Præsentation 1.11.2013 om skriftlig prøve, SRP, KS mm

download report

Transcript Præsentation 1.11.2013 om skriftlig prøve, SRP, KS mm

Generalforsamlingskursus
Middelfart 2013
• Ny EMU: Fagkonsulentens side
• Skriftlig prøve 2013
• Karakterfordeling
• Lineær regression, p-værdier og gruppeforberedelse uden bilag – erfaringer?
• Net-opgaverne
• SRP - opgaveformulering
• Mundtlig prøve – erfaringer 2013?
• Nyt i læreplan og vejledning for KS 2013
• Innovation i samfundsfag: Udviklingsarbejde
• Fagets udvikling – hvor skal vi hen?
• Løfteindeks for alle skoler
Bent Fischer-Nielsen, fagkonsulent i samfundsfag og AT
13-04-2015
Side 1
Bent Fischer-Nielsen, fagkonsulent i samfundsfag og AT
13-04-2015
Side 2
Bent Fischer-Nielsen, fagkonsulent i samfundsfag og AT
13-04-2015
Side 3
Forberedelsestid uden bilag
- en censorkommentar
•En splittet verden
• ”Der er en tendens til IKKE at bruge citatet, der først bliver udleveret
kl. 10. Eleverne har altså arbejdet i gruppeforberedelsen med
keynesianisme og skrevet en redegørelse, som så mere eller mindre er
svaret - uden at man forholder sig til det efterfølgende citat. Det skal
derfor indskærpes over for eleverne, at de rent faktisk skal argumentere
imod det, der står i citatet.”
• Notat om brug af forberedelsestiden på fagkonsulentens emu-side.
•Reaktioner fra jeres elever vedr. forberedelsestid uden
bilag?
Bent Fischer-Nielsen, fagkonsulent i samfundsfag og AT
13-04-2015
Side 4
Notat – censorkommentarer
•”Ok - er notatskeptiker - men koblingen til den sociale arv
har løftet kvaliteten.”
•”Mange elever har ikke styr på notat-genren og har især
svært ved at bruge deres faglige begreber/teorier her.”
•”Eleverne har i år været rigtig gode til at skrive notater! Det
er i denne opgave, at eleverne har været allerbedst til at
inddrage forskellige teorier og begreber.”
Lasse Wikman: Notat om notatgenren (2012)
Vejledningen 2013: ”Det afgørende kvalitetskriterium for
notatet er den faglige begrundelse for den anbefalede
strategi: …… teori, begreber og viden.”
Bent Fischer-Nielsen, fagkonsulent i samfundsfag og AT
13-04-2015
Side 5
Opgaveformulering med
præcisering af faglige krav
• I opgaver med sammenligning, diskussion og notat:
Tilføjet et fagligt krav om, at der skulle anvendes teorier, begreber eller en
bestemt faglig viden i besvarelsen.
• 2013: ”Du skal anvende viden om … ”
- social arv og social mobilitet
- sociologisk teori
- medier og politisk meningsdannelse
- politiske ideologier
- økonomisk teori
- velfærdsmodeller
- EU, europæisk integration og suverænitet
Bent Fischer-Nielsen, fagkonsulent i samfundsfag og AT
13-04-2015
Side 6
Mål for signifikant forskel
• ”I tabel 3 (stikprøven) kan det aflæses, at en højere andel af S+SF’s
vælgere ønsker mere udligning, men forskellene er ikke signifikante, da
p > 0,05.”
• ”Det trækker op eller kompenserer for mangler, hvis man har
metodiske overvejelser eller overvejelser om p-værdien f.eks. om
stikprøve og population, nul-hypotese el. lign.”
Bent Fischer-Nielsen, fagkonsulent i samfundsfag og AT
13-04-2015
Side 7
”Forskellene i tabel 1 mellem mænd og kvinder er ikke store, men de er
signifikante, idet p er mindre end 0,05.
Derimod viser tabel 2 ikke signifikante forskelle mellem mænd og kvinder,
idet p er større end 0,05.”
Bent Fischer-Nielsen, fagkonsulent i samfundsfag og AT
13-04-2015
Side 8
Lineær
regression
”Af regressionsanalysen (R2 = 0,51) kan det udledes,
•at uddannelse forklarer 51 % af variationen i andel personer med en
indkomst under 100.000 kr. per år
•at et års ekstra uddannelse mindsker andelen af personer med en
indkomst på under 100.000 kr. per år med 1,31 % -points (ligningen).”
”Det trækker op eller kompenserer for mangler, hvis relevante metodiske
overvejelser inddrages, f.eks. om kausalitet og hvilke andre faktorer, der
kan have betydning i figur 2.”
Bent Fischer-Nielsen, fagkonsulent i samfundsfag og AT
13-04-2015
Side 9
”Figur 2 viser en manglende sammenhæng mellem
marginalskatteprocent og antal arbejdstimer i udvalgte
OECD-lande. Dette kan konkluderes ud fra den meget lave
R2-værdi.”
Bent Fischer-Nielsen, fagkonsulent i samfundsfag og AT
13-04-2015
Side 10
Net-opgaver
Stigende andel (10, 15 og nu 20%) tilmelder sig. Tilmelding i 2013 inden jul til
CKPE.
