oplæg - Forlaget Columbus

Download Report

Transcript oplæg - Forlaget Columbus

DEN GODE
OPGAVEFORMULERING?
Engelsk-samfundsfag 21.10.2014
Per Henriksen
PRÆSENTATION AF MIG SELV
Formand for læreplansgruppe til SRP og SSO
2003-04.
 Censor og Ombedømmer på SRP
 Lektor på Paderup Gymnasium i samfundsfag,
erhvervsøkonomi og idræt
 Redaktør på forlaget Columbus

DISPOSITION
 Klagesager
 Hvad
siger læreplanen?
 Mangelfulde opgaveformuleringer
 For upræcise
 For brede
 Slagside
 Gode opgaveformuleringer?
 Niveau-problemet
KLAGESAGER!
Stort set alle klagesager
starter med upræcise og
ukonkrete
opgaveformuleringer! 
Giver forskellige
forventninger hos elev,
vejleder(e) og censor
ERFARING FRA KLAGESAGER I

Upræcise opgaveformuleringer
Opgaveformulering kommenteres i
karakterbegrundelse, hvis den ikke lever op til
læreplanens krav
 I grovere tilfælde: Særligt brev til rektor
 Vil en upræcis opgaveformulering have indflydelse på
ombedømmelsen til gunst for klager? Kun i
særdeles invaliderende tilfælde


Afgørelser



Ca. 70%: Karakteren fastholdes
Ca. 20%: Karakteren hæves
Ca. 10%: Karakteren sænkes (reformatio in pejus)
ERFARING FRA KLAGESAGER:
BEGRUNDELSE
Til besvarelsen anvendes der et omfattende
materiale, ligesom notat og citation er i orden.
Dette kan dog ikke opveje en besvarelse på et ret
lavt fagligt niveau. Der indgår stort set ikke faglige
begreber i delopgave 1, 3 og 4. Det er således
særdeles utydeligt, at NN har samfundsfag på Aniveau, ligesom der ikke af opgavestiller i
tilstrækkelig grad er stillet en opgave der muliggør,
at NN kan demonstrere, at hun har samfundsfag
på A-niveau [UDDRAG]
Karakter på 4 blev opretholdt!
ERFARINGER FRA KLAGESAGER II
§45 i eks.bkg.: Mangler ved prøven
omprøve eller
ombedømmelse (ne ultra petita partium): Ikke
resultere i lavere karakter. Anvendes mere…?
Forventet: Flere klagesager (skærpede
optagelseskrav)

Og: Der har i 2012/13 og 2013/14 især været mange
i sa/en og sa/da (voksende andele).
Er mine erfaringer med opgaveformuleringer
på baggrund af klagesager repræsentative?
SNYDEPROBLEMET (AFSKRIFT UDEN KILDER)
Nogle rektorer uvillige til at anerkende snyd….
 Behandles derfor som normale klagesager, men med ‘skærpet
læsning’. Fx (fik 00) (uddrag):
SRP lever ikke op til læreplanens mål om at ”udvælge, bearbejde
og strukturere relevant materiale”, idet der i besvarelsen af
delopgave 1 (redegørelse) kan konstateres, at gennemgangen af
Thomas Ziehe (side 5-6) næsten er en ordret gengivelse af
fremstillingen i Sociologisk SET side 43 og 166, ligesom der her
kan konstateres at henvisningerne i noteapparatet ikke er
præcise. Det samme gør sig gældende med hensyn til
gennemgangen af Anthony Giddens(side 7-8), som næsten er en
ordret gengivelse af fremstillingen i Sociologi og Modernitet (side
56) , men her uden brug af noter. Desuden kan det konstateres,
at afsnittet nederst side 8 (Selvet som refleksivt projekt) bygger
næsten ordret på fremstillingen side 148-149 i Lars Bo
Kaspersen, Anthony Giddens.
Der er således ikke i besvarelsen af delopgave 1 sket en
bearbejdning og strukturering af relevant materiale. Der er for
det meste tale om afskrivning/referat. Desuden beherskes ej
heller fremstillingsformen (noter) i en faglig opgave.

