การบริหารเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management)

Download Report

Transcript การบริหารเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management)

การบริหารเชิงกลยุทธ ์
(Strategic Management)
Natthawatana Nippagagorn, DMS.
เกณฑ ์คุณภาพการบริหารจัดการภาคร ัฐ
ลักษณะสาค ัญขององค ์กร
มาตรา
มาตรา 8, 27-28
8-9, 12-20,
22, 33-34
2. การวางแผน
เชงิ ยุทธศาสตร์
และกลยุทธ์
มาตรา
11 , 26-28,
33-34, 47-49
5. การมุง
่ เน้น
ทร ัพยากรบุคคล
1. การนา
องค์กร
7. ผลล ัพธ์
การดาเนินการ
3. การให้ความสาค ัญ
ก ับผูร้ ับบริการและ
่ นได้สว
่ นเสย
ี
ผูม
้ ส
ี ว
มาตรา 8, 24-25,
29-32, 41-42
6. การจ ัดการ
กระบวนการ
มาตรา 9, 20,
22, 45-46
มาตรา 8, 10, 21, 23-25,
30-32, 35-38
4. การว ัด การวิเคราะห์ และการจ ัดการความรู ้
มาตรา 11, 26, 39-40, 43-44
2
4/29/2020
หมวดที่ 2 การจัดทายุทธศาสตร ์
 ให้อ ธิบ ายว่ า ส่ ว นราชการมีว ิธ ก
ี าร
อ ย่ า งไ รใ น ก า ร ก า ห น ด ป ร ะ เ ด็ น
ยุทธศาสตร ์ เป้ าประสงค ์เชิงกลยุ ทธ ์
และกลยุทธ ์หลัก รวมถึงการยกระด บ
ั
ความสามารถในการแข่งขัน ผลการ
ดาเนิ นการโดยรวม และความสาเร็จ
ในอนาคต
3
Excellence Training Institution
4/29/2020
หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร ์
2.1 การจัดทายุทธศาสตร ์ 2.2 การถ่ายทอดกลยุทธ ์หลัก
่ าไปสู ก
เพือน
่ ารปฏิบต
ั ิ
ก. ์ การถ่ายทอดแผน
. กระบวนการจัดข. เป้ าประสงค
ข. การคาดการณ
ั ก
ิ ารไปสู ่
ทายุทธศาสตร ์ เชิงยุทธศาสตร ์ ปฏิบต
ผลการดาเนิ นการ
การปฏิบต
ั ิ
4
Excellence Training Institution
4/29/2020
กระบวนการจัดทายุทธศาสตร ์
1.
5
ส่วนราชการมีกระบวนการในการ
วางแผนยุทธศาสตร ์โดยรวม
อย่างไร ให้ระบุ
้
่
่ าค ัญ
 ขันตอนและผู
เ้ กียวข้
องทีส
่ ในการวางแผน
 กรอบเวลาทีใช้
้
ระยะสันและระยะยาว
 กิจกรรมในกระบวนการวางแผน
ยุทธศาสตร ์
Excellence Training Institution
4/29/2020
กระบวนการจัดทายุทธศาสตร ์
6
้
2. ส่วนราชการได้นาปั จจัยต่อไปนี มา
วางแผนยุทธศาสตร ์อย่างไร
 ความต้องการ ความคาดหวัง
ของผู ร้ ับบริการ ผู ม
้ ส
ี ว
่ นได้สว
่ น
เสีย
 สภาพการแข่งขัน
่
 นว ัตกรรมและการเปลียนแปลง
ทางเทคโนโลยี
 จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค
Excellence Training Institution
4/29/2020
เป้ าประสงค ์เชิงยุทธศาสตร ์
ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร ์ เป้ าประสงค ์
เชิงยุทธศาสตร ์ และกลยุทธ ์หลักมี
อะไรบ้าง
4. ส่ ว นราชการให้ค วามส าค ญ
ั กับ
ความท้าทายต่อองค ์กรอย่างไร
3.
7
Excellence Training Institution
4/29/2020
่
การถ่ายทอดกลยุทธ ์เพือ
นาไปสู ่การปฏิบต
ั ิ
วิธก
ี ารถ่ายทอดแผนปฏิบต
ั ก
ิ าร
่ าไปสู ก
เพือน
่ ารปฏิบต
ั ิ
่ าค ัญของส่วน
6. แผนปฏิบต
ั ก
ิ ารทีส
ราชการ
7. แผนหลักด้านทร ัพยากรบุคคลที่
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร ์
้ ัดทีส
่ าค ัญทีใช้
่ ตด
8. ต ัวชีว
ิ ตาม
ความก้าวหน้าของแผนปฏิบต
ั ก
ิ าร
มีอะไรบ้าง
5.
8
Excellence Training Institution
4/29/2020
การคาดการณ์ผลการ
ดาเนิ นการ
9.
