Slide 1 - سازمان بهزیستی کشور

download report

Transcript Slide 1 - سازمان بهزیستی کشور

1
‫طرح سطح بندی‬
‫خدمات سازمان‬
‫بهزیستی‬
‫‪2‬‬
‫بیان مسئله‬
‫امروزه مشکالت مرتبط با ماشینی شدن جوامع ‪ ،‬گسترش آسیب های اجتماعی ‪ ،‬افزایش نیازهای مادی ‪ ،‬معنوی‬
‫آحاد جامعه و صدها عارضه دیگر که غالبا" نشات گرفته از شیوه وسبک زندگی مردم است باید بصورت جدی‬
‫در تدوین برنامه های اجتماعی دهه های آتی مدنظر قرار گیرد ‪.‬‬
‫سازمان بهزیستی بعنوان متولی اصلی حوزه اجتماعی کشور در این راستا دارای نقش ی اساس ی و محوری است ‪،‬‬
‫این سازمان با داشتن پيشينه اي از امر برنامه ريزي ‪ ,‬در شرایط متفاوت ‪ ،‬متناسب با تغییرات جامعه الگوهای‬
‫نوینی برای ارائه خدمات طراحی نموده است تا پاسخگوی نیازهای اجتماعی آحاد جامعه باشد ‪ .‬امروزه با طرح‬
‫الگوی ایرانی اسالمی توسعه و برآورد نیازهای الزم جهت تحقق وظایف مرتبط با سازمان در برنامه پنجم توسعه‬
‫و سند چشم انداز ‪ ،‬تغییر استراتژیها و برنامه های عملیاتی سازمان جهت ساماندهی خدمات اجتماعی و تامین‬
‫نیازهای آحاد جامعه خصوصا" افراد نیازمند و معلول بیش از پیش واضح و مبرهن است ‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫ماده ‪ 39‬قانون برنامه پنجم توسعه کشور‬
‫به منظور توانمند سازی افراد و گروههای نیازمند به ویژه زنان سرپرست خانوار و معلوالن نیازمند با تأکید بر‬
‫برنامههای اجتماع محور و خانواده محور‪ ،‬با استفاده از منابع بودجه عمومی دولت و کمکهای مردمی اقدامات‬
‫زیر توسط دولت انجام میشود‪:‬‬
‫الف ـ طراحی نظام سطحبندی خدمات حمایتی و توانمندسازی متناسب با شرایط بومی‪ ،‬منطقهای و گروههای‬
‫هدف حداکثر تا پایان سال اول برنامه و فراهم نمودن ظرفیتهای الزم برای استقرار نظام مذکور در طول برنامه‬
‫ب ـ اجرای برنامههای توانمندسازی حداقل ساالنه ده درصد (‪ )%10‬خانوارهای تحت پوشش دستگاههای‬
‫حمایتی به استثناء ساملندان و معلولین ذهنی‪ ،‬توانمندشده و خروج آنان از پوشش حمایتهای مستقیم )‬
‫‪4‬‬
‫اهداف اختصاص ی‬
‫‪‬افزايش ضريب نفوذ خدمات بهزيستي‬
‫‪‬ارتقاي کمی و كيفيت خدمات با تکیه بر فنآوریهای نوین‬
‫‪‬ارتقاء رفاه و سالمت روانی اجتماعی و کیفیت زندگی افراد‬
‫‪‬توسعه فرهنگ مشارکت عمومی و ایجاد احساس تعلق اجتماعی‬
‫‪‬گسترش مشارکت نهادهای مردمی وگروههاي خوديار‬
‫‪‬مقتدرسازی افراد و گروههای اجتماعی با تكيه بر خودكفايي اقتصادي‬
‫‪‬تحکیم بنیان و کیان خانواده و توانمندسازی این نهاد مقدس‬
‫‪‬واكذاري كليه خدمات تصدی گری واحدهای بهزيستي به بخشهاي غیر دولتي اعم از مراکز‪،‬تشکل ها‪ ،‬موسسات‬
