- นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด

download report

Transcript - นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด

โครงการส่งเสริมให้ผู้
ประกอบในกลุมนิ
ค
ม
่
อุตสาหกรรมพืน
้ ทีม
่ าบตา
พุด
เพิม
่ อัตราการ
นาน้ากลับมาใช้ใหม่
1. ความเป็ นมาของ
โครงการ
1.1 จากปัญหาภัยแลงและการขาดแคลนน้าใน
้
ภาคตะวันออกทีน
่ บ
ั วันจะทวีความรุนแรงมากขึน
้
จากผลกระทบภาวะโลกรอน
แนวทางหนึ่งที่
้
สามารถเพิม
่ ประสิ ทธิภาพการใช้น้าในโรงงานได้
คือ การนาน้าทีเ่ กิดจากโรงงานกลับมาใช้ใหม่
ให้ไดมากที
ส
่ ุด ตามหลักการ 3Rs และ Zero
้
discharge
1.2 บันทึกขอตกลงการประเมิ
นผลการดาเนินงาน
้
รัฐวิสาหกิจประจาปี 2555 กาหนดให้ กนอ.
ศึ กษาแนวทางการส่งเสริมให้ผูประกอบในกลุ
ม
้
่
นิคมอุตสาหกรรมพืน
้ ทีม
่ าบตาพุดเพิม
่ อัตราการ
2. พืน
้ ทีโ่ ครงการกลุมนิ
่ คมฯ
มาบตาพุด
3. ผลการสารวจขอมู
้ ล
ผลการสารวจขอมู
้ ลการใช้น้าของผู้ประกอบการในกลุมนิ
่ คม
อุตสาหกรรมพืน
้ ทีม
่ าบตาพุด
แยกตามประเภทปิ โตรเคมี
เคมีภ
ณ
ั ฑ
และเหล็
ก
ปริมาณ
การน
าน์ ้ากลั
บมา
กลุม
่
อุตสาหกรร
ม
ปริมาณ
ปริมาณ
น้าดิบ
น้าประปา
(ลบ.ม./ปี ) (ลบ.ม./ปี )
น้าเสี ย
ใช้ใหม่
(ลบ.ม./ เทียบกับปริมาณน้า
วัน)
เสี ย (%)
Best
Practice
37.5%
จาก
ตางประเทศ
่
18.7%
* 90%
Av 3,060,
1,270,6
ปิ โตรเคมี
43,395
g 708
84
Av 962,48
เคมีภณ
ั ฑ์
383,191 627,418
g
2
Av 387,61
250,35
*
Best
Practice
จากต
างประเทศอยู
ในอั
ตรา 90% สาหรับทัง้ 3
่
่ 23.8%
เหล็ก
54,112
g
9กลุมอุ
9
มอุ
่ ตสาหกรรม โดยเฉพาะโรงงานในกลุ
่ ตสาหกรรมเหล็ก
บางแหงสามารถท
าไดถึ
่
้ งระดับ Zero Discharge
ประเทศสหรัฐอเมริกา (U.S. Environmental Protection
Agency) ประเทศญีป
่ ่น
ุ (Japan’s Industrial Water Use
3. ผลการสารวจขอมู
้ ล
เมือ
่ วันที่ 31 สิ งหาคม 2555
• กนอ. ไดจั
่ สื่ อสารถึงผูประกอบการ
้ ดสั มมนาเพือ
้
ในกลุมนิ
้ ทีม
่ าบตาพุดให้
่ คมอุตสาหกรรมพืน
เห็ นชอบถึงความแตกตางระหว
างสถานภาพการ
่
่
นาน้ากลับมาใช้ใหมในปั
จจุบน
ั และ Best
