SRP-20141 - KHS Skrivemetro

Download Report

Transcript SRP-20141 - KHS Skrivemetro

SRP 2014

Introduktion til SRP

 Formalia omkring opgaven  Selve opgaven

Formalia – hvad er SRP’en?

 Studieretningsprojektet er en tværfaglig rapport, hvor I skal vise, at I kan behandle en faglig problemstilling selvstændigt og dybdegående med anvendelse af to fag.  Fag: Der skal indgå et af de studieretningsfag, du har på A-niveau, samt et fag på mindst B-niveau i besvarelsen af projektet.

Hvad skal jeg skrive om?

   Først og fremmest: et spændende emne Herefter: problemstillinger Herefter: valg af fag

NB: I mediecenteret står der en kasse med vellykkede SRP´er. Du kan give Jørgen numrene på de opgaver, du er interesseret i at kigge nærmere på, og så mailer han dem til dig

Formalia - vejledning

 Når I har valgt fag udpeger skolen to vejledere (en for hvert fag) – Skolen forsøger at fordele vejlederne sådan, at du kender mindst den ene af dine vejledere  Skolen har afsat en dag til vejledning, hvor DU SKAL mødes med dine vejledere, så I kan drøfte problemstillingen og/eller området. Husk at du skal forberede mødet med et skriftligt

oplæg. Skabelonen til portfolioen ligger på Skrivemetroen.

 Du skal søge informationer/data og låne bøger på biblioteket, således at du er klar til at skrive SRP

Formalia - vejledning

 Vejlederne udarbejder problemformuleringen under hensyntagen til de drøftelser, de har haft med dig under vejledningen. Problemformuleringen er ukendt men ikke overraskende (afhængigt af jeres forberedelse til vejledningen!!!!)  Du får problemformuleringen udleveret mandag den 4. december

Formalia – bedømmelseskriterier

demonstrere evne til faglig fordybelse og til at sætte sig ind i nye faglige områder

demonstrere evne til at udvælge, anvende og kombinere forskellige faglige tilgange og metoder og dermed forstærke den faglige fordybelse

beherske relevante faglige mål i de indgående fag

Formalia – bedømmelseskriterier

  

udvælge, bearbejde og strukturere relevant materiale demonstrere evne til faglig formidling besvare en stillet opgave fyldestgørende, herunder at der er overensstemmelse mellem opgaveformuleringen og opgavebesvarelsen

beherske fremstillingsformen i en faglig opgave

Formalia - bedømmelse

 Nogle opgavebesvarelser indeholder mange bilag. Bilagene er i sig selv ikke genstand for særskilt vurdering, men vurderes alene i forhold til, hvordan de er anvendt, inddraget og behandlet i opgave-besvarelsen.  Engelsk abstract  Bedømmelsen af SRP skal ske senest seks uger efter censors modtagelse af besvarelserne.

Bedømmelse – litteraturlisten og noter/kilder

 Q&¤%Q#/¤Q#(¤QP)(#¤/=Q#(¤/=?=/)/()/(/()/()////#”#¤”#¤ ##¤#####!§§§§§§§§§§§§1½!!!!..........IØ-bogen eller samtidshistoriekompendiet  NB: kilder og fodnoter vs. Litteraturliste – se i

skrivevejledningen, hvordan I skal gøre.

Formalia – sygdom og snyd

 Sygdom: Meddel skolen så hurtigt som overhovedet muligt, hvis du bliver alvorligt syg – så afgør skolen om du kan få udsat din afleveringsfrist. Skolen vil

kræve lægeerklæring

 Snyd: Hvis du bliver opdaget, afvises din SRP. Du skal lave en ny SRP i den kommende SRP-periode (læs næste år)

Selve opgaven - eksempel

Afsætning og kulturforståelse Hvordan får virksomhederne draget nytte af tweens som forbrugergruppe?

 Redegør for begrebet tweens og den kulturelle baggrund for begrebets opståen  Analyser de udfordringer gruppens forbrugsmønster giver virksomhederne i deres parametermix  Vurder slutteligt hvilke muligheder virksomhederne har for at tiltrække og/eller påvirke tweens Omfang: 15-20 sider

Selve opgaven - eksempler

Afsætning og VØ: Hvordan er Pandora A/S´ fremtidige strategiske muligheder?

 Efter en kort beskrivelse af virksomheden Pandora A/S, bedes du redegøre for begreberne rentabilitet og rentabilitetsanalyse  Du bedes analysere den økonomiske udvikling i virksomheden de seneste 5 år  Udarbejd samlet analyse med interne og eksterne forhold, hvori ovenstående regnskabsanalyse indgår. I den forbindelse ønskes en vurdering af baggrunden for Pandoras realiserede ”turn around”.

 Diskutér og vurdér hvilke strategiske muligheder Pandora har fremadrettet og hvilke økonomiske konsekvenser disse kunne tænkes at få.

Omfang: 15-20 sider

Selve opgaven - eksempler

IØ og Spansk: Hvorledes har den økonomiske krise i Spanien påvirket befolkningen – herunder især de unge spanieres situation?

 Redegør for den økonomiske udvikling i Spanien de seneste 10 år med særligt fokus på de unge spaniere  Med udgangspunkt i selvvalgte spanske tekster, analysér konsekvenserne for den spanske befolkning med særligt fokus på de unge spaniere.

 Diskutér med udgangspunkt i analysen effekter af de indgreb, der har været foretaget for at bringe Spanien ud af deres nuværende krise Omfang: 15-20 sider

Selve opgaven - eksempler

Afsætning og dansk: Hvad kendetegner DSBs markedsføring, og hvordan kan virksomheden ramme deres målgruppe i fremtiden?

    Beskriv virksomheden DSB og målgruppen på baggrund af segmenteringskriterierne. Gør rede for centrale virkemidler i reklameanalyse, argumentationsanalyse samt retorisk analyse.

Lav en analyse af handlingsparametrene med særlig vægt på promotion, hvori du udarbejder en dybdegående analyse af en selvvalgt reklame. Vurder, hvordan ovenstående reklame placerer sig i kontekst med andre reklamer fra samme virksomhed. Vurder, hvilke virkemidler virksomheden fremadrettet bør inddrage i deres reklamekampagner og diskuter, hvordan de kan ramme deres målgruppe fremover.  Omfang: 15-20 sider

Selve opgaven - eksempler

IØ og kulturforståelse I hvor høj grad er Kina ved at gennemgå en overgang fra stormagt til supermagt?

 Gør kort rede for Kinas økonomiske situation  Analyser Kinas position som økonomisk og kulturel magt i verden. Kom herunder særligt ind på betydelige kulturelle forskelle i de værdier, der er fremherskende i den vestlige verden og i Kina  Diskuter endeligt, hvorvidt Kina kan og ønsker at overtage USA’s position som verden mest magtfulde nation. Omfang: 15-20 sider

Materiale i Skrivemetroen

 Denne introduktions PP  Tidsplan  Skrivevejledning  SRP-Portfolio