9
เ ป้ า ห ม า ย ก า ร ด า เ นิ น ง า น ข อ ง
แ ผ น ป ฏิ บ ั ต ิ ก า ร ต า ม ต ั ว ชี ้ ว ั ด มี
อ ะ ไ ร บ้ า ง แ ล ะ เ ป็ น เ ช่ นใ ด เ มื่ อ
เปรียบเทียบก ับ
 เป้ าประสงค ์เชิงยุทธศาสตร ์
่ านมา
 ผลการดาเนิ นงานทีผ่
่
 ผลการด าเนิ น งานทีคาดไว้
ข อง
คู แ
่ ข่ง
 ร ะ ด ั บ เ ที ย บ เ คี ย ง ที่ ส า ค ั ญ
Excellence Training Institution
4/29/2020
ความหมาย
10
่
เป็ นกระบวนการซึงรวมกิ
จกรรมที่
่
เกียวข้
องก ัน 3 ประการคือ. การวิเคราะห ์เชิงกลยุทธ ์ (Strategic
Analysis)
 การกาหนดกลยุทธ ์ (Strategy
Formulation)
 การปฏิบต
ั ต
ิ ามกลยุทธ ์และการควบคุม
(Strategy Implementation and Control)
Excellence Training Institution
4/29/2020
ความท้าทายในโลกธุรกิจ
่
 การกระตุน
้ ให้เกิดการเปลียนแปลง
(Accelerating rates of Change)
้ (Increasing
่
น
 การแข่งขันทีมากขึ
Competition)
 ความเป็ นโลภาภิว ัตน์ของธุรกิจ
(Globalization of Business)
่
 การเปลียนแปลงด้
านเทคโนโลยี
(Technological Change)
11
Excellence Training Institution
4/29/2020
ความท้าทายในโลกธุรกิจ (ต่อ)
่
 การเปลียนแปลงลั
กษณะของหน่ วย
12
แรงงาน
(Changing Nature of the Work Force)
 การขาดแคลนทร ัพยากร (Resource
Shortages)
่
 การเปลียนแปลงจากสั
งคม
่ องใช้
อุตสาหกรรมเป็ นสังคมทีต้
ความรู ้ (Transition from Industrial to
Knowledge Society)
Excellence Training Institution
4/29/2020
ความท้าทายในโลกธุรกิจ (ต่อ)
่
 ภาวะเศรษฐกิจและสภาพตลาดทีไม่
13
แน่ นอน
(Unstable Economic and Market
Conditions)
่ น
้
 ความต้องการของลู กค้าเพิมขึ
(Increasing Demands of Constituents)
 ความสลับซ ับซ ้อนของ
สภาพแวดล้อมในการบริหารเชิงกล
ยุทธ ์ (Complexity of the Strategic
Management Environment)
Excellence Training Institution
4/29/2020
21th-century Business Direction
ยุคโลกาภิว ัตน์ (Globalization)
ยุคสารสนเทศ (The Maze of
Information Management)
่
3. ยุคความเปลียนแปลงทาง
เทคโนโลยี (The Way of Technology)
่
4. ยุคของความเปลียนแปลง
(Change
and More Change)
1.
2.
14
Excellence Training Institution
4/29/2020
Excellence in an Organization
Network Excellence
Technology Excellence
People Excellence
Service Excellence
15
Excellence Training Institution
4/29/2020
ประโยชน์จากการบริหาร
เชิงกลยุทธ ์
่
 ช่วยปร ับปรุงการสือสารให้
ดข
ี น
ึ้
(Improved Communication)
่ (Great Productivity)
 มีผลิตผลทีดี
 ช่วยให้เกิดความเข้าใจในการทางาน
(Increased Understanding)
้
 ทาให้กลยุทธ ์มีประสิทธิผลมากขึน
(More Effective Strategies)
16
Excellence Training Institution
4/29/2020
ประโยชน์จากการบริหาร
เชิงกลยุทธ ์
 มีพน
ั ธะสัญญา (Enhanced Commitment)
้ (Higher Productivity)
 ผลิตผลสู งขึน
่
 ท าให้ธุ ร กิจ มีอ านาจ มีค วามคิด ริเ ริม
การคาดการณ์ล่วงหน้า (Allow Firm to
Influence, Initiate, and anticipate)
 ท าให้ธุ ร กิจ มีก ารวางแผนไว้ล่ ว งหน้ า
่
แทนทีจะแก้
ปัญหาภายหลัง
(Be
Proactive rather than Reactive)
17
Excellence Training Institution
4/29/2020
ความสาคัญในการบริหาร
เชิงกลยุทธ ์
่
 มีจด
ุ มุ่งหมายเพือให้
บรรลุเป้ าหมาย
ขององค ์การ
่
องก ับผู ท
้ ได้
ี่ ผลประโยชน์
 เกียวข้
จากองค ์การ
่
 นามาซึงขอบเขตหลายช่
วงเวลา
่
้
 เกียวข้
องทังประสิ
ทธิภาพและ
ประสิทธิผล
18
Excellence Training Institution
4/29/2020
วิเคราะห ์สภาพแวดล้อมองค ์กรทัง้
ภายใน และภายนอก โดยใช้ SWOT
วิเคราะห ์ความคาดหวัง
ของผู ร้ ับบริการ
และผู ม
้ ส
ี ว
่ นได้สว
่ นเลีย
Analysis
กาหนดวิสย
ั ทัศน์ พันธกิจ เป้ าประสงค ์
หลัก (ถ้ามี)
และประเด็นยุทธศาสตร ์ ตามลาดับ โดย
ให้สอดคล้องกัน
้ ด
กาหนดเป้ าประสงค ์ ตัวชีวั
(ภายใต้พน
ั ธกิจ หรือประเด็น
ยุทธศาสตร ์)
กาหนด
้ ด
ตัวชีวั
(KPIs) ตาม
หลัก Result
Based
Management
19
่
จัดทาแผนทีกลยุ
ทธ ์โดยใช้
เป้ าประสงค ์แต่ละมิตต
ิ าม
Balance Scorecard – BSC.
กาหนดกลยุทธ ์ของแต่ละเป้ าประสงค ์และ
้ ด
ตัวชีวั
(โดยใช้เทคนิ ค TOWS Matrix) และแผนงาน
รองร ับ
่ องดาเนิ นการในแต่ละปี
นาแผนงานทีต้
้ ด
มากาหนดโครงการ วัตถุประสงค ์ และตัวชีวั
ระดับโครงการ
(ภายใต้แผนงานแต่ละแผน)
Excellence Training Institution
กาหนดงบประมาณของ
โครงการ
แผนกลยุทธ ์ 4
ปี
แผนปฏิบต
ั ิ
การ
ประจาปี
4/29/2020
ผู ม
้ ส
ี ว
่ นได้เสีย (Stakeholders)
 หมายถึงบุคคล คณะบุคคล หรือนิ ตบ
ิ ุคคล ที่
มี ส่ ว นเกี่ ยวข้อ งกับ องค ก
์ ร มี ผ ลประโยชน์
ร่ว มกัน กับ องค ก
์ รไม่ ท างใดก็ ท างหนึ่ ง ได้ร บ
ั
้ า นบวก และด้า นลบจากการ
ผลกระทบทังด้
ด าเนิ นงานขององค ก
์ ร เช่ น ลู ก ค้า ผู ถ
้ ือ หุ ้น
ผู ป
้ ฏิบ ต
ั ิง านในองค ์กร องค ์กรภาคร ฐั องค ก
์ ร
เอกชน คู แ
่ ข่งขัน ฯลฯ
 องค ์กรมีความจาเป็ นต้องกาหนดผู ม
้ ส
ี ่วนได้เสีย
ขององค
ก
์
รให้
ช
ด
ั
เจน
เข้
า
ใจความคาดหวั
ง
Excellence
Training
Institution
4/29/2020
20
ห รื อ ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ข อ ง เ ข า แ ล ะ ห า ท า ง
การวิเคราะห์เชงิ กลยุทธ์
(Strategic Analysis)
ดร.ณัฐวัฒน์ นิ ปกากร, DMS.
