یادگیری حرکتی

Download Report

Transcript یادگیری حرکتی

1
‫تاثیر تحریک مغناطیسی فراجمجمه ای بر روی یادگیری حرک تی‬
‫‪Transcranial Magnetic Stimulation(TMS)enhance motor learning‬‬
‫سمینار درس کنترل سیستم های عصبی عضالنی‬
‫استاد درس‪:‬‬
‫دک تر فرزاد توحید خواه‬
‫ارائه دهنده‪:‬‬
‫معصومه طالب زاده‬
‫بهار ‪93‬‬
‫‪2‬‬
‫ناوین‬
‫‪3‬‬
‫بخش اول ‪ :‬تحریک‬
‫فرامغناطیسی مغز‬
‫‪4‬‬
‫مقدمه‬
‫‪ ‬روشهای مطالعاتی در رشته های مرتبط با علوم اعصاب ‪:‬‬
‫ثبت تک نورونی یا چند نورونی ‪، EEG،‬اسکن مغزی ‪ MEG ، MRI، PET،‬و ‪TMS‬از جمله‬
‫روشهای شناسایی طبیعت عملکردهای نقاط مختلف مغزی هستند‪.‬هر روش ‪،‬مغز را از نقطه نظر‬
‫خاصی بررسی می‌کند و تکمیل کننده روشهای دیگر است‪.‬‬
‫‪TMS ‬يك روش تحريك غيرتهاجمي است كه نورونهاي مغز را دپالريزه يا هايپرپالريزه ميكند‪.‬‬
‫‪ TMS ‬از القاي الك ترومغناطيسي براي القا كردن جريانهاي الك تريكي ضعيف با استفاده از يك ميدان‬
‫مغناطيسي استفاده ميكند‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫تاريخچه‬
‫‪-1‬آرسنال‌و‌بیر‬
‫‪-2‬مرتون‌و‌همکاران‌در‌سال‌‪1980‬‬
‫‪-3‬بارکر‌و‌همکاران در‌سال‌‪1985‬‬
‫‪6‬‬
‫نحوه تولید و تاثیر تحریک‬
‫مغناطیسی مغز ‪:‬‬
‫‪ -1‬دو قانون اصلی الکترومغناطیس ‪،‬پایه عملکرد‬
‫تشکیل میدهند‪.‬‬
‫‪ TMS‬را‬
‫‪،‬به این شرح که القای میدان الکتریکی‬
‫قانون آمپر‬
‫‪،‬باعث القای میدان مغناطیسی خواهد شد ‪.‬‬
‫قانون فارادی که بیان میکند با تغییر‬
‫مغناطیسی ‪،‬جریان الکتریکی بوجود میآید‪.‬‬
‫یک‬
‫میدان‬
‫‪ -2‬البته میدان مغناطیسی باید عمود بر سیم پیچ باشد‪. .‬‬
‫یک میدان مغناطیسی متغیر ‪،‬از پوست ‪،‬جمجمه و پرده های‬
‫مغزی میگذرد و جریان الکتریکی ثانویه ای (در خالف جهت )‬
‫در نورون ها ایجاد میکند‪.‬این جریان الکتریکی باعث‬
‫شود‪.‬‬
‫عملدر در‬
‫ایجاد‬
‫تحریک و‬
‫‪7‬‬
‫میکورتکس‬
‫نورون ‪0.5‬هاتسال در‬
‫ناحیه سیم پیچ و‬
‫پتانسیل ‪ 2‬تسال‬
‫مغناطیسی بکار رفته‬
‫شدت میدان‬
‫اجزای سازنده ‪: TMS‬‬
‫به طور معمول دستگاههای ‪TMS‬شامل دو قسمت اصلی می‌باشد ‪:‬‬
‫‪ -1‬یک قسمت تولید کننده جریان الکتریکی هستند که جریان الکتریکی متناوبا قطع و‬
‫وصل شونده ای را با بسامد و شدت متغیری( که قابل تنظیم و انتخاب میباشند)تولید‬
‫میکند ‪.‬‬
