รบั การชดเชย
ด้วยยาสูดในปี 2556 ตามเกณฑ์ที่กาหนด จะได้รบั การชดเชย
คะแนน/ผูป้ ่ วย 1 ราย ดังนี้
ร้ อยละการเข้ านอน รพ.
อัตราการชดเชย(หน่ วยคะแนนต่ อราย)
น้ อยกว่ าร้ อยละ 12
1000
น้ อยกว่ าร้ อยละ 8
1500
น้ อยกว่ าร้ อยละ 4
2000
รายละเอียดการจัดสรร
ชื่อ
บริการ
ปี งบประมาณ2556
ปี งบประมาณ2557
1.Asthma&COPD
1.2
COPD
การชดเชย
- ชดเชยการ
บริการผูป้ ่ วยนอก
จานวน 100 บาทต่อ
ต่อครัง้ ที่ให้บริการ
- ชดเชยการรักษา
ด้วยยาสูดขยาย
หลอดลมชนิดออก
ฤทธ์ ิ ยาว จานวน
1,000 บาทต่อราย
-ชดเชยการ
ให้บริการฟื้ นฟู
สมรรถภาพปอด
จานวน 1,000 บาท
บาทต่อรา
การชดเชยแบ่งเป็ น 2 ส่วน
1.ชดเชยการรักษาด้วยยาสูด
1.1 ชดเชยที่ 1 สาหรับบริการการตรวจ ประเมิน และให้การ
รักษาด้วยยาสูดตามเงื่อนไขที่กาหนด 1000 คะแนน/ผูป้ ่ วย1
รายที่มีข้อมูลครบ ใช้ข้อมูลจากAsCOP data
1.2 ชดเชยที่ 2 ผลลัพธ์การให้บริการฟื้ นฟูสมรรถภาพปอด
ดีขึน้ ตามเงื่อนไขที่กาหนด 1000 คะแนน/ผูป้ ่ วย1ราย ที่มี
ข้อมูลครบ ใช้ข้อมูลจากAsCOP data
2. จ่ายให้หน่ วยบริการที่ ได้รบ
ั รองเป็ นหน่ วยตรวจ
จากสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย และให้บริการตรวจ
Spirometry:FEV1 แก่ผป
้ ู ่ วย COPD จะได้รบั การชดเชย
400 คะแนน/ผูป
้ ่ วย 1 ราย
รายละเอียดการจัดสรร
ชื่อ
ปี งบประมาณ2556 ปี งบประมาณ2557
1.Asthma&COPD
1.1Asthm
&COPD
(ต่อ)
การส่งข้อมูล
- ส่งชุดข้อมูล
(data set) ผ่าน
Website สปสช
การส่งข้อมูล
-ส่งชุดข้อมูล (data set) ผ่าน Website สปสช.
(AsCOP)
ชดเชยกรณี HMAIN=HCODE เท่านัน้ ยกเว้ น spirometry
รายละเอียดการจัดสรร
ชื่อ
บริการ
ปี งบประมาณ2556
1.Asthma&COPD
ข้อมูลบริการผูป้ ่ วยนอกตาม
1.2
ระยะ Database
เวลา ตัง้ แต่ 1 กค.56 -31 ธค.56
การส่ง
ข้อมูล ตัง้ แต่ 1 มค.57 -28 กพ.57
(ต่อ)
ตัง้ แต่ 1 มีค.57 - 30 เมย.57
ตัง้ แต่ 1 พค.57 - 30 มิย.57
ปี งบประมาณ2557
กาหนดส่ง/ตรวจสอบและส่งใหม่
15 มค.57 / ภายใน มค. 57
15 มีค.57 / ภายใน มีค. 57
15 พค.57 / ภายใน พค. 57
15 กค.57 / ภายใน กค. 57
สาหรับข้ อมูลการให้ บริการฟื ้ นฟูสมรรถภาพปอด ให้ ทยอยส่ งเมื่อ
จบโปรแกรมการฟื ้ นฟู
รายละเอียดการจัดสรร
ชื่อบริการ
ปี งบประมาณ2556
ปี งบประมาณ2557
2 Leukemia & Lymphoma [รายใหม่]
•กรณี Acute Leukemia
จ่ายตามprotocol (1 ปี นับจากลงทะเบียน)
•กรณี Chronic Leukemia และ Lymphoma
1) IP จ่ายตามระบบ DRGs
Fix rate ในเขต 8,000 บาท นอกเขต 9,600
เหมือนเดิม
บาท
2) OP
2.1 ไม่มีprotocol จ่ายตามจริงไม่เกิน4000
บาท/visit
2.2 กรณี มีprotocol จ่ายตามprotocol
การส่งข้อมูล
- E-claim
เหมือนเดิม
รายละเอียดการจัดสรร
ชื่อบริการ
ปี งบประมาณ2556
ปี งบประมาณ2557
3 Bone Marrow Transplant
-เหมาจ่าย 800,000 บาท ตาม
เกณฑ์ที่กาหนด
-โควตา 30 ราย
หน่ วยบริการ
รพ.จุฬาลงกรณ์,รพ.ศิริราช,รพ.