การวิเคราะห ์เชิงกลยุทธ ์ใน
ระดับองค ์กร
 การกาหนดกลยุทธ ์ขององค ์การ
23
จะต้องพิจารณาสภาพแวดล้อม
ภายนอก (External Environment)
สภาพแวดล้อมภายใน (Internal
่ นข้อมู ลในการ
Environment) เพือเป็
พิจารณาโอกาส อุปสรรค จุดแข็ง
และจุดอ่อน และความสามารถในการ
แข่งขัน
Excellence Training Institution
4/29/2020
ปั จจัยแวดล้อมภายนอก
 ห ม า ย ถึ ง สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม ข อ ง อ ง ค ก
์ า ร ซึ่ง
องค ์การไม่สามารถควบคุมได้ และอาจเป็ น
่ าคัญ ต่อ
ประโยชน์ หรือ เป็ นภัย คุก คามทีส
องค ์การในอนาคต
่
้
 หากสิงแวดล้
อมนันเป็
นประโยชน์ หรือเป็ น
้ อ การดาเนิ น งาน
ปั จจัยด้านบวกหรือ เอือต่
ข อ ง อ ง ค ์ ก ร เ ร า เ รี ย ก ว่ า โ อ ก า ส
(Opportunities)
 หากสิ่งแวดล้อ มนั้ นเป็ นภัย คุ ก คาม หรือ
ปั จจัยด้านลบต่อ ความสาเร็จขององค ์การ
24
Excellence Training Institution
4/29/2020
ปั จจัยแวดล้อมภายนอกทีควร
พิจารณา
่
 สิงแวดล้
อมทางเศรษฐกิจ (Economic Environment)
่
เช่น ปั จจัยเกียวกั
บรายได้ประชาชาติ รายได้ต่อ
่
หัวประชากร รายได้คร ัวเรือน อต
ั ราแลกเปลียน
เงินตราต่างประเทศ ราคาน้ ามัน ราคาสินค้า เป็ น
ต้น
่
 สิงแวดล้
อมทางสังคม (Social Environment) เช่น
สภาพสังคม ลักษณะครอบคร ัว ความสัมพันธ ์ใน
ชุมชน คร ัวเรือน ครอบคร ัว เป็ นต้น
่
 สิงแวดล้
อมทางวัฒนธรรม (Cultural Environment)
่
เช่น ค่านิ ยมการศึกษา การนับถือและความเชือ
่ ขนบธรรมเนี ยมประเพณี การ
ศาสนา ความเชือ
แต่Excellence
งกาย
การบริ
โภค ศิลปะ เป็ นต้น
Training
Institution
4/29/2020
25
่
ปั จจัยแวดล้อมภายนอกทีควร
พิจารณา
่
 สิงแวดล้
อมทางการเมือง (Political Environment)
เ ช่ น นโ ย บ า ย ท า ง ก า ร เ มื อ ง นโ ย บ า ย พ ร ร ค
การเมือง เสถียรภาพทางการเมือง นักการเมือง
้ั
่ การมี
ทุ ก ระด บ
ั ต งแต่
ร ะด บ
ั ชาติถ งึ ระด บ
ั ท้อ งถิน
ส่วนร่วมทางการเมืองของภาคส่วน เป็ นต้น
่
 สิงแวดล้
อมด้านกฎหมาย (Legal Environment)
เช่ น ข้อ ก าหนดในพระราชบัญ ญัต ิ พระราช
ก ฤ ษ ฎี ก า พ ร ะ ร า ช ก า ห น ด ก ฎ ก ร ะ ท ร ว ง
ข้อบัญญัต ิ กฎระเบียบ ข้อบังค ับ เป็ นต้น
่
 สิงแวดล้
อมภาคร ัฐ (Governmental Environment)
่ ส่ ว นเกียวข้
่
ได้แ ก่ อ งค ์กรภาคร ฐั ต่ า งๆ ทีมี
อ งกับ
่ นๆ ร ฐ
องค
ก
์
ร
เช่
น
ส่
ว
นราชการอื
ั วิ ส าหกิ
จ
4/29/2020
Excellence Training Institution
26
่ เป็ นต้น
หน่ วยงานอิสระของร ัฐอืนๆ
ปั จจัยแวดล้อมภายนอกทีควร
พิจารณา
 สิ่งแวดล้อ มทางเทคโนโลยี
(Technological
Environment) เช่น ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
และความรู ใ้ นสาขาต่ า งๆ ภู มิ ปั ญญาท้อ งถิ่น
ค ว า ม ก้ า ว ห น้ า ท า ง เ ท คโ นโ ล ยี ส า ร ส น เ ท ศ
่
คอมพิวเตอร ์ และการสือสาร
เป็ นต้น
 แนวโน้มทางการแข่งขัน (Competitive Trends) การ
่
ดาเนิ นงานขององค ์กรซึงประกอบกิ
จการ หรือมี
่ งผลกระทบ
ลักษณะงานคล้ายคลึงกับองค ์กร ซึงส่
หรือได้ร ับผลกระทบไม่ทางใดก็ทางหนึ่ งจากการ
ดาเนิ นงานของอค ์กร
่

อื
นๆ
(Others)
เช่นภัยธรรมชาติ ภู มอ
