ไฟล์ OBECQA ppt

download report

Transcript ไฟล์ OBECQA ppt

เอกสารหมายเลข 1 .
การนาระบบคุณภาพ
OBECQA
บูรณาการเพื่อเพิ่มผลผลิตการศึกาา
ดร.ศิริวรรณ อาจศรี
ผู้อานวยการโรงเรียนภูเขียว
[email protected]
สร้ างความเข้ าใจ
“ OBECQA ”
โรงเรี ยนมาตรฐานสาากล
บริหารเยีย่ ม
ผลลัพธ์
ยอด
วันวาน....
เรือชนะคลืน่
รางวัลคุณภาพแห่ งชาติ Thailand Quality Award
TQA
เครื่องหมายแสดงถึงความเป็ นเลิศในการบริหาร
จัดการองค์กรที่ทดั เทียมระดับมาตรฐานโลก ”
เน้นการประเมินทั้งองค์กร
แนวคิด และ หลักการ
TQA&OBECQA
กลยุทธ์ ระบบ กระบวนการ และแนวทางการปฎิบตั ิ
คือ เหตุที่นาไปสู่ ผลลัพธ์การดาเนินการขององค์กร
ความยัง่ ยืนของความสาเร็ จ ขององค์กร สามารถที่จะ
คาดการณ์ได้โดยประเมินจาก
1) ระดับความพร้อม การบูรณาการ และการประสาน
ของระบบภายในองคกร
์
2) คุณภาพของผูบ้ ริ หารสู งสุ ดและแรงสนับสนุน
อยางต
อเนื
่
่ ่องในการนาองคกรสู
่ ความเป็ นเลิศ
์
อยูที
่ ุดมการณของผุ
(ค่านิยม จริ งใจ มุมา
่ อ
้บริหาร
์
“OBECQA ”
Office of Basic Education Commission
Quality Award
เป็ นชุดเครื่ องมือที่ใช้ในการบริ หารจัดการ
โครงการโรงเรี ยนมาตรฐานสากล
และ
ใช้เป็ นเกณฑ์ในการตรวจประเมินระดับพัฒนาการของสถานศึกษา
ในโครงการโรงเรี ยนมาตรฐานสากล
OBECQA: บทบาทสาคัญ
1) ช่ วยในการปรับปรุงวิธีการดาเนินการ ความสามารถ
และผลการดาเนินการของโรงเรียน
2) กระตุ้นให้ มีการสื่ อสารและแลกเปลีย่ นข้ อมูล
วิธีปฎิบัติที่เป็ นเลิศ ระหว่ าง โรงเรียน
3) เป็ นเครื่องมือหนึ่งทีส่ ามารถนามาใช้ ในการจัด
การดาเนินการของโรงเรียน รวมทั้งเป็ นแนวทาง
ในการวางแผนเพิม่ โอกาสในการเรียนรู้
วิสัยทัศน์
ปี 2558
เลิศวิชาการ คู่คุณธรรม
สู่ มาตรฐานสากล
5 กลยุทธ์ หลัก
1) สร้างพลังขับเคลื่อนให้โรงเรี ยนมีระบบบริ หาร
จัดการโรงเรียนทีด
่ ี
คลองตั
ว
มีประสิ ทธิภาพ
่
2) พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรี ยนรู้เชิงบูรณาการ
3) สร้างเสริ มศักยภาพบุคลากรทุกระดับ ให้เป็ นมืออาชีพ
4) เพิ่มสมรรถนะของโรงเรี ยนในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อสาร เพือ
่ กระบวนการเรียนรู้
และการบริหาร
5) ระดมสรรพกาลัง สร้างภาคีเครื อข่าย อุปถัมภ์ที่เข้มแข็ง
11
คุ้มค่ า
ภาคีเครือข่ าย
แก่นใจ.....แห่งการเดินทาง
แผน
เป้า
ผล
วันนี้.....
134
วันนี.้ ...?
เรือยัง่ ยืน..สู่ สากลโลก
นาระบบคุณภาพสู่ การเพิม่ ผลผลิต
สร้างวัฒนธรรมการทางานขององค์กร
“ สิ่ งที่ตอ้ งการให้ปฎิบตั ิร่วมกัน”
สร้างค่านิยมขององค์กร
“ สิ่ งที่อยากให้คิดตรงกัน ”
วันนี้....เรายืนอยูจ่ ุดใด?
วันพรุงนี
่ ้.....เราจะไปที่ไหน?
วันพรุงนี
่ ้....เราจะไปอย่างไร?