HVAD SIGER LÆREPLANEN OM
OPGAVEFORMULERINGEN?
”være konkret og afgrænset og
 skal i præcise formuleringer angive, hvad der
kræves af eleven,
 herunder krav til omfanget af opgaven,
 og den skal inddrage nogle aspekter eller være
ledsaget af bilag, der ikke er blevet drøftet med
eleven under vejledningen” og
 ”gøre det muligt for eleven at honorere målene
med studieretningsprojektet”

FAGLIGE MÅL MED SRP I
Målet med studieretningsprojektet er, at eleverne
skal kunne:
1. demonstrere evne til faglig fordybelse og til at
sætte sig ind i nye faglige områder
2. demonstrere evne til at udvælge, anvende og
kombinere forskellige faglige tilgange og
metoder og dermed forstærke den faglige
fordybelse
3. beherske relevante faglige mål i de indgående
fag
4. udvælge, bearbejde og strukturere relevant
materiale
FAGLIGE MÅL MED SRP II
1.
2.
3.
demonstrere evne til faglig formidling
besvare en stillet opgave fyldestgørende,
herunder at der er overensstemmelse mellem
opgaveformuleringen og opgavebesvarelsen
beherske fremstillingsformen i en faglig
opgavebesvarelse (f.eks. citatteknik, noter,
kilde- og litteraturfortegnelse).
Især 1 – 3 på foregående side er relevante for
opgaveformuleringen (”honorere målene”)
PROBLEMATISKE FORMULERINGER
De taksonomiske niveauer er ikke i sig selv
tilstrækkelige præcise og konkrete krav. Fx.
1.
2.
3.
Redegør for
identitetsdannelse i det
senmoderne.
Analysér Catcher in the Rye.
Diskutér identitetsdannelse i
1950ernes USA.
PARARBEJDE…! 5 MINUTTER
Se på opgave A og B på det
udleverede ark!
PROBLEMATISKE FORMULERINGER I
Den brede…
1.
Gør kort rede for det skotske samfunds
opbygning.
2.
Foretag en analyse af Irvine Welshs roman
Trainspotting, især med henblik på romanens
karakteristik af det skotske samfund.
3.
Diskutér i hvilket omfang et samfunds
opbygning har betydning for de ressourcesvages
livschancer.
Hvilke faglige mål i samfundsfag?
Hvilke faglige mål i engelsk?
PROBLEMATISKE FORMULERINGER II
Sandwich-modellen (sa – en – sa)
1.
Redegør for udbredelsen og anvendelsen af dødsstraf
i USA, herunder belyses forskelle mellem
anvendelse af dødsstraf i delstaterne. I besvarelsen
inddrages statistisk materiale.
2.
Analysér og fortolk mindst to politiske taler, der
omhandler dødsstraf. I analysen inddrages
retoriske-stilistiske virkemidler, appelformer m.v.
Du kan inddrage filmmateriale til belysning af
talernes non- og ekstraverbale dimensioner.
3.
Diskutér hvorvidt dødsstraf virker
kriminalpræventivt. I diskussionen skal du anvende
straffeteori.
PROBLEMATISKE FORMULERINGER III
Hvorfor bliver man hooligan?
1. Redegør kort for udviklingen i den engelske
fodboldfankultur samt for samfundsudviklingen
i det senmoderne samfund med inddragelse af
udvalgte sociologiske teorier.
2. Lav en engelskfaglig analyse og fortolkning af
filmen Green Street Hooligans.
3. Diskutér omkostningerne ved hooliganisme,
både de personlige og de samfundsmæssige og
diskutér om det er muligt at komme
hooliganisme til livs.
EN A – Sa B
HVOR ER DEN RØDE TRÅD? EN A – SA A
Der ønskes en redegørelse for den amerikanske
sikkerhedspolitik før og efter 11/9 2001
2. Endvidere ønskes en retorisk analyse og
fortolkning af "Address to the nation" af
Præsident Bush 11 /9 med særlig fokus på mål
og virkemidler. Inddrag herunder "The
Declaration of Independence" 1776.
3. Slutteligt ønskes en vurdering af hvorledes
amerikanerne forholder sig til overvågning i
dag, tag, udover selvvalgt materiale,
udgangspunkt i vedlagte bilag.
Bilag: Artikel: "Protesters march in Washington
against NSA spying", 26 October 2013.
1.
PROBLEMATISKE FORMULERINGER IV
Skævhed (Engelsk A > Samfundsfag B)
The Picture of Dorian Grey:
1.
Der ønskes en redegørelse for samfundsmæssige
problemer i romanens samtid, herunder forfatterens
behov for at eksperimentere med ubegrænset frihed
og konsekvenserne heraf.
2.
Endvidere ønskes, med udgangspunkt i
redegørelsen, en analyse og fortolkning af "The
Picture of Dorian Grey" af Oscar Wilde med særlig
fokus på hovedpersonens udvikling og de friheder
han har.
3.
Slutteligt ønskes en vurdering af romanes tema set i
lyset af politiske ideologier i vores samfund i dag,
inddrag her Hall Koch og Alf Ross's forskellige
demokratityper.
SKÆVHED?
Har USA's udenrigs- og sikkerhedspolitik ændret
sig fra 2001-2013?
1.
Gør kort rede for og analysér hvilke international
politik-teoretiske skoler der har kendetegnet USA's
udenrigs- og sikkerhedspolitik fra 2001-2013.
2.
Lav diskursanalyse og en sammenligning af
selvvalgte taler fra George W. Bush og Barack
Obama med særlig fokus på hvordan de italesætter
deres udenrigs- og sikkerhedspolitik. Diskuter
hvorvidt man kan tale om en ændret diskurs og
udenrigspolitisk linje.
3.
Vurder om en evt. ændring i USA's udenrigs- og
sikkerhedspolitik kan have indflydelse på den
intemationale magtbalance.
Bilag: "Myten om USA's fald" af Peter Viggo Jakobsen,
Ræson15 (3/2013). Omfang: 15-20 sider
KAN SKÆVHED IKKE VÆRE OK?