มงกุฎเกล้า,รพ.รามาธิบดี
เหมือนเดิม
หน่ วยบริการ
รพ.จุฬาลงกรณ์
,รพ.ศิริราช,รพ.
พระมงกุฎเกล้า
,รพ.รามาธิบดี
สงขลานครินทร์
(เฉพาะผูใ้ หญ่,วิธี
autologous)
การส่งข้อมูล
- ส่งข้อมุลผุป
้ ่ วยตามแบบฟอร์มที่กาหนด
เหมือนเดิม
รายละเอียดการจัดสรร
ชื่อบริการ
ปี งบประมาณ2556
ปี งบประมาณ2557
4. การดูแลผูป
้ ่ วยระยะสุดท้าย (Palliative )
•
•
•
1. การบริการตัง้ แต่ เดือน ก.ค.
ถึง เดือนมิ.ย. 56 โดยตัดข้อมูล
ณ วันที่ 1 ส.ค. 56 จ่าย 2 งวด)
2. การให้ยามอร์ฟีน บริการทา
ความสะอาดแผล และบริการการ
ให้ออกซิเจนเพื่อบรรเทาอาการที่
บ้าน
3.จ่ายแบบglobal budget with
point system



ผลงานบริการตัง้ แต่เดือน ก.ค. 56 ถึง เดือน
มิ.ย. 57
การให้ยามอร์ฟีน บริการทาความสะอาดแผล
และบริการการให้ออกซิเจนเพื่อบรรเทา
บ้าน ชดเชยให้ไม่เกินครัง้ ละ 30 วัน ต่อการ
การตรวจติดตาม (visit) ในแต่ละครัง้
เฉพาะผูป้ ่ วยที่ลงทะเบียนในหน่ วยบริการ
(HMAIN=HCODE)

global budget with point system ใน
ยามอร์ฟีน : ชุดทาความสะอาดแผล :
ออกซิเจน = 2 : 1 : 2
การส่งข้อมูล
- E-claim
เหมือนเดิม
รายละเอียดการดาเนินงาน
ชือ
่
ปี งบประมาณ2556
บริการ
5. STEMI
ปี งบประมาณ2557
DRG + On top คายา
่
ละลายลิม
่ เลือด ไดแก
้ ่
1. SK 10,000 บาท
2. rt-PA 49,000 บาท
เหมือนเดิม
การส่งขอมู
้ ล
-E-claim และ DMIS
(ดูรหัสโรคตามคูมื
่ อ)
เหมือนเดิม
รายละเอียดการดาเนินงาน
ชือ
่
บริการ
ปี งบประมาณ2556
ปี งบประมาณ2557
6.Stroke
DRG+On top เป็ นคายาละลาย
่
ลิม
่ เลือด (rtPA) เหมาจายต
อราย
่
่
49,000 บาท
(โดยหน่วยบริการตองมี
การ
้
ให้บริการและบันทึกขอมู
้ ลครบทัง้
CT Scan กอน/หลั
งให้ยา และ
่
การยาละลายลิม
่ เลือด และ/หรือ
PT)
เหมือนเดิม
การส่งขอมู
้ ล
ผานระบบ
E-claim
่
(ดูรหัสโรคตามคูมื
่ อ)
เหมือนเดิม
สิ ทธิประโยชนด
านยา
์ ้
ปี 2557
53
ความแตกตางของสิ
ทธิประโยชน์
่
ดานยา
้
ปี
2556 และ ปี 2557
• ยาบัญชี จ2
• Clopidogrel
• ยากาพรา้
• วัคซีนสรางเสริ
มภูมค
ิ ุ้มกันโรค
้
ตามแผนการสรางเสริ
มภูมค
ิ ุมกั
้
้ น
โรค ของกระทรวงสาธารณสุข
54
ความแตกต่ างของแนวทางการบริหารจัดการ ปี 56 และ ปี 57
สิ ทธิประโยชนด
บัญชี จ2
์ านยา
้
ปี งบประมาณ
2556 ปี งบประมาณ 2557
รายการยา
รายการ
14
รายการยาเดิม
14 รายการ
เพิม
่ คาตรวจทาง
่
ห้องปฏิบต
ั ก
ิ ารเพือ
่ การ
วินิจฉัยสาหรับการ