‫‪،‬خیريه ها ‪ ....،‬و افراد حقیقی وحقوقی با صالحیت که براساس ماده ‪ 26‬قانون تنظیم بخش ی از مقررات مالی دولت‬
‫دارای مجوز رسمی از سازمان بهزیستی هستند‪.‬‬
‫‪‬توانمند سازي جامعه هدف با تکیه بر کرامت انسانی و هویت بخش ی آنان‬
‫‪‬كنترل رشد آسيبهاي اجتماعي وعوارض ناش ي از آن‬
‫‪‬كاهش نرخ رشد متوسط بروز معلوليتها‬
‫‪‬ارائه خدمات استاند ارد بر اساس قیمت تمام شده خدمات‬
‫‪‬افزايش رضايتمندي گروههاي هدف‬
‫‪‬بهبود ساختار وروشهاي انجام كار‬
‫‪5‬‬
‫سطوح ارائه خدمات اجتماعی‬
‫سطح سوم‬
‫سطح دوم‬
‫سطح اول‬
‫‪6‬‬
‫سطح اول خدمات بهزیستی (خدمات مبتنی بر جامعه )‬
‫واحدهای ارائه دهنده خدمات سطح اول ‪ :‬خانواده – محالت – تسهیلگران – داوطلبان ‪ -‬گروه های همیار ‪-‬‬
‫‪ CBO‬ها ‪ NGO -‬ها ‪ DPO -‬ها ‪ -‬موسسات خیريه ‪ -‬پایگاه خدمات اجتماعی‬
‫ویژگی سطح اول ‪ :‬سطح اول خدمات اجتماعی مبتنی بر جامعه بوده و عمدتا بر مبنای استفاده از پتانسیلهای‬
‫خانواده ‪ ،‬محله و مشارکت ‪ NGO‬ها و ‪ DPO‬ها و ‪ ...‬می باشد ‪ .‬این سطح از خدمات اجتماعی فاقد ساختار‬
‫اداری بوده و عمدتا متکی برتوانائیهای خانواده ‪ ،‬نزدیکان و پتانسیلهای جامعه محلی می باشد ‪ .‬نظر به اينكه اتخاذ‬
‫اين راهبرد نیازمند آگاهسازی ‪ ،‬آموزش مستمر و توانمندسازی کلیه آحاد جامعه می باشد فلذا در این حوزه‬
‫برنامه ریزی باید بگونه ای صورت گیرد تا ضمن جلب مشارکت همگانی ‪ ،‬زمینه های الزم جهت حرکت عمومی‬
‫جامعه به سمت مسئولیت پذیری اجتماعی و پاسخگویی در قبال مسائل و مشکالت جامعه محلی را فراهم آورد ‪.‬‬
‫در توسعه این طیف از خدمات حوزه های سیاستگذاری و برنامه ریزی سازمان ضمن توجه مستمر به نیازهای‬
‫جوامع ‪ ،‬منابع ضروري را براي توسعه کمی و کیفی خدمات در اختيار آحاد جامعه قرار داده و پیشبرد برنامه ها را‬
‫راهبری نماید ‪.‬‬
‫‪7‬‬
‫سطح دوم خدمات بهزیستی (خدمات عمومی و پایه )‬
‫واحدهای ارائه دهنده خدمات سطح دوم ‪ :‬مجتمع های خدمات بهزیستی شهری ‪ -‬مجتمع های خدمات بهزیستی‬
‫روستایی ‪ -‬کلینیک مددکاری اجتماعی ‪ -‬ستاد اداره بهزیستی شهرستان ‪ -‬مهد کودک ‪ -‬روستا مهد ‪ -‬خط اورژانس‬
‫اجتماعی ‪ -‬خدمات سیار اورژانس اجتماعی ‪ -‬خدمات مشاوره تلفنی مراکز مشاوره اجتماعی ‪ -‬مراکز مشاوره ژنتیک ‪-‬‬
‫مراکز توانپزشکی‬
‫ویژگی سطح دوم ‪ :‬سطح دوم خدمات اجتماعی مشتمل بر خدمات پایه و عمومی سازمان (شناسایی ‪ ،‬تشکیل‬
‫پرونده ‪ ،‬خدمات مددکاری ‪ ،‬حمایتهای مالی و بیمه ای و ‪ ) ...‬می باشد که در دسترس کلیه آحاد جامعه و بویژه‬