Vis ”Arbejde” delopgave A med de tre elementer:
1.Videoklip
2.Regneark med absolutte tal, der skal omregnes til % eller indekstal
3.Finde supplerende materiale til undersøgelse. Færre udleverede bilag.
Bent Fischer-Nielsen, fagkonsulent i samfundsfag og AT
13-04-2015
Side 11
Gorm Rye Olsen om
Vejledende opgavesæt 2013
”Opgaverne er spændende og tester netop de
kompetencer, vi gerne ser, at studenter med samfundsfag
har, og som vi kan bygge videre på i de videregående
uddannelser. Opgaverne er helt som de skal være.”
Gorm Rye Olsen, professor i Global politics,
institutleder, Institut for Samfund og Globalisering, RUC.
Bent Fischer-Nielsen, fagkonsulent i samfundsfag og AT
13-04-2015
Side 12
Eksamensopgaver fra 2010
på Emu’s Materialeplatform
•http://materialeplatform.emu.dk/eksamensopgaver/gym/s
tx/index.html
•Brev herom fra Tine Bak, CKPE, den 18. juni til alle skoler
inkl. adgangskode.
Bent Fischer-Nielsen, fagkonsulent i samfundsfag og AT
13-04-2015
Side 13
SRP: EN-SA – mindre god
1. Redegør for individets identitetsdannelse i det
senmoderne samfund.
2. Analysér og fortolk Chuck Palaniuk, Fight Club (1996)
med henblik på at undersøge individets identitetsdannelse i
det senmoderne samfund.
3. Diskuter konsekvenserne af individets identitetsdannelse i
det senmoderne samfund.
EN-SA god
Hvordan påvirker det moderne samfunds konstante
udvikling det senmoderne menneskes identitetsdannelse?
1. Redegør for individets identitetsdannelse i det senmoderne
samfund. Inddrag sociologiske teorier i besvarelsen.
2. Analysér og fortolk Chuck Palaniuk, Fight Club (1996) med henblik
på at undersøge, om den i form, indhold og virkemidler afspejler
individets identitetsdannelse i det senmoderne samfund.
3. Diskuter konsekvenserne af individets identitetsdannelse i det
senmoderne samfund.
Inddrag romanen Fight Club og sociologisk teori og empiri i
diskussionen.
Erfaringer som censor ved
mundtlig prøver i 2012?
•KS
•Samf A
•Samf B
•Samf C
•AT: Kampen for det gode liv
Summe i 5 minutter og fortæl
Bent Fischer-Nielsen, fagkonsulent i samfundsfag og AT
13-04-2015
Side 16
Nyt i læreplanen for KS 2013
•”det varierede bilagsmateriale skal indeholde tekst,
statistik og billedmateriale.”
•En normalside er defineret som ”1300 bogstaver, svarende
til ca. 1350 tegn.” (gælder alle læreplaner)
•”Synopsen sendes til censor sammen med prøvematerialet
og det materiale, som eksaminanden/eksaminanderne
selv har fundet. Censor skal læse prøvematerialet og
synopsen og kan læse det selvfundne materiale fra
eksaminanderne.”
Bent Fischer-Nielsen, fagkonsulent i samfundsfag og AT
13-04-2015
Side 17
Nyt i vejledningen for KS 2013
•”Det er op til eleven at finde og anvende mindst to
supplerende materiale(r), som på relevant og væsentlig
måde tjener til besvarelse af den fællesfaglige
problemformulering.”
•”Eksaminator(erne) skal være særlig opmærksom på, at
krav til omfang og indhold overholdes, da censor ikke ser
prøvematerialet, før det trækkes af eksaminanderne ved
starten på prøven, men først får det tilsendt sammen med
de udarbejdede synopser.”
Bent Fischer-Nielsen, fagkonsulent i samfundsfag og AT
13-04-2015
Side 18
Udviklingsgruppe:
Forløb med innovation
•Valgforløb
•Medier
•Den politiske beslutningsproces
•Velfærdsstaten
•Ungdommens arenaer
•International politik
•BFN: ”Kommunalpolitik”: Opgaver med innovation
Bent Fischer-Nielsen, fagkonsulent i samfundsfag og AT
13-04-2015
Side 19
Fagets udvikling
Siden 2005:
•Samspil med matematik
•Præcisering af faglige krav i opgaver
•It: Video, regneark og brug af nettet
•Mulighed for diskursanalyse
Fremover:
•It: Sociale medier, google-docs, videoproduktion, screen-o-matic?
•Innovation inkl. gruppeprøve?
•Internationalisering?
Hvor skal vi hen?
Bent Fischer-Nielsen, fagkonsulent i samfundsfag og AT
13-04-2015
Side 20
Socioøkonomisk reference
for gymnasiekarakterer
•Socioøkonomiske reference = hvordan elever på landsplan
med samme baggrundsforhold som institutionens elever
har klaret prøverne
•Løfteindeks: Signifikant over/under socioøkonomisk
reference?
Hjælpe hinanden med at løfte.
•http://www.uvm.dk/Service/Statistik/Statistik-omgymnasiale-uddannelser/Sociooekonomisk-reference-forgymnasiekarakterer
Bent Fischer-Nielsen, fagkonsulent i samfundsfag og AT
13-04-2015
Side 21