รักษาภาวะตับอักเสบซี
จากเชือ
้ ไวรัส
genotype 2 และ 3
55
ความแตกต่ างของแนวทางการบริหารจัดการ ปี 56 และ ปี 57
สิ ทธิประโยชนด
บัญชี จ2
์ านยา
้
4. มีการตรวจสอบการสั่ งใช้ยา
ปี งบประมาณ
ปี งบประมาณ 2557
2556
- มีการประเมิน - การประเมินและติดตาม
และติดตาม
การสั่ งใช้ยา
IVIG ในผู้ป่วย
kawasaki
การสั่ งใช้ยา IVIG ใน
ผู้ป่วย kawasaki ทุก
ราย
ประเมินการสั่ งใช้ยา
IVIG
56
ความแตกต่ างของแนวทางการบริหารจัดการ ปี 56 และ ปี 57
สิ ทธิประโยชนด
Clopidogrel
์ านยา
้
1. ปรับรอบการส่งขอมูลเพือ
่ เบิกยา
ปี งบประมาณ
2556 ปี งบประมาณ 2557
- ตัดรอบการส่งขอมู
่
เหมือนเดิม
้ ลเพือ
ส่งเบิกยาทุกเทีย
่ งคืน
เพือ
่ ทีจ
่ ะได้
ดาเนินการจัดส่งยาให้
หน่วยบริการไดเร็
้
้ วขึน
57
ความแตกต่ างของแนวทางการบริหารจัดการ ปี 56 และ ปี 57
สิ ทธิประโยชนด
กาพรา้ กลุมยาต
านพิ
ษ
้
่
้
์ านยา
1.เพิม
่ รายการยาในระบบและปรับโปรแกรมการบริหาร
จัดการ
ปี งบประมาณ
2556
ปี งบประมาณ 2557
- ครอบคลุมยา 17
รายการ
- ตัดยา Glucagon
ออกจากรายการยาใน
โครงการ เนื่องจากมี
การใช้น้อย ยาราคา
แพง และมีการรักษา
ดวยวิ
ธอ
ี น
ื่ ทดแทน
้
ทัง้ นี้ยงั คงให้เบิกไดจน
้
58
ความแตกต่ างของแนวทางการบริหารจัดการ ปี 55 และ ปี 56
สิ ทธิประโยชนวั
์ คซีน EPI
2.เปลีย
่ นแปลงชนิดวัคซีน JE จากชนิด mouse
brain เป็ น Live attenuated
ปี งบประมาณ
2556 ปี งบประมาณ 2557
- ใช้วัคซีน JE ชนิด
เหมือนเดิม
Live attenuated ใน
เขตพืน
้ ทีภ
่ าคเหนือบน
(พืน
้ ที่ สคร. 10) โดย
เบิกจายตามแนวทาง
่
กรมควบคุมโรค
- พืน
้ ทีท
่ เี่ หลือใช้วัคซีน
59
ความแตกต่ างของแนวทางการบริหารจัดการ ปี 56 และ ปี 57
สิ ทธิประโยชนวั
ั บา้
์ คซีนป้องกันโรคพิษสุนข
4. แนวทางการบริหารสารวจปริมาณความตองการ
้
ของหน่วยบริการ
ปี งบประมาณ
2556 ปี งบประมาณ 2557
- ปริมาณการสนับสนุ น - ยกเลิกการกัน
เป็ นปริมาณทีไ่ ดจาก
้
งบประมาณ OP
การยืนยันของ สสจ.
เพือ
่ จัดซือ
้ รวมตาม
โดยขอให้ สปสช.
มติทป
ี่ ระชุมหารือ
เขตเป็ นผูประสานงาน
้
แนวทางการบริ
ห
าร
ยืนยันยอดความ
จัดการวัคซีนปองกัน
60
ื้ เอชไอวี / เอดส ์
แนวทางการบริหารงบบริการผูต
้ ด
ิ เชอ
ปี 2557
เป้าหมาย
Zero new HIV infection
Zero HIV related death
Zero discrimination
ดูรายละเอียดได ้จาก
้ื เอชไอวี ปี 57
โครงสร้างงบบริการสุขภาพผูต
้ ด
ิ เชอ
2,946.997 ลบ.
