การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วน

download report

Transcript การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วน

การเบิกจ่ ายค่ าใช้ จ่ายในการ
บริหารงานของส่ วนราชการ
นางนิโลบล แวววับศรี
นิติกรเชี่ยวชาญ
สานักกฎหมาย
1
ขอบเขตเนือ้ หา
 ลั ก ษณะของรายจ่ ายที่ เ บิ ก ในงบด าเนิ น งาน รายการ
ค่ า ตอบแทน ใช้ ส อยวั ส ดุ สาธารณู ป โภค รวมถึ ง รายจ่ า ย
ทีก่ าหนดให้ จ่ายจากงบรายจ่ ายอืน่ ใดในลักษณะเดียวกัน
 รายจ่ ายลักษณะค่ าตอบแทน ใช้ สอยและวัสดุ ที่ได้ กาหนด
หลัก เกณฑ์ ไว้ ใ นกฎหมาย ระเบียบ มติค ณะรั ฐ มนตรี แ ละ
หนังสื อเวียนกระทรวงการคลัง
 ร า ย จ่ า ย ลั ก ษ ณ ะ ใ ด ที่ ต้ อ ง ข อ ท า ค ว า ม ต ก ล ง กั บ
กระทรวงการคลัง และรายจ่ ายใดที่ไม่ ต้องขอทาความตกลง
กับกระทรวงการคลัง
2
กฎหมายและระเบียบการคลัง
1. รัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย
2. กฎหมายเงินคงคลัง
3. กฎหมายวิธีการงบประมาณ
4. กฎหมายงบประมาณรายจ่ ายประจาปี
5. ระเบียบการบริหารงบประมาณ
6. ระเบียบการเบิกจ่ ายเงินจากคลัง
การเก็บรักษาเงินและการนาส่ งคลัง
7. ระเบียบเงินทดรองราชการ
3
รายจ่ ายที่เบิกจ่ ายได้
กฎหมาย
ระเบียบ
กระทรวงการคลัง
อนุมตั ใิ ห้ จ่ายได้
มติคณะรัฐมนตรี
ข้ อบังคับ
คาสั่ ง
4
การเบิกเงินงบประมาณ
ประกาศใช้ พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ ายประจาปี แล้ ว
ได้ รับอนุมตั วิ งเงินประจางวดแล้ ว
มีข้อผูกพันหรือมีความจาเป็ นต้ องจ่ ายเงินแก่ เจ้ าหนี้
หรือ ผู้มสี ิ ทธิ
หนีน้ ้ันถึงกาหนดหรือใกล้ ถึงกาหนดต้ องจ่ ายเงิน
5
งบประมาณ
หลักการจาแนกประเภทรายจ่ ายตามงบประมาณ
จาแนกรายจ่ ายตามงบประมาณเป็ น 2 ลักษณะ
รายจ่ ายงบกลาง
รายจ่ ายของส่ วนราชการและรัฐวิสาหกิจ
6
รายจ่ ายงบกลาง
หมายถึ ง รายจ่ ายที่ ต้ั ง ไว้ เ พื่ อ จั ด สรรให้ ส่ วนราชการแ ละ
รัฐวิสาหกิจโดยทั่วไปใช้ จ่ายตามรายการที่กาหนดดังนี้
เงินเบีย้ หวัด บาเหน็จ บานาญ
 เงินช่ วยเหลือข้ าราชการ ลูกจ้ าง และพนักงานของรัฐ
เงินเลือ่ นขั้น เลือ่ นอันดับเงินเดือน และเงินปรับวุฒิข้าราชการ
 เงินสารอง เงินสมทบ และเงินชดเชยของข้ าราชการ
เงินสมทบของลูกจ้ างประจา
ค่ าใช้ จ่ายในการรักษาพยาบาลข้ าราชการ ลูกจ้ างและพนักงานของรัฐ
เป็ นต้ น
7
นอกจากรายการหลัก ดั ง กล่ า วดั ง กล่ า วแล้ ว
พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ ายประจาปี อาจตั้งรายจ่ าย
ร า ย ก า ร อื่ น ๆ ไ ว้ ใ น ร า ย จ่ า ย ง บ ก ล า ง
ตามความเหมาะสมแต่ ล ะปี ได้ เช่ น ค่ า ใช้ จ่ า ย
การปรั บเงินค่ าตอบแทนบุคลากรภาครั ฐ ค่ าใช้ จ่าย
การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็ นต้ น
8
รายจ่ ายของส่ วนราชการและรัฐวิสาหกิจ
หมายถึ ง รายจ่ ายซึ่ ง ก าหนดไว้ ส าหรั บ แต่ ล ะ
ส่ วนราชการและรัฐวิสาหกิจโดยเฉพาะ ได้ แก่
 งบบุคลากร
 งบดาเนินงาน
 งบลงทุน
 งบเงินอุดหนุน
 งบรายจ่ายอื่น
9
งบดาเนินงาน
หมายถึง รายจ่ ายทีก่ าหนดให้ จ่ายเพือ่ บริหารงานประจา
ได้ แก่ รายจ่ ายทีจ่ ่ ายในลักษณะ
ค่ าตอบแทน
ค่ าใช้ สอย
ค่ าวัสดุ
ค่ าสาธารณูปโภค
รวมถึงรายจ่ ายทีก่ าหนดให้ จ่ายจากงบรายจ่ ายอืน่ ใด
ในลักษณะเดียวกัน
10
ค่ าตอบแทน
หมายถึง เงินที่จ่ายตอบแทนให้ แก่ ผู้ที่ปฏิบัติงานให้ ทาง
ราชการตามที่กระทรวงการคลังกาหนด เช่ น
เงินค่ าเช่ าบ้ าน ข้ าราชการ
ค่ าเบีย้ ประชุมกรรมการ
ค่ าตอบแทนกรรมการตรวจการจ้ างและ
ผู้ควบคุมงาน
เงินสมนาคุณกรรมการสอบสวนทางวินัย
ข้ าราชการ
เงินค่ าตอบแทนเหมาจ่ ายแทนการจัดหา
รถประจาตาแหน่ ง เป็ นต้ น
11
ค่ าใช้ สอย
หมายถึ ง รายจ่ า ยเพื่ อ ให้ ไ ด้ ม าซึ่ ง บริ ก าร (ยกเว้ น
บริ การสาธารณู ปโภค) รายจ่ ายที่เกี่ยวกับการรั บรองและ
พิ ธี ก ารและรายจ่ า ยที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งกั บ การปฏิ บั ติ ราชการ
ทีไ่ ม่ เข้ าลักษณะรายจ่ ายอืน่ ๆ เช่ น
 ค่ าจ้ างเหมาบริการ
 ค่ าเบีย้ ประกันภัย
 ค่ าใช้ จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ในประเทศ)
 ค่ าของขวัญ เป็ นต้ น
12
ค่ าวัสดุ
หมายถึง
รายจ่ า ยเพื่ อ จั ด หาสิ่ ง ของซึ่ ง โดยสภาพแล้ ว
ย่ อ มสิ้ น เปลื อ งหมดไป แปรสภาพหรื อ ไม่ ค งสภาพเดิ ม
หรื อ สิ่ งของที่มีลัก ษณะคงทนถาวรและมีราคาต่ อ หน่ ว ย
หรือต่ อชุดไม่ เกิน 5,000 บาท
รายจ่ ายเพื่ อ ซ่ อมแซมบ ารุ ง รั ก ษาทรั พ ย์ สิ น
เพือ่ ให้ ใช้ งานได้ ตามปกติ เป็ นต้ น
13
ค่ าสาธารณูปโภค
หมายถึง รายจ่ ายค่ าบริการสาธารณูปโภค เช่ น
ค่ าไฟฟ้ า
ค่ าประปา
ค่ าโทรศัพท์
ค่ าบริการไปรษณีย์ เป็ นต้ น
14
งบรายจ่ ายอืน่
หมายถึง รายจ่ ายที่ไม่ เข้ าลักษณะประเภทงบรายจ่ า ยใด
งบรายจ่ ายหนึ่งหรื อรายจ่ ายที่สานักงานประมาณกาหนดให้
ใช้ จ่ายในงบรายจ่ ายนี้ เช่ น
เงินราชการลับ
ค่ าใช้ จ่ายในการเดินทางไปราชการต่ างประเทศชั่วคราว
ค่ าใช้ จ่ายสาหรับกองทุนหรือเงินทุนหมุนเวียน เป็ นต้ น
15
รายจ่ ายประเภทค่ าตอบแทน
ความหมาย : เงินทีจ่ ่ ายตอบแทนให้ แก่ ผู้ปฏิบัติงาน
ให้ แก่ทางราชการ
ลักษณะ ` เงินเดือน
` นอกเหนือเงินเดือน
a นอกเวลาราชการปกติ
a นอกเหนืองานในหน้ าที่
a เงินเพิม่ รายเดือน
16
ระเบียบ กค. ว่ าด้ วยค่ าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน
ของข้ าราชการ และลูกจ้ างประจาฯ 2547 และทีแ่ ก้ ไขเพิม่ เติม
หลักเกณฑ์
1. ข้ าราชการได้ เงินเดือน + ตาแหน่ ง ให้ ได้ ค่าตอบแทน
เท่ ากับเงินตาแหน่ ง เว้ น ระดับ 7
2. ข้ าราชการที่ได้ เงินเดือนระดับ 8 8ว หรือเทียบเท่ า
ให้ ได้ รับ 3,500 บาท
3. ข้ าราชการ 1-7 - เงินเดือนยังไม่ เต็มขั้น
- เงินเดือนเต็มขั้น
17
(1) มีข้นั เหลืออยู่ 1.5 ขั้น ให้ ได้ รับเงินค่ าตอบแทนเพิม่ 2% ของอัตราเงินเดือนหรือ
ค่ าจ้ างทีถ่ ึงขั้นสู ง
(2) มีข้นั เหลืออยู่ 1 ขั้น ให้ ได้ รับเงินค่ าตอบแทนเพิม่ 4% ของอัตราเงินเดือนฯ
(3) มีข้นั เหลืออยู่ 0.5 ขั้น ให้ ได้ รับเงินค่ าตอบแทนเพิม่ 6% ของอัตราเงินเดือนฯ
(4) ได้ รั บ เงิ น เดื อ นหรื อ ค่ า จ้ า งขั้ น สู งของอั น ดั บ หรื อ ต าแหน่ ง ให้ ได้ รั บ เงิ น
ค่าตอบแทนเพิม่ 8% ของอัตราเงินเดือนฯ
4. หากได้ รับเงินเดือนหรื อค่ าจ้ างขั้นสู งของอันดับหรื อตาแหน่ งและได้ รับเงิน
ตอบแทนพิเศษตามระเบียบ พ.ศ. 2544 และได้ ปรั บเงินเดือนหรื อค่ าจ้ างแล้ ว
ให้ ได้ รับเงินค่าตอบแทนเพิม่ 8% ของอัตราเงินเดือนหรือค่ าจ้ างที่ถึงขั้นสู ง
5. หากพ้นหรือเลือ่ นอันดับหรือตาแหน่ ง ให้ งดจ่ ายเงินค่ าตอบแทน
18
1.