‫‪ -2‬یک سیم پیچ نیز که وظیفه تحریک بافت مغزی را به عهده دارد ‪،‬که به تولیدکننده‬
‫جریان الکتریکی متصل است‪.‬‬
‫‪8‬‬
‫انواع سیم پیچ ها ‪:‬‬
‫طراحی سیم پیچ های ‪TMS‬ر مطالعات درمان یا تشخیص ممکن است تفاوت های زیادی داشته باشد ‪.‬‬
‫این تفاوت ها باید در تفسیر نتایج هر مطالعه ای در نظر گرفته شوند و همیشه در نتایج منتشر شده باید نوع‬
‫سیم پیچ مورد استفاده ذکر شود‪ ،‬مهم ترین مواردی که باید در نظر گرفته شوند عبارتند از‪:‬‬
‫‪ -1‬نوع ماده مورد استفاده برای ساخت هسته سیم پیچ‬
‫‪ -2‬شکل هندسه ی سیم پیچ‬
‫‪ -3‬مشخصه های بیوفیزیک پالس تولیدشده توسط سیم پیچ‬
‫‪9‬‬
‫انواع سیم پیچ ها ‪:‬‬
‫انواع مختلفی از سیم پیچ ها وجود دارند که هریک شکل میدان مغناطیسی متفاوتی ایجاد می‬
‫کنند ‪.‬‬
‫سيم پيچ گرد‪ :‬نوع اصلي سيم پيچ ‪TMS‬‬
‫سيم پيچ هشتي شكل يا پروانه اي‪ :‬كه الگوي فعاليت متمركزتري ايجاد ميكند‪.‬‬
‫سيم پيچ دوتائي مخروطي‪ :‬با شكل سر تطابق دارد و براي تحريك عمقيتر مفيد است‪.‬‬
‫‪10‬‬
‫نسبت میدان کویل به عمق‬
‫نفوذ ‪:‬‬
‫تغییر طراحی شکل سیم پیچ های ‪ TMS‬می تواند امکان نفوذ به عمق های‬
‫بیشتری در مغز را نسبت به عمق استاندارد که ‪ 1.5‬سانتیمتر است‪،‬فراهم کند‬
‫‪11‬‬
‫انواع پالسهای اعمالی‪:‬‬
‫پالس‬
‫دونوع‬
‫کاربرد دارد‪:‬‬
‫پالسهای دوقطبی و‬
‫صورت سینوسی است ‪.‬‬
‫الکتریکی‬
‫تک‬
‫در‬
‫قطبی‪.‬پالس‬
‫دوقطبی‬
‫پالسهای مغناطیسی به صورت‬
‫تک ‪،‬جفتی و پشت سر هم میتوانند‬
‫‪TMS‬‬
‫به‬
‫‪:‬‬
‫اعمال شوند‪.‬‬
‫‪12‬‬
‫تاثیرات ‪ TMS‬می تواند بسته به نوع‬
‫تحریک به دو نوع تقسیم شود ‪:‬‬
‫‪ TMS -1‬تک یا جفت پالس ‪:‬‬
‫باعث‌می‌شود‌نورون‌های‌نئوکورتکس‌که‌زیر‌مکان‌تحریک‌قرار دارند‪،‬دپالریزه‌شده‌‬
‫و‌یک‌پتانسیل‌عمل‌دشارژ‌کنند‪.‬‬
‫اگر‌‪TMS‬در‌پرایمری‌موتور‌کورتکس‌استفاده‌شود‪،‬باعث‌تولید‌فعالیت‌عضالنی‌شده که‌‬
‫می‌توان‌آن‌را‌در‌الکترومایوگراف‌ثبت‌کرد‪.‬‬
‫‪: rTMS-2‬‬
‫تاثیرات ماندگارتری تولید می کند که بیش از زمان تحریک باقی می مانند‪rTMS.‬‬
‫‪،‬می‌تواند تحریک پذیری مسیرهای کورتیکواسپاینال را بسته به شدت تحریک‪ ،‬جهت‬
‫سیم پیچ و فرکانس ‪،‬کاهش یا افزایش دهد‪.‬‬
‫‪13‬‬
‫مکانیسم عمل‬
‫طریق است ‪:‬‬
‫‪، TMS‬به دو‬
‫• اثر تحریکی‪:‬‬
‫یکی از طریق اعمال میدان با فرکانس باال‬