งบสน ับสนุนระบบ
72,500,000 บาท
งบค่าบริการ
2,874,497,000 บาท
1.
2.
3.
ค่ายา
1.
พ ัฒนาบุคลากร
–
ยาต ้านไวรัสสูตรพืน
้ ฐาน, ดือ
้ ยา
2.
พ ัฒนาคุณภาพบริการ
–
ยาลดไขมัน
3.
กาก ับติดตามประเมินผล
4.
ี่ ง
พัฒนาการเข ้าถึง VCT ในกลุม
่ เสย
5.
EQA, LA
ค่า LAB
–
CD4, VL, DR, PCR
–
วัสดุ + ขนสง่
บริการปรึกษาและตรวจเลือด (VCT)
–
ค่าตรวจ anti-HIV
–
สนับสนุนการให ้บริการ (ปรึกษา,
จ่ายยาต ้าน)
–
ื้
สน ับสนุนอาสาสม ัครผูต
้ ด
ิ เชอ
(ศูนย์องค์รวม)
–
ถุงยางอนามัย (ผ่าน VMI)
แนวคิด
เหมือนปี 56 เดิม
เปลีย
่ นวิธจ
ี า
่ ยนิดหน่อย
63
การเปลีย
่ นแปลงทีส
่ าค ัญ - ชดเชยบริการ
เดิม 56
1
ยาต ้านไวรัส
ควบคุมการเบิกยา
บาง item
ปรับเกณฑ์
กาหนดตายตัว
่
2 สงตรวจ LAB
ปี 57
-ควบคุมการเบิกยา เพิม
่ item
-เพิม
่ ยาสูตรทีส
่ าม-DRV
-จัดระบบการอนุมัตย
ิ า-DRV
-ยืดหยุน
่ ตามระยะของโรคตาม
แนวทางแห่งชาติใหม่
ิ ธิ สปสช. เขต อนุมัตLิ ab VL
-ให ้สท
ทีข
่ อตรวจเกิน 1 ครัง้ ต่อปี
ปรับชดเชย ชดเชยเป็ นน้ายา +
-ชดเชยเป็ นเงิน
3 VL
เงินค่าบริหารจัดการ
4
ภาระงาน
-ชดเชยภาระงาน LAB,
ให ้คาปรึกษา, ทีมดูแล
รักษา
-ภาระงาน LAB ทุกตัว รวมอยูใ่ น
ค่าชดเชย LAB แล ้ว
-ภาระงานให ้การปรึกษา, ดูแล
รักษา เปลีย
่ นเป็ นค่าจัดบริการ
64
1
1.
2.
3.
4.
5.
ยา ARV ทีค
่ วบคุมการเบิกจ่าย
จากโปรแกรม NAP เริม
่ 1 ตค.56
TDF (300 mg)
EFV (50 mg)
EFV (200 mg)
EFV (600 mg)
LPV/r (200/50 mg)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
LPV/r (200/50 mg)
LPV oral solution
ATV (200 mg)
ATV (300 mg)
DRV (300 mg)
IDV (200 mg)
RTV (80 mg) sol
RTV (100 mg)
=ยา PI ทุกต ัว
=ยา CL ทุกต ัว
+TDF
65
2
่ ตรวจทางห้องปฏิบ ัติการปี 57
เกณฑ์การสง
การตรวจพืน
้ ฐาน ( CBC,FBS,Cr,Chol.,TG, SGPT/ALT )
ในกรณีทเี่ ริม
่ ยาแล ้ว
ปร ับตาม
CPG
กรมคร.ให้
เหมือนก ัน
ิ ธิ์
ทุกสท
ื้ อายุตา่ กว่า 35 ปี และไม่มโี รคประจาตัว
- ผู ้ติดเชอ
ไม่เกิน 1 ครัง้ /ปี
ื้ อายุตา่ กว่า 35 ปี และมีโรคประจาตัว
- ผู ้ติดเชอ
ไม่เกิน 2 ครัง้ /ปี
ื้ มีอายุ 35 ปี ขึน
- ผู ้ติดเชอ
้ ไป
ไม่เกิน 2 ครัง้ /ปี
การตรวจ CD4
กรณีทย
ี่ ังไม่ได ้เริม
่ ยาต ้านไวรัส
O CD4 > 500 เซลล์/ลบ.มม.
ปี ละ 1 ครัง้
O CD4 350 - 500 เซลล์/ลบ.มม.