ข้ าราชการพลเรือนทีไ่ ด้ รับเงินประจาตาแหน่ ง
• ให้ ได้ รับค่ าตอบแทนรายเดือน = อัตราเงินประจาตาแหน่ ง
• ยกเว้ น ผู้ทไี่ ด้ รับเงินประจาตาแหน่ งประเภทวิชาการ ระดับชานาญการ
ซึ่งเดิมเคยดารงตาแหน่ งระดับ 7 ไม่ มสี ิ ทธิได้ รับค่ าตอบแทนรายเดือน
2.
ผู้ดารงตาแหน่ งประเภทวิชาการ ระดับชานาญการพิเศษ, ประเภททัว่ ไป ระดับอาวุโส
(c7-8) เฉพาะผู้ทเี่ คยดารงตาแหน่ งระดับ 8 หรือ 8 ว ซึ่งไม่ ได้ รับเงินประจาตาแหน่ ง
ให้ ได้ รับค่ าตอบแทนพิเศษรายเดือน 3,500 บาท
3.
ประเภททัว่ ไป ระดับปฏิบัติงาน , ชานาญงาน , อาวุโส
ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบตั ิการ , ชานาญการ
• ทีเ่ คยมีสิทธิได้ รับเงินค่ าตอบแทน (เงินดาว) ให้ ได้ รับในอัตราทีเ่ คยได้ รับต่ อไป
• กรณีพ้นจากประเภทตาแหน่ งหรือระดับดังกล่ าว ไม่ ว่าเหตุใด ให้ งดจ่ าย
• การจ่ ายเงินค่ าตอบแทน (เงินดาว) เป็ นการจ่ ายชั่วคราว หากมีการปรับโครงสร้ าง
เงินเดือน กค. จะพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์ และอัตราการจ่ าย เพือ่ ให้ สอดคล้ องกับ
โครงสร้ างเงินเดือนของข้ าราชการทีป่ รับใหม่ ต่อไป
19
ระเบียบว่ าด้ วยการเบิกจ่ ายเงินเพิม่ การครองชีพชั่วคราวของ
ข้ าราชการและลูกจ้ างประจาของส่ วนราชการ พ.ศ. 2548
และทีแ่ ก้ ไขเพิม่ เติม
ผู้มสี ิ ทธิ
-
ข้ าราชการพลเรือน
ข้ าราชการทหาร ไม่ รวมถึงนักเรียนในสั งกัดกระทรวงกลาโหม
ข้ าราชการตารวจ ไม่ รวม พลตารวจสารอง
ลูกจ้ างประจา
ลูกจ้ างชั่วคราว
ทหารกองประจาการ
ข้ าราชการรัฐสภา
ข้ าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ข้ าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
20
ข้ าราชการรัฐสภา
1. ข้ า ราชการและลู ก จ้ า งประจ าซึ่ ง ได้ รั บ เงิ น เดื อ นหรื อ ค่ า จ้ า งไม่ ถึ ง
เดือนละ 12,285 บาท ให้ ได้ รับเงินเพิ่มการครองชี พชั่ วคราว (พชค.)
เดื อ นละ 1,500 บาท แต่ เ มื่ อ รวมกับ เงิ น เดื อ นหรื อ ค่ า จ้ า งแล้ ว ต้ อ ง
ไม่ เกิน เดือนละ 12,285 บาท
เงินเดือน หรือ ค่ าจ้ าง + พชค. (1,500) > 12,285 บาท
- กรณีเงินเดือนหรือค่ าจ้ างรวมกับ พชค. แล้ ว ไม่ ถึง เดือนละ 8,610 บาท
ให้ ผู้ มี สิ ท ธิ ไ ด้รั บ เงิ น พชค. เพิ่ ม ขึ้ น จากเงิ น เดื อ นหรื อ ค่ า จ้ าง
จนถึง เดือนละ 8,610 บาท
(1,500+)
เงินเดือนหรือค่ าจ้ าง + พชค.
= 8,610 บาท
ตั้งแต่ วนั ที่ 1 เมษายน 2554 จนถึง 31 ธันวาคม 2554
2. ทหารกองประจาการซึ่ งได้ รับเงินเดือนรวมเบี้ ยเลีย้ ง
ประจา ไม่ ถึงเดือนละ 8,610 บาท ให้ ได้ รับเงิน พชค.
เพิ่มขึน้ แต่ เมื่อรวมกับเงินเดือนและเบี้ ยเลีย้ งประจา
แล้ วต้ องไม่ เกินเดือนละ 8,610 บาท
(1,500+)
เงินเดือน+เบีย้ เลีย้ งประจา + พชค. > 8,610
บาท
ตั้งแต่ วนั ที่ 1 เมษายน 2554 จนถึง 31 ธันวาคม 2554
3. ข้ าราชการ ลูกจ้ างประจา และลูกจ้ างชั่ วคราว ซึ่ งบรรจุหรื อ
แต่ งตั้งให้ ดารงตาแหน่ งที่ใช้ วุฒิการศึ กษาระดับปริ ญญาตรี
ขึน้ ไป ที่มีเงินเดือนหรือค่ าจ้ างไม่ ถึงเดือนละ 15,000 บาท ให้
ได้ รับเงิน พชค. เพิ่มขึน้ จากเงินเดือนหรือค่ าจ้ า งจนถึงเดือน
ละ 15,000 บาท
เงินเดือนหรือค่ าจ้ าง + พชค. = 15,000 บาท
ตั้งแต่ วนั ที่ 1 มกราคม 2555 เป็ นต้ นไป
4. ข้ า ราชการ ลู ก จ้ า งประจ า ซึ่ ง บรรจุ ห รื อ แต่ ง ตั้ ง ให้ ด ารงต าแหน่ ง
ทีใ่ ช้ วุฒกิ ารศึกษาระดับต่ากว่ าปริญญาตรี ให้ ได้ รับเงิน พชค. 1,500 บาท
แต่ เมื่อรวมกับเงินเดือนหรือค่ าจ้ าง ต้ องไม่ เกินเดือนละ 12,285 บาท
(1,500)> 12,2850 บาท
เงินเดือนหรือค่ าจ้ าง + พชค.
- กรณีเงินเดือนหรือค่ าจ้ างรวมกับ พชค.แล้ ว ไม่ ถึงเดือนละ 9,000 บาท
ให้ ผู้ มี สิท ธิ ไ ด้ รั บเงิน พชค. เพิ่มขึ้นจากเงินเดือ นหรื อ ค่ า จ้ า งจนถึง
เดือนละ 9,000 บาท
(1,500+)
เงินเดือนหรือค่ าจ้ าง + พชค.
= 9,000 บาท
ตั้งแต่ วนั ที่ 1 มกราคม 2555 เป็ นต้ นไป
5.
ลูกจ้ างชั่วคราวซึ่งบรรจุหรือแต่ งตั้งให้ ดารงตาแหน่ ง
ที่ใช้ วุฒิการศึกษาระดับต่ากว่ าปริญญาตรี ที่มีค่าจ้ าง
ไม่ ถึ ง เดื อ นละ 9,000 บาท ให้ ได้ รั บเงิ น พชค.
เพิม่ ขึน้ จากค่ าจ้ างจนถึงเดือนละ 9,000 บาท
ค่ าจ้ าง + พชค.
= 9,000 บาท
ตั้งแต่ วนั ที่ 1 มกราคม 2555 เป็ นต้ นไป
6.
ทหารกองประจาการซึ่งได้ รับเงินเดือนรวมเบี้ ยเลีย้ ง
ประจาไม่ ถึ งเดือนละ 9,000 บาท ให้ ได้ รับเงิน พชค.
เพิ่มขึ้น แต่ เมื่อรวมกับเงินเดือนและเบี้ยเลี้ยงประจา
ต้ องไม่ เกิน เดือนละ 9,000 บาท
เงินเดือน + เบีย้ เลีย้ งประจา + พชค > 9,000 บาท
ตั้งแต่ วนั ที่ 1 มกราคม 2555 เป็ นต้ นไป
ไม่ ใช้ บังคับกับผ้ ูมสี ิ ทธิตาม
 ระเบียบกระทรวงยุตธิ รรมว่ าด้ วยเงินเพิม่
สาหรับตาแหน่ งพนักงานสอบสวนคดีพเิ ศษ
และเจ้ าหน้ าที่คดีพเิ ศษ
 ระเบียบคณะกรรมการกฤษฎีกาว่ าด้ วยการ
กาหนดตาแหน่ งนักกฎหมายกฤษฎีกา
27
มีผลใช้ บังคับกับ
- อาสาสมัครทหารพราน
- สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน
- พนักงานราชการ
- ลูกจ้างเงินนอกงบประมาณ
28
ระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่ าด้ วยการเบิกจ่ ายค่ าใช้ จ่าย
ในการบริหารงาน
ของส่ วนราชการ พ.ศ. 2553
29
เจตนารมณ์
เพื่ อ ให้ เกิ ด ความชั ด เจนในการเบิ ก จ่ ายค่ าใช้ จ่ า ย
ในการบริหารงานของส่ วนราชการ ในลักษณะงบดาเนินงาน
ให้ มีความชั ดเจน และสอดคล้ องกับการปฏิบัติราชการของ
แต่ ละส่ วนราชการมากยิง่ ขึน้
โดยมีการจัดหมวดหมู่ของการเบิกจ่ ายเงินงบประมาณ
ในการบริ ห ารงานของส่ วนราชการ และเพื่อ ให้ เ กิ ด วิ นั ย
ทางการคลัง
30
คานิยาม (ข้ อ 4)
“ส่ วนราชการ” หมายความว่ า สานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง
ทบวง กรม ส่ วนราชการที่ เ รี ย กชื่ อ อย่ า งอื่ น ที่ มี ฐ านะเป็ นหรื อ
เทียบเท่ ากรม ส่ วนราชการที่เรียกชื่ออย่ างอื่น ซึ่งไม่ มีฐานะเป็ นกรม
แต่ มีหัวหน้ าส่ วนราชการเป็ นอธิบดี หรือตาแหน่ งที่เรี ยกชื่ออย่ างอื่น
ทีม่ ีฐานะเป็ นอธิบดี และราชการบริหารส่ วนภูมิภาค
“หัวหน้ าส่ วนราชการ” หมายความว่ า หัวหน้ าส่ วนราชการ
เจ้ าของงบประมาณหรือผู้ทไี่ ด้ รับมอบหมาย
31
คานิยาม (ข้ อ 4)
“ค่ า ใช้ จ่ า ย” หมายความว่ า รายจ่ า ยที่ ก าหนดให้ จ่ า ย
ในการบริ ห ารงานประจ าตามอ านาจหน้ า ที่ ข องส่ วนราชการ
หรื อ รายจ่ า ยที่ เ ป็ นผลสื บ เนื่ อ งจากการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ดั ง กล่ า ว
ตามที่ ก าหนดไว้ ใ นแผนงบประมาณ ซึ่ ง เป็ นการเบิ ก จ่ า ยจาก