‫)فرکانس باالی ‪ 1‬هرتز (که در نتیجه می تواند‬
‫اثر تسهیل کنندهای روی فعالیت نورونها‬
‫داشته باشد ‪.‬‬
‫• اثر مهاری‪:‬‬
‫دیگری از طریق اعمال میدان با فرکانس پایین‬
‫)کمتر از ‪ 1‬هرتز (در کورتکس مغز که می تواند‬
‫اثر مهاری و بازدارنده در مغز ایجاد کند ‪.‬‬
‫‪14‬‬
‫بخش دوم ‪ :‬یادگیری حرکتی‬
‫‪15‬‬
‫تعریف یادگیری حرکتی باید چند‬
‫قبل از‬
‫تعریف پایهای در مورد حرکت داشته باشیم‪.‬‬
‫مثال حرکت ‪،‬الگوی حرکتی و مهارت حرکتی ‪.‬‬
‫تعریف حرکت ‪:‬‬
‫هر گونه تغییري که در اندام ها و یا وضعیت بدن به وجود آید و قابل‬
‫مشاهده باشد را حرکت می گویند ‪.‬به عبارتی هر حرکت ساده شامل تغییر‬
‫در قسمتی از بدن یا کل بدن می باشد مانند حرکت دادن انگشت دست ‪.‬‬
‫مهمترین‌جزء‌از‌مغز‌انسان‌که‌در‌یادگیری‌حرکتی‌و‌حرکت‬
‫نقش‌عمده‌ای‌دارد‌‪،‬کورتکس است‌‪.‬‬
‫‪16‬‬
‫قشر حركتي‪:‬‬
‫‪ ‬تمام حرکات ارادی بدن توسط این قسمت مغز‬
‫کنترل می شود‪.‬‬
‫‪ ‬قشر حركتي در قسمت عقب از لوب فرونتال واقع‬
‫است‪ ،‬درست قبل از شیار مرکزی که لوب‬
‫فرونتال را از لوب جداری جدا می کند‪.‬‬
‫‪ ‬قشر حرکتی به دو حوزه اصلی ‪ ،‬منطقه ‪ 4‬که یک‬
‫نوار نازک در امتداد شیار مرکزی به عنوان‬
‫قشر حرکتی اولیه ( ‪) M1‬و منطقه ‪ 6‬که به جلو‬
‫از منطقه ‪ 4‬قرار دارد و به دو زیر حوزه‬
‫متمایز تقسیم می شود‪،‬تقسیم شده است ‪.‬‬
‫‪17‬‬
‫قشر حركتي‪:‬‬
‫‪ ‬برای انجام حرکات هدفمند ‪ ،‬قشر حرکتی‬
‫خود ابتدا باید انواع مختلف اطالعات را‬
‫از لب های مختلف از مغز دریافت خواهد‬
‫کرد‪:‬‬
‫‪-1‬اطالعات در مورد موقعیت بدن در فضا‪ ،‬از‬
‫لوب آهیانه ؛‬
‫‪-2‬در مورد هدف دست یافت و استراتژی‬
‫مناسب برای رسیدن به آن ‪ ،‬از بخش قدامی‬
‫لوب فرونتال ؛‬
‫‪ -3‬در مورد خاطرات و حافظه از استراتژی‬
‫گذشته‪ ،‬از لوب تمپورال ؛‬
‫‪18‬‬
‫قشر حركتي‪:‬‬
‫‪ ‬در سال ‪ ، 1870‬دانشمندان از نظر الکتریکی‬
‫نقاط مختلف قشر حرکتی سگ را تحریک كردند‪.‬‬
‫آنها مشاهده کردند که با توجه به اینكه‬
‫كدام بخش از قشر آنها تحریک شده است ‪ ،‬بخش‬
‫های مختلف بدن حركت ميكند ‪ .‬سپس آنها‬
‫دریافتند که اگر هر بخش از این منطقه کوچک‬
‫همان قشر نابود شود‪ ،‬بخش مربوطه از بدن را‬
‫فلج ميكند‪ .‬این است که چگونه کشف شد که هر‬
‫بخشی از قشر حرکتی اولیه یک منطقه خاص از‬
‫حرکت بدن را کنترل می کند‪.‬‬