ิ ากาศ 4/29/2020
Excellence
Training Institution
27
ปั จจัยแวดล้อมภายใน
 หมายถึง กิจ กรรมต่ า งๆ ภายในองค ์การ
28
่
ซึงองค
์การสามารถควบคุ มได้ และมีผ ล
ท าให้ก ารด าเนิ นงานภายในองค ก
์ าร
ประสบผลสาเร็จ หรือล้มเหลวได้
 จุดแข็ง (Strengths) หมายถึง ลักษณะเด่น
ของการด าเนิ น งานหน้ า ที่ต่ า งๆ ภายใน
้ อ
องค ์การ ลักษณะเช่นนี ้เป็ นปั จจัยเอือต่
ความสาเร็จขององค ์การ
 จุ ด อ่ อ น (Weaknesses)
หมายถึง การ
ดาเนิ นงานองค ์การไม่สามารถกระทาได้ด ี
อ ัน เ ป็ น อุ ป ส ร ร ค ต่ อ ค ว า ม ส า เ ร็ จ ข อ ง
Excellence Training Institution
4/29/2020
29
่
ปั จจัยแวดล้อมภายในทีควร
พิจารณา (อย่างง่ าย)
 Man
บุ ค ล า กร ร ว ม ถึ ง ผู ้บ ริห า ร
ขององค ์กร
 Money ง บ ป ร ะ ม า ณ ที่ ไ ด้ ร ั บ ก า ร
จัดสรรแล้ว
่
 Material
วส
ั ดุอุปกรณ์ เครืองมื
อ
เทคโนโลยี
 Management ระบบบริหารจัดการทุก
ด้า น เช่ น การบริห ารงานการเงิ น
Excellence Training Institution
4/29/2020
จุดมุ่งหมาย (Purpose)
30
่ องค
่
หมายถึง สิงที
์การต้องการในอนาคต
สามารถกาหนดได้ 4 ประการ เรียงลาดับ
่ ด
่ ด ไปถึงมากทีสุ
จากการเจาะจงน้อยทีสุ
คือ. วิสย
ั ทัศน์ (Vision)
 พันธกิจ (Mission)
 เป้ าหมาย หรือเป้ าประสงค ์ (Goals)
 วัตถุประสงค ์ (Objectives)
Excellence Training Institution
4/29/2020
วิสย
ั ทัศน์ (Vision)
่
 หมายถึง จินตภาพเกียวก
บ
ั องค ์การ
้ ง ทิ ศ ทางที่
ในอนาคต เป็ นการชีถึ
องค ์การต้องการจะมุ่งไป วิสย
ั ทัศน์จะ
อธิบ ายความทะเยอทะยานส าหร บ
ั
อนาคตขององค ์การ แต่ไม่ได้ระบุ ถงึ
่
้
วิธก
ี ารทีจะน
าไปสู ่ความมุ่งหมายนัน
อย่างช ัดเจน
31
Excellence Training Institution
4/29/2020
พันธกิจ (Mission)
 พัน ธกิ จ องค ก
์ าร เป็ นข้อ ความที่
่
เกียวก
บ
ั การก าหนดกิจ กรรมหลัก
และลักษณะงานสาค ัญขององค ์การ
เพื่ อน าไปสู ่ ว ิ ส ัย ทัศ น์ ท ี่ อ งค ก
์ าร
้
กาหนดขึน
32
Excellence Training Institution
4/29/2020
ความสาคัญในการกาหนดพันธ
กิจให้ช ัดเจน
 เ พื่ อใ ห้ ส า ม า ร ถ ร ะ บุ จุ ด มุ่ ง ห ม า ย
33
ภายในองค ์การได้
่ าหนดหลักเกณฑ ์มาตรฐานใน
 เพือก
การจัดสรรทร ัพยากรองค ์การ
 เพื่ อก าหนดบรรยากาศทั่วไปของ
องค ์การ
 เพื่อเป็ นหลัก ส าค ญ
ั ในการก าหนด
จุดมุ่งหมายขององค ์การและทิศทาง
Excellence Training Institution
4/29/2020
ประเด็นยุทธศาสตร ์ (Strategic
Issues)
 ห ม า ย ถึ ง สิ่ ง ที่ ต้ อ ง ค า นึ ง ถึ ง เ ป็ น
34
ประเด็น หลักในการน าไปสู ่ ว ส
ิ ย
ั ทัศ น์
การก าหนดประเด็ น ยุ ท ธศาสตร ์จึง
เป็ นการก าหนดประเด็ น ที่ ส าค ญ
ั ที่
หน่ วยงานต้อ งด าเนิ นการพัฒ นา
่
้ั
เพือให้
สามารถบรรลุวส
ิ ย
ั ทัศน์ทต
ี่ งไว้
โด ย ป ร ะ เ ด็ น ยุ ท ธ ศ า สต ร ไ์ ม่ ควร มี
จานวนมากเกินไป เนื่ องจากจะทาให้
Excellence Training Institution
4/29/2020
เป้ าประสงค ์ (Goals)
่ องการบรรลุ
 หมายถึง เป้ าหมายต่างๆ ทีต้
35
ในแต่ ล ะพัน ธกิจ หรือในแต่ ล ะประเด็ น
ยุทธศาสตร ์ ภายใต้กรอบการประเมินผล
่
การปฏิบต
ั ริ าชการ ทีคณะร
ัฐมนตรีมม
ี ติ
่
่ นที่ 30 ก.ย.