งบด าเนิ น งาน ลั ก ษณะค่ า ตอบแทน ค่ า ใช้ สอย ค่ า วั ส ดุ และ
ค่ า สาธารณู ป โภค หรื อ งบรายจ่ า ยอื่ น ใดที่ เ บิ ก จ่ า ยในลั ก ษณะ
เดี ย วกั น และให้ ห มายความรวมถึ ง รายจ่ า ยที่ เ กิ ด จากภารกิ จ
ที่ได้ รับมอบหมายจากคณะรัฐมนตรีด้วย
32
บททัว่ ไป
- การเบิก จ่ ายค่ า ใช้ จ่ ายตามระเบีย บนี้ ส่ วนราชการต้ องดาเนิ น การ
เบิกจ่ ายให้ ถูกต้ องตามกฎหมายกฎ ระเบียบและมติคณะรัฐมนตรี
- ในกรณีที่การเบิกจ่ ายค่ าใช้ จ่ายใดไม่ เป็ นไปตามระเบียบนี้ อนั เป็ นเหตุ
ให้ ทางราชการได้ รับความเสี ยหาย ให้ ดาเนินการตามกฎหมายว่ าด้ วย
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้ าหน้ าทีโ่ ดยเร็ว
- หลั ก ฐานการเบิ ก จ่ า ยให้ ถื อ ปฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บการเบิ ก จ่ า ยเงิ น
จากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนาเงินส่ งคลัง
33
บททัว่ ไป
- ค่ า ใช้ จ่ า ยใดที่ มี ก ฎหมาย กฎ ระเบี ย บ ข้ อ บั ง คับ
ม ติ ค ณ ะ รั ฐ ม น ต รี ห รื อ ห นั ง สื อ เ วี ย น ข อ ง
กระทรวงการคลังกาหนดไว้ เป็ นการเฉพาะ หรือที่ไ ด้ รับ
ความเห็ น ชอบจากกระทรวงการคลั ง ให้ หั ว หน้ า
ส่ วนราชการเบิกจ่ ายค่ าใช้ จ่ายดังกล่ าวตามรายการและ
อัตราที่กาหนดไว้ เช่ น
34
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
ค่ าใช้ จ่ายในการเดินทางไปราชการ
เบีย้ ประชุมกรรมการ
ค่ าใช้ จ่ายในการฝึ กอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่ างประเทศ
เงินตอบแทนการปฏิบัตงิ านนอกเวลาราชการ
ค่ าใช้ จ่ายเกีย่ วกับการสอบแข่ งขันบุคคลเป็ นเจ้ าหน้ าทีข่ องรัฐทีห่ ักจาก
เงินค่ าธรรมเนียมการสอบนั้น
ค่ าเช่ ารถยนต์ มาใช้ ในราชการ
การประกันภัยทรัพย์ สินของรัฐ
การติดตั้งและการใช้ โทรศัพท์ ของทางราชการ
ค่ าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้ างและผู้ควบคุมงานก่อสร้ าง
35
หมวด 1
ค่ าตอบแทน
1. ค่ าใช้ จ่ายสาหรับบุคคลภายนอกที่ปฏิบัติงาน
ให้ ส่วนราชการ ให้ หัวหน้ าส่ วนราชการเบิกจ่ าย
เป็ นค่ าตอบแทนได้ ตามที่กระทรวงการคลังกาหนด
36
2. ค่ าใช้ จ่ายดังต่ อไปนี้ ให้ หัวหน้ าส่ วนราชการเบิกจ่ ายได้
ตามความจ าเป็ น เหมาะสม ประหยั ด และเพื่ อ ประโยชน์ ของ
ทางราชการ
(1) ค่ า ตอบแทนล่ ามในการแปลภาษาท้ องถิ่ น
ภาษาต่ างประเทศ หรือภาษามือ
(2) ค่ าตอบแทนในการแปลหนังสื อหรือเอกสาร
(3) ค่ าตอบแทนในการจัดเก็บหรือสารวจข้ อมูล
เฉพาะในช่ วงระยะเวลาทีม่ ีการจัดเก็บหรือสารวจข้ อมูล
ในกรณี ที่ ผู้ แ ปล หรื อ ผู้ จั ด เก็ บ หรื อ ผู้ ส ารวจข้ อ มู ล
เป็ นเจ้ าหน้ าที่ของส่ วนราชการนั้นที่ปฏิบัติงานตามหน้ าที่ มิให้ ได้ รับ
ค่ าตอบแทนดังกล่ าว
37
หมวด 2
ค่ าใช้ สอย
- ค่ าใช้ จ่ายที่เป็ นค่ าใช้ สอย ให้ หัวหน้ าส่ วนราชการ
เบิ ก จ่ ายตามความจ าเป็ น เหมาะสม ประหยั ด และ
เ พื่ อ ป ร ะ โ ย ช น์ ข อ ง ท า ง ร า ช ก า ร ทั้ ง นี้ ต า ม ที่
กระทรวงการคลังกาหนด
38
กระทรวงการคลังได้ แจ้ งเวียนรายการค่ าใช้ สอยตามหนังสื อ ที่ กค 0406.4/ว 96
ลว. 16 ก.ย. 2553
(1) ค่ าใช้ จ่ายในการเตรียมการระหว่ างการรับเสด็จส่ งเสด็จ หรือเกีย่ วเนื่ องกับการรับ
เสด็จ ส่ งเสด็จ พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระบรมวงศานุวงศ์
(2) ค่ าจ้ างเอกชนดาเนินงานของส่ วนราชการ
(3) ค่ าใช้ จ่ายในการเผยแพร่ หรือการประชาสั มพันธ์ งานของส่ วนราชการ
(4) ค่ าพานพุ่มดอกไม้ พานประดับพุ่มดอกไม้ พานพุ่มเงิน พุ่มทอง กรวยดอกไม้
พวงมาลัย ช่ อดอกไม้ กระเช้ าดอกไม้ หรือพวงมาลา สาหรับวางอนุสาวรีย์ หรือใช้
ในการจัดงานการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสต่ าง ๆ
ค่ าหรี ด หรื อพวงมาลา สาหรั บสั กการะศพ ให้ เบิกจ่ ายในนามของส่ วนราชการ
เป็ นส่ วนรวม เฉพาะสั ก การะศพ ผู้ ที่ เ คยให้ ค วามช่วยเหลือ หรื อ เป็ นผู้ เ คยท า
ประโยชน์ ให้ แก่ ประเทศหรือส่ วนราชการจนเป็ นทีป่ ระจักษ์ ชัด
39
(5) ค่ าใช้ จ่ายในการจัดประชุ มราชการ และให้ หมาย
รวมถึ ง การประชุ ม ราชการทางไกลผ่ านดาวเที ย ม เช่ น
ค่ าอาหารว่ างและเครื่ องดื่ม ค่ าอาหารในกรณีที่มีการประชุ ม
คาบเกี่ยวมือ้ อาหาร ค่ าเช่ าห้ องประชุ ม ค่ าใช้ จ่ายอืน่ ๆ ที่จาเป็ น
เป็ นต้ น
(6) ค่ าอาหารว่ างและเครื่ องดื่มสาหรั บกรณีหน่ วยงาน
อื่น หรื อ บุ ค คลภายนอกเข้ า ดู ง านหรื อ เยี่ย มชมส่ วนราชการ
หรื อกรณีการตรวจเยี่ยมหรื อตรวจราชการตามภารกิจปกติของ
บุคลากรภายในส่ วนราชการ การแถลงข่ าวของส่ วนราชการ
การมอบเงินหรือสิ่ งของบริจาค
40
(7) ค่ าซ่ อมแซมทรัพย์ สินของส่ วนราชการ ที่เกิด จากการ
เสื่ อมสภาพหรือ ชารุดเสี ยหายจากการใช้ งานปกติ
ค่ า ซ่ อมแซมทรั พ ย์ สิ น ของส่ วนราชการที่ ไ ด้ รั บ
ความเสี ย หาย ซึ่ ง มิ ไ ด้ เ กิ ด จากการเสื่ อ มสภาพหรื อ ช ารุ ด
เสี ยหายจากการใช้ งานปกติ เมื่อส่ วนราชการจ่ ายค่ าใช้ จ่ าย
ดั ง ก ล่ า วแ ล้ ว ให้ ด า เนิ นก ารหา ผู้ รั บผิ ด ทา งละ เมิ ด
ตามกฎหมายและระเบี ย บว่ า ด้ ว ยความรั บ ผิ ด ทางละเมิ ด
ของเจ้ าหน้ าที่
41
(8) ค่ าของขวัญหรื อของที่ระลึกที่มอบให้ ชาวต่ างประเทศ
กรณีเดินทางไปราชการต่ างประเทศชั่วคราว กรณีชาวต่ างประเทศ
เดินทางมาประเทศไทย ในนามของส่ วนราชการเป็ นส่ วนรวม
ค่ า ของขวัญ หรื อ ของที่ ร ะลึก ที่ ม อบให้ ก รณีห น่ วยงาน
ที่ ใ ห้ ความช่ วยเหลื อ ส่ วนราชการ หรื อกรณี ก ารเยี่ ย มชม
ส่ วนราชการในนามส่ วนราชการเป็ นส่ วนรวม
(9) ค่ า โล่ ใบประกาศเกีย รติ คุ ณ ค่ า กรอบใบประกาศ
เกียรติคุณ ของขวัญ ของรางวัล ของที่ระลึก สาหรั บข้ าราชการ
หรื อลูกจ้ างประจาที่เกษียณอายุ หรื อผู้ให้ ความช่ วยเหลือหรื อควร
ได้ รับการยกย่ องจากทางราชการ
42
(10) ค่ าใช้ จ่ ายในการจั ด ท าเว็ บ ไซต์ และส่ วนอื่ น
ทีเ่ กีย่ วข้ องในการจัดทาเว็บไซต์
(11) ค่ าธรรมเนียมในการคืนบัตร เปลี่ยนบัตรโดยสาร
พาหนะในการเดิ น ทางไปราชการ หรื อ ค่ า บั ต รโดยสาร
ที่ไม่ สามารถคืนหรื อเปลี่ยนบัตรได้ กรณีเลื่อนการเดินทาง
ไปราชการ กรณี ส่ วนราชการสั่ งให้ งด หรื อเลื่ อ น
การเดินทางไปราชการ และให้ รวมถึงกรณีเหตุสุดวิสัยอื่นๆ
ที่ ท าให้ ไ ม่ ส ามารถเดิ น ทางได้ ทั้ ง นี้ ต้ อ งมิ ไ ด้ เ กิ ด จาก
ตัวผู้เดินทาง เป็ นเหตุ
43
(12) ค่ า ธรรมเนี ย มอื่ น ๆ ที่ มิ ใ ช่ ค่ า ธรรมเนี ย มธนาคาร เกี่ ย วกั บ การ
ทาธุรกรรมทางการเงินเพื่อความสะดวกของส่ วนราชการที่มิใช่ เป็ นการร้ อง