OBECQA
“ คุณภาพไม่ได้เกิดขึ้น
โดยเหตุบงั เอิญ... แต่เกิดขึ้นได้
ก็โดย
ความเพียรพยายามอันชาญฉลาด”
Excellence Framework:
TQM
Total Quality Management
MBNQA
Malcolm Baldrige National Quality Award
TQA
Thailand Quality Award
PMQA
Public Sector Management Quality Award
SEPA
State Enterprise Performance Appraisal
LQM
Local Quality Management
HA ( รพ )
Hospital Accredit
HPH
Health Promotion Hospital
PCA
Primary Care Accredit
สกอ.
Education Criteria for Performance Excellence
สนก
BEIDQM
สมป
OBECQA
กรอบคิด
OBECQA: ชุดเครื่องมือ
Office of Basic Education Commission
Quality Award
โดย ผอ.ศิริวรรณ อาจศรี
[email protected]
กลยุทธ์ ระบบ กระบวนการ
ผลลัพธ์:คุณภาพ
การดาเนินการโครงการ
โรงเรียนมาตรฐานสากล
โรงเรียน
ทีม
พีเ่ ลีย้ ง
สมป.
ผลที่คาดว่ าจะได้ รับ
การวางแผน
เพือ่ พัฒนา
ผลการ
ประเมินตนเอง
โดย....
- การจัดทาโครงร่ างองค์กร
เพือ
่ วินิจฉัยลักษณะองคกร
์
และ สภาวะการณ ์
- กระบวนการ
วางแผนเชิงกลยุทธ์
-การนากลยุทธ์ไปสู่
การปฎิบตั ิได้....แผน
การเรียนรู้ และ
นวัตกรรม
โรงเรียน
- การเรี ยนรู้เกณฑ์
- การคิดเชิงระบบ
ผ่านModel
ภารกิจโรงเรียน
แนวทางการดาเนินการ
Phase 4
Phase 3
Phase 2
Phase 1
ประเมินระดับพัฒนาการ
ถ่ ายทอดขยายผล
ปรับปรุ งกระบวนการ วัดผล ปรึกษา
แนะนา ประเมินความก้ าวหน้ า
ถอดรหัสบทเรียน
ปรับระบบงาน ค้ นหาวิธีการปรับปรุง
ทีด่ พี ฒ
ั นาตัวชี้วดั ติดตาม
ความก้ าวหน้ าแลกเปลีย่ นเรียนรู้
เรียนรู้ ทาโครงร่ าง ประเมินองค์ กร
ทาแผนพัฒนา
องค์ประกอบ : TQA & OBECQA
1 . 11 Core values
2 . Organization System
3 . Key Organization Factors
4 . Assessment System
[email protected]
1
ค่ านิยมหลัก
Design Principles
( 11 Core values )
ค่านิยมหลัก
Organizational Excellence Model:OBECQA
: 11 Core values
1
การนาองค์กร
ั ัศน์
อย่างมีวส
ิ ยท
5
การมุง
่ เน้นอนาคต
2
ความร ับผิดชอบ
ั
ต่อสงคม
6
9
การจ ัดการโดยใช ้
ข้อมูลจริง
3
7
10
ความคล่องต ัว
การให้ความสาค ัญก ับ
การเรียนรูข
้ ององค์กร
บุคลากรและคูค
่ า้
และแต่ละบุคคล
4
ความเป็นเลิศ
ทีม
่ ง
ุ่ เน้นน ักเรียน
8
การจ ัดการเ์ือ
่
นว ัตกรรม
ี่
การมุง
่ เน้นท่ผลล
ั์ ์
และการสร้างคุณค่า
11
มุมมองเชงิ ระบบ
[email protected]
2
ระบบ
Organization System
( Criteria 1-7 )
มุมมองเชิงระบบ
Organizational Excellence Model : OBECQA
P : โครงร่ างองค์ กร
ลักษณะองค์กร และ สภาวการณ์ องค์กร
2.การวางแผน
เชิงกลยุทธ์
5. การมุ่งเน้ น
บุคลากร
7. ผลลัพธ์
1.การนาองค์กร
3. การมุ่งเน้ น นักเรียน
6. การมุ่งเน้ น
การดาเนินการ
4. การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้
[email protected]
Organizational Excellence Model : OBECQA
P : โครงร่ างองค์ กร
ลักษณะองค์กร และ สภาวการณ์ องค์กร
2.การวางแผน
เชิงกลยุทธ์
5. การมุ่งเน้ น
บุคลากร
กระบวนการ ?