‫ارجاع شدگان سطح اول می باشد‬
‫‪8‬‬
‫سطح سوم خدمات بهزیستی(خدمات تخصص ی)‬
‫واحدهای ارائه دهنده خدمات سطح سوم ‪ :‬مراکز ویزیت در منزل معلوالن‪ ،‬ساملندان و بیماران روانی مزمن ‪ -‬مراکز‬
‫توانبخش ی روزانه معلوالن‪ ،‬ساملندان و بیماران روانی مزمن ‪ -‬مراکز توانبخش ی و نگهداری شبانهروزی معلوالن و‬
‫ساملندان و بیماران روانی مزمن ‪ -‬کارگاههای حمایت شده ‪ -‬مراکز درمانی و بازتوانی معتادان ‪ -‬مراکز گذری ‪- DIC‬‬
‫مراکز درمان و بازپروری ‪ -‬معتادین در مراکز اقامتی غیر اجباری و مراکز اجتماع درمان مدار ( ‪ – ) TC‬شیرخوارگاه ‪-‬‬
‫خانه کودکان بی سرپرست ‪ -‬مراکز نگهداری کودکانخیابانی ‪ -‬خانه سالمت دختران و زنان ‪ -‬مراکز مداخله در‬
‫بحرانهای فردی‪ ،‬خانوادگی و اجتماعی ‪ -‬مراکز حرفهآموزی ‪ -‬کارگاههای حمایت شده‬
‫ویژگی سطح سوم ‪ :‬سطح سوم خدمات اجتماعی شامل خدماتی است که توسط مراکز و واحدهای تخصص ی که‬
‫عمدتا در مرکز شهرستان یا استان مستقر می باشند ارائه میگردد ‪ ،‬دسترس ی به این سطح از خدمات الزاما‬
‫نیازمند ارجاع از سطح دوم می باشد‬
‫‪9‬‬
‫سطح اول خدمات بهزیستی‬
‫‪10‬‬
‫خدمات سطح اول توانبخش ی‬
‫خدمات توانبخش ی مبتنی بر جامعه در روستاها و مناطق حاشیه شهری اعم از شناسايي معلولین‬
‫‪،‬آموزش درخانواده ‪ ،‬آموزش درجامعه و ‪...‬‬
‫اجرای طرح اجتماع محور شبکه حمایتی خانواده بیماران روانی مزمن‬
‫توانمندسازی بیمارانروانی مزمن و خانوادههای آنان از طریق ارایه خدمات توانبخش ی مبتنی بر جامعه‬
‫توانمندسازی ساملندان در شبکه بهزیستی شهری و روستایی‬
‫آموزش و تربیت مراقبین افراد معلول و ساملند در منزل‬
‫مناسب سازي محيط شهري و مسكوني معلوالن و ساملندان‬
‫آموزش مهارتهای زندگی به معلولین ( ‪)LSE‬‬
‫ارائه خدمات توانبخش ی مبتنی بر جامعه از طریق تسهیلگران تحصیل کرده محلی و ‪NGO‬ها‬
‫توانمند سازی معلوالن روستایی از طریق آموزش فنی حرفهای به شیوه استاد شاگردی با کمک‬
‫تشکلهای معلوالن‬
‫گسترش تشكلهاي غیردولتي معلولین و ‪ CBO‬ها و تقویت شوراهای توانبخش ی‬
‫‪11‬‬
‫خدمات سطح اول اجتماعی‬
‫پایگاه خدمات اجتماعی ( برنامه توانمندسازی اجتماع محور در سکونتگاههای غیررسمی و حاشیهنشین )‬
‫گروه های همیار زنان سرپرست خانوار‬
‫فعاليت هاي آموزش ي و فرهنگي و اوقات فراغت‬
‫توانمند سازی زنان آسیب دیده و دختران در معرض آسیب‬
‫آموزش مدیران و مربیان‬
‫آموزش هاي فني و حرفه اي‬
‫برنامه حمايت و توانمند سازي زنان سرپرست خانوار و خانواده هاي نيازمند‬
‫تشکیل گروههای همیار فرزندان ترخیص از خانههای کودکان و نوجوانان‬