ขอของผู้มีสิทธิรับเงิน ตามข้ อ 18 (5)
( 1 3 ) ค่ า ใ ช้ บ ริ ก า ร อิ น เ ท อ ร์ เ น็ ต ข อ ง ผู้ เ ดิ น ท า ง ไ ป ร า ช ก า ร
เพือ่ ประโยชน์ ของทางราชการ
(14) ค่ าใช้ จ่ายในการใช้ สถานที่ชั่วคราวของส่ วนราชการ หรือหน่ วยงานอืน่
ของรัฐ
(15) ค่ าใช้ จ่ายในการประดับ ตกแต่ งอาคารสถานทีข่ องส่ วนราชการ
(16) ค่ าบริ การ หรือค่ าใช้ จ่ายเกี่ยวกับการกาจัดแมลง แมง หนู หรื อสั ตว์ ที่
อาจเป็ นพาหะนาโรคร้ ายมาสู่ คน และให้ หมายความรวมถึงการกาจัดเชื้อโรค
หรือเชื้อรา ตามส่ วนราชการหรือบ้ านพักที่ทางราชการ จัดไว้ ให้
44
(17) ค่ า ใช้ จ่ า ยในการจั ด หาอาหารส าหรั บ ผู้ ป่ วยสามั ญ ผู้ ป่ วย
โรคเรื้อน ของสถานบริ การของส่ วนราชการ หรื อสาหรั บผู้ถูกควบคุม
คุ ม ขั ง กั ก ขั ง คุ ม ความประพฤติ หรื อ ผู้ ที่ ถู ก ใช้ มาตรการอื่ น ใด
อันมีลักษณะเป็ นการจากัดสิ ทธิเสรี ภาพซึ่ งต้ องหาว่ ากระทาความผิด
หรื อ อาหาร นม อาหารเสริ ม ส าหรั บ เด็ ก ที่ อ ยู่ ใ นการสงเคราะห์
ของทางราชการ หรือหน่ วยงานของทางราชการ
(18) ค่ าใช้ จ่ ายในการเป็ นสมาชิ ก หรื อ การจั ด ซื้ อ หนั ง สื อ
จุลสาร วารสาร หนังสื อพิมพ์ หนังสื ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อใช้ ในราชการ
โดยส่ วนรวม
(19) ค่ าบริการในการกาจัดสิ่ งปฏิกลู จัดเก็บขยะของส่ วนราชการ
ค่ าบริการในการกาจัดสิ่ งปฏิกูล บ้ านพักของทางราชการกรณีไม่ มีผู้พัก
อาศัย
45
(20) ค่ าผ่ านทางด่ วนพิเศษ ค่ าบริการจอดรถในการเดินทาง
ไปปฏิบัติราชการ สาหรับรถยนต์ ของส่ วนราชการตามระเบี ยบ
ว่ าด้ วยรถราชการ ซึ่ งส่ วนราชการได้ มาโดยวิธีการซื้อ การยืม
หรื อรั บบริ จาค หรื อได้ รั บความช่ วยเหลื อ จากรั ฐบาล
ต่ างประเทศหรือองค์ การระหว่ างประเทศและขึน้ ทะเบียนเป็ น
ครุ ภั ณ ฑ์ ข องส่ วนราชการนั้ น การเช่ า หรื อ รถส่ วนตั ว ของ
ข้ าราชการผู้เลือกรั บเงินค่ าตอบแทนเหมาจ่ ายแทนการจัดหา
รถป ระจ าต าแหน่ ง ส าหรั บข้ าราช การผู้ มี สิ ท ธิ ได้ รั บ
รถประจาตาแหน่ งที่ได้ จัดหามาใช้ ในการปฏิบัติราชการ
46
(21 ) ค่ าใช้ จ่ าย เกี่ ย วกั บ การจั ด ผลิ ต ราย การ และถ่ า ยทอด
ทางสถานีโทรทัศน์ และวิทยุ
(22) ค่ า พาหนะกรณี ไ ด้ รั บ มอบหมายให้ เ ดิ น ทางไปปฏิ บั ติ ร าชการ
ซึ่งส่ วนราชการไม่ สามารถจัดรถยนต์ ส่วนกลางให้ ได้
(23) ค่ าตรวจสอบเพื่อการรั บรองระบบการทางานหรื อมาตรฐานการ
ทางาน
( 2 4 ) ค่ า ร ะ ว า ง บ ร ร ทุ ก ข น ส่ ง พั ส ดุ ห รื อ พั ส ดุ ภั ณ ฑ์ ข อ ง
ส่ วนราชการ ยกเว้ น ค่ า ระวาง บรรทุ ก ขนส่ งพั ส ดุ ห รื อ พั ส ดุ ภั ณ ฑ์
ในการฝึ กอบรม การจัดงาน และการประชุ มระหว่ างประเทศ
47
(25) ค่ าใช้ จ่ายต่ าง ๆ ทีเ่ กิดจากการใช้ พสั ดุทยี่ มื จากหน่ วยงานอืน่ เพือ่ ใช้
ปฏิบัติราชการกรณีจาเป็ นเร่ งด่ วนเป็ นการชั่วคราว
(26) ค่ าตรวจร่ างกายของบุคลากรเพื่อตรวจหาสารกัมมันตภาพรั งสี
และเชื้อเอชไอวี จากการปฏิบัติงานตามภารกิจปกติ และไม่ ถือเป็ นสวั สดิการ
การรั ก ษาพยาบาลที่ ข้ า ราชการหรื อ ลู ก จ้ า งประจ าที่ จ ะใช้ สิ ท ธิ เ บิ ก จ่ า ยตาม
กฎหมายเกีย่ วกับการเบิกจ่ ายค่ ารักษาพยาบาล
(27) ค่ ารักษาพยาบาลและค่ าตรวจสุ ขภาพสั ตว์ สาหรั บหน่ วยงานที่มี
ภารกิจปกติในการดูแลสั ตว์
48
- ค่ าใช้ สอยดังต่ อไปนี้ มิให้ เบิกจ่ าย
1) ค่ าจัดทาสมุดบันทึก สมุดฉีก หรือของชาร่ วย เนื่องในโอกาสต่ างๆ
2) ค่ า จั ด พิ ม พ์ ค่ า จั ด ส่ ง ค่ า ฝากส่ งเป็ นรายเดื อ น ส าหรั บ บั ต รอวย พร
ในเทศกาลต่ างๆ และค่ าจัดพิมพ์นามบัตรให้ กบั บุคลากรภายในส่ วนราชการ
3) ค่ าพวงมาลั ย ดอกไม้ ของขวั ญ หรื อ ของเยี่ ย มผู้ ป่ วย เพื่ อ มอบให้
กับส่ วนราชการหน่ วยงานของรัฐ หน่ วยงานเอกชน บุคคล เนื่องในโอกาสต่ าง ๆ
4) ค่ าทิป
5) เงินหรือสิ่ งของบริจาค
6) ค่ าใช้ จ่ ายในการจั ด สวั ส ดิ ก าร หรื อ การจั ด กิ จ กรรมนั น ทนาการ
ภายใน ส่ วนราชการ
ค่ าใช้ สอยที่ไม่ ให้ เบิกจ่ ายนอกเหนือจากที่กาหนดไว้ ตามวรรคหนึ่ ง ให้ เป็ นไป
ตามทีก่ ระทรวงการคลังกาหนด
49
- ค่ าใช้ จ่ายในการเช่ าอาคารและที่ดิน รวมทั้งค่ าบริการอื่น ใดที่เกี่ยวกับ
การเช่ าให้ หัวหน้ าส่ วนราชการเบิกจ่ ายเท่ าที่จ่ายจริงตามอัตรา ดังนี้
(1) การเช่ าอาคารเพื่อใช้ ในการปฏิบัติ ง าน เก็บเอกสารหรื อพั สดุ
ต่ า ง ๆ ให้ เบิ กจ่ ายเท่ าที่จ่า ยจริ ง ไม่ เกิน อัต ราตารางเมตรละห้ า ร้ อยบาท
ต่ อเดือน หรือในกรณีทมี่ ีเหตุผลความจาเป็ นต้ องเช่ าในอัตราเกินตารางเมตร
ละห้ าร้ อยบาทต่ อเดือน ให้ เบิกจ่ ายในวงเงินไม่ เกินห้ าหมื่นบาทต่ อเดือน
(2) การเช่ าที่ดินเพื่อใช้ ในราชการ ให้ เบิกจ่ ายเท่ าที่จ่า ยจริ ง ไม่ เกิน
อัตราห้ าหมื่นบาทต่ อเดือน
ในกรณีที่มีเหตุ จาเป็ นที่จะต้ องเบิกจ่ ายค่ าใช้ จ่ายตาม (1) หรื อ (2)
เกินอัตราที่กาหนดไว้ ให้ หัวหน้ าส่ วนราชการเบิกจ่ ายเท่ าที่ จ่ายจริ ง ทั้งนี้
อัตราที่เบิกจ่ ายต้ องไม่ สูงกว่ าอัตราตามท้ องตลาด และต้ องบันทึกเหตุผล
50
ที่ต้องเบิกจ่ ายในอัตรานั้นไว้ ด้วย
- ค่ าใช้ จ่ายในการดาเนินคดีในชั้ นศาล การระงับข้ อพิพาท
โดยการอนุ ญาโตตุลาการ ให้ หัวหน้ าส่ วนราชการเบิกจ่ าย
เท่ าทีจ่ ่ ายจริง
- ค่ า ใช้ จ่ า ยเกี ่ ย วกั บ ค่ า สิ น ไหมทดแทนที ่ ผู้ เ สี ย หาย
ยื ่น ค า ข อ ใ ห้ ส่ ว น ร า ช ก า ร ช ด ใ ช้ ก ร ณี ที ่ เ จ้ า ห น้ า ที่
ของส่ วนราชการได้ ก ระท าละเมิ ด ต่ อ บุ ค คลภายนอก
ในการปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ใ ห้ หั ว หน้ าส่ วนราชการเบิ ก จ่ าย
โดยปฏิบัตติ ามกฎหมายและระเบียบว่ าด้ วยการนั้น
51
หมวด 3
ค่ าวัสดุ
- ค่ า วั ส ดุ ต ามหลั ก การจ าแนกประเภทรายจ่ า ยตามงบประมาณ
ของส านั ก งบประมาณ ให้ หั ว หน้ า ส่ วนราชการเบิ ก จ่ า ยเท่ า ที่ จ่ า ยจริ ง
ตามความจาเป็ น เหมาะสม ประหยัด และเพื่อประโยชน์ ของทางราชการ
เว้ น แต่ รายการต่ อ ไปนี้ ให้ เ บิ ก จ่ า ยตามหลัก เกณฑ์ ที่ ก ระทรวงการคลัง
กาหนดหรือได้ รับอนุมัตจิ ากกระทรวงการคลัง
(1 ) ค่ า เ ค รื่ อ ง แ บ บ เ ครื่ อ งแ ต่ ง กาย ที่ จั ดใ ห้ เ จ้ า ห น้ า ที่ ไ ว้ ใ ช้
ในการปฏิบัตงิ านตามหน้ าที่
(2) ค่ าเครื่องแบบยามรักษาการณ์
(3) ค่ าวัสดุทใี่ ช้ เพือ่ อานวยความสะดวกแก่ผู้ปฏิบัตงิ าน
52
หมวด 4
ค่ าสาธารณูปโภค
- ค่ าสาธารณูปโภคและค่ าใช้ จ่ายที่เกี่ยวข้ องกับสาธารณูปโภค
ดังต่ อไปนี้ ให้ หัวหน้ าส่ วนราชการเบิกจ่ ายได้ เท่ าที่จ่ายจริ งตามความจา