เห็นชอบให้ปร ับเปลียนเมื
อวั
2546 และที่ ก.พ.ร. เห็นชอบในการประชุม
้ั ่ 10/2547 เมือวั
่ นที่ 26 ต.ค. 2547 ซึง่
ครงที
แบ่งเป็ น 4 มิต ิ ได้แก่มต
ิ ด
ิ า้ นประสิทธิผล
ต า ม ยุ ท ธ ศ า ส ต ร ์ ด้ า น คุ ณ ภ า พ ก า ร
Excellence Training Institution
4/29/2020
SMART
เฉพาะเจาะจง
Measurable
สามารถวัดได้
Achievement
บรรลุผลได้
Realistic
เป็ นจริงได้
Time Frame
มีกรอบระยะเวลา
Specific
36
Excellence Training Institution
4/29/2020
การวางแผนเชิงกลยุทธ ์ (Strategic
Planning)
 กลยุ ท ธ ์ เป็ นรู ป แบบของการกระท า
37
ซึ่ ง ผู ้ บ ริ ห า รใ ช้ เ พื่ อใ ห้ บ ร ร ลุ
วัตถุประสงค ์ขององค ์การ เป็ นกลยุ ทธ ์
่
ที่เป็ นจริง ซึงองค
ก
์ ารได้ว างแผนไว้
และใช้โ ต้ต อบต่ อ การเปลี่ ยนแปลง
สถานการณ์
 แผนกลยุ ท ธ ์ เป็ นข้อ ความเกี่ยวก บ
ั
ภ า ร กิ จ แ ล ะ ทิ ศ ท า งใ น อ น า ค ต
Excellence Training Institution
4/29/2020
ปั จจัยสาคัญในการกาหนดกล
ยุทธ ์
 จุดมุ่งหมายขององค ์กร ซึง่
38
ประกอบด้วย วิสย
ั ทัศน์, พันธกิจ,
เป้ าประสงค ์, และอาจรวมถึงนโยบาย
 โอกาสและอุปสรรคจากปั จจัยแวดล้อม
ภายนอก
(External Opportunities and Threats)
 จุดแข็งและจุดอ่อนจากปั จจัยแวดล้อม
ภายใน
Excellence Training Institution
4/29/2020
การกาหนดกลยุทธ ์ โดยใช้
เทคนิ ค
TOWS Matrix
ความสัมพันธ ์ผัง SWOT และกลยุทธ ์
ทางเลือก (TOWS) “การกาหนดกลยุทธ ์
เหมาะสมกับสภาวะแวดล้อม SWOT”
W+O = Off-set approach
S+O = Matching approach
่ ์ “ผนึ กพลัง” เพือใช้
่
ลยุทธ ์ “ทดแทน” แก้ไขจุดอ่กลยุ
อนเพื
ทธอ
จุดแข็ง
่ อยู ่ขององค ์การ
ใช้โอกาสทีมี
เปิ ดโอกาสใหม่ทางการแข่งขัน
(เชิงพัฒนา)
(เชิงรุก)
W+T = Mitigation approach
S+T = Covering approach
่
ยุทธ ์ “บรรเทา” เพือหาทางแก้
กลยุไทขจุ
ธ ์ด
“โอบล้อม” การอาศ ัยจุดแข็ง
่
่ ต้านและตรึ
่ ต่อว ัตถุน และเลียงภาวะคุ
กคามทีบดบั
งว ัตถุ- งภาวะคุกคามทีมี
ะสงค ์ขององค ์การ (เชิงพลิกแพลง)
ประสงค ์ขององค ์การ (เชิงร ับ)
40
Excellence Training Institution
4/29/2020
ตัวอย่างตาราง TOWS Matrix
ปั จจัยแวดล้อมภายนอก
ปั จจัยแวดล้อมภายใน
จุดแข็ง (S)
๑. ผู ้บริหารให ้การสนับสนุนและส่งเสริมการ
ปฏิบต
ั งิ านทาให ้งานบรรลุตามเป้ าหมายด ้วยดี
(๒.๘๐)
๒. มีการพัฒนาระบบควบคุมภายในและระบบ
คุณภาพ เช่น HA, PMQA, ๕ส, QA ใน
โรงพยาบาล (๒.๗๗)
๓. บุคลากรให ้ความร่วมมือในการปฏิบต
ั งิ าน
(๒.๗๗)
๔. การจัดโครงสร ้างองค์กรชัดเจน ทาให ้เกิดการ
ทางานทีเ่ ป็ นระบบ และมีการประสานงานทีด
่ ี
(๒.๕๘)
จุดอ่อน (W)
๑. การพัฒนาความรู ้และทักษะเจ ้าหน ้าทีบ
่ างส่วน
ยังไม่ครอบคลุม (๒.๘๗)
๒. อาคารสถานทีบ
่ างส่วนมีปัญหา เช่นห ้องน้ า และ
อาคารผู ้ป่ วยมีจานวนไม่เพียงพอ (๒.๗๗)
๓. ระบบการดูแลผู ้ป่ วยซึง่ เป็ นสหสาขาวิชาชีพยัง
ไม่มป
ี ระสิทธิภาพ ๒.๗๗)
โอกาส (O)
้ มาก
่
๑. จานวนประชากรในพืนที
โรงพยาบาลได้เงิน
้
จัดสรรมากขึน (๒.๗๐)
๒. นโยบายการเมืองทาให้การทางานก ับเครือข่าย อส
ม., อปพร., EMS เป็นไปอย่างคล่องตัว (๒.๕๐)
๓. นโยบายการพัฒนาคุณภาพทาให้ รพ.ต้องพัฒนา
้ (๒.๓๐)
คุณภาพมากขึน
๔. นโยบายร ักษาฟรีส่งผลให้ประชาชนเข้าถึงบริการ
้ (๒.๓๐)
ได้ง่ายขึน
๕. การพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างรวดเร็ว
ทาให้การสืบค้นข้อมู ลข่าวสารทาสะดวก และ
สามารถประยุกต ์ใช้ในการปฏิบต
ั งิ านได้อย่า งปี
ประสิทธิภาพ (๒.๑๕)
อุปสรรค (T)
่
่
๑. วิถช
ี วี ต
ิ และสภาพสังคมทีเปลี
ยนแปลงไป
ทาให้มผ
ี ลกระทบต่อปั ญหาสุขภาพ เช่น
้ั
ยาเสพติด การตงครรภ
์ในวัยรุน
่ (๓.๐๐)
๒. พฤติกรรมการบริโภคอาหารไม่ถูกต้อง
ส่งผลต่อปั ญหาสุขภาพ (๒.๙๘)
่ สมดุล
๓. สัดส่วนประชากร ต่อเจ่าหน้าทีไม่
่
ทาให้การดู แลไม่ทวถึ
ั ง (๒.๙๘)
้ ังมากขึนท
้ าให้สูญเสีย
๔. การเกิดโรคเรือร
งบประมาณในการดู แล (๒.๗๗)
กลยุทธ์ SO
กลยุทธ์ ST
กลยุทธ์ WO
กลยุทธ์ WT
การนากลยุทธ ์ไปสู ่การ
ปฏิบต
ั (ิ Strategic
Implementation)
Natthawatana Nippagagorn, DMS.