ปี ละ 2 ครัง้
กรณีเริม
่ การรักษาด ้วยยาต ้านไวรัส
O CD4 > 350 เซลล์/ลบ.มม. และ VL < 50 copies/ml.
ปี ละ 1 ครัง้
O CD4 < 350 เซลล์/ลบ.มม. หรือ VL >50 copies/ml.
ปี ละ 2 ครัง้
การตรวจ VL
- เฉพาะผู ้ทีเ่ ริม
่ ยาต ้านไวรัสแล ้ว
O ตัง้ แต่เริม
่ ยาต ้านไวรัส จน VL < 50 copies/ml.
ไม่เกิน 2 ครัง้ / ปี
O VL < 50 copies/ml.
1 ครัง้ /ปี
ั ว่าผู ้ติดเชอ
ื้ จะมีการเกิดเชอ
ื้ ดือ
O กรณีทม
ี่ ข
ี ้อสงสย
้ ยา
1.มีประวัตท
ิ านยาไม่ตรงเวลา มากกว่า 1 ชม. (ตัง้ แต่ 2ครัง้ ขึน
้ ไป )
หรือทานยาไม่สมา่ เสมอ
ื้ ฉวยโอกาส
2.มีอาการป่ วยของโรคติดเชอ
สามารถตรวจเพิม
่ ได ้
ตามดุลยพินจ
ิ ของแพทย์
ทัง้ นีไ
้ ม่เกินปี ละ 2ครัง้
การตรวจ Drug Resistance
ั ดาห์
- VL> 2,000 copies/ml. ในขณะทีย
่ ังทานยาอยู่ หรือหยุดยาไม่เกิน 4 สป
ไม่เกิน 1 ครัง้ /ปี
การตรวจ Anti – HIV
ไม่เกิน 2 ครัง้ / ปี
การตรวจ DNA PCR ในเด็ก
ไม่เกิน 2 ครัง้ / ปี
3 การปร ับระบบชดเชย VL ปี 57
มีผลต่อหน่วยตรวจ VL
รพ.หาดใหญ่ สคร.12
่ ตรวจ
หน่วยสง
ระบบใหม่ ปี 57
จ่ ายเป็ นเงินเหมือนตัวอื่นๆ
ระบบเดิมปี 56
จ่ ายเป็ น ของ + เงิน
ชดเชย 1,350 บาท
ต่อรายงานผล
ชดเชยเป็ นน ้ายา
+ 250 บาทต่อรายงานผล
ราคาต้ นทุนน ้ายา VL
- 910 /test
- 990 /test
Report
จาก lab
Report
จาก lab
สปสช จัดซื ้อรวมน ้ายา VL
Central procurement
สปสช ต่อรองราคา
หน่วยบริการจัดซื ้อเอง
(Central negotiation)
รายละเอียดการชดเชย LAB อืน
่ ๆดูคม
ู่ อ
ื เล่ม 2 บทที่ 9 หน้า 59-60
67
การชดเชยการตรวจทางห้องปฏิบ ัติการ
กิจกรรม
อ ัตราการชดเชย
- CBC, FBS, Cr, Chol, TG, sGPT/ALT
25 บาท/ครัง้ /
รายการ
400 บาท/ครัง้
- CD4
- Drug resistance (Commercial)
- Drug resistance (In-house)
หมายเหตุ
จ่ายให้หน่วยบริการจ่ายยาต้านฯ ทีเ่ ป็น
หน่วยตรวจ
ั สูตร
จ่ายให ้หน่วยชน
6,000 บาท/ครัง้
5,500 บาท/ครัง้
ั สูตร
จ่ายให ้หน่วยชน
- Viral load
1,350 บาท/ครัง้
ั สูตร
จ่ายให ้หน่วยชน
-PCR ไม่เกิน2ครัง้ /ปี
(ครัง้ ที3
่ ต ้องขออนุมัตส
ิ ปสช.เขต)
1,000 บาท/ครัง้
รวมอุปกรณ์เก็บตัวอย่าง และค่าขนสง่
ั สูตร
จ่ายให ้หน่วยชน
(6 สั ปดาหถึ
์ ง 6 เดือน
อนุ โลมถึง 1 ปี )
- ค่าวัสดุอป
ุ กรณ์เจาะ-เก็บเลือดและค่า
ขนสง่
- ค่าขนสง่ เพือ
่ ตรวจ Drug resistance
20 บาท/ตัวอย่าง จ่ายให ้หน่วยบริการจ่ายยาต ้านฯ