เป็ น เหมาะสม ประหยัด และเพือ่ ประโยชน์
ของทางราชการ
1) ค่ าไฟฟ้า ค่ าน้า ค่ าโทรศั พท์ ของส่ วนราชการ และบ้ า นพัก
ราชการที่ไม่ มผี ู้พกั อาศัย ให้ จ่ายเท่ าที่จ่ายจริง
ในกรณี มี ผู้ พั ก อาศั ย ให้ หั ว หน้ าส่ วนราชการเบิ ก จ่ าย
ตามมติคณะรัฐมนตรี หรือตามหลักเกณฑ์ ที่กระทรวงการคลังกาหนด
2) ค่ าบริ การไปรษณีย์ ค่ าฝากส่ งไปรษณีย์ ค่ าบริ การไปรษณีย์
53
ตอบรับ ค่ าดวงตราไปรษณีย์ หรือค่ าเช่ าตู้ไปรษณีย์
3) ค่ าบริ การสื่ อสารและโทรคมนาคม รวมถึงค่ าใช้ จ่ายเพื่ อให้
ได้ ม าซึ่ ง บริ ก ารสื่ อ สารและโทรคมนาคม เช่ น ค่ า ใช้ จ่ าย
เกีย่ วกับการใช้ ระบบและค่ าใช้ บริการอินเทอร์ เน็ต ค่ าเคเบิล้ ทีวี
ค่ าเช่ าช่ องสั ญญาณดาวเทียม ค่ าสื่ อสารผ่ านดาวเทีย ม ค่ าวิทยุ
สื่ อสาร วิทยุตดิ ตามตัว เป็ นต้ น
4) ค่ าเช่ าพืน้ ที่เว็บไซต์ และค่ าธรรมเนียมทีเ่ กีย่ วข้ อง
5) ค่ าธรรมเนี ย มธนาคารเกี่ยวกับ การทาธุ รกรรมทางการเงิน
เพื่ อ ความสะดวกของส่ วนราชการที่ มิ ใ ช่ เป็ นการร้ องขอ
ของผู้มีสิทธิรับเงิน
54
หมวด 5
บทเฉพาะกาล
- บรรดาความตกลงที่ เ กี่ ย วกั บ ค่ า ใช้ จ่ า ยที่ มิ ไ ด้ ก าหนดไว้
ในระเบี ย บนี้ และมี อ ยู่ ก่ อ นวั น ที่ ร ะเบี ย บนี้ ใ ช้ บั ง คั บ ให้ มี ผ ล
ใช้ บังคับต่ อไปจนกว่ าจะมีการยกเลิกหรือแก้ ไขเปลีย่ นแปลง
- การเบิกจ่ ายค่ าใช้ จ่ายใดที่ได้ ดาเนินการตามหลักเกณฑ์ หรื อ
แนวทางการปฏิบัติตามหนังสื อเวียนของกระทรวงการคลังใด
ที่ ก าหนดไว้ ก่ อ นวั น ที่ ร ะเบี ย บนี้ใ ช้ บั ง คับ และยั ง ไม่ แ ล้ ว เสร็ จ
ให้ ดาเนินการตามหลักเกณฑ์ หรื อแนวทางการปฏิบัติน้ั นต่ อไป
จนแล้ วเสร็จ
55
ค่ าใช้ จ่าย
ที่กาหนดโดยกฎหมาย
56
พระราชกฤษฎีกา
เบีย้ ประชุมกรรมการ
พ.ศ. 2547 และที่แก้ ไข
เพิม่ เติม
57
คณะกรรมการทีม
่ ส
ี ิ ทธิ
ไดรั
้ ประชุม
้ บเบีย
- ไดรั
้ บแตงตั
่ ง้ และกาหนดองคประกอบ
์
และอานาจหน้าทีไ่ วโดย
้
กม. / ประกาศพระบรมราชโองการ /
ระเบีย บส านั ก นายกรัฐ มนตรีซึ่ ง ออกตาม
หารราชการแผนดิ
กฎหมายวาด
่ น
้
่ วยการบริ
/ ป ร ะ ธ า น รั ฐ ส ภ า ป ร ะ ธ า น ส ภ า
ผู้ แ ท น ร า ษ ฎ ร ป ร ะ ธ า น วุ ฒิ ส ภ า /
คณะรัฐ มนตรี / นายกรัฐ มนตรีใ นฐานะ
หั ว หน้ ารัฐ บาล / รัฐ มนตรี เ จ้ าสั งกัด ซึ่ ง
คณะอนุ กรรมการทีม
่ ส
ี ิ ทธิ
ไดรั
้ ประชุม
้ บเบีย
- ไดรั
้ บแตงตั
่ ง้ โดย กม. / ประกาศพระบรม
ร า ช โ อ ง ก า ร / ร ะ เ บี ย บ ส า นั ก
นายกรัฐมนตรีซึ่งออกตามกฎหมายว่าด้วย
การบริห ารราชการแผ่ นดิน / ประธาน
รั ฐ ส ภ า ป ร ะ ธ า น ส ภ า ผู้ แ ท น ร า ษ ฎ ร
ป ร ะ ธ า น วุ ฒิ ส ภ า / ค ณ ะ รั ฐ ม น ต รี /
นายกรัฐ มนตรีใ นฐานะหัว หน้ ารัฐ บาล /
ั ิ
รัฐมนตรีเจ้าสั งกัดซึง่ ไดรั
จาก
้ บอนุ มต
คณะรัฐ มนตรี / คณะกรรมการที่ ม ี ก าร
ลักษณะเบีย
้ ประชุม
กรรมการ
(1) รายเดือน :
- กรรมการในคณะกรรมการซึ่งได้รับแตงตั
่ ง้
และกาหนดองคประกอบและอ
านาจหน้าทีไ่ ว้
์
- โดย กม. / ประกาศพระบรมราชโองการ /
ร ะ เ บี ย บ ส า นั ก น า ย ก รั ฐ ม น ต รี ซ่ึ ง อ อ ก ต า ม
กฎหมายวาด
หารราชการแผนดิ
่ วยการบริ
้
่ น
- มีภ าระหน้ าที่ค วามรับ ผิด ชอบสู ง ก าหนด
น โ ย บ า ย ที่ มี ผ ล ก ร ะ ท บ ต่ อ ก า ร บ ริ ห า ร
เศรษฐกิจ หรือสั งคมในภาพรวมของประเทศ
- รายชื่อ และอัต ราเบีย
้ ประชุ ม ตามที่ร ฐ
ั มนตรี
อนุ กรรมการ
(1)รายเดือน :
- อนุ กรรมการในคณะอนุ กรรมการ
ทีไ่ ดรั
้ ประชุมรายเดือน
้ บเบีย
- ร ายชื่ อ และอั ต ราเบี้ ย ประชุ ม
ตามทีร่ ฐั มนตรีประกาศ
(2) รายครั้ง :
อนุ กรรมการใน
คณะอนุ กรรมการนอกจาก (1)
อัตราเบีย้ ประชุม
 รายเดือน
- ตามรายชื่อและอัตราที่ ร.ม.ต. คลังประกาศกาหนด
- ได้ รับเฉพาะเดือนทีเ่ ข้ าร่ วมประชุ ม
 รายครั้ง
- กรรมการ
ครั้งละไม่ เกิน 1,200 บาท
- อนุกรรมการ
”
800 บาท
- ประธานเพิม่ 1 ใน 4
- รองประธานเพิม่ 1 ใน 8
- เลขานุการไม่ เกิน 1 คน ผู้ช่วยเลขานุการไม่ เกิน 2 คน
62
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
ได้ รับเบีย้ ประชุมเช่ นเดียวกับกรรมการ
และเฉพาะที่ปรึกษาซึ่งได้ รับแต่ งตั้งโดย
กฎหมาย/ประกาศพระบรมราชโองการ
63
ต้ องมีกรรมการ อนุกรรมการ
มาประชุมอย่ างน้ อยกึง่ หนึ่ง
จึงจะเป็ นองค์ ประชุมและ
มีสิทธิเบิกเบีย้ ประชุม
64
ก ร ณี ก ร ร ม ก า ร ห รื อ อ นุ ก ร ร ม ก า ร แ ต่ ง ตั้ ง
โ ด ย ต า แ ห น่ ง ไ ม่ ส า ม า ร ถ เ ข้ า ร่ ว ม ป ร ะ ชุ ม ไ ด้
แต่ มอบหมายให้ ผู้อื่นเข้ าร่ วมประชุ มแทน โดยทาเป็ น
หนั ง สื อหรื อ มี ห ลั ก ฐานการมอบหมาย ให้ ถื อ ว่ า
ผู้ได้ รับมอบหมายปฏิบัติหน้ าที่ในฐานะกรรมการหรื อ
อนุ ก รรมการแทนผู้ ด ารงต าแหน่ ง นั้ น ๆ ให้ นั บ เป็ น
องค์ ประชุมและมีสิทธิได้ รับเบีย้ ประชุม
65
ค่ าใช้ จ่ายที่กาหนด
โดยระเบียบ
กระทรวงการคลัง
66
ระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่ าด้ วยการเบิกจ่ าย
เงินตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ พ.ศ. 2550
67
“ข้ าราชการ” หมายความว่า
- ข้าราชการพลเรื อน
- ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
- ข้าราชการฝ่ ายอัยการประเภทข้าราชการธุรการ
- ข้าราชการพลเรื อนในสถาบันอุดมศึกษา
- ข้าราชการรัฐสภา
- ข้าราชการตารวจ
- ข้าราชการทหาร
68
“เ งิ น ต อ บ แ ท น ” ห ม า ย ค ว า ม ว่ า เ งิ น ที่ จ่ า ย ใ ห้ แ ก่
ข้ า ราชการที่ ป ฏิ บ ั ติ ง านตามหน้ า ที่ ป กติ โดยลั ก ษณะง าน
ส่ วนใหญ่ตอ้ งปฏิบตั ิงานในที่ต้ งั สานักงานและได้ปฏิบตั ิงานนั้น
นอกเวลาราชการในที่ต้ งั สานักงาน หรื อ
โ ด ย ลั ก ษ ณ ะ ง า น ส่ ว น ใ ห ญ่ ต้ อ ง ป ฏิ บั ติ ง า น น อ ก
ที่ต้ งั สานักงานและได้ปฏิบตั ิงานนั้นนอกเวลาราชการนอกที่ต้ งั
สานักงาน และหรื อ
โดยลักษณะงานปกติตอ้ งปฏิบตั ิงานในลักษณะเป็ นผลัด
หรื อกะและได้ปฏิบตั ิงานนั้นนอกผลัดหรื อกะของตน”
69
“การปฏิบตั ิงานเป็ นผลัดหรื อกะ หมายความว่า
การปฏิ บ ัติ ง านประจ าตามหน้ า ที่ ป กติ ข อง
ข้า ราชการในส่ ว นราชการนั้น ๆ ซึ่ ง จัด ให้มี
การปฏิบตั ิงานผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันตลอด
2 4 ชั่ ว โ ม ง ช่ ว ง เ ว ล า ที่ ป ฏิ บั ติ ง า น
ดั ง กล่ าวถื อเป็ นเวลาราชการปกติ ของ
ข้าราชการผูน้ ้ ัน ทั้งนี้ การปฏิ บตั ิ งานในผลัด
หรื อกะหนึ่ ง ๆ ต้ อ งมี เวลาไม่ น้ อ ยกว่ า
7 ชัว่ โมง (ไม่รวมเวลาหยุดพัก)”
70
ต้ องได้ รับอนุมัติจากหัวหน้ าส่ วนราชการเจ้ าของ
งบประมาณก่ อ นการปฏิ บั ติ ง านนอกเวลาราชการ