การปฏิบต
ั ต
ิ ามกลยุทธ ์
 เป็ นกระบวนการของการ
่
่ าหนดไว้
เปลียนแปลงกลยุ
ทธ ์ทีก
(Intended Strategy) ให้เป็ นกลยุทธ ์ที่
เป็ นจริง (Realized Strategy)
่
ทธ ์
 เป็ นกระบวนการเปลียนแปลงกลยุ
ให้เป็ นการปฏิบต
ั แ
ิ ละผลลัพธ ์
43
Excellence Training Institution
4/29/2020
The McKinsey 7’S framework
กลยุทธ ์
(Strategy)
โครงสร ้าง
(Structure)
ระบบ
(Systems)
ค่านิ ยมร่วม
(Shared Value)
ทักษะ
(Skills)
44
Excellence Training Institution
รู ปแบบการบริหาร
(Style)
คนหรือพนักงาน
(Staff)
4/29/2020
ปั จจัยพิจารณาตาม 7’S
1. Strategy
กลยุทธ ์หลักของ
2.
โครงสร ้างทางการ
3.
45
4.
5.
6.
องค ์กร
Structure
บริหาร
Systems
องค ์การ
Style
Staff
Skills
Excellence Training Institution
ระบบต่างๆ ใน
รู ปแบบการบริหาร
บุคลากร
ทักษะการ
4/29/2020
The McKinsey 7’S framework: Waterman


ก ล ยุ ท ธ ์ ห ลั ก ข อ ง อ ง ค ์ ก ร (Strategy)
หมายถึงแนวทางการดาเนิ นงานองค ์การ
่
่
ทีจะตอบสนองต่
อ การเปลียนแปลงของ
สภาพแวดล้อม โดยเฉพาะสถานการณ์
่
ปั จจุบน
ั ทีกลยุ
ทธ ์จะมีความสาคัญต่อการ
ดาเนิ นงานและความอยู ่รอดอย่างเข้า ใจ
่ ัดเจน
และมีเป้ าหมายทีช
โครงสรา้ งทางการบริหาร
(Structure)
หมายถึ ง ต าแหน่ งงาน อ านาจหน้ า ที่
The McKinsey 7’S framework: Waterman

ระบบต่างๆ ในองค ์การ (Systems)
หมายถึ ง ระเบี ย บวิ ธ ี กระบวนการ และ
้
้
ขันตอนการด
าเนิ น งานทังในลั
ก ษณะที่
เป็ นท า งก าร แ ละ ไ ม่ เ ป็ น ท า ง กา ร ข อ ง
อ ง ค ์ ก า ร โ ด ย ที่ ร ะ บ บ จ ะ แ ส ด ง ถึ ง
ประสิท ธิภ าพในการด าเนิ น งานและการ
ประสานงานภายในองค ก
์ าร และต้อ ง
่
้
เกียวข้
องเกือหนุ
นกลยุทธ ์และโครงสรา้ ง
ขององค ์การ
The McKinsey 7’S framework: Waterman

บุคลากร (Staff) หมายถึงการดาเนิ นงาน
ด้านทร ัพยากรมนุ ษย ์ โดยเฉพาะการจัด
บุ ค คลให้เ หมาะสมกับ งานและการสร า้ ง
่ ว ยให้เ กิด
แรงจู งใจในการปฏิบต
ั งิ านซึงช่
่
ความเหมาะ สมของบุคคลกับปั จจัยอืนๆ

ทักษะการปฏิบต
ั งิ าน (Skills) หมายถึง
ความสามารถหรือ ความชานาญเฉพาะ
ขององค ์การ เช่น การบริห ารงาน การ
The McKinsey 7’S framework: Waterman

ค่านิ ยมร่วม (Shared Value) หมายถึง
เป้ าหมายสู งสุด (Super Ordinate Goal) ที่
่ นฐานของ
้
เป็ นปร ช
ั ญาหรือ ความเชือพื
้
่ น
ทุกคน ใช้เป็ นหลักพืนฐานหรื
อจุดเริมต้
ข อ ง แ ต่ ล ะ ร ะ บ บ โ ค ร ง ก า ร ก า ร ถู ก
ถ่ายทอด และปลู กฝั งอยู ่ในตัวตน
การควบคุมกลยุทธ ์
 เป็ นกระบวนการพิจารณาว่ากลยุทธ ์
50
ได้บรรลุเป้ าหมายและว ัตถุประสงค ์
้ และมีการ
หรือไม่ถา้ กระทาเช่นนัน
่
ปฏิบต
ั เิ พือแก้
ปัญหา
 ผู ก
้ าหนดกลยุทธ ์จะประเมินผล
กระทบของกลยุทธ ์และการ
่
ตอบสนองทีเหมาะสม
 เป็ นกระบวนการในการจัดการ ซึง่
Excellence Training Institution
4/29/2020
Basic steps in the control
process
Establish Standards and
Methods of Measuring
Performance
Measure
Performance
Does Performance
Match the Standards?
