PowerPoint-præsentation - UU

download report

Transcript PowerPoint-præsentation - UU

Uddannelsesvej med 9. 10. kl. baggrund
En erhvervsuddannelse
•En blanding af skole og
praktik
eller
En studentereksamen
Kræver 9. kl. afgangsprøve m tysk
(HF en undtagelse)
•Man går i skole i 3 år
•Tager fra ca 1 ½ – 5 år
•Når man er færdig er man
udlært
•Efter eksamen læser man videre
på f.eks. Seminarier, universiteter,
Handelshøjskoler og meget mere
•Man får løn i praktikken
•Man kan læse videre
•Man får ikke løn men SU når
man er 18
Der findes muligheder for kombinationsuddannelser. EUX
Uddannelsesmulighedermuligheder
•9. og 10. klasse på VUC www.vucskive-viborg.dk
•Erhvervsuddannelse (mesterlære, praksisnært grundforløb)
•Tekniske uddannelser
•www.skivets.dk www.mercantec.dk www.ucholstebro.dk
•Handel og kontor (Merkantil)
•www.skivehs.dk
•Social –og Sundhedshjælper
•www.sosu-stv.dk
•landbrugsuddannelser
•www.eucnordvest.dk www.agroakademiet.eu
•EGU
• www.ungdomsskolen-skive.dk/ WWW.UUSKIVE.DK
•Gymnasiel eksamen på ungdomsudd. Eller VUC
•www.skivegym.dk www.skivehs.dk www.skivets.dk www.struer-gym.dk
www.ug.dk
Uddannelsesvælgeren
Jobkompasset
EUD nøglen
PRODUKTØR
•
•
•
•
Bliv Produktør
Klargøring af anlæg og maskiner
Montering af løsdele og aflastning i lagerafdeling
At tage ansvar, samle og overvåge
•
En produktør er industriens fleksible medarbejder, der gerne vil og kan tage ansvar.
Du har hænderne skruet rigtigt på, og du ønsker en kort uddannelse med mange
muligheder inden for industriens forskellige arbejdsopgaver. Uddannelsen kan også
bruges som springbræt, hvis du senere vil være industrioperatør, smed eller
mekaniker.
•
•
varighed
Uddannelsen varer halvandet år, og de første 20 uger er på grundforløbet. Du kan
aftale med skolen om du skal være i praktik i noget af grundforløbet.
På hovedforløbet skal du være 16 uger på skolen - men ikke på én gang. De 16 uger
skal deles i mindst 3 omgange. Resten af uddannelsen foregår på
praktikvirksomheden. Meget af din uddannelse foregår altså i praktik.
Bliv industrioperatør
•
•
•
•
•
•
Styr på de store computerstyrede produktionsanlæg
Specialist inden for bestemte brancher
Viden om sikkerhed og kvalitetssikring i produktion
Kan omstille systemerne fra én produktion til en anden
Teknisk viden og indsigt
Uddannelsen tager 2 år
•
Industrioperatøren står for den praktiske drift af industrianlæg og overvåger
produktionen ved hjælp af pc og andre former for skærme inden for
brancher som f.eks. medicinal- og fødevare-, proces- og
elektronikindustrien.
•
Moderne industriproduktion er præget af dyrt produktionsudstyr, som ikke
kan betjenes af hvem som helst. Cnc-styring, programmerbare anlæg,
hydrauliske, elektromekaniske og pneumatiske dele kræver en bred basal
viden om virkemåde og betjening. Maskiner og produktionsudstyr er
velegnede til hurtig omstilling, og det skal operatøren også være.
•
•
Uddannelsens længde
Uddannelsen tager 2 år.
•
•
Videreuddannelse
En længerevarende erhvervsuddannelse, for eksempel industritekniker.
•
Der mangler lærlinge:
Grundfos : der er tomme pladser både som datatekniker, elektronikfagtekniker,
industri- og maskintekniker, klejnsmed, værktøjsmager og værktøjstekniker.
Plastmager; http://www.plast.dk/Uddannelse/TilUU-vejlederne
http://www.hadstents.dk/
Skolehjem
Skolehjemsberettiget
Du er berettiget til optagelse på skolehjemmet, hvis din bopæl ligger mere end 5
kvarters transporttid fra nærmeste skole. Transporttiden er med offentlig transport
inklusive ventetid ved bus eller tog.
Betalingsregler
Elever, der er berettiget til optagelse på skolehjem og som har forsørgelsespligt
overfor børn, er fritaget for betaling.
Elever, der er berettiget til optagelse på skolehjem og som ikke har