่
Practice
• ผู้ประกอบการมีความเขาใจถึ
งความจาเป็ นของ
้
การนาน้ากลับมาใช้ใหม่ เพือ
่ เป็ นการเตรียม
ความพรอมส
าหรับภัยแลงและปั
ญหาน้าขาด
้
้
แคลนในอนาคต
• ผู้ประกอบการอยากให้ กนอ. มีมาตรการ
สนับสนุ นดานเศรษฐศาสตร
้
์ เช่น การนา
3. สิ ทธิประโยชนที
์ ่
เกีย
่ วของ
้
กนอ. ไดศึ
้ กษาสิ ทธิประโยชนของหน
์
่ วยงานที่
เกีย
่ วของ
พบวา่
้
ผู้ประกอบการทีล
่ งทุนติดตัง้ ระบบรีไซเคิลน้าสามารถ
ขอยกเวนภาษี
เงินไดนิ
ิ ุคคล เป็ นระยะเวลา 8 ปี
้
้ ตบ
เป็ นสั ดส่วนรอยละ
100 ของเงินลงทุน
้
ตามประกาศ BOI ที่ 6/2554 เรือ
่ ง “การแกไข
้
เพิม
่ เติมมาตรการแกไขปั
ญหาดานสิ
่ งแวดลอมกรณี
้
้
้
การลงทุนปรับเปลีย
่ นเครือ
่ งจักรของโครงการทีม
่ อ
ี ยู่
เดิมเพือ
่ ลดผลกระทบดานสิ
่ งแวดลอม”
ข้อ 4.3.2
้
้
“เรือ
่ งการส่งเสริมการลงทุนเพือ
่ การพัฒนาทีย
่ ง่ ั ยืน”
4. ขอกฎหมาย
้
มาตรา 23 แห่ง พ.ร.บ. กนอ.
พ.ศ. 2522 และทีแ
่ กไขเพิ
ม
่ เติม
้
คณะกรรมการ กนอ. มีอานาจ
ในการวางนโยบายและ
ควบคุมดูแลโดยทัว่ ไป
5. แนวทางการส่งเสริม
กนอ. พิจารณาแลว
้ เห็ นควรกาหนดแนวทางการส่งเสริม
ผู้ประกอบการเพิม
่ อัตราการนาน้ากลับมาใช้ใหม่ ปี 2556
ดังนี้
กิจกรรมที่ 1 การประกาศเจตจานง
ผู้ประกอบในกลุมนิ
้ ทีม
่ าบตาพุดประกาศ
่ คมอุตสาหกรรมพืน
เจตจานงความมุงมั
่ ในการเพิม
่ อัตราการนาน้ากลับมาใช้
่ น
ใหม่
กิจกรรมที่ 2 การส่งเสริมให้ความรู้
ส่งเสริมให้ความรูแก
้ ที่
้ ผู
่ ้ประกอบในกลุมนิ
่ คมอุตสาหกรรมพืน
มาบตาพุดดานระบบรี
ไซเคิลน้าหรือแนวทางลดการใช้น้าใน
้
กระบวนการผลิต รวมถึงแหลงข
่ อมู
้ ลผู้ประกอบธุรกิจดาน
้
เทคโนโลยีการนาน้ากลับมาใช้ใหมทั
่ ง้ ในประเทศและ
ตางประเทศ
่
กิจกรรมที่ 3 การสรางแรงจูงใจดานเศรษฐศาสตร
6. เป้าหมายการ
ดาเนินเปการ
อ
้ ง
้ าหมายการนาน้ากลับมาใช้ใหมในเบื
่
กลุม
่
อุตสาหกรรม
ปิ โตรเคมี
เป้าหมาย
สั ดส่วนโรงงาน เป้าหมายอัตรา
ทีป
่ ระกาศ
การนาน้า
เจตจานง
กลับมาใช้ใหม่
จานวนโรงงาน
ภายในปี
ภายในปี
ในปัจจุบน
ั
2556
2557
3
100%
50%
เคมีภณ
ั ฑ์
80
80%
30%
เหล็ก
11
100%
30%