SA A > En B. A-faget dominerer B-faget?

EN A > Sa B. A-faget dominerer B-faget?

EN A = SA A. A-fagene er ligeværdige?
GODE PROBLEMFORMULERINGER?
LONDON RIOTS
Der ønskes en undersøgelse af, hvordan aktører under
urolighederne i England sommeren 2011 italesættes.
Det forventes, at undersøgelsen indbefatter en retorisk
analyse af relevante politiske taler i forbindelse med
urolighederne. Det forventes desuden, at den retoriske
analyse sættes i forhold til relevante informationer om
det engelske samfund og at belæggene for eventuelle
påstande i talerne undersøges.
Slutteligt ønskes en diskussion af, hvilke politiske og
sociale konsekvenser talerne har haft.
Gennem besvarelsen ønskes inddragelse af relevante
engelskfaglige og samfundsfaglige kilder, teorier og
metoder.
GODE OPGAVEFORMULERINGER?
1.
2.
3.
Redegør for whistleblowerbegrebet med
Snowdon-sagen som konkret eksempel.
Der ønskes en sammenlignende analyse af
selvvalgte, engelsksprogede artikler med
henblik på at fastlægge, hvilke politiske
positioner der findes i whistleblowerdiskursen i
USA. I analysen skal anvendes elementer fra
kommunikationsanalyse, retorisk analyse og
diskursanalyse.
Diskuter i hvilken grad de fundne fronter
harmonerer med centrale værdier i den
amerikanske selvforståelse.
GOD OPGAVEFORMULERING?
1. Redegør kort for fedmens udvikling, udbredelse og
fordeling i USA. Anvend engelsksproget statistik.
2. De to udsendelser Jamie Oliver's Food Revolution og
Super Size Me kan begge ses som partsindlæg i
debatten om fedme i USA. Der ønskes en
genrebestemmelse og kommunikationsanalyse af de to
udsendelser, som skal understøttes af en filmisk
analyse af mindst en selvvalgt scene fra hver af de to
udsendelser, med henblik på at klarlægge hvilke
årsagsforklaringer på USAs fedmeproblem de to
udsendelser fremstiller.
3. Diskuter karakteren, validiteten og
repræsentativiteten af de to udsendelsers
årsagsforklaringer og inddrag sociologiske teorier og
øvrigt selvvalgt amerikansk materiale, der giver
supplerende forklaringer.
GOD OPGAVEFORMULERING – FOR ÅBEN?
(DYGTIG ELEV?)
Redegør for udvalgte sociologiske teorier og begreber
inden for kultur.
Analyser selvvalgt engelsksproget materiale ud fra
relevante metoder med henblik på at belyse, hvorledes
dansk og skandinavisk kultur fremstilles i
Storbritannien.
Anvend desuden relevant diskursteori med henblik pa
at kortlægge den diskursive effekt i selvvalgt empirisk
materiale.
Diskutér og vurder, med inddragelse af vedlagte tekst
So what exactly is multiculturalism, dels hvorvidt