‫نکته ‪ :‬اما آنچه كه در كورتكس حركتي قابل‬
‫توجه است‪،‬این است كه با توجه به قسمتهاي‬
‫‪19‬‬
‫مختلف بدن در این ناحیه ‪،‬فضا وجود ندارد‬
‫الگوي حرکتی ‪:‬‬
‫ترکیبی از حرکات سازمان دار‪ ،‬با توالی‬
‫و تسلسل زمانی خاص میباشد ‪.‬الگوي حرکتی‬
‫بیشتر در مهارت هاي حرکتی بنیادي به‬
‫کار می رود‪،‬مانند راه رفتن‪.‬‬
‫مهارت حرکتی‬
‫‪:‬‬
‫ویژگیهای مهم مهارت حرکتی ‪:‬‬
‫فعالیتی هستند که به صورت‬
‫هدفها‪،‬‬
‫مهارت‬
‫داشته باشد‬
‫‪-1‬‬
‫داشتهبه‬
‫شوند ‪.‬‬
‫کار می‬
‫انجام‬
‫کامال‬
‫هدفمند و‬
‫وجود‬
‫اردایرسیدن‬
‫به نتیجه‬
‫اطمینان در‬
‫‪-2‬‬
‫عبارتی یک الگوي حرکتی است که با دقت‬
‫باشد‬
‫اینکاري براي‬
‫زمان‬
‫انرژي یا‬
‫صرف حداقل‬
‫‪-3‬‬
‫اجراکه‬
‫فعالیتها‬
‫شود ‪.‬‬
‫انجام می‬
‫بیشتري‬
‫مستلزم باشد‪.‬‬
‫داشته‬
‫حرکات اندامهای مختلف بدن و‬
‫‪22‬‬
‫رفتار حرکتی ‪:‬‬
‫عبارتست از اعمال و پاسخ هاي قابل اندازه‬
‫گیري و مشاهدة انسان ‪.‬‬
‫رفتار حرکتی داراي زیر مجموعه هاي‬
‫زیر است ‪:‬‬
‫‪-1‬یادگیري حرکتی‬
‫کنترل حرکتی‬
‫‪2،‬‬
‫‪-‬‬
‫رشد‬
‫حرکتی‪،‬‬
‫‪-3‬‬
‫‪24‬‬
‫یادگیری چیست‪:‬‬
‫‪ ‬اکثر مردم با توانایی بالقوه ایجاد‬
‫بسیاري از مهارت ها از مادر متولد می‬
‫شوند و تنها کسب تجربه و آموزش هاي‬
‫ضروري استعدادهاي بالقوه آنها را بارور‬
‫و شکوفا می سازد و به شکل تکاملی خود می‬
‫رساند ‪.‬‬
‫‪ ‬نتیجه آشکار تمرین هر فرد در بهبود سطح‬
‫عملکرد (قابلیت اجراي ماهرانه ) او می‬
‫باشد‪.‬اما ‪ ،‬بهبود عملکرد‪ ،‬به خودي خود‪،‬‬
‫یادگیري نیست‪ ،‬بلکه نشان دهندة وقوع‬
‫یادگیري است‪.‬‬
‫‪25‬‬
‫ویژگی یادگیری ‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫از تمرین و تجربه ناشی می شود‪.‬‬
‫مستقیما قابل مشاهده نیست‪.‬‬
‫از تغییرات عملکرد ناشی می شود‪.‬‬
‫قابلیت اجرای ماهرانه را پدید می آورد‪.‬‬
‫تغییرات یادگیری نسبتا پایدار هستند‬
‫‪،‬موقتی نیستند‪.‬‬
‫باعث ایجاد تغییر در آینده است‪.‬‬
‫بیشتر از یک دانشی که شناخته شده و حفظ‬
‫شده طول می کشد ‪،‬برای مثال ؛هنگامی که‬
‫فرد یادمی گیرد که دوچرخه سواری کند‬
‫ابتدا او در طول چند سال بدون تمرین‬
‫‪26‬‬
‫بیشتر حفظ می کند‪.‬‬
‫انواع یادگیری ‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫یادگیری کالمی‬
‫یادگیری مشاهده‌ای‬
‫یادگیری اجتنابی‬
‫یادگیری تصادفی‬