ทีมาองค์
ผู้นา กร
1.การน
ผู้นาสร้ชี้ทาง/ชี
ศิ ้ทศิ
กยัาหนด
เพือ่ ยอมรั
ยืบน/ไว้ ใจ
ความรัการขั
บผิดบง่ ชอบ
เคลือ่ น
เป็ นประโยชน์
สื่ อสาร
ผลั
กคมเป็
ดัโดย
น นทีพ่ งึ่
ต่สร้
อสัางงบรรยากาศ
ธรรมาธิ
าล
มยชน
ทาตัของชุ
วโรงเรี
เป็บนตั
วนอย่ าง
ผู้ปกครอง
7. ผลลัพธ์
3. การมุ่งเน้ นนักเรียน
6. การมุ่งเน้ น
การดาเนินการ
4. การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้
[email protected]
Organizational Excellence Model : OBECQA
P : โครงร่ างองค์ กร
ลักษณะองค์กร และ สภาวการณ์ องค์กร
- กระบวนการ
วางแผนเชิ
ทธ์
วัตถุงปกลยุ
ระสงค์
อยากได้อะไร?
เชิงกลยุทธ์
ที่ทามาท
าให้
มยั๊ ? บตั ิได้
สามารถนได้าไปปฎิ
ทาอย่างไรจึงจะได้?
วิสัยทัศน/พั
์ นธกิจ
-การนากลยุทธ์ไปสู่
การปฎิบตั ิได้....แผน
2.การวางแผน
เชิงกลยุทธ์
1.การนาองค์ กร
3. การมุ่งเน้ น นักเรียน
5. การมุ่งเน้ น
บุคลากร
7. ผลลัพธ์
6. การมุ่งเน้ น
การดาเนินการ
4. การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้
[email protected]
Organizational Excellence Model : OBECQA
P : โครงร่ างองค์ กร
ลักษณะองค์กร และ สภาวการณ์ องค์กร
2.การวางแผน
เชิงกลยุทธ์
5. การมุ่งเน้ น
บุคลากร
1.การนาองค์ กร
7. ผลลัพธ์
-รู้ จกั เขา
ทาไง?จะรู้ จกั เขา
3. การมุ
่ งเน้ นนักเรียน
รับฟังเขาอย่ างไร?
พึง่ พอใจ/ไม่
-เขาคิดกับเราอย่ างไร?
-เราจะทาความเข้ าใจกับเขา
-อย่ างไร?(กระบวนการ
ทาความเข้ าใจ)
ความผูกพัน
ภักดี
6. การมุ่งเน้ น
การ ดาเนินการ
4. การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้
[email protected]
Organizational Excellence Model : OBECQA
P : โครงร่ างองค์ กร
ลักษณะองค์กร และ สภาวการณ์ องค์กร
2.การวางแผน
เชิงกลยุทธ์
5. การมุ่งเน้ น
บุคลากร
1.การนาองค์ กร
7. ผลลัพธ์
3. การมุ่งเน้ นนักเรียน
-
6. การมุ่งเน้ น
การดาเนินการ
วัด ประเมิน วิเคราะห์ ทบทวน ปรับปรุ ง (4.1)
การจัดการความรู้
( กระบวนการวัด วิเคราะห์ ปรับปรุ ง)
ต้ องพิจารณาจากสมรรถนะหลัก
เรามีศกั ยภาพในการแข่งขัน /เราต้องมีขอ้ มูลที่มีคุณภาพ-เก็บรักษาได้
ทีไ่ ปสู
ดีห่ วรืสิ อั ยไม่
ทัศ(4.2)
น์ (กระบวนการ KM ทาอย่ างไร?
4. การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้
[email protected]
Organizational Excellence Model : OBECQA
P : โครงร่ างองค์ กร
ลักษณะองค์กร และ สภาวการณ์ องค์กร
2.การวางแผน
เชิงกลยุทธ์
5. การมุ่งเน้ น
บุคลากร
--กระบวนการ
การสร้างความพร้
อมให้ตคราก
น าลัง
การจัดการอั
ศั
ก
ยภาพ
สร้(างศั
กยภาพ..ความรู
้ ย
บรรยากาศ/ความปลอดภั
และพัฒนาความสามารถ
ในการท
สาคัใญจที
มากางาน
ภ
่ ก
ั ดี)
ทักษะ ไวพริบ การมี
ความสามารถ
1.การนาองค์ กร
7. ผลลัพธ์
3. การมุ่งเน้ นนักเรียน
และผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย
6. การมุ่งเน้ น
การปฎิบัตกิ าร
4. การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้
[email protected]
Organizational Excellence Model : OBECQA
P : โครงร่ างองค์ กร
ลักษณะองค์กร และ สภาวการณ์ องค์กร
2.การวางแผน
เชิงกลยุทธ์
5. การมุ่งเน้ น
บุคลากร
1.การนาองค์ กร
7. ผลลัพธ์
3. การมุ่งเน้ นนักเรียน
6. การมุ่งเน้ น
การด
นการ
การบริาเนิ
หารความเสี
่ยง
กระบวนการท
างาน
-ประสิ ทธิผล/ประสิ
ทธิภาพ
การทระบบงาน
างานอย่
างต่ อเนื่อง
ของงาน
4. การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ ของโรงเรียน
[email protected]
Organizational Excellence Model : OBECQA
P : โครงร่ างองค์ กร
ลักษณะองค์กร และ สภาวการณ์ องค์กร
2.การวางแผน
เชิงกลยุทธ์
5. การมุ่งเน้ น
บุคลากร
7. ผลลัพธ์
1.การนาองค์กร
3. การมุ่งเน้ น นักเรียน
6. การมุ่งเน้ น
การดาเนินการ
4. การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้
[email protected]
เกณฑ์ การบริหารคุณภาพ (ฺBEIDQM)
สร้ างจากค่านิยมและแนวคิดหลัก
ผลลัพธ์ ด้านการนาองค์ กรและการกากับดูแล
และความรับผิดชอบต่ อสั งคม
มุมมองเชิ งระบบ
การนาองค์ กร
การจัดการเพือ่ นวัตกรรม
การจัดการโดยใช้ ข้อมูลจริง
การให้ ความสาคัญกับ
บุคลากรและพันธมิตร
การมุ่งเน้ นครูและบุคลากร
เกณฑ์ ซึ่งถูกฝังลึกในกระบวนการที่
เป็ นระบบ (หมวด 1-6)
ผลลัพธ์ การดาเนินงาน
(หมวด 7)
OBECQA
กระบวนการเรี ยนรู้.....
การเรี ยนรู ้สาคัญ เกิดจาก การประเมินและพัฒนาตนเอง
เป้ าหมาย
คือ....ส่ งเสริ มให้โรงเรี ยนเกิดการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
วันนี.้ ...
เรือชนะคลืน่
คิด : องค์ รวม
ทา : บูรณาการ
3
OP
โครงร่ างองค์ กร
Key Organization
Factors ( P1-P2)
โครงร่ างองค์กร
โครงร่ างองค์กร
กระบวนการหลัก ?โรงเรียน
จัดการเรียนการสอน
ความสามารถอะไร? ....เป็ นหลักให้ เกิด....
สมรรถนะหลัก
ความสามารถขององค์กรที่กาหนดขึน้
เพื่อผลักดันให้องค์กร
บรรลุผล ตามวิสยั ทัศน์ พันธกิจ เป้ าหมาย ค่านิยม ขององค์กร
ความรู้
ทักษะ
คุณลักษณะ
เชิงพฤติกรรม ซึง่ จาเป็ นตองมี
ในการทางาน
้
ให้บรรลุผลขององคกร
์
สมรรถนะคนเป็ นทรัพย์สินที่จบั ต้องไม่ได้
แต่องค์กรที่ฉลาด
จะสามารถดึงสมรรถนะความเป็ นเลิศจากบุคลากรมาสร้างเป็ น
ทรัพย์สินที่จบั ต้องได้
4
การประเมิน
Path to Performance
Excellence
( 6 Maturity
level-scoring)
Level Scoring
TQA & BEIDQM &OBECQA
High Performance
Organization
Project
6 ระดับความแข็งแรง
1
ไม่ มีระบบใดเลย
2
1
4
มุ่งเป็ นทิศทางเดียวกัน
( มีกลไกในการปรั บปรุ ง)
D
แก้ ปัญหาเฉพาะหน้ า
( เริ่มมีทศิ ทาง)
3
แนวทางเริ่มเป็ นระบบ
1
5
แนวทางบูรณาการ
( แนวทางปรั บปรุ งมากขึน้ )
6
บูรณาการเป็ นหนึ่ง
ระดับความแข็งแรงขององค์ กร ต่ างคนต่ างทา ไม่ มที ศิ ทาง คือ ความแข็งแรงระดับ 1 เริ่มมีทศิ ทาง แต่ ไปคน
ละทิศ คือ ระดับ 2 เริ่มหาทิศทาง มุ่งไปทางเดียวกัน คือ ระดับ 3-4 เริ่มมีทศิ ทางแบบขนานกัน คือ ระดับ 5