No
Take
Corrective
Action
Yes
Do Nothing
51
Excellence Training Institution
4/29/2020
้
ขันตอนส
าคัญในการควบคุม
กลยุทธ ์
้ั
 การจัดตงมาตรฐาน
(Establishment of
standards)
 การวัดผลการปฏิบต
ั งิ าน (Measurement
of Performance)
 การเปรียบเทียบ (Comparison of
performance with standard)
 การดาเนิ นการแก้ไข (Taking corrective
52
action)
Excellence Training Institution
4/29/2020
้ ดผลการดาเนิ นงานหลัก:
ตัวชีวั
(Key Performance Indicators: KPIs)
่ ด
 แสดงถึงค่าทีว
ั จากการปฏิบต
ั งิ าน
53
่
้
่ ดขึนจริ
ยบกบ
ั เป้ าหมาย
งเพือเที
ทีเกิ
่ งไว้
้ั
ทีต
่
่ ม พัน ธ ์กับ
 เป็ นเครืองว
ด
ั ผลงานทีสั
CSFs /KRAs
 สามารถวัดได้เป็ นเชิงปริมาณ
 ส า ม า ร ถ แ ส ด ง ถึ ง แ น วโ น้ ม ข อ ง
Excellence Training Institution
4/29/2020
ปั จจัยหลักแห่งความสาเร็จ
(Critical Success Factors: CSFs)
 แ ส ด ง ถึ ง ห ลั ก ห ม า ย ที่ จ ะ ท า ใ ห้
องค ์กรบรรลุวส
ิ ย
ั ทัศน์
้
่
 ช่วยชีแนวทางในการปฏิ
บต
ั งิ านทีมี
้
ความชด
ั เจนทังในระด
บ
ั ปฏิบต
ั ก
ิ าร
ด้านผลงานหลัก
 ไม่ จ าเป็ นต้อ งสามารถวัดได้ห มด
แ ต่ ส า ม า ร ถ ท า ห น้ า ที่ ใ น ก า รใ ห้
แ น ว ท า ง ห ลั ก ก า ร ห รื อ
54
4/29/2020
ปั จจัยหลักแห่งความสาเร็จ:
CSFs
 กาหนดจากวิสย
ั ทัศน์ หรือพันธกิจของ
องค ์กร โดยใช้เกณฑ ์ต่อไปนี ้
่
 มุ่งความสาคัญไปทีผลผลิ
ตและผลลัพธ ์
่
 มีความเชือมโยงกั
บวิสย
ั ทัศน์ พันธกิจ
หรือวัตถุประสงค ์ขององค ์กร
่
 มีความหมายทีเฉพาะเจาะจงและสามารถ
เข้าใจง่ าย
 ผู บ
้ ริหารให้การยอมร ับ
้
 องค ์กรสามารถควบคุมให้เกิดขึนได้
ในทางปฏิบต
ั ิ
55
4/29/2020
์ ก (Key Result Areas –
ผลสัมฤทธิหลั
KRAs)
 หมายถึง ผลผลิต หรือผลลัพธ ์สาค ัญ
56
่ ่
ของการปฏิบต
ั ิ งาน หรือเป็ นสิงที
ผู บ
้ งั ค ับบัญชาคาดหวังจากการ
่ ด
ปฏิบต
ั งิ านในแต่ละงานมากทีสุ
้
เพราะฉะนันหากปฏิ
บต
ั งิ านแล้วไม่
์ กที่
สามารถทาให้เกิดผลสัมฤทธิหลั
คาดหวังได้ หมายความว่า การ
้ มเหลว หรือไม่เป็ นไป
ปฏิบต
ั งิ านนันล้
Excellence Training Institution
29/04/63
้ ด
ลักษณะตัวชีวั
1.
2.
3.
4.
5.
57
้ั
จานวนนับ: จานวนครงของความผิ
ด
พลาดในการปฏิบต
ั งิ าน
่ ระดับความพึงพอใจไม่ตากว่
่
ค่าเฉลีย:
า
3.50 จากเสกล 1 - 5
อต
ั รา หรือร ้อยละ: ร ้อยละของประชาชน
้ ได้
่ ร ับการตรวจคัดกรองโรค
ในพืนที
้ ัง, อต
เรือร
ั ราการตายของผู ป
้ ่ วยลดลง
สัดส่วน: อุบต
ั ก
ิ ารณ์ 1:100,000 ประชากร
ระดับความสาเร็จ: ระดับความสาเร็จ
้ ดระดับบุคคล
ของการจัดทาตัวชีวั
Excellence Training Institution
4/29/2020
จุดเด่นของ BSC.
่
่
่ ่
 เป็ นเครืองมื
อใหม่ทสามารถเชื
ี่
อมโยงสิ
งที
58
เป็ นวิสย
ั ทัศน์ และพันธกิจขององค ์กร
ไปสู ่ระดับล่าง หรือทุกระดับขององค ์กร
ได้ดก
ี ว่าการจัดทาแผนกลยุทธ ์แบบเดิม
 เป็ นการวัดผลสาเร็จขององค ์กรที่
สามารถมองได้ 2 มิตท
ิ สมดุ
ี่
ลกัน คือมิต ิ
ด้านการเงิน และมิตท
ิ ไม่
ี่ ใช่การเงิน
 สามารถช่วยให้กลยุทธ ์ดาเนิ นไปสู ่
ความสาเร็จ โดยมีการทบทวนเป็ นราย
Excellence Training Institution
4/29/2020
The KPIs/BSC Model (Kaplan & Norton)
การวัดด้านการเงิน
ารวัดด้านการเรียนรู ้ และการเติบโต
แนวคิดของ KPIs/BSC
การวัดด้านลู กค้า
การวัดด้านกระบวนการภายใน
59
Excellence Training Institution
4/29/2020
The KPIs/BSC Model: (กพร.)