‫توانمندسازی اجتماع محور با رویکرد کاهش فقر‬
‫توانمندسازی جامعه هدف درزمینه رشد و تکامل اولیه کودکان‬
‫طرح توانمند سازي فرزندان ترخيص ي‬
‫طرح توانمندسازی اجتماعی – فرهنگی و تربیتی نوجوانان مبتنی بر جامعه محلی در مناطق محروم‪ ،‬آسیب خیز و‬
‫سکونت گاههای غیررسمی‬
‫خدمات مالی خرد‬
‫موسسات خیريه اجتماعي‬
‫طرح سرپرست داوطلب‬
‫طرح شبه خانواده (امین موقت)‬
‫کاهش فقر با رویکرد اجتماع محور‬
‫مراقبت و نگهداری از فرزندان در خانواده‬
‫‪12‬‬
‫خدمات سطح اول پیشگیری‬
‫ارایه آموزش های پیشگیری از سوختگی‬
‫ارایه آموزش های پیشگیری از مصرف دخانیات در مراکز پیشدبستانی‬
‫آگاهسازی پیشگیری از معلولیتها و آسیبهای اجتماعی در مناطق شهری و روستایی کشور‬
‫پایگاه ها و گروه های همیار سالمت روان‬
‫آموزش مهارتهای زندگی‬
‫آموزش پیش از ازدواج و آموزش به زوج های جوان‬
‫ارایه آموزش زندگی خانواده‬
‫راه اندازی شبکه خدمات مشاورهای و حمایتهای روانی–اجتماعی در بالیای طبیعی(محب) با رویکرد‬
‫توانمندسازی جوامع محلی‬
‫پیشگیری از اعتیاد در محلههای شهری و روستایی‬
‫پیشگیری از اعتیاد در محیطهای آموزش ی‬
‫برنامه پیشگیری از اعتیاد در محیطهای کار‬
‫آموزش پیشگیری از ‪ HIV/AIDS‬به گروههای پرخطر و درخطر با روش آموزش همتایان‬
‫پیشگیری از اعتیاد اجتماع محور‬
‫آگاه سازی و پیشگیری از معلولیت ها و آسیب های اجتماعی با مشارکت نهضت سواد آموزی‬
‫پیشگیری از معلولیت های ناش ی از انفجار مین‬
‫برنامه پیشگیری اجتماع محور در محیطهای کاری ‪ ،‬آموزش ی و محالت‬
‫‪13‬‬
‫خدمات سطح اول حوزه مشارکت و اشتغال‬
‫مشارکت با مؤسسات خیریه و خیریه مسکن ساز و بهره گیری از امکانات بالقوه آنها در‬
‫راستای تأمین مسکن جامعه هدف‬
‫اطالع رسانی و بستر سازی برای افزایش انگیزه مشارکت های معنوی و فکری‬
‫جلب کمکهای نقدی و غیر نقدی و هدایت آن برای توانمندسازی گروههای هدف‬
‫ساماندهي موسسات خیريه و غیر دولتي‬
‫جذب مشارکت خیرین در امور وقف خاص‬
‫‪14‬‬
‫سطح دوم خدمات بهزیستی‬
‫‪15‬‬
‫خدمات سطح دوم توانبخش ی‬
‫پذیرش و تشکیل پرونده‬
‫حمايتهاي مستمر وغیرمستمر توانبخش ي‬
‫حمايتهاي مستمر وغیرمستمر توانبخش ي درجهت اشتغال زايي‬
‫ارائه خدمات توانپزشکی‬
‫پرداخت حق پرستاری به خانوادههای معلوالن ضایعه نخاعی‬
‫پرداخت شهریه تحصیل دانش آموزان و دانشجویان معلول‬
‫طرح ساماندهی مبتالیان با تشخیص فنیل کتونوریا ( ‪) PUK‬‬
‫تامین و واگذاری وسایل کمک توانبخش ی معلولین و ساملندان‬
‫ارایه خدمات حمایتی و توانبخش ی به بیماران جذامی‬
‫تامین بيمه خدمات درماني خانواده هاي تحت پوشش‬