สุ ดยอดคือบูรณาการเป็ นหนึ่ง คือ แข็งแรงระดับ 6 คือความเป็ นหนึ่งขององค์ กร ไม่ ยดึ มัน่ ถือมัน่
ของใครของมัน แต่ ต้องรวมกันเป็ นหนึ่งเดียว
การประเมิน หมวด 1-6
ADLI
PKQA
Organization
Integration
I
PDCA Alignment
Learning
L
Result
Check/Share/Act
Deployment
D
Do
Approach
A
Plan
การประเมิน หมวด 7
LeTCI
PKQA
Organization
Level
Le
Linkage
Li
Goal
KRA
KPI
Trend
T
Key Measure
Compare
C
Benchmark
Trend
Organizational Excellence Model : OBECQA
P : โครงร่ างองค์ กร
ลักษณะองค์กร และ สภาวการณ์ องค์กร
(110)
1.การนาองค์ กร
2.การวางแผน
เชิงกลยุทธ์
(90)
5. การมุ่งเน้ น
บุคลากร
600 : 400
(100)
(400)
(110)
7. ผลลัพธ์
6. การมุ่งเน้ น
การดาเนินการ
3. การมุ่งเน้ นผู้เรียน
(100)
(90)
4. การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้
[email protected]
ั้
ระด ับชนของเกณฑ์
: BEIDQM
P. โครงร่างขององค์กร
1. การนาองค์กร
1.1 การนาองค์กร
1.2 การกากับดูแลองค์กรและความ
รับผิดชอบต่อสังคม
ก. ก.วิสยั ทัศน์ ค่านิยม
ข. การสือ่ สารและผล
และพันธกิจ
การดาเนินการของโรงเรียน
(1)
(2)
ก. ก. การกากับโรงเรียน
2 ข้อ
7 หมวด
17 ห ัวข้อ
35 ประเด็น
์ิจารณา
98 ประเด็น
ชุดคาถาม
[email protected]
OBECQA : Criteria : ข้อกาหนดและประเด็น์ิจารณา
P. โครงร่ างองค์ กร
ลักษณะองค์ กร และสภาวการณ์ ขององค์ กร
2.การวางแผนเชิงกลยุทธ์
2.1.การจัดทากลยุทธ์
2.2.การนากลยุทธ์ ไปสู่การปฏิบตั ิ
1.การนาองค์ กร
1.1. การนาองค์ กรโดยผู้นาระดับสูง
1.2 การกากับดูแลองค์ กรและ
ความรับผิดชอบต่ อสังคมในวงกว้ าง
3.การมุ่งเน้ นนักเรี ยน
3.1.การรับฟั งนักเรียน
3.2.ความผูกพันของนักเรียน
5.การมุ่งเน้ นบุคลากร
5.1.สภาพแวดล้ อมในการทางาน
5.2.ความผูกพันของบุคลากร
7. ผลลัพธ์
7.1 ด้ านหลักสูตรและกระบวนการ
7.2 ด้ านการมุ่งเน้ นนักเรี ยน
7.3 ด้ านการมุ่งเน้ นบุคลากร
7.4 ด้ านการนาองค์ กรและการกากับดูแลองค์ กร
7.5 ด้ านการเงินและสมรรถนะการให้ บริการ
6.การมุ่งเน้ นการดาเนินการ
6.1.ระบบงาน
6.2.กระบวนการทางาน
4. การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้
4.1การวัด การวิเคราะห์ และการปรับปรุ งผลการดาเนินการของโรงเรียน
4.2.การจัดการสารสนเทศ ความรู้ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
OBECQA : Criteria
P. โครงร่ างองค์ กร
ลักษณะองค์ กร และสภาวการณ์ ขององค์ กร
2.การวางแผนเชิงกลยุทธ์ ( 90 ) 5.การมุ่งเน้ นบุคลากร ( 100 )
2.1.การจัดทากลยุทธ์ ..( 40 )
5.1.สภาพแวดล้ อมในการทางาน ( 45 )
2.2.การนากลยุทธ์ ไปสู่การปฏิบตั .ิ .( 50 ) 5.2.ความผูกพันของบุคลากร ( 55 )
1.การนาองค์ กร(110 )
1.1. การนาองค์ กร…( 60.)
1.2.การกากับดูแลองค์ กรและความ
รับผิดชอบต่ อสังคม…( 50 )
3.การมุ่งเน้ นนักเรี ยน( 100 )
3.1.การรั บฟั งนักเรี ยน ( 50 )
3.2.ความผูกพันของนักเรี ยน ( 50 )
7. ผลลัพธ์
( 400 )
7.1 ด้ านหลักสูตรและกระบวนการ ( 130)
7.2 ด้ านการมุ่งเน้ นนักเรี ยน ( 75 )
7.3 ด้ านการมุ่งเน้ นบุคลากร ( 65)
7.4 ด้ านการนาองค์ กรและการกับกับดูแลองค์ กร ( 65
7.5 ด้ านการเงินและสมรรถนะการให้ บริการ ( 65 )
6.การมุ่งเน้ นการดาเนินการ ( 110 )
6.1.ระบบงาน ( 60 )
6.2.กระบวนการทางาน ..( 50 )
4. การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ ..( 90 )
4.1การวัด การวิเคราะห์ และการปรับปรุ งผลการดาเนินการของโรงเรียน..( 50)
4.2.การจัดการสารสนเทศ ความรู้ และเทคโนโลยีสารสนเทศ..( 40 )
ั้
ระด ับชนของเกณฑ์
: OBECQA
P. โครงร่างขององค์กร
2 ข้ อ
1. การนาองค์ กร
7 หมวด
1.1 การนาองค์ กร
ก.