เฉพาะการตรวจ CD4, VL เท่านัน
้
100 บาท/
ตัวอย่าง
จ่ายให ้หน่วยบริการทีเ่ ป็ นผู ้สง่ ตัวอย่าง
(หน่วยรับตรวจได ้รวมอยูใ่ นค่าชดเชยตรวจ
68
แล ้ว)
ื้ เอชไอวี
การชดเชยบริการปรึกษาและตรวจการติดเชอ
กิจกรรม
อ ัตราการชดเชย
หมายเหตุ
- ชดเชยบริการปรึกษา
(Counseling)
7 บาท/ครัง้
- การปรึกษาเป็ นกลุม
่ คิด
เป็ น 1 ครัง้
-HIV Antibody testing
ไม่เกิน2ครัง้ /ปี
140 บาท/การตรวจรู ้ผล
-งานบริการดูแลร ักษา
(=ค่าภาระงานเดิม )
-ตามมาตรฐานเวชปฏิบต
ั ิ
20 บาท ต่อ visit ที่
-ร ว ม กิ จ ก ร ร ม ทั ้ ง ห ม ด ที่
ื้ มารับการตรวจรักษา เกิด ขึ้น จากการให ้บริก าร
ผู ้ติดเชอ
แต่ไม่เกิน 1 ครัง้ ต่อเดือน
ไดแ
้ ก่ ง า น ดู แ ล รั ก ษ า ,
บ ริ ก า ร ป รึ ก ษ า , บั น ทึ ก
ข ้อมูล และกิจกรรมอืน
่ ๆ
69
การเปลีย
่ นแปลงทีส
่ าค ัญ - สน ับสนุนระบบ
เดิม
งบพัฒนา
บุคลากร +การ
ติดตามกากับ
5 (Block grant)
3.5 ลบ.
งบพัฒนา
6 คุณภาพบริการ
20 ลบ.
-ใชจั้ ดประชุม อบรม
ทีมรักษา, RAC
-สนับสนุนกิจกรรม
HIVQual-T ผ่าน
โครงการกรม คร.
ปี 57
-เพิม
่ บทบาทการ
ตรวจสอบ, ติดตาม
กากับคุณภาพหน่วย
บริการ (Clinical &
Financial Audit)
-จัดสรรผ่านคกก. เขต
เพือ
่ สนับสนุนการพัฒนา
คุณภาพบริการในรพ.
(กากับด ้วยตัวชวี้ ด
ั )
Project base
1,494,844 บาท
70
กรอบการบริหารงบบริการผูป
้ ่ วยว ัณโรค
ปี 2557
-สูตรพืน
้ ฐานทุกหน่วย
้ ้
บริการเบิกใชได
-สูตรดือ
้ ยาเบิกได ้เฉพาะ
MDR-TB Center หน่วย
บริการทั่วไปไม่สามารถ
เบิกได ้ ยกเว ้น
Streptomycin และ
Olfloxacin ในกรณีผป.
แพ ้ยา 1st line เท่านัน
้
ยา (VMI)
192.21 ลบ
งบผูป
้ ่ วยว ัณโรค
278.94 ลบ.
ั ตรพืน
้ ฐาน/
ชนสู
้ ยา
ดือ
30.96 ลบ
ค้นหาผูป
้ ่ วย
14 ลบ
เป้าหมาย UC :
51,180 ราย
เขต12
=4,000 ราย
กาก ับการร ักษา
38.69 ลบ.
บ ันทึกข้อมูล
3.08 ลบ.
หมายเหตุ : ปี 57 ไม่มงี บสน ับสนุนการจ ัดบริการว ัณโรคสาหร ับ
สาขาจ ังหว ัด
71
การชดเชยค่าบริการ (Initial Payment)
1.
ยาต้านว ัณโรค ผ่านVMI เหมือนเดิม
• สูตรพืน
้ ฐาน (1st line) - เบิกได ้ทุกแห่ง
• สูตรดือ
้ ยา (2nd line) - เบิกได ้เฉพาะ MDR-TB center
(รพ.สงขลา รพ.หาดใหญ่ รพ.สตูล รพ.ตรัง รพ.พัทลุง รพ.ปั ตตานี รพ.ยะลา
รพ.นราธิวาส รพ.สุไหงโก-ลก รพ.เบตง)
รพช.สามารถขอเป็ นMDR-TB center ได ้ โดยสง่ นส.ทีส
่ ปสช.เขต
2.
LAB
•
•
•
•
3.