Storbritannien er et multikulturelt samfund, dels
hvorvidt debatten omkring multikultur i Storbritannien
påvirker synet på skandinavisk kultur.
Begrundelse (uddrag) for 12
Helhedsvurderet ses en besvarelse om et utraditionelt
emne på et højt fagligt niveau. Det lykkes eleven på
baggrund af en temmelig åben opgaveformulering at
knytte de to fag effektivt sammen med i en velskrevet
og veldokumenteret besvarelse med faglig fordybelse.
I analysedelen viser eleven en meget sikker brug af et
relevant analyseapparat og en avanceret og kritisk
forståelse for metode i valget af Faircloughs
diskursanalyse. Dette fører til en grundig og
fyldestgørende analyse, som i høj grad lever op til de
engelskfaglige kompetencekrav.
Begreber og teorier fra samfundsfag indgår i
redegørelsen og anvendes flot i analysen, ligesom
diskussionen knytter præcist til diskursanalysen på et
højt niveau.
GODE OPGAVEFORMULERINGER?
Begge
fag med i alle
underspørgsmål?
Begreber fra kernestof i begge
fag indgår?
Formuleringer fra faglige mål i
begge fag indgår?
Sammenhæng mellem
delopgaver? Hvem etablerer?
NIVEAUPROBLEMET I
Sa B eller SA A ? EN A eller En B?
 Man skal kunne læse ud af opgaveformuleringen
hvilke niveauer (A eller B) opgaven er stillet til.
 Niveaumarkører

Kernestof
 Faglige mål
 Materialekrav i form af bilag

NIVEAU-PROBLEMET II
Kernestof – begreber fra kernestof i fagbilag kan
indgå (jf. skr.stud.eksamensopgaver i
samfundsfag). Fx metodekrav.
 Faglige mål: Teori-krav (SA A) – begreber (Sa B)
 Bilag


Engelsksproget tekst
forstå forholdsvis komplekst mundtligt og skriftligt
engelsk om almene og faglige emner (EN A)
 forstå mundtligt og skriftligt engelsk om almene og faglige
emner (En B)


Samfundsfag (SA A)
Empiri med statistiske tests (chi-i-anden; regression)
 Bearbejde/kritisere empiri

HVOR DETALJERET?
Selvstændighed er ikke bedømmelseskriterium i
den nye karakterskala
 Brede opgaveformuleringer kan eleven selv
afgrænse i indledningen?
 Hellere dybde
 Detaljerede opgaveformuleringer
’strikkeopskrift’ (men er det et problem?)
 nemmere at bedømme

METODEKRAV I SAMFUNDSFAG
Metode er ikke kun forbeholdt AT
 Egne undersøgelser (måske ikke relevant her)
 Vurdere validiteten af anvendt empiri
 Central pind i læreplanen i samfundsfag

OPSAMLING: DEN GODE OPGAVEFORMULERING:
-
-
Overordnet ‘one-liner’ til at fastholde
den røde tråd
Præcis
Konkret
Indeholder en rød tråd i underspørgsmål (sammenhæng)
Indeholder faglige markører
(kernestof, faglige mål)
Det skal være muligt for en bedømmer
at afgøre om den stillede opgave er
besvaret fyldestgørende