วิสัยทัศน์ ค่ านิยม
และพันธกิจ
(1)
(2)
[email protected]
1.2 การกากับดูแลองค์กรและความ
รับผิดชอบต่ อสังคม
ข. การสื่ อสารและผล
ก.
ก.การกากับโรงเรียน
17 หัวข้ อ
33 ประเด็น
พิจารณา
การดาเนินการของโรงเรียน
43 หมายเหตุ
99 ประเด็นชุด
คาถาม
BEIDQM Criteria
หมวด 1 การนาองค์ กร (110 คะแนน)
หมายเลขหัวข้อ ชื่อหัวข้อ
ชื่อหัวข้ อของ
ข้ อกาหนดพืน้ ฐาน
ทั้งหมด
ข้ อกาหนดโดยรวม
ของหัวข้ อ แยกเป็ น
แต่ ละเรื่องทีค่ วรพิจารณา
คะแนนของหัวข้อ
1.1 การนาองค์กรโดยผูน้ าระดับสูง (60 คะแนน)
ประเภทของข้อมูล หรือสารสนเทศที่
องค์กรต้องตอบในหัวข้อนี้
กระบวนการ
ให้อธิบายการดาเนินการ ที่ผนู ้ าระดับสูงใช้ในการชี้ นา และทาให้องค์กร
ยั ่งยืน รวมทั้งอธิบายการดาเนินการที่ผนู ้ าระดับสูงสือ่ สารกับพนักงาน และ
กระตุน้ ให้มีผลการดาเนินการที่ดี
ก. วิสยั ทัศน์ ค่านิยมและพันธกิจ
ประเด็นพิจารณา
(1) ผูน้ ำระดับสูง ดำเนิ นกำรอย่ำงไรในกำรกำหนดวิสยั ทัศน์และค่ำนิ ยม ผูน้ ำระดับสูงดำเนิ นกำร
อย่ำงไร ในกำรถ่ำยทอดวิสยั ทัศน์และค่ำนิ ยม โดยผ่ำนระบบกำรนำองค์กร ไปยังพนั กงำน
ทุกคน ผูส้ ่งมอบ และคู่คำ้ ที่สำคัญ รวมทั้งลูกค้ำ เพื่อนำไปปฏิบตั ิ กำรปฏิบตั ิตนของผูน้ ำ
ระดับสูงสะท้อนถึงควำมมุง่ มัน่ ต่อค่ำนิ ยมขององค์กรอย่ำงไร
(2) ผูน้ ำระดับสูงดำเนิ นกำรอย่ำงไรในกำรสร้ำงบรรยำกำศ เพื่อส่งเสริมและให้มีพฤติกรรม
ที่ปฏิบตั ิตำมกฎหมำยและมีจริยธรรม
(3) ผูน้ ำระดับสูง ดำเนิ นกำรอย่ำงไรในกำรสร้ำงองค์กรให้เป็ นองค์กรที่มีควำมยัง่ ยืน ผูน้ ำระดับสูง
ดำเนิ นกำรอย่ำงไรในกำรสร้ำงบรรยำกำศ เพื่อให้เกิดกำรปรับปรุงผลกำรดำเนิ นกำร
กำรบรรลุวตั ถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ นวัตกรรม และควำมคล่องตัวขององค์กร ผูน้ ำระดับสูง
ดำเนิ นกำรอย่ำงไรในกำรสร้ำงบรรยำกำศเพื่อให้เกิดกำรเรียนรูท้ ้งั ในระดับองค์กร
และพนักงำน ผูน้ ำระดับสูงมีส่วนร่วมโดยตรงอย่ำงไรในกำรวำงแผนสืบทอดตำแหน่ ง
และกำรพัฒนำผูน้ ำในอนำคตขององค์กร
ข. การสื่อสารและผลการดาเนินการขององค์กร
(1) ผูน้ ำระดับสูง ดำเนิ นกำรอย่ำงไรในกำรสื่อสำร กำรให้อำนำจในกำรตัดสินใจ และกำรจูงใจ
พนักงำนทุกคนทัว่ ทั้งองค์กร ดำเนิ นกำรอย่ำงไรในกำรกระตุน้ ให้เกิดกำรสื่อสำรที่
ตรงไปตรงมำ และเป็ นไปในลักษณะสองทิศทำงทัว่ ทั้งองค์กร
(2) ผูน้ ำระดับสูงดำเนิ นกำรอย่ำงไรในกำรทำให้เกิดกำรมุง่ เน้นกำรปฏิบตั ิกำรเพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ขององค์กร ปรับปรุงผลกำรดำเนิ นกำร และบรรลุวิสยั ทัศน์
ข้ อกาหนดต่ างๆ
ทีเ่ ป็ นคาถามใน
แต่ ละประเด็น
เพือ่ พิจารณา