AFB
20
บาทต่อตัวอย่างตรวจ
CXR
100
บาทต่อครัง้ (รายงานผล)
Sputum Culture
Drug sensitivity testing (DST)
สง่ ข ้อมูล
TB DATAHUB
ภาระงานบ ันทึกข้อมูล
• 10 บาทต่อ visit
หมายเหตุ 1. อภ.จัดสง่ ยาตามข ้อมูลทีห
่ น่วยบริการบันทึกในระบบสารสนเทศวัณโรค
ั สูตร ตามผลงานทีบ
2. จ่ายชดเชย LAB ให ้กับหน่วยตรวจชน
่ ันทึกในระบบฯ
3. จ่ายชดเชยภาระงาน ให ้กับหน่วยบริการ ตามผลงานทีบ
่ ันทึกในระบบฯ
72
้ื ว ัณโรคดือ
่ ตรวจทางห้องปฏิบ ัติการเชอ
้ ยา
เกณฑ์การสง
ื้ ว ัณโรคดือ
้ ยา
1 กรณีตรวจเพือ
่ การวินจ
ิ ฉ ัยเชอ
ิ ธิรับบริการตรวจเชอ
ื้ วัณโรคดือ
1.1 ผู ้ป่ วยมีสท
้ ยา เมือ
่ มีเงือ
่ นไขครบทัง้
2 ข ้อ (ก และ ข)
ก. เป็ นผู ้ป่ วยวัณโรคในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ตาม
ิ ธิขอรับบริการและลงทะเบียนในฐานข ้อมูลผู ้ป่ วยวัณโรค
เงือ
่ นไขผู ้มีสท
สปสช.
ข. เป็ นผู ้ป่ วยวัณโรคในกลุม
่ ใดกลุม
่ หนึง่ ต่อไปนี้
•Re-treatment : ได ้แก่กลุม
่ ผู ้ป่ วยวัณโรคทีก
่ ลับเป็ นซ้า (Relapse) หรือ
ขาดยามากกว่า 2 เดือนแล ้วกลับมารักษา (Treatment After Default)
•On-treatment : ได ้แก่กลุม
่ ผู ้ป่ วยวัณโรครายใหม่เสมหะบวก ทีม
่ ผ
ี ล
การตรวจเสมหะยังคงเป็ นบวกหลังการรักษา 3 เดือน (Treatment
Failure)
ั ผัสกับผู ้ป่ วยวัณโรคดือ
•Pre-treatment : ได ้แก่ผู ้ป่ วยทีม
่ ป
ี ระวัตส
ิ ม
้ ยา
ร่วมบ ้าน (Household MDR-TB contact), ผู ้ป่ วยวัณโรคในเรือนจา, ผู ้ป่ วย
TB-HIV
73
งบประมาณเขต 57
กิจกรรม
1.จัดสรรงบประมาณติดตามกากับ
การกินยา
2.จัดสรรงบประมาณการค ้นหาผู ้ป่ วย
วัณโรค
งบ
หน่วยร ับ
สน ับสนุน
3,699,075
บาท
หน่วยบริการ
แนวทางจ ัดสรร ปี 2557
-เน ้นการจัดสรรตามปริมาณงาน+ ผลลัพธ์ตามตัวชวี้ ัด
-ผลลัพธ์การดาเนินงานในปี 2556 จะมีผลต่อการจัดสรร
-ใชข้ ้อมูลผป. ขึน
้ ทะเบียนไตรมาส 4 ปี 56 – 1-3 ปี 57 ใน
การจัดสรรเงิน DOTs
75
ความแตกต่างจากปี 56
ปี 2556
ปี 2557
ไม่เข ้มงวดการควบคุมการเบิกยา
วัณโรค ทาง VMI
ของ อภ.
พ ัฒนาระบบควบคุมกาก ับการ
เบิกยาว ัณโรค ทาง VMI
ของ อภ.
พัฒนาระบบการตรวจวินจ
ิ ฉัยวัณ
โรคดือ
้ ยา (cul, DST, Molecular
tech.)