‫یادگیری نهفته‬
‫یادگیری حرکتی‬
‫‪27‬‬
‫یادگیری حرکتی‪:‬‬
‫‪ -1 ‬یادگیري حرکتی مجموعه اي از فرآیندهاي همراه با تمرین یا تجربه است که به‬
‫تغییرات نسبتا‌ پایدار در قابلیت اجراي ماهرانه منجر می شود ‪ .‬این نوع یادگیري‬
‫زمانی حاصل می شود که محتواي آموخته شده به وسیلۀ فرد شامل مهارت هاي‬
‫حرکتی باشد‪ .‬به عبارتی وقتی که فرد تالش می کند مجموعه اي از حرکات را یاد‬
‫بگیرد تا بتواند مهارت را به صورت مناسب انجام دهد از یادگیري حرکتی استفاده‬
‫کرده است ‪ .‬شنا کردن‪ ،‬پرتاب توپ و ‪ ....‬نمونه هایی از یادگیري حرکتی می باشند‪.‬‬
‫‪ -2 ‬یادگیري حرکتی مطالعۀ فرآیندهاي دخیل در کسب و تکامل مهارت هاي حرکتی‬
‫می باشد‪.‬‬
‫‪28‬‬
‫بعد از اعمال ‪TMS‬در طی آزمایش‬
‫قرار دادن قلم روی یک دیسک چرخان‬
‫بررسی شده است ‪:‬‬
‫مطالعات نشان داده است که اجزای حرکتی خودش به شبکه های کورتکس و‬
‫شبکه های پیازی و مخچه مربوط می شود در حالیکه ‪،‬افزایش فعالیت که نشان‬
‫دهنده یادگیری است ‪،‬در قشر حرکتی سمت چپ ‪ SMA،‬سمت چپ و تااموس‬
‫یافت شد ‪.‬یعنی مخچه در مهارت یادگیری شده دخالت ندارد‪.‬‬
‫‪29‬‬
‫مراحل یادگیری حرکتی از‬
‫دیدگاه دیون و همکارانش ‪:‬‬
‫‪ ‬مرحله شناخت یا مرحله کالمی –حرکتی ‪،‬این مرحله سریع‬
‫است ‪.‬‬
‫‪ ‬مرحله تداعی یادگیری حرکتی ‪،‬پیشرفت کمی بدست آمده ‪،‬به‬
‫صورت آهسته صورت گرفته و در طی چند جلسه تمرین و‬
‫یادگیری ‪،‬صورت میگیرد‪.‬‬
‫‪ ‬مرحله ثبت ‪،‬بین جلسات تمرین صورت میگیرد که این اتفاق‬
‫بسیار مهم است‪.‬‬
‫‪ ‬حرکت به طور اتوماتیک انجام میشود‬
‫‪ ‬مرحله حفظ کردن ‪.‬‬
‫‪30‬‬
‫پایه یادگیری حرکتی ‪:‬‬
‫‪ ‬دیون و بنالی در ‪ 2005‬اعمال در یادگیری‬
‫حرکتی به دو دسته تقسیم می شوند ‪:‬‬
‫‪ ‬یادگیری توالی حرکتی که به‬
‫مهارت های حرکتی مربوط می شود‪.‬‬
‫فراگیری‬
‫‪ ‬سازگاری حرکتی که به توانایی به جبران‬
‫یا تعدیل کردن تغییرات محیطی مربوط می‬
‫شود‪.‬‬
‫‪31‬‬
‫تمایز بین اجرا و یادگیری‬
‫‪:‬‬
‫‪ ‬اجرا قابل مشاهده است ‪.‬‬
‫(‬
‫‪ ‬یادگیری مستقیا قابل مشاهده نیست‬
‫از اجرا استنباط می شود‪).‬‬
‫‪ ‬یادگیی از طریق تالش های مکرر در طول‬
‫زمان قابل استنباط است‪.‬‬
‫روش های تعیین میزان یادگیری‬
‫‪:‬‬
‫‪ ‬مشاهده اجرا یامنحنی های اجرا‬
‫‪36‬‬
‫بخش سوم ‪:‬تاثیر ‪ TMS‬بر یادگیری‬