โดยให้ พิ จ ารณาเฉพาะช่ วงเวลาที่ จ าเป็ น และให้
คานึงถึงความเหมาะสมและสอดคล้ องกับระบบและ
วิธีการงบประมาณแบบมุ่งเน้ นผลงาน
กรณีที่มี ร าชการจ าเป็ นเร่ ง ด่ วนต้ อ งปฏิ บั ติง าน
นอกเวลาราชการ โดยยังไม่ ได้ รับอนุมัติให้ ขออนุมัติ
จากผู้ มี อ านา จโดย ไม่ ชั กช้ า แล ะให้ แ จ้ งเห ตุ
แห่ งความจาเป็ นทีไ่ ม่ อาจขออนุมตั กิ ่ อนได้
71
 ข้ า ร า ช ก า ร ผู ้ ไ ด้ รั บ ค า สั่ ง ใ ห้ เ ดิ น ท า ง
ไปราชการไม่มีสิทธิได้รับเงินตอบแทนนอกเวลา
ราชการ เว้นแต่ ได้รับอนุ มตั ิให้ปฏิบ ตั ิงานนอก
เวลาราชการก่อนการเดิ นทาง เมื่ อการเดิ นทาง
ไ ป ร า ช ก า ร นั้ น เ ส ร็ จ สิ้ น ห รื อ เ ส ร็ จ สิ้ น
การฝึ กอบรมในแต่ละวันและกลับถึงสานักงาน
ในวันเดียวกัน ให้เบิกเงินตอบแทนได้
72
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในวันทาการ
ใ ห้ มี สิ ท ธิ เ บิ ก เ งิ น ต อ บ แ ท น ไ ด้ ไ ม่ เ กิ น
วันละ 4 ชั่วโมง ในอัตราชั่วโมงละ 50 บาท
การปฏิบัติงานในวันหยุดราชการ ให้ มีสิทธิ
เบิ ก เงิ น ค่ า ตอบแทนได้ ไ ม่ เ กิน วัน ละ 7 ชั่ ว โมง
ในอัตราชั่วโมงละ 60 บาท
73
กรณีมีความจาเป็ นต้ องปฏิบัติงานซึ่ งเป็ นภารกิจ
หลั ก ของหน่ วยงานเป็ นครั้ งคราวหรื อ เป็ นไปตาม
นโยบายของรั ฐ บาลที่ ม อบหมายให้ ห น่ ว ยงานปฏิ บั ติ
โดยมีกาหนดระยะเวลาแน่ นอนและมีลักษณะเร่ งด่ ว น
เพื่อ มิ ใ ห้ เ กิด ความเสี ย หายแก่ ร าชการหรื อ ประโยชน์
สาธ าร ณ ะ หั วหน้ าส่ วนร า ชก าร อ าจสั่ ง ก าร ใ ห้
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการติดต่ อกัน โดยให้ มีสิ ทธิเบิก
เงิ น ตอบแทนเป็ นรายครั้ งไม่ เ กิ น ครั้ งละ 7 ชั่ ว โมง
ในอัตราชั่วโมงละ 60 บาท
74
 การปฏิบตั ิงานนอกเวลาราชการหลาย
ช่วงเวลาภายในวันเดียวกันให้นบั เวลาปฏิบตั ิงาน
นอกเวลาราชการทุกช่วงเวลารวมกัน เพื่อเบิกเงิน
ตอบแทนสาหรับวันนั้น
 การปฏิบตั ิงานนอกเวลาราชการที่ มีสิ ทธิ
ได้รับค่าตอบแทนอื่นของทางราชการสาหรับ
การปฏิบตั ิงานนั้นแล้ว ให้เบิกได้ทางเดียว
75
การปฏิบัติงานดังต่ อไปนี้ ไม่ อาจเบิกเงินตอบแทน
 การอยูเ่ วรรักษาการณ์ตามระเบียบว่าด้วยการรักษา
ความปลอดภัยแห่งชาติหรื อตามระเบียบหรื อคาสัง่
ที่เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ
 การปฏิบตั ิงานนอกเวลาราชการไม่เต็มจานวนชัว่ โมง
76
◊ ลูกจ้ างประจาและลูกจ้ างชั่วคราวทีไ่ ด้ รับ
ค่ าจ้ างจากเงินงบประมาณ มีสิทธิได้ รับ
เงินตอบแทนฯ ตามระเบียบว่ าด้ วยการจ่ าย
ค่ าจ้ างลูกจ้ างของส่ วนราชการ พ.ศ. 2526
และทีแ่ ก้ ไขเพิม่ เติม โดยให้ นาหลักเกณฑ์ และ
อัตราเงินตอบแทนตามระเบียบนีม้ าใช้
โดยอนุโลม
77
* พนักงานราชการมีสิทธิได้ รับเงินตอบแทนฯ
ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่ าด้ วย
พนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และประกาศ
คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง
ค่ าตอบแทนและสิ ทธิประโยชน์ ของพนักงาน
ราชการ (ฉบับที่ 3)
78
 ก ร ม บั ญ ชี ก ล า ง ไ ด้ ก า ห น ด
แบบฟอร์ ม ประกอบการเบิ ก จ่ า ยเงิน
ตอบแทน ซึ่งส่ วนราชการอาจกาหนด
รายละเอียดเพิ่มเติมจากแบบฟอร์ ม ได้
ตามความเหมาะสม
79
ค่ าใช้ จ่ายที่กาหนด
โดยมติคณะรัฐมนตรี
80
การทาประกันภัยของภาคราชการ
 การประกันภัยทรัพย์ สินของรัฐ
 การประกันภัยรถราชการ
81
หลักเกณฑ์
สถานทีร่ าชการภายในประเทศ
•ถือหลักประกันตนเอง
•เว้ น แต่ สถานที่ ร าชการหรื อ ทรั พ ย์ สิ น ของ
รั ฐ วิ ส าหกิ จ ที่ มี ค ลั ง เก็ บ สิ่ ง ของหรื อ โรงงานที่ อ าจ
เสี ยหายมาก เมือ่ เกิดอัคคีภยั ให้ ประกันภัยได้
สถานที่ ร าชการในต่ า งประเทศที่ เ ป็ นกรรมสิ ท ธิ์
ของรัฐบาลให้ ประกันได้
82
การประกันภัยรถยนต์ ราชการของสานักงานในต่ างประเทศ
•รถยนต์ ส่วนกลางและรถประจาตาแหน่ งให้ ประกัน ได้
ในแบบคุ้ ม ครองบุ ค คลที่ 3 หรื อ ตามที่ ก ฎหมายประเทศนั้ น
กาหนด
•หากจ าเป็ นต้อ งท าประกัน ภัย แตกต่ า งไปจากที่ ก ล่ า ว
เนื่ องจากสถานการณ์ในประเทศนั้นไม่ปลอดภัยฯ ให้ประกันได้
ตามความเห็นของกระทรวงการต่างประเทศ
•สถานฑูต สถานกงสุ ลที่ ต้ งั อยู่ในประเทศที่ มีเขตแดน
ติดกับประเทศไทย ให้ทาประกันภัยรถยนต์กบั บริ ษทั ประกันภัย
ในประเทศไทยได้ โดยคุม้ ครองความเสี ยหายถึงประเทศนั้น
83
• หากจะประกันภัยทรั พย์ สินอื่น ๆ ให้ เสนอคณะกรรมการ
กลัน่ กรองการจัดเอาประกันภัยทรัพย์ สินของรัฐพิจารณา
องค์ ประกอบคณะกรรมการ
ปลัดกระทรวงการคลัง เป็ นประธานกรรมการ
ผู้แทนสานักงบประมาณ กรมการประกันภัย
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
กระทรวงการต่ างประเทศ สานักงานอัยการสู งสุ ด
และกรมธนารักษ์ เป็ นกรรมการและเลขานุการ
84
อานาจหน้ าที่
-ก าหนดขอบเขตการจั ด เอาประกั น ภั ย
ทรัพย์ สินอืน่
-ก าหนดความหมายของ “ทรั พ ย์ สิ น ของ
ทางราชการ”และ “สถานที่ราชการ”
-พิจารณาให้ ความเห็นชอบเรื่องที่ส่วนราชการ
เสนอขอจัดเอาประกันภัย
-เชิ ญเจ้ าหน้ าที่เจ้ าของเรื่ องและเจ้ าหน้ าที่ของ
ส่ วนราชการ รั ฐวิสาหกิจ หน่ วยงานของรั ฐ เข้ า ร่ วม
พิ จ า ร ณ า ห รื อ ชี้ แ จ ง แ ส ด ง ค ว า ม คิ ด เ ห็ น ต่ อ
คณะกรรมการ
85
การประกันภัยรถราชการ
หลักเกณฑ์
รถราชการ
หมายถึ ง รถราชการตามระเบี ย บส านั ก
นายกรั ฐมนตรี ว่าด้ วยรถราชการ พ.ศ. 2523 และที่แก้ ไข
เพิม่ เติม ได้ แก่ รถส่ วนกลาง รถประจาตาแหน่ ง รถรับรอง
รถรับรองประจาจังหวัดและรถอารักขา
- ที่ได้ มาโดยการซี้อ รับบริจาคหรือความช่ วยเหลือ
จากรัฐบาลต่ างประเทศ
- และขึน้ ทะเบียนครุภณ
ั ฑ์ แล้ ว
86
 ประเภทภาคบังคับ
ส่ วนราชการต้องจัดทาประกันภัยตาม พ.ร.บ. คุม้ ครอง
ผูป้ ระสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535
 ประเภทภาคสมัครใจ
- ให้พิจารณาตามความจาเป็ นและเหมาะสมกับภารกิจ
- เสนอเรื่ องขออนุมตั ิต่อคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณา
อนุมตั ิก่อนการเบิกจ่าย
87
หนังสื อกรมธนารักษ์ ที่ กค 0312/ว 114 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2550
แนวทางและหลักเกณฑ์ การจัดทาประกันภัยทรัพย์ สิน
ของทางราชการ
อนุมัติเป็ นหลักการให้ จัดทาประกันภัยรถยนต์ ราชการภาคสมัครใจ
กลุ่มที่ 1. รถยนต์ ราชการส่ วนกลางของหน่ วยงานในเขตพื้นที่
3 จั ง หวัด ชายแดนภาคใต้ ที่ มี ภ ารกิจ ปกติ ใ นพื้น ที่ แ ละมี ก าร
จดทะเบี ย นรถยนต์ ในพื้ น ที่ และท าประกั น คุ้ มครอง
ความเสี ยหายที่เกิดจากการก่อการร้ าย
88