การวัดด้านประสิทธิภาพ
รวัดด้านการเรียนรู ้ และการเติบโต
การวัดด้านคุณภาพ
แนวคิดของ KPIs/BSC
(ด้านพัฒนาองค ์กร)
การให้บริการ
การวัดด้านประสิทธิผลตามยุทธศาสตร ์
(ผลการดาเนิ นงาน)
60
Excellence Training Institution
4/29/2020
กรอบการประเมินผลการ
ปฏิบต
ั ริ าชการ
 ประสิท ธิผ ลตามพัน ธกิจ :
61
ได้แก่
ผ ล ลั พ ธ ์ ส า ค ั ญ จ า ก ป ร ะ เ ด็ น
ยุ ท ธ ศ า ส ต ร ์ แ ล ะ สิ่ ง บ่ ง ชี ้ส า ค ัญ ว่ า
ป ร ะ เ ด็ น ยุ ท ธ ศ า ส ต ร น
์ ้ั น ป ร ะ ส บ
ความสาเร็จ
่ ่
 คุ ณ ภาพการให้บ ริก าร:
สิงที
ผู ้ ร ับ บ ริ ก า ร ข อ ง ยุ ท ธ ศ า ส ต ร น
์ ้ั น
ต้อ งการ และสิ่ งที่ ยื น ยัน ว่ า องค ก
์ ร
Excellence Training Institution
4/29/2020
กรอบการประเมินผลการ
ปฏิบต
ั ริ าชการ
 ประสิทธิภาพการจัดการ: ในการเสนอสิง่
62
ที่ ผู ้ ร บ
ั บ ริ ก า ร ต้ อ ง ก า ร แ ล ะ / ห รื อ ก า ร
ก่ อให้เ กิ ด ประสิ ท ธิผ ล องค ก
์ รต้อ งกา ร
ทรพ
ั ย า ก ร อ ะ ไ ร บ้ า ง ( น อ ก เ ห นื อ จ า ก
บุ ค ล า ก ร ) ร ว ม ถึ ง ก ร ะ บ ว น ก า ร ห รื อ
่ าไปสู ่คุณภาพบริการ และ
กิจกรรมเพือน
่
ประสิทธิผลตามพันธกิจทีองค
์กรต้องการ
 พัฒนาองค ์กร:
จะต้องมีการพัฒนา
องค ก
์ รด้า นใดบ้า ง เพื่อเป็ นการเตรีย ม
ค ว า ม พ ร ้ อ ม เ พื่ อ อ น า ค ต ใ น ก า ร
Excellence Training Institution
4/29/2020
่ ทธศาสตร ์ (Strategy
แผนทียุ
Map)
 คื อ แ ผ น ภ า พ ที่ แ ส ด งใ ห้ เ ห็ น ถึ ง
63
ยุ ท ธศาสตร ์ขององค ก
์ ร ในรู ปแบบ
ของความสัมพันธ ์ในเชิงเหตุและผล
(Cause-and-Effect
Relationship)
กล่ า วคือ เป็ นความสัม พัน ธ ์ระหว่ า ง
ผลลัพ ธ ์ (Outcome)
ที่องค ์การ
ปรารถนา ในมุมมองด้านต่างๆ ทัง้ ๔
มิต ิ
Excellence Training Institution
4/29/2020
64
Excellence Training Institution
4/29/2020
่
แผนทีกลยุ
ทธ ์โรงพยาบาล “สุขภาพสบาย”
้ั า ยึดหลักธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วมของช
ทัศน์: โรงพยาบาล “สุขภาพสบาย” เป็ นโรงพยาบาลคุณภาพชนน
่ ้ประชาชนได ้ร ับบริการทีดี
่ เป็ นทีประทั
่
เพือให
บใจ ผู ้ให ้บริการมีความสุข
ประสิทธิภาพคุณภาพบริการประสิทธิผล
ประเด็นยุทธศาสตร ์ที่ ๑
ประเด็นยุทธศาสตร ์ที่ ๓
ประเด็นยุทธศาสตร ์ที่ ประเด็
๔
นยุทธศาสตร ์ที่ ๕
ประเด็นยุทธศาสตร ์ที่ ๒
่
ฒนาคุณภาพโรงพยาบาล
พัฒนาสมรรถนะ
และเสริมสรางคุณภาพชี
พัฒวนาระบบบริ
ต
ิ ทีดี
หารจัดพัการ
ฒนาระบบภาคีเครือข่าย
พัฒนาระบบบริการแบบอค
์รวม
G1 ประชาชนมีสุขภาพดี
G3 โรงพยาบาลได้ร ับการร ับรอง
คุณภาพ HA, HPH
่
G2 ประชาชนได้ร ับบริการทีดี
่
เป็ นทีประทั
บใจ
่ ประสิทธิภาพ
G4 ระบบการดู แลผู ป
้ ่ วยทีมี
G5 ระบบบริการสุขภาพเชิงรุกและเชิงร ับ
่ คุณภาพ และต่อเนื่อง
ทีมี
G6 การจัดการกระบวน และปร ับปรุง
้
ขันตอนการท
างาน
่ ประสิทธิภาพ
G8 มีระบบบริหารจัดการทีมี
G7 ภาคีเครือข่ายเข้มแข็ง G9 การบริหารแผนงาน การเงิน/งบประมาณ
G10 ระบบการติดตามประเมินผล
่ ประสิทธิภาพ
และมีสว
่ นร่วมในการดู แลสุขภาพ
การปฏิบต
ั งิ านทีมี
มีประสิทธิภาพ
ั นาองค ์กร
ฒ
่
G13 อุปกรณ์ เครืองมื
อเพียงพอ
่
G11 บุคลากรมีสมรรถนะ และคุณภาพชีวต
ิ ทีดี
G12 มีการจัดการความรู ้ในองค ์กร
และพร ้อมใช้งาน
่
G14 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร
(ICT)
G15 บรรยากาศการทางานดี
ฐานข้อมู ล (DB) ทีทน
ั สมัย และเป็ นปั จจุบน
ั
่ างาน สิงแวดล้
่
G16 สถานทีท
อมดี
กลยุทธ ์ รพ.สต.
๑. พัฒนาคุณภาพบริการ รพ.สต.
ให้ได้มาตรฐาน
๒. สร ้างเครือข่ายส่งเสริมสุขภาพ
ระดับตาบล
่ อ ศร ัทธา
๓. เสริมสร ้างความเชือถื
ในบริการทางการแพทย ์ระดับ
ปฐมภู ม ิ
66
Excellence Training Institution
4/29/2020
แผนปฏิบต
ั ก
ิ าร: กลยุทธ ์
.................................
โครงการ
67
วัตถุประสงค ์
Excellence Training Institution
้ ดและ
ตัวชีวั
ค่าเป้ าหมาย
ระยะเวลา
งบประมาณ
4/29/2020
Excellence Training Institution
 Office: 0-2880-8296
 Mobile: 08-9130-0580
 E-mail address:
 [email protected],
n[email protected]
68
Excellence Training Institution
4/29/2020