‫حرکتی‬
‫‪37‬‬
‫مقدمه ‪:‬‬
‫‪ ‬این تحریکات به عنوان وسیله است که شکل‬
‫و‬
‫حرکتی‬
‫‪،‬کارایی‬
‫حرکتی‬
‫حافظه‬
‫گیری‬
‫یادگیری حرکتی را در سالمتی تسهیل میکند‪.‬‬
‫‪ ‬این تغییرات را از طریق یادگیری هب‬
‫انجام میدهد‪.‬‬
‫‪ ‬این تحریکات میتوانند مقدار تحریک را در‬
‫ناحیه کورتیکال مغز افزایش یا کاهش دهند‪.‬‬
‫‪38‬‬
39
‫نقش قشر حرکتی اولیه در یادگیري‬
‫حركتي به عنوان مطالعه تحریك‬
‫غیرتهاجمي‪:‬‬
‫یادگیري حركتي با تغییرات عملكردي در‬
‫نواحي قشر حرکتی اولیه ‪،‬قشر حركتي مكمل‬
‫‪،‬مخچه ‪،‬هستههاي تاالموس و استریاتوم در‬
‫ارتباط است‪ .‬مطالعات انجام شده توسط ‪TMS‬‬
‫‪,Tdcs‬نقش كلیدي ناحیه ‪ M1‬را در یادگیري‬
‫حركتي نشان ميدهند‪.‬‬
‫‪40‬‬
‫نقش ‪ M1‬در کد کردن یک حافظه‬
‫حرکتی اولیه‪:‬‬
‫اعمالمهم‬
‫نکات‬
‫‪M1‬طرف مقابل‬
‫یك ‪:‬تك پالس ‪ TMS‬به‬
‫زماني‬
‫تاثیر‬
‫كه كه‬
‫دستي است‬
‫مهم‬
‫شست را‬
‫كنیمي كهخماینكردن‬
‫توجهوظیفه‬
‫دارد‬
‫تمریني‬
‫افرادحركات‬
‫همزمان با‬
‫كه ‪M1‬‬
‫شود‬
‫دیده‬
‫سالم براي‬
‫توانایي‬
‫كند‬
‫تمرینمي مي‬
‫حركات‬
‫تحریک بین‬
‫زماني كه‬
‫تحریك‬
‫و‬
‫ابتدایي‬
‫حركتي‬
‫كدكردنشودیكو نهحافظه‬
‫تمریني‬
‫پرایمري‬
‫در‬
‫آن‪،‬‬
‫اعمالكمشود‪.‬در‬
‫ماندگاري‬
‫تحریک ‪ M1‬همان‬
‫مي ‪،‬‬
‫افزایش که‬
‫این است‬
‫یافته‬
‫دهد‪.‬‬
‫دیگري را‬
‫موتوركورتكس‬
‫طرف از دست ‪،‬باعث شده که تاثیر آموزش را‬
‫‪،‬روی یادگیری حرکتی مختل میکند‪،‬که این‬
‫نکته بیانگر همان اتصاالت بین دو نیمکره از‬
‫‪41‬‬
‫‪ M1‬را در تشکیل حافظه حرکتی را نشان‬
‫نقش‪ M1‬در تطبیق حرکت ‪:‬‬
‫مفهوم تطبیق حرکت یعنی سازگار شدن که خود نوعی‬
‫یادگیری است‪ ،‬به اغتشاشات خارجی مثل ‪.TMS‬‬
‫در حالت کلی تحریک روی ‪، M1‬با استفاده از ‪1 ، TMS‬‬
‫‪، HZ‬در طول یا قبل از پارادایمهای تطبیقی ‪،‬که‬
‫تحریک پذیری روی این ناحیه را کاهش میدهد اعمال‬
‫شد ‪.‬‬
‫با اعمال یك ‪ TMS‬تک پالس به ناحیه ‪ M1‬چه بالفاصله‬
‫بعد از حركت سریع یا با تاخیر ‪ 700‬میلي ثانیه‬
‫‪،‬نمایش سازگاري فرد طبیعي بود‪.‬‬
‫با این حال در افرادي كه تحریك را با تاخیر‬
‫‪42‬‬
‫دریافت كردند نسبت به كساني كه این تحریك را فوري‬
‫نقش ‪ M1‬در یادگیری مهارت‬
‫حرکتی‪:‬‬
‫یادگیری حرکتی اغلب بعد از اتمام تمرین ادامه می‬
‫یابد که به نام یادگیری آفالین است‪.‬‬