กลุ่มที่ 2 รถยนต์ ที่มีลักษณะการใช้ งานที่ก่อให้ เกิดความเสี่ ยง
ในการเกิดอุบัติเหตุได้ มากกว่ ารถยนต์ ราชการปกติและหรือเมื่อ
เกิ ดอุ บั ติ เหตุ แล้ วมี โอกาสก่ อให้ เกิ ดความเสี ยหาย ผลกระทบ
ต่ อชีวติ และทรัพย์ สินของบุคคลอืน่ ในวงกว้ างและหรือจานวนมาก
- รถยนต์ ที่ มี ลั ก ษณะการใช้ งานในสถานการณ์ ฉุ ก เฉิ น ได้ แ ก่
รถพยาบาล รถยนต์ ดบั เพลิง
- รถยนต์ ที่ใช้ บรรทุกวัตถุหรื อวัสดุอันตราย ได้ แก่ รถยนต์ บรรทุก
สารเคมี รถยนต์ บรรทุกนา้ มัน
- รถยนต์ โดยสารหรือรถยนต์ บัสโดยสารจานวนตั้งแต่ 20 ทีน่ ั่งขึน้ ไป
ทั้งกลุ่มที่ 1 – 2 หัวหน้ าส่ วนราชการเป็ นผู้พจิ ารณาประเภทของ
การจัดทาประกันภัยตามความจาเป็ น เหมาะสม
89
กลุ่มที่ 3 รถยนต์ นอกเหนือจากกลุ่มที่ 2 ในอัตราร้ อยละ 15
ของจานวนรถยนต์ ทสี่ ่ วนราชการจดทะเบียนและใช้ งาน
อยู่ในปัจจุบัน
ให้ จัดทาประกันภัยรถยนต์ ราชการภาคสมัครใจ
ความคุ้มครองประเภทที่ 3 ในวงเงินความคุ้มครองไม่ เกิน
300,000 บาท ต่ อ คน
90
หั ว หน้ า ส่ วนราชการหรื อ ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมาย
ใช้ ดุลพินิจเบิกจ่ ายค่ าใช้ จ่ายในการทาประกันภัย
เบิ ก จ่ ายจากเงิ น งบประมาณ งบด าเนิ น งาน
ลั ก ษณะค่ าตอบแทนใช้ สอยและวั ส ดุ หรื อ งบอื่ น ๆ
ทีเ่ บิกจ่ ายในลักษณะเดียวกัน
หรื อเงินรายรั บประเภทอื่นที่มิใช่ เงินงบประมาณ
เช่ น เงินรายได้ เงินบารุง เป็ นต้ น
91
รถที่ไม่ สามารถจัดทาประกันภัยได้
รถยนต์ ที่ส่วนราชการจัดหาโดยการเช่ า ตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2546
รถยนต์ ส่วนตัวของข้ าราชการผู้ ที่เลือกรั บเงินค่ า ตอบแทน
เหมาจ่ ายฯ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 31 สิ งหาคม 2547
รถราชการของส่ วนราชการในต่ า งประเทศให้ ถื อ ปฏิ บั ติ ต าม
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2548
92
การเบิกจ่ ายเงินค่ าตอบแทนเหมาจ่ าย
แทนการจัดหารถประจาตาแหน่ ง
สาหรับข้ าราชการผู้มสี ิ ทธิ
ได้ รถประจาตาแหน่ ง
93
หลักเกณฑ์
1. ต้ องเป็ นข้ าราชการผู้ดารงตาแหน่ งที่มีสิทธิได้ รถประจา
ตาแหน่ งตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้ วยรถราชการ
พ.ศ. 2523 และทีแ่ ก้ ไขเพิม่ เติม ได้ แก่
ข้ าราชการซึ่ งกฎหมายบัญญัติให้ เป็ นผู้บังคับบัญชา
ตั้ ง แต่ ระดั บ ผู้ ช่ วยหั ว หน้ าส่ วนราชการ รองหั ว หน้ า
ส่ วนราชการ หั ว หน้ า ส่ วนราชการขึ้นไป ผู้ ตรวจราชการ
ระดับกระทรวง และเอกอัครราชทูตประจากระทรวง
94
ข้ า ราชการประจาในต่ า งประเทศ ได้ แ ก่ เอกอัค รราชทู ต
อัครราชทูต อัครราชทูตที่ปรึ กษา ที่ปรึ กษา ผู้ช่วยทูตฝ่ ายกิจการ
พิเศษ กงสุ ลใหญ่ และหัวหน้ าสานักงานในต่ างประเทศ
หั ว หน้ าส่ วนราชการอาจพิ จ ารณาจั ด สรรรถประจ า
ตาแหน่ งสาหรั บผู้ดารงตาแหน่ งที่ปรึ กษาหรื อผู้ ทรงคุณวุฒิใน
ระดับ 11 และระดับ 10
- ซึ่งเคยดารงตาแหน่ งที่มีสิทธิได้ รับการจัดรถประจา
ตาแหน่ งมาแล้ ว
- และได้ รั บ มอบหมายจากหั ว หน้ า ส่ วนราชการ
ให้ รับผิดชอบงานด้ านบริหารที่มีอานาจการบังคับบัญชาได้
95
ข้ าราชการในสั งกัดกระทรวงกลาโหม
ได้ แก่
ระเบียบกระทรวงกลาโหมว่ าด้ วยรถราชการ พ.ศ. 2525
-นายทหารยศชั้นนายพลดารงตาแหน่ งตั้งแต่ เจ้ ากรม
หรือเทียบเท่ าขึน้ ไป
-นายทหารยศชั้ น นายพล พัน เอก นายาเอก นาวา
อากาศเอก ที่รับเงินเดือนอัตราพันเอกพิเศษ นาวาเอกพิเศษและ
นาวาอากาศเอกพิ เ ศษซึ่ ง ด ารงต าแหน่ ง เป็ นรอง ผู้ ช่ วย และ
เสนาธิการหรือเทียบเท่ าตาแหน่ งข้ างต้ น
-นายทหารชั้ นยศนายพลที่เทียบกับข้ าราชการของ
ส่ วนราชการนอกกระทรวงกลาโหม ซึ่ง ค.ร.ม. อนุมัติให้ ได้ รับรถ
ประจาตาแหน่ ง
96
2. อัตราการจ่ าย
ระดับรองอธิ บดีหรื อเทียบเท่า
25,400 บาท/คน/เดือน
ระดับอธิ บดีหรื อเทียบเท่า
31,800 บาท/คน/เดือน
ระดับปลัดกระทรวงหรื อเทียบเท่า 41,000 บาท/คน/เดือน
97
3. ให้ ข้าราชการผู้มีสิทธิเป็ นผู้เลือกว่ าจะใช้ รถประจาตาแหน่ งหรือ
รับเงินค่ าตอบแทนเหมาจ่ ายฯ
3.1 ผูด้ ารงตาแหน่ งหัวหน้าส่ วนราชการสามารถใช้สิทธิ เลือก
ได้ใหม่ ตั้งแต่วนั ที่ 2 ธ.ค. 2551 (ครม. มีมติ) ทั้งกรณี เลือกรับ
รถประจาตาแหน่ งหรื อรับเงินค่าตอบแทนฯ โดยมีเงื่อนไขว่า
เมื่อใช้สิทธิ เลือกแล้ว จะเปลี่ยนแปลงได้ต่อเมื่อผูด้ ารงตาแหน่ง
ดังกล่าวเลื่อนระดับหรื อโยกย้ายไปดารงตาแหน่งใหม่
กรณี รองหัวหน้าส่ วนราชการที่มีสิทธิ ฯ อยู่ก่อนและหลัง
มติ ครม. ในครั้งนี้ คงต้องถือปฏิบตั ิตามสิ ทธิที่เลือกไว้เดิม
98
3.2 ผูม้ ีสิทธิ ที่จะเกษียณอายุในปี งบประมาณ พ.ศ. 2552 แต่
ได้เลือกรับเงินค่าตอบแทนเหมาจ่ายฯ ก่อนแล้ว หากประสงค์
ขอให้หน่วยงานจัดรถประจาตาแหน่งให้ หากส่ วนราชการไม่
มี ร ถให้ ด าเนิ น การจ้า งเหมาบริ การโดยท าสั ญ ญาไม่ เ กิ น
1 ปี งบประมาณ
4. เมื่อเลือกรั บเงินแล้ ว ให้ ข้าราชการจัดหารถยนต์ ส่วนตัว
ที่เหมาะสมกับเกียรติและฐานะที่ดารงอยู่มาใช้ ในการปฏิบัติ
ราชการ
99
5. ห้ ามนารถยนต์ ส่วนกลางหรื อรถประจาตาแหน่ ง ของ
ส่ วนราชการมาใช้ ในการปฏิบัติราชการ หากฝ่ าฝื นถื อเป็ น
ความผิดวินัย
ยกเว้ น กรณีได้ รับคาสั่ งให้ เดินทางไปราชการ
6. การเปลี่ยนแปลงประเภทรถ ให้ ถือปฏิบัติตามระเบี ยบ
สานักนายกรัฐมนตรีว่าด้ วยรถราชการ พ.ศ. 2523 ข้ อ 9
7. เบิ ก จ่ ายเงิ น ฯ ตามที่ ส านั ก งบประมาณก าหนด
(งบดาเนินงานลักษณะค่ าตอบแทน)
100
ค่ าใช้ จ่าย
ในการดาเนินงาน
ตามภารกิจปกติ ให้ หัวหน้ า
ส่ วนราชการใช้ ดุลพินิจ
เบิกจ่ ายได้ เท่ าที่จ่ายจริง
101
ที่ กค 0502 / ว 101 ลว. 10 ก.ค. 2533
จ่ ายเงินหรือก่ อหนีผ้ ูกพันในหมวดค่ าตอบแทน ใช้ สอยและ
วัสดุ หรือ หมวดอืน่ ๆ ทีเ่ บิกจ่ ายในลักษณะหมวดดังกล่ าว
กรณีทไี่ ม่ มี กฎหมาย ระเบียบ ข้ อบังคับ มติ ค.ร.ม. หรือ รายการ
ทีก่ ระทรวงการคลังอนุญาตให้ จ่ายในเรื่องนั้นๆ ไว้ แล้ ว
ดุลยพินิจ หนส.ราชการอนุมตั จิ ่ ายได้ เท่ าทีจ่ ่ ายจริง จาเป็ น
ประหยัด ประโยชน์ ในการปฏิบัติงานในหน้ าทีข่ องหน่ วยงาน
102
ที่ กค 0526.5 / ว 28596 ลว. 5 ส.ค. 2540
ค่ าใช้ จ่ายในหมวดค่ าตอบแทน ฯลฯ หรือหมวดอืน่ ฯลฯ
ให้ เป็ นไปตามการจาแนกประเภทรายจ่ ายตามงบประมาณ
การมอบหมาย เป็ นไปตาม พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการ
แผ่ นดิน พ.ศ. 2534
ค่ าใช้ จ่ายที่ หน. ส่ วนราชการเจ้ าของงบประมาณ
ไม่
สามารถใช้ ดุลพินิจพิจารณาอนุญาต
ต้ องเป็ นค่ าใช้ จ่ายในการปฏิบัติหน้ าทีห่ ลักโดยตรง
ตาม
กฎหมายหรือทีไ่ ด้ รับมอบหมายจาก ค.ร.ม.