พัฒนาระบบตรวจวินฉ
ิ ัย
วัณโรคดือ
้ ยา และเพิม
่ เกณฑ์
ตรวจเพือ
่ ติดตามการร ักษาว ัณ
้ ยา (F/U culture)
โรคดือ
มีงบสนับสนุนจัดบริการ 10.1 ลบ. ไม่มงี บสนับสนุนจัดบริการ
76
76
รายการยาต้านว ัณโรคทีไ่ ม่สามารถปร ับปริมาณการเบิกได้
โดยหน่วยบริการจะสามารถเบิกได้ตามปริมาณจานวนจ่ายทีบ
่ ันทึก
อิงระบบฐานข้อมูล TB Data Hub
ื่ ยา
ชอ
Ethionamide
Para-Amino Salicylic Acid
Cycloserin
Kanamycin Injection
Streptomycin Sulfate Injection
เริม
่ 1 เมษายน 2557
77
แนวทางการบริหารจ ัดการการดูแลร ักษา
โรคเลือดออกง่าย (Hemophilia)
ปี งบประมาณ 2557
XY
XX
วัตถุประสงค์
1. เพิม
่ การเข ้าถึงการให ้บริการ Factors
2. ลดอัตราป่ วยทีต
่ ้องรับผู ้ป่ วยเข ้าใน รพ. และอัตราป่ วยตาย
3. เพือ
่ เพิม
่ คุณภาพชวี ต
ิ ผู ้ป่ วย
ิ ธิภาพการบริหารจัดการงบประมาณการดูแล
4. เพิม
่ ประสท
ผู ้ป่ วย
เป้าหมาย
ิ ธิหลักประกันสุขภาพ
1.ผู ้ป่ วย HM ทัง้ รายเก่าและรายใหม่ ทีม
่ ส
ี ท
ิ ธิวา่ ง (เป้ าหมาย ปี 2557 – 1353 ราย)
ถ ้วนหน ้าหรือสท
่ ต่อเฉพาะโรค
้ึ ทะเบียนเป็นหน่วยร ับสง
2.หน่วยบริการทีข
่ น
ในโครงการฯ HM จานวน 48 แห่ง
หลักเกณฑ์การจ่ายชดเชยค่าบริการ
1. กรณีเลือดออกในระยะเริ่มต้ น(Early Bleeding)
1.1 จ่ ายเพิ่มจากอัตราเหมาจ่ ายรายหัว จะจ่ ายให้ หน่ วยบริการรั บส่ งต่ อเฉพาะโรค
ที่ได้ ขนึ ้ ทะเบียนกับ สปสช. ในอัตรา
สาหรั บผู้ป่วยฮีโมฟี เลีย A
ผู ้ป่ วยทีอ
่ ายุน ้อยกว่า 10 ปี
» Severe
180,000 บาท/คน/ปี
» Moderate
108,000 บาท/คน/ปี
» Mild
36,000 บาท/คน/ปี
ผู ้ป่ วยทีอ
่ ายุตงั ้ แต่ 10 ปี ขึน
้ ไป
» Severe
216,000 บาท/คน/ปี
» Moderate
144,000 บาท/คน/ปี
» Mild
72,000 บาท/คน/ปี
หลักเกณฑ์การจ่ายชดเชยค่าบริการ
1. กรณีเลือดออกในระยะเริ่มต้ น(Early Bleeding)
1.2 จะจ่ ายให้ หน่ วยบริการรับส่ งต่ อเฉพาะโรคที่ได้ ขึน้ ทะเบียนกับ สปสช. ในอัตรา
สาหรับผู้ป่วยฮีโมฟี เลีย B
ผู ้ป่ วยทีอ
่ ายุน ้อยกว่า 10 ปี
» Severe
151,200 บาท/คน/ปี
» Moderate
151,200 บาท/คน/ปี
» Mild
75,600 บาท/คน/ปี
ผู ้ป่ วยทีอ
่ ายุตงั ้ แต่ 10 ปี ขึน
้ ไป
» Severe
226,800 บาท/คน/ปี
» Moderate
151,200 บาท/คน/ปี
» Mild
75,600 บาท/คน/ปี
2. กรณีเพื่อรักษาอาการเลือดออกรุนแรงที่เป็ นอันตรายถึงชีวิตหรื อผ่าตัดฉุกเฉิน (Life
Threatening Bleeding and Emergency Surgery) จ่ายเพิ่ม (Additional Payment) จาก
ระบบ DRG ตามมูลค่าแฟคเตอร์ เข้ มข้ นที่ใช้ จริงแต่ไม่เกินรายละ 120,000 บาท/ครัง้ ของการ
นอนโรงพยาบาล (ไม่จากัดจานวนครัง้ )
การติดตามประเมินผล
• ติดตามจากข ้อมูลการ Follow-up ในระบบ DMIS /
ฐานข ้อมูลผู ้ป่ วยใน IP (E-Claim)
• ข ้อมูล CM , หน่วยบริการ
(การตรวจเยีย
่ มหน่วยบริการ โดย สปสช.เขต)
ขอบคุณค่ะ