uddannelsesaftale, er under grundforløbet fritaget for betaling. Dette gælder dog
kun indtil udgangen af det kvartal, hvori eleven er fyldt 18 år.
Elever, der er berettiget til optagelse på skolehjem men ikke fritaget for betaling,
betaler 480 kr. (januar 2012) pr. uge.
Elever, der ikke er berettiget til optagelse på skolehjem, betaler fuld pris for kost og
logi (spørg herom).
Transport til og fra skolehjem
Der ydes rejsegodtgørelse af praktikvirksomheden for rejse mellem skolehjem og
bopæl i forbindelse med start og slut på skoleopholdet, weekender og helligdage.
Virksomheden får refusion i henhold til Lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion.
Alternative
ungdomsuddannelser
Ungdomshøjskoler.
Søfartsuddannelser.
EGU – Erhvervs Grund Uddannelse.
PAU – Pædagogisk Assistent Uddannelse.
Tamu/JuniorTamu.
MGK – Musikalsk
Grundkursus
STU – særlig tilrettelagt uddannelse
Fiskeriuddannelser.
Produktionsskoler.
Skovskolen.
EGU – Erhvervs Grund Uddannelse.
EGU er en 2 årig uddannelse
for unge mellem 16 og 25 år,
der ikke er i gang uddannelse
eller arbejde…..
Den består af 1½ års praktik og
½ års skole i kortere perioder.
Målet er at de unge efter EGU
kan fortsætte i mere
uddannelse eller job.
Hvad kræver EGU af dig?
•
Du skal være sikker på,
at EGU er det rigtige for
dig, både skole og
praktik
•
Du skal være aktiv og
positiv
•
Du skal overholde
aftaler, komme hver
dag og til tiden
•
Du skal være med til at
søge praktikplads
Hvem kan starte på EGU?
EGU er for unge mellem 16 og 25 år (flest
17-20 år),
•
der ikke er i gang med en anden
uddannelse
•
der ikke har arbejde
•
der har afbrudt en
erhvervsuddannelse
•
der vil arbejde praktisk
•
der vil uddanne sig ved at arbejde
•
der ikke vil have for meget teori
•
der vil have en korte uddannelse
•
der lærer bedst på mindre hold
Hvad får du ud af EGU?
•
•
•
•
•
Du får lettere ved at få job
Du får lyst til mere
uddannelse
Du bliver mere sikker på
dine egne evner
Du lærer dele af et fag.
Du får et
uddannelsesbevis, når du
har gennemført.
De gymnasiale uddannelser
3 år i alt
HTX
HHX
STX
HF
Højere
Forberedelsesex
Teknisk
Gymnasium
Handels
Gymnasium
Dansk A
Engelsk B
DanskA
Engelsk A
Matematik B
Fysik B
Kemi B
Biologi C
Bioteknologi
Teknikfag A
MatematikC
Afsætning B
Virksomhedsøkonomi B
Erhvervsret C
Tysk B/A
Teknologi B
Teknologihist. C
Kommunikation
/it C
Samfundsfag C
Fransk B/A
Spansk
Intern. økonomi B
Innovation
Samtidshistorie B
Samfundsfag C
Alment
Gymnasium
Dansk A
Engelsk B
Matematik C
Historie A
Fysik C
To naturvidensk. C
Tysk B/A
Fransk A
Spansk A
Oldtidskundskab C
Religion C
Samfundsfag C
Kunstnerisk fag C
Idræt C
10. skoleår
Dansk A
Engelsk B
Matematik C
Historie B
Religion C
Samfundsfag C
Biologi C
Geografi C
Kemi C
Idræt C
Musik C
Billedkunst C
Fællestræk ved HHX, STX og HTX
½ års grundforløb
• Dansk, engelsk og matematik
2½ års studieretning
Eksamen og et studieretningsprojekt /
projekteksamen
• Det er muligt at skifte studieretning
(Sprogvalget vil som udgangspunkt være bindende)
eller gymnasium i grundforløbet
For at blive optaget på HHX, HTX eller STX skal du normalt
have aflagt Folkeskolens Afgangsprøve i:
•
•
•
•
•
•
Dansk
Matematik
Engelsk
Tysk eller fransk
Fysik/kemi
To prøver til udtræk blandt øvrige fag
For at blive optaget på HF skal du normalt have aflagt
10. klasse-prøve i:
• Dansk
• Matematik
• Engelsk
Og aflagt Folkeskolens Afgangsprøve eller 10. klasse-prøve i:
• Tysk eller fransk
• Fysik/kemi.
E-vejledning
- vejledning når du har tid
Man-tors 10-22
Fre 10-20
Lør-søn 12-20
E-vejledningen foregår fx over
telefon, chat, sms eller e-mail.
Vigtige adresser
www.ug.dk
www.uuskive.dk
www.su.dk
www.uddannelseskort.dk
www.praktikpladsen.dk