103
ค่ าใช้ จ่ายในการจ้ างเอกชนดาเนินงาน
-มติคณะรั ฐมนตรี เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2537 เรื่ อง การกาหนดอัตรา
กาลังคน
เ ป็ น ม า ต ร ก า ร ก า ห น ด ข น า ด ก า ลั ง ค น ภ า ค รั ฐ โ ด ย ใ ห้
ส่ วนราชการทบทวนงานที่สามารถถ่ ายโอนให้ เอกชนรั บไปดาเนินการ
แทน
-มติ คณะรั ฐ มนตรี เ มื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2541 เรื่ อง มาตรการปรั บ
ขนาดกาลังคนภาครัฐ : ลูกจ้ างประจา
โดยให้ ยุบเลิกตาแหน่ งลูกจ้ างประจาในหมวดแรงงานเมื่อตาแหน่ ง
ว่ างลง
104
หนังสื อสั่ งการ
- ด่ ว นที่ สุ ด ที่ กค 0526.5/ว 131 ลว. 28 ธ.ค. 41 เรื่ อง
การเบิ ก ค่ าใช้ จ่ ายในการจ้ างเอกชนด าเนิ น งานของ
ส่ วนราชการ
- ที่ กค 0409.6/ว 86 ลว. 17 ก.พ. 48 เรื่ อง ซ้ อมความเข้ าใจ
เกี่ยวกับการเบิกจ่ ายค่ าใช้ จ่ายในการจ้ างเอกชนดาเนินงาน
ของส่ วนราชการ
- ด่ วนที่ สุ ด ที่ กค 0406.4/ว 67 ลว. 14 ก.ค. 53 เรื่ อง
การจ้ างเอกชนดาเนินงาน
- ด่ ว นที่ สุ ด ที่ กค 0406.4/ว 337 ลว. 17 ก.ย. 53 เรื่ อง
ซ้ อมความเข้ าใจเกี่ยวกับการจ้ างเอกชนดาเนินงาน
105
ว 131 ลว. 28 ธ.ค. 41
ส่ วนราชการจาเป็ นต้ องจ้ างเอกชนดาเนินงาน
 ไม่ มีผู้ปฏิบัตงิ านซึ่งเป็ นงาน/โครงการใหม่
มีผู้ปฏิบัตงิ าน แต่ ไม่ สามารถแล้ วเสร็จตามกาหนด เนื่องจาก
- ปริมาณงานมาก
- ตาแหน่ งว่ างลง/ถูกยุบเลิก
 วิธีการจ้ างให้ เป็ นไปตามระเบียบสานักนายกรั ฐ มนตรี ว่า
ด้ วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ ไขเพิม่ เติม
106
ว 86 ลว. 17 ก.พ. 48
ไม่ ถือเป็ นการจ้ างลูกจ้ างของส่ วนราชการ
เป็ นการจ้ างทาของ ไม่ ถือเป็ นการจ้ างแรงงาน
ไม่ มนี ิติสัมพันธ์ ในฐานะ “นายจ้ าง – ลูกจ้ าง”
ไม่ ต้องนาเงินส่ งสมทบกองทุนประกันสั งคม
มุ่งผลสาเร็จของงานทีจ่ ้ างภายในระยะเวลาทีก่ าหนด
107
ค่ าตอบแทนอื่น ๆ ค่ าล่ วงเวลา ค่ าใช้ จ่ายในการเดิ นทาง
ต้ องกาหนดไว้ ในสั ญญาจ้ าง
ส่ วนราชการผู้ว่าจ้ างไม่ มีอานาจควบคุม บังคับบัญชา
มี อ านาจเพี ย งตรวจตรางาน สั่ ง ปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ข ไม่ อ ยู่
ภายใต้ กฎ ระเบียบ ข้ อบังคับตามที่ลูกจ้ างของทางราชการ
ต้ องปฏิบัติ
108
ว 67 ลว. 14 ก.ค. 53 และ ว 337 ลว. 17 ก.ย. 53
จ้ างเอกชนทีม่ ฐี านะเป็ นนิตบิ ุคคลหรือบุคคลธรรมดาก็ได้
หากเป็ นการจ้ า งบุ ค คลธรรมดาให้ จ้ า งได้ เ ฉพาะ
โครงการหรื อเฉพาะครั้ งคราวที่มีความจาเป็ นเพื่อ เสริ มการ
ปฏิบัติงานโดยไม่ จาต้ องทาข้ อตกลงการจ้ างหรือสั ญญาจ้ าง
เต็มปี งบประมาณและห้ ามมิให้ ทาข้ อตกลงหรือสั ญญาจ้ างใน
ลักษณะต่ อเนื่อง
109
“ไม่ จ าต้ องท าข้ อตกลงการจ้ างหรื อสั ญญาจ้ างเต็ ม
ปี งบประมาณ” หมายถึ ง ให้ค านึ ง ถึ ง ระยะเวลาในการ
ปฏิ บ ัติ ง านเป็ นส าคัญ หากประสงค์ จะจ้า งระยะเวลา
ไม่ เ ต็ ม ปี งบประมาณ ก็ ใ ห้ ท าสั ญ ญาหรื อข้ อ ตกลง
ตามระยะเวลาปฏิ บ ั ติ ง านจริ ง หากใช้ ร ะยะเวลา
เต็ ม ปี งบประมาณก็ ส ามารถท าสั ญ ญาหรื อตกลง
เต็มปี งบประมาณได้
110
“มิให้ ข้อตกลงหรื อสั ญญาจ้ างในลักษณะต่ อเนื่อง” หมายถึง
การท าสั ญ ญาหรื อ ข้อ ตกลงกับ คู่ สั ญ ญารายเดิ ม ภายหลัง
สั ญ ญาหรื อข้ อ ตกลงสิ้ นสุ ดลง โดยมิ ไ ด้ ด าเนิ นการ
กระบวนการจัด หาใหม่ จะไม่ ส ามารถกระท าได้ แต่ ห าก
ได้ดาเนิ นกระบวนการจัดหาใหม่ แ ล้ว ปรากฏว่า ผูร้ ั บจ้าง
รายเดื อ นได้รั บ การคัด เลื อ ก ก็ ส ามารถจะท าสั ญ ญาหรื อ
ข้อ ตกลงกับ ผูร้ ั บ จ้า งรายดัง กล่ า วต่ อ ไปได้ โดยไม่ ถื อ ว่ า
เป็ นการสัญญาหรื อข้อตกลงในลักษณะต่อเนื่อง
111
ลักษณะงานที่จ้างควรเป็ นงานที่ส่วนราชการซื้อบริการเป็ นรายชิ้น
ห้ ามจ้ างงานที่ เ กี่ ย วกั บ ความลั บ ของทางราชการหรื องาน
ซึ่ งหากมีการเผยแพร่ ข้อมูล จะเกิดความเสี ยหายแก่ ทางราชการ หรื อ
งานที่มีลกั ษณะของการบังคับใช้ กฎหมายที่มีผลกระทบต่ อประชาชน
กรณี ที่ ส่ วนราชการใดมี ค วามจ าเป็ นต้ อ งจั ด หาบุ ค คลมาปฏิ บั ติ ง าน
การประจา ในลักษณะเดียวกับ ข้ าราชการ ลูกจ้ างของส่ วนราชการ หรื อ
พนักงานราชการ ให้ ดาเนินการจ้ างในลักษณะจ้ างลูกจ้ างชั่ วคราวจากเงิน
นอกงบประมาณ โดยการจ้ า งดั ง กล่ า วต้ อ งไม่ ขั ด กั บ ระเบี ย บเงิ น นอก
งบประมาณแต่ ล ะประเภท หรื อ ขออนุ มั ติ ก รอบอัต ราพนั ก งานราชการ
จากสานักงาน ก.พ.
112
ผู้ รั บ จ้ า ง ไ ม่ อ ยู่ ภ า ย ใ ต้ ร ะ เ บี ย บ ข้ อ บั ง คั บ ที่ ลู ก จ้ า ง
ของส่ วนราชการถือปฏิบัติ
ผู้ รั บ จ้ างไม่ มาปฏิ บั ติ ง าน อาจหาผู้ อื่ น มาท างานแทน
หรือบอกกล่ าวล่ วงหน้ า
หากเกิดความเสี ยหายเนื่องจากไม่ มาทางาน อาจกาหนดค่ า
ปรับสาหรับความเสี ยหายนั้น
อัตราค่ าจ้ างไม่ จาต้ องจ่ ายตามวุฒิการศึกษา ให้ พจิ ารณาจาก
ความรู้ และประสบการณ์ ที่เหมาะสมกับงานที่แท้ จริ งหรื อ
อัตราตลาด
113
การจ่ า ยค่ า จ้ า งตามข้ อ ตกลงหรื อ สั ญ ญาจ้ า งจะจ่ า ยได้
เมื่อ มีก ารตรวจรั บ งานจ้ า งโดยคณะกรรมการตรวจรั บ
เงินแล้ ว
หากผู้รับจ้ างประสงค์ จะได้ รับประโยชน์ ของผู้ประกันตน
สามารถสมั ค รได้ ตาม ม. 40 ของกฎหมายว่ าด้ วย
ประกันสั งคม
หากมี ก ารปฏิ บั ติ ที่ ไ ม่ ถู ก ต้ องและราชการได้ รั บ
ความเสี ยหายให้ ด าเนิ น การตามกฎหมายว่ าด้ วย
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้ าหน้ าทีโ่ ดยเร็ว
114
ข้ อแตกต่ าง
สั ญญาจ้ างทาของ
มุ่งผลสาเร็จของงาน
ผู้ว่าจ้ างไม่ มอี านาจ
ควบคุมบังคับบัญชา
ไม่ ต้องร่ วมรับผิด
ทางละเมิดต่ อบุคคลอืน่
สั ญญาจ้ างแรงงาน
 มุ่งเน้ นแรงงาน
 ผู้ว่าจ้ างมีอานาจ
ควบคุมบังคับบัญชา
 ร่ วมรับผิดทางละเมิด
ต่ อบุคคลอืน่ ใน
 มีสวัสดิการตาม
กฎหมายประกันสั งคม
115
การเบิกจ่ ายเงินค่ าใช้ จ่ายในการประชุมราชการ
ตามระเบี ย บฯ หั ว หน้ าส่ วนราชการใช้ ดุ ล พิ นิ จ
เบิกจ่ ายได้ ตามความจาเป็ นและเหมาะสม
หลักเกณฑ์ ตามหนังสื อกระทรวงการคลัง ด่ วนที่ สุด
ที่ กค 0409.6/ว 102 ลงวันที่ 29 มิ.ย. 2548
- ค่ าอาหารว่ างและเครื่องดืม่ ค่ าอาหาร
- ค่ าใช้ จ่ ายอื่ น ที่ จ าเป็ นและเกี่ ย วข้ องกั บการ
จัดประชุ ม เช่ น ค่ าเช่ าห้ องประชุ ม ค่ าดอกไม้ ตกแต่ งสถานที่
เป็ นต้ น
116
(ข้ อ 12)
5. ค่ าใช้ จ่ายเกี่ยวกับค่ าตอบแทนที่ไม่ ได้ กาหนดไว้
ในระเบียบนี้
ให้ หัวหน้ าส่ วนราชการเจ้ าของงบประมาณ
เบิกจ่ ายตามทีก่ ระทรวงการคลังกาหนด
117
(ข้ อ 13)
6. ให้ หัวหน้ าส่ วนราชการเจ้ าของงบประมาณกากับดูแล
การเบิกจ่ ายให้ เป็ นไปตามระเบียบ
หากเบิก จ่ า ยไม่ เป็ นไปตามระเบี ยบและทางราชการ
ได้ รั บ ความเสี ย หายให้ ด าเนิ น การตามระเบี ย บว่ า ด้ ว ย
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้ าหน้ าที่
118
นางนิโลบล แวววับศรี
นิติกรเชี่ยวชาญ
สานักกฎหมาย
โทร. 0 - 2298 - 6309
Fax 0 - 2127 - 7266
E – mail [email protected]