ระบบคน
ระบบงาน
O
B
E
C
Q
A
ทาอย่ างไร?..เป้ าหมายของคนและองค์ กร....เป้ าหมายเดียวกัน
เกณฑ์ เพือ่ การดาเนินการทีเ่ ป็ นเลิศ : มุมมองในเชิงระบบ
โครงร่ างองค์กร :
- การนาองค์กรอย่ลักาษณะองค์
งมีวสิ ั ยทัศน์กรและสภาวการณ์
- การมุ่งเน้ นอนาคต
-ความรับผิดชอบต่ อสั ง2คม ด้านจริยธรรม
/ธรรมาภิบาล การวางแผน
เชิงกลยุทธ์
5
การมุ่งเน้ น
บุคลากร
7
1
การนาองค์ กร
ผลลัพธ์
3
การมุ่งเน้ น
นักเรียน
6
การมุ่งเน้ น
การดาเนินการ
4
การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้
เกณฑ์เพื่อการดาเนินการที่เป็ นเลิศ : มุมมองในเชิงระบบ
- มุมมองในเชิงระบบ
โครงร่ างองค์ กร :
ลักษณะองค์ กรและสภาวการณ์
2
การวางแผน
เชิงกลยุทธ์
5
การมุ่งเน้ น
บุคลากร
7
1
ผลลัพธ์
การนาองค์ กร
3
6
การมุ่งเน้ นนักเรียน
การมุ่งเน้ น
การดาเนินการ
4
การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้
เกณฑ์ เพือ่ การดาเนินการทีเ่ ป็ นเลิศ : มุมมองในเชิงระบบ
โครงร่ างองค์ กร :
ลักษณะองค์ กรและสภาวการณ์
2
5
การวางแผน
เชิงกลยุทธ์ ่
กระบวนการที
การมุ่งเน้ น
ผบุคลากร
มุ่งเน้ นการเรียนรู้
1
7
ผลลัพธ์
การนาองค์ กร
3
การมุ่งเน้ นนักเรียน
6
การมุ่งเน้ น
การดาเนินการ
4
การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้
เกณฑ์ เพือ่ การดาเนินการทีเ่ ป็ นเลิศ : มุมมองในเชิงระบบ
โครงร่ างองค์ กร :
ลักษณะองค์ กรและสภาวการณ์
2
การวางแผน
เชิงกลยุทธ์
- การเรียนรู้ ขององค์ กรและของ
1แต่ ละบุคคล
การนาองค์
กร ความสาคัญกับบุคลากร
- การให้
- การจัดการเพื3อ่ นวัตกรรม
- การจัการมุ
ดการโดยใช้
อมูลจริง
่ งเน้ นนักเรีขย้ นและ
5
การมุ่งเน้ น
บุคลากร
7
ผลลัพธ์
6
การมุ่งเน้ น
การดาเนินการ
4
การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้
เกณฑ์ เพือ่ การดาเนินการทีเ่ ป็ นเลิศ : มุมมองในเชิงระบบ
-การให้ ความสาคัญกับโครงร่
บุคลากรางองค์ กร :
-การจัดการเพืสลั
อ่ นวักตษณะองค์
กรรม กรและสภาวการณ์
2
การวางแผน
เชิงกลยุทธ์
5
การมุ่งเน้ น
บุคลากร
7
1
ผลลัพธ์
การนาองค์ กร
3
6
การมุ่งเน้ นนักเรียน
การมุ่งเน้ น
การดาเนินการ
4
การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้
เกณฑ์ เพือ่ การดาเนินการทีเ่ ป็ นเลิศ : มุมมองในเชิงระบบ
โครงร่ างองค์ กร :
ลักษณะองค์ กรและสภาวการณ์
2
5
การมุ่งเน้ น
บุคลากร
การวางแผน
เชิงกลยุทธ์
7
ความคล่องตัว
1
การนาองค์ กร
3
ผลลัพธ์
6
การมุ่งเน้ นนักเรียน
การมุ่งเน้ น
การดาเนินการ
4
การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้
เกณฑ์ เพือ่ การดาเนินการทีเ่ ป็ นเลิศ : มุมมองในเชิงระบบ
