Powerpoint Presentatie Hoofdstuk 6

Download Report

Transcript Powerpoint Presentatie Hoofdstuk 6

Individuele besluitvorming
Pearson
Education, 2002
Hoofdstuk 6
1
Leerdoelen
• De uitgangspunten en zes stappen van het
model voor rationele besluitvorming te
beschrijven
• Drie methoden te noemen om de creativiteit
van individuen te stimuleren
• Acties van de rationeel beperkte beslisser te
beschrijven
• Een definitie te geven van heuristiek en uit te
leggen hoe beslissingen daardoor vertekend
worden
Pearson
Education, 2002
Hoofdstuk 6
2
Leerdoelen
• Escalatie van inzet te verklaren
• Vier stijlen van besluitvorming te noemen
• De implicaties van fases in morele
ontwikkeling voor besluitvorming uiteen
te zetten
Pearson
Education, 2002
Hoofdstuk 6
3
Het rationele
besluitvormingsproces
TECH
Bepaal de
criteria
Probleem
Definieer
probleem
criteria
Ken de criteria
een gewicht toe
Pearson
Education, 2002
A1
A2
+
A1
A1
A2
A2
A3
Keuze
A4
Bereken
optimale
beslissing
An
Bedenk
alternatieven
Hoofdstuk 6
An
An
Toets
alternatieven
aan criteria
4
Uitgangspunten van het model
Het probleem is
duidelijk afgebakend
Permanente voorkeuren
De opties zijn bekend
Geen tijds- of
kostenbeperkingen
Duidelijke voorkeuren
Maximaal rendement
Pearson
Education, 2002
Hoofdstuk 6
5
Creativiteit
Creatief
potentieel
Pearson
Education, 2002
Creativiteit
stimuleren
Hoofdstuk 6
6
Model van beperkte rationaliteit
Ontdek de
behoefte aan
een besluit
Stel
bevredigende
criteria
Stel een beperkte
set van
alternatieven vast
Meet de
alternatieven
a.d.h.v. de criteria
Vereenvoudig
het probleem
Pearson
Education, 2002
Breidt het
zoeken naar
alternatieven uit
Nee
Hoofdstuk 6
Er is een
bevredigend
alternatief
Selecteer de
eerste keuze
die “goed
genoeg” is
Ja
7
Keuzes maken
Beschikbaarheids- Heuristiek van
representativiteit
heuristiek
Escalerende
inzet
Pearson
Education, 2002
Hoofdstuk 6
8
Model van beslisstijlen
Tolerantie voor ambiguïteit
Hoog
Analytisch
Conceptueel
Directief
Gedragsmatig
Laag
Rationeel
Pearson
Education, 2002
Manier van denken
Hoofdstuk 6
Intuïtief
9
Morele ontwikkelingsstadia
Niveau
Omschrijving stadium
6. Houdt zich aan zelfgekozen ethische principes,
ook als daarmee de wet overschreden wordt.
5. Respecteert waarden van anderen;
 Principes
staat achter absolute waarden en rechten, ongeacht opinie
meerderheid
 Conventies
4. Houdt conventionele orde in stand door overeengekomen
verplichtingen na te komen
3. Doet wat anderen in directe omgeving van hem verwachten
 Eigenbelang
Pearson
Education, 2002
2. Volgt regels alleen op als het in eigen belang is
1. Volgt regels op om lichaamsstraffen te vermijden
Hoofdstuk 6
10
Prestatiebeoordeling
Beloningssystemen
Restricties van
de organisatie
Historische
precedenten
Pearson
Education, 2002
Tijdsbeperkingen
Hoofdstuk 6
11
Het belang
van rationaliteit
Tijdsoriëntatie
Verschillen
tussen culturen
Groepen of
individuen
Pearson
Education, 2002
Probleem
identificatie
Hoofdstuk 6
12
Ethiek en Besluitvorming
utilitarisme
rechten
rechtvaardigheid
Pearson
Education, 2002
Hoofdstuk 6
13