‫بیمه مکمل درمان معلوالن‬
‫پرداخت كمك هاي مستمر و غیر مستمر به معلولین ‪ ،‬ساملندان ‪ ،‬بیماران روانی مزمن و بیماران مبتال‬
‫به جذام‬
‫برنامه ارائه خدمات صداي مشاور ساملندي‬
‫مساعدت مالی به کودکان کاندید کاشت حلزون شنوایی‬
‫‪16‬‬
‫خدمات سطح دوم اجتماعی‬
‫پذیرش و تشکیل پرونده‬
‫پرداخت كمك هاي مستمر و غیر مستمر به خانواده هاي نيازمند‬
‫تشکیل حساب آتیه برای فرزندان بیسرپرست تحت پوشش‬
‫پرداخت کمک هزینه نگهداری فرزندان بیسرپرست نزد خانواده جایگزین‬
‫ارائه خدمات درقالب خط تلفن ‪ 123‬اورژانس اجتماعي و خدمات سیار اورژانس اجتماعی‬
‫فرزند خواندگي‬
‫کمك به بهبود تغذيه زنان باردار و نيازمند و كودكان زير ‪ 6‬سال‬
‫حمايت از خانواده هاي نيازمند داراي فرزند چندقلو‬
‫حمايت از مبتاليان به اختالل هويت جنس ي‬
‫بيمه اجتماعي زنان سرپرست خانوار تحت پوشش ‪ ،‬خانه دار ‪ ،‬خود سرپرست روستائي و عشايري‬
‫پرداخت كمك هزينه تحصيلي و شهريه دانشجويان خانواده هاي تحت پوشش‬
‫تامین بیمه وپرداخت فرانشیز درمان افراد وخانواده های تحت پوشش‬
‫تامین شیرخشک رایگان برای کودکان شیرخوار خانواده های نیازمند‬
‫تأمین بخش ی از شهریه کودکان خانواده های سه دهک پایین درآمدی‬
‫تأمین یک وعده غذای گرم در روستامهدها‬
‫حمایت اجتماعی از فرزندان ترخیص ی‬
‫راه اندازی و گسترش روستامهدها‬
‫ارائه خدمات در کلینیک های مددکاری اجتماعی‬
‫‪17‬‬
‫خدمات سطح دوم پیشگیری‬
‫غربالگری شنوایی نوزادان و شیرخواران‬
‫پیشگیری از آمبلیوپی و سایر اختالالت بینایی‬
‫غربالگری‪ ،‬تشخیص و مداخله بههنگام شنوایی نوزادان و شیرخواران‬
‫پیشگیری از معلولیتهای ناش ی از اختالالت ژنتیک‬
‫پیشگیری از معلولیتهای ذهنی ناش ی از کمکاری مادرزادی تیروئید‬
‫پیشگیری از معلولیتهای ناش ی از انفجار مین در مناطق آلوده از طریق آگاه سازی افراد‬
‫ارتقای توان ذهنی شیرخواران‬
‫طراحی و اجرای برنامه مدون آموزش مشاوران‬
‫توسعه تجهیزات ارتباطی و افزایش خدمات مشاوره تلفنی‬
‫حمایت از معتادان بهبود یافته و توانمندسازی آنها‬
‫درمان و بازتوانی اعتیاد‬
‫مراکز مشاوره تلفنی‬
‫مشاوره اينترنتي‬
‫خط ملي مشاوره اعتياد‬
‫مراکز مشاوره حضوری‬
‫‪18‬‬
‫خدمات سطح دوم حوزه مشارکت و اشتغال‬
‫حمایتهای از بخش غیردولتی جهت اشتغال و کارآفرینی برای گروههای هدف‬
‫پرداخت مابهالتفاوت سود و کارمزد تسهیالت (یارانه) اشتغال از منابع بانکی‬
‫پرداخت مانده تسهیالت اعطایی به افراد تحت پوشش فوتشده یا آسیبدیده در‬
‫حوادث غیرمترقبه‬
‫ارایه تسهیالت به مددجویان و کارفرمایان‬