โครงร่ างองค์ กร :
ลักษณะองค์ กรและสภาวการณ์
2
การวางแผน
เชิงกลยุทธ์
- การมุ่งเน้ นทีผ่ ลลั5 พธ์
และการสร้ าการมุ
งคุณค่่ งเน้
าน
บุคลากร
7
1
ผลลัพธ์
การนาองค์ กร
3
การมุ่งเน้ นนักเรียน
และผู้มสี ่ วนได้ ส่วนเสี ย
6
การจัดการ
กระบวนการ
4
การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้
เกณฑ์ เพือ่ การดาเนินการทีเ่ ป็ นเลิศ : มุมมองในเชิงระบบ
กลุ่มการนา
โครงร่ างองค์ กร :
ลักษณะองค์ กรและสภาวการณ์
2
การวางแผน
เชิงกลยุทธ์
5
การมุ่งเน้ น
บุคลากร
7
1
ผลลัพธ์
การนาองค์ กร
3
การมุ่งเน้ นนักเรียน
6
การมุ่งเน้ น
การดาเนินการ
4
การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้
เกณฑ์ เพือ่ การดาเนินการทีเ่ ป็ นเลิศ : มุมมองในเชิงระบบ
โครงร่ างองค์กร :
กลุ่มผลลัลัพกษณะองค์
ธ์ กรและสภาวการณ์
2
การวางแผน
เชิงกลยุทธ์
5
การมุ่งเน้ น
บุคลากร
7
ผลลัพธ์
1
การนาองค์ กร
3
การมุ่งเน้ นนักเรียน
6
การมุ่งเน้ น
การดาเนินการ
4
การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้
250 - 350
ระบบคุณภาพแห่ งองค์ กร
“ SCQA ”
2556
2 250 - 350
ระบบคุณภาพแห่ ง สพฐ.
“ OBECQA ”
ผลลัพธ์
2557
ระบบคุณภาพแห่ งชาติ
“ OBECQA/TQA ”
2558
66
1
หมวด 1-6
หมวด 1-6
ประเด็น
พิจารณา
3
351 - 649
หมวด 1-7
หมวด 1-6
ประเด็น
พิจารณา
250 - 350
ระบบคุณภาพแห่ งองค์ กร
“ SCQA ”
2557
2 250 - 350
ระบบคุณภาพแห่ ง สพฐ.
“ OBECQA ”
ผลลัพธ์
2558
ระบบคุณภาพแห่ งชาติ
“ OBECQA/TQA ”
2559
67
1
หมวด 1-6
หมวด 1-6
ประเด็น
พิจารณา
3
351 - 649
หมวด 1-7
หมวด 1-6
ประเด็น
พิจารณา
แนวทางการดาเนินการ
Phase 4
Phase 3
Phase 2
Phase 1
ประเมินระดับพัฒนาการ
ถ่ ายทอดขยายผล
ปรับปรุ งกระบวนการ วัดผล ปรึกษา
แนะนา ประเมินความก้าวหน้ า ถอดรหัส
บทเรียน
ปรับระบบงาน ค้ นหาวิธีการปรับปรุง
ทีด่ พี ฒ
ั นาตัวชี้วดั ติดตาม
ความก้ าวหน้ าแลกเปลีย่ นเรียนรู้
เรียนรู้ ทาโครงร่ าง ประเมินองค์ กร
ทาแผนพัฒนา
กลยุทธ์ ระบบ กระบวนการ และแนวทางปฎิบตั ิ
คือ...เหตุนาไปสู่ ผลลัพธ์การดาเนินการ
บริหารเยีย่ ม
ผลลัพธ์
ยอด
หลักการและแนวคิด 11 ข้ อ
( Core Value
& Concepts)
7 หมวด : OBECQA
Model OBECQA
วันนี.้ ...
เรือชนะคลืน่
คิด : องค์ รวม
ทา : บูรณาการ
ตาม:ทุกระยะ
ปรับปรุ ง :ต่ อเนื่อง
ทาอย่างไร ?
- วัฒนธรรมองค์กรจะมุ่งสู่
วิสยั ทัศน์
- ทาอย่างไร ?
ค่านิยมร่วมจะเกิด
ได้
การขับเคลือ่ น OBECQA.สู่ การเพิม่ ผลผลิตการศึกษา
จูงใจ
เชื่อมั่น
ยอมรับ
ผู้บริหาร
สนับสนุน
www.phukhieo.ac.th
Tel : 0827491879
E-mail:[email protected]