‫‪ M1‬نقش عملکردی مرتبطی در تثبیت حافظه‬
‫‪ M1‬در یادگیری دنباله حرکتی‬
‫نقش‬
‫حرکتی ‪:‬‬
‫بررسی شد ‪:‬‬
‫آزمایشی انجام شد که در این آزمایش‪ ،‬تحریک ‪rTMS‬‬
‫اعمال‬
‫‪M1‬‬
‫روی‬
‫آموزش‬
‫بعد از‬
‫‪،‬را ‪1HZ‬‬
‫‪، rTMS‬‬
‫چسباندن شست‬
‫وظیفه‬
‫تمرین‬
‫بالفاصهجلسه‬
‫قبل از‬
‫‪1HZ،‬‬
‫یک‬
‫درونصبح‬
‫بهبودهای گروه‬
‫گرفته شد یک‬
‫گروه در‬
‫به‪.‬دو‬
‫شد‬
‫زودایو در‬
‫جلسه‬
‫نظرشد ‪،‬‬
‫اعمال‬
‫انگشت‬
‫گروه عصر کار ‪.‬مرز نهائی بهبود آفالین در کارائی تسک‬
‫سرعت و تولید نیروی ماهیچه مختل نکرد اما نسبت‬
‫‪ 12‬ساعت بعد بود)یعنی برای یک گروه عصر بدون این که‬
‫به تحریکی که ‪ 6‬ساعت بعد از تمرین اعمال شد یا به‬
‫‪43‬‬
‫بخوایند و برای گروه دوم بعد از خواب شب ‪(.‬گزارش شد که‬
‫تالش برای تسهیل یادگیری حرکتی با‬
‫تحریک غیرتهاجمی مغز ‪:‬‬
‫‪-1‬با اعمال تحریک های غیرتهاجمی با پارامترهایی که تحریک پذیری‬
‫کورتکس حرکتی را بهبود میدهد میتوان یادگیری حرکتی را تسهیل کرد‪.‬‬
‫کیم و همکارانش ‪ 10، rTMS‬هرتز بر روی ناحیه‬
‫صورتله حرکتی‬
‫یادگیری دنبا‬
‫وجود دارد‬
‫تمرینشده‬
‫شبکه توزیع‬
‫کلیدی در‬
‫‪-2‬یک ساختار‬
‫‪،‬که به‬
‫انگشت‬
‫حرکت‬
‫طول‬
‫‪ M1‬در‬
‫کردند‌اورد‬
‫اعمال بوجود می‬
‫اولیه (‪) M1‬‬
‫را در قشر‬
‫؛و‪ .‬مشاهده کردند که‬
‫حرکتیای‬
‫دنباله‬
‫منجر به بهبود حرکت دنبالهای شد(این‬
‫سرعت‬
‫بوسیله‬
‫فشارحرکت‬
‫در کنترل‬
‫کلی در‬
‫بازدهدر وحالت‬
‫نقش مهمی‬
‫گیری ‪ M1‬هم‬
‫اندازهنیمکره‬
‫‪ -3‬تعامل بین دو‬
‫دنبالهای‬
‫حرکت‬
‫در در‬
‫کلید‬
‫‪).‬تعامالت‬
‫بوداین‬
‫است‪.‬طبق‬
‫حرکتی موثر‬
‫یکتوالی‬
‫یادگیری‬
‫دادنخاص‬
‫دارد و در حالت‬
‫تحریکاستشم‪.‬‬
‫مقایسه‬
‫البته با‬
‫آسان‌سازد‪.‬‬
‫با‪ M1‬ممکن‬
‫را در‬
‫یادگیری حرکتی‬
‫‪،‬آن به صورت تئوری‬
‫‪44‬‬
‫‪ ‬یکی از مهمترین نکاتی که در رابطه با‬
‫تحریک ‪ M1‬با ‪ TMS‬باید در نظر بگیریم‬
‫‪،‬این است که تاثیر این روشها بسته به‬
‫پیچیدگی از آن وظیفه دارد‪ .‬مثالا برای‬
‫حرکت ساده ولی تکراری خم کردن انگشت با‬
‫‪ TMS‬فرکانس باال بهبود داده نمیشود در‬
‫صورتی که وظایف حرکتی پیچیده یا شکل‬
‫گیری حافظه حرکتی بهبود داده میشوند‪.‬‬
‫‪ ‬مطالعه دیگر هم نشان دادهاند که اگر ‪M1‬‬
‫همان سمت بدن را بوسیله ‪، 1HZ ، rTMS‬در‬