‫پرداخت حقبیمه سهم کارفرمایی معلولین و زنانسرپرستخانوار شاغلشده در بخش‬
‫غیردولتی‬
‫پرداخت هزینۀ آموزش فنی و حرفهای برای اشتغال جامعۀ هدف‬
‫طرح نهضت تامین مسکن معلولین ومددجویان‬
‫فراهم نمودن فرصت هاي شغلي و پرداخت وام اشتغال و سرمايه كار به مددجويان و‬
‫برنامهریزی و هماهنگی جهت اشتغال جامعه هدف سازمان‬
‫پرداخت وام خود اشتغالي از محل تبصره هاي مصوب‬
‫‪19‬‬
‫سطح سوم خدمات بهزیستی‬
‫‪20‬‬
‫خدمات سطح سوم توانبخش ی‬
‫درمان و توانبخش ی مبتالیان به اختالالت نافذ رشد (اتیسم)‬
‫ارائه خدمات توانبخش ي مراقبتي روزانه ‪،‬شبانه روزي و سيار به بيماران رواني مزمن‬
‫ارائه خدمات توانبخش ي مراقبتي روزانه ‪،‬شبانه روزي و سيار به معلوالن‬
‫ارائه خدمات توانبخش ي مراقبتي روزانه ‪،‬شبانه روزي و سيار به ساملندان‬
‫ارائه خدمات در مراكز توانبخش ي حرفه اي‬
‫ارائه خدمات حقوقی‬
‫ارائه خدمات در كارگاه حمايت شده توليدي‬
‫‪21‬‬
‫خدمات سطح سوم اجتماعی‬
‫مراكز خانه سالمت دختران‬
‫مركزمداخله در بحران به منظور كاهش طالق‬
‫مراکز کودکان خیابانی‬
‫خانه های غیردولتی فرزندان بی سرپرست‬
‫برنامه مراقبت از کودکان بی سرپرست در خانه های کودکان و نوجوانان‬
‫طرح اسكان موقت زنان خشونت ديده و در معرض آسيب‬
‫بازپروری و بازتوانی زنان آسیب دیده‬
‫پیگیری پس از ترخیص فرزندان شبانه روزی‬
‫طرح اسكان موقت زنان خشونت ديده و در معرض آسيب‬
‫خانه هاي كودكان و نوجوانان‬
‫شیرخوارگاه ها (‪ 0‬تا ‪ 6‬سال)‬
‫‪22‬‬
‫خدمات سطح سوم پیشگیری‬
‫درمان سرپایی‬
‫درمان بستری‬
‫درمان به روش اجتماع درمان مدار‬
‫کاهش آسیب (زیانکاهی)‬
‫برنامه درمان و بازتوانی معتادین در مراکز درمان‬
‫برنامه کاهش آسیب و خدمات زیانکاهی به معتادین پر خطر‬
‫برنامه درمان و بازپروری معتادین در مراکز اقامتی غیر اجباری و مراکز اجتماع درمان‬
‫مدار ( ‪) TC‬‬
‫‪23‬‬
‫خدمات سطح سوم حوزه مشارکت و اشتغال‬
‫راهاندازی‪ ،‬توسعه و تقویت مرکز مشاوره کارآفرینی و طراحی طرح کسب و کار‬
‫‪24‬‬
‫شناسنامه فعالیت های طرح سطح بندی خدمات سازمان بهزیستی‬
‫عنوان فعالیت یا خدمت ‪:‬‬
‫سطح ارائه خدمت ‪ :‬سطح اول ‪ ‬سطح دوم ‪ ‬سطح سوم ‪‬‬
‫نوع خدمت ‪ :‬حاکمیتی ‪ ‬تصدی گری ‪ ‬تلفیقی (با مشارکت بخش دولتی و غیردولتی )‪‬‬
‫واحد یا واحدهای ارائه دهنده خدمت ‪:‬‬
‫برآورد تعداد واحد ارائه دهنده خدمت به ازای ‪ 000/100‬نفر جمعیت ‪:‬‬
‫هدف فعالیت ‪:‬‬
‫گروه هدف خدمت گیرنده ‪:‬‬
‫الزامات قانونی ‪:‬‬
‫فضای فیزیکی و تجهیزات مورد نیاز ‪:‬‬
‫شرح فرآیند ارائه خدمت ‪:‬‬
‫تعریف مفاهیم و اصطالحات مرتبط با فعالیت ‪:‬‬
‫‪25‬‬
26
27
28