‫طول تمرین تحریک کنیم ‪ ،‬هیچ بهبود‬
‫) ‪45‬‬
‫عملکردی در حرکت دنبال کردن ( ‪tracking‬‬
‫دراین مقاله روی دو گروه راست دست از جمله گروه افراد سالم (شم ) و گروه دوم‬
‫(گروه ‪ )TMS‬تحقیقاتی را انجام داند ‪،‬آنها یک ‪ 5، TMS‬هرتزی را به این دو گروه‬
‫اعمال کردند ‪،‬دیدند در هر دو گروه با اعمال ‪ TMS‬بعد از ‪ 4‬هفته توانستند دنباله‬
‫اعداد را با دست غیر غالب انجام دهند و تنها فرق بین آنها جریان خون مغزی‬
‫(‪ ) CBF‬در افراد ‪ TMS‬در مناطق ‪، M1‬قشر کمربندی ‪ ،‬پوتامن ‪،‬هیپوکامپ ‪ ،‬و‬
‫مخچه افزایش یافته است‪]6[.‬‬
‫‪48‬‬
‫‪ TMS‬با فرکانس کمتری باشد‪،‬باعث‬
‫هرچه تحریک‬
‫کاهش تحریک پذیری شده و اگر با فرکانس باالتری‬
‫باشد ‪،‬تحریک پذیری را افزایش میدهد‪]7[.‬‬
‫تناقضاتی که در تاثیر ‪ TMS‬وجود دارد میتواند‬
‫ناشی از [‪:]7‬‬
‫پروتکل های مختلف و وظایف حرکتی در مطالعات‬
‫‪49‬‬
50
51
: ‫منابع‬
‫روشها و‬، ‫"تحریک متناوب مغزی با استفاده از امواج مغناطیسی‬-1 
‫بهار‬،‫شماره سوم‬-‫فصلنامه اعتیاد‬، "‫کاربردهای آن در درمان اعتیاد‬
1387
‫" تحریک مغناطیسی فراجمجمهای" ماهنامه مهندسی‬،‫فاطمه یاوری‬-2 
79-71‫صفحه‬، 129 ‫ شماره‬. ‫پزشکی‬
‫" بررسي میزان پاسخ دهي‬،‫ فاطمه دهقانی زاده‬، ‫بهروز توانا‬-3 
‫عضله تراپزیوس به تحریكات مغناطیسي كورتكس موتور همان سمت و‬
‫ مجله علمي دانشگاه‬، "‫سمت مقابل مغز در افراد داوطلب نرمال‬
1387‫ بهار‬، ) 27 ‫ ( پیاپي‬3 ‫ شماره‬، 9‫جلد‬- ‫علوم پزشكي سمنان‬
 [4]. Hiroaki Masaki and Werner Sommer “Cognitive neuroscience of motor learning
and motor control” , J Phys Fitness Sports Med, 1(3): 369-380 (2012)
 [5].” Consensus: Can transcranial direct current stimulation and transcranial magnetic
stimulation enhance motor learning and memory formation?” , Janine Reis,Edwin M.
Robertson
 [6]. Shalini Narayana , Wei Zhang,” Concurrent TMS to the primary motor cortex
augments slow motor learning”, NeuroImage xxx (2013) xxx–xxx
 [7]. Jhih-Hong Fang, Jia-Jin Jason Chen,Ing-Shiou Hwang, Ying-Zu Huang,”
52
Repetitive Transcranial Magnetic Stimulation over the Human Primary Motor Cortex
for Modulating Motor Control and Motor Learning”, Journal of Medical and Biological