Drijfveren analyse presentatie

Download Report

Transcript Drijfveren analyse presentatie

Brengt
Organisaties
in Beweging
IJsbergmodel Freud
Kennis
Vaardigheden
Wat doe je?
Opvattingen
Normen/
Waarden
Eigenschappen
Motieven /
Drijfveren
Wat vind je?
Wat wil je?
Bewust
Onbewust
Stelling
Als mensen elkaar ontmoeten, vindt primair beïnvloeding
op een niet-bewust niveau plaats. Er is altijd interactie.
actie
Bewust
Onbewust
Stelling
We kunnen bewust sturen op het onbewuste van de ander
om actie in een gewenste richting te krijgen.
PERFORMANCE
IMAGO
CULTUUR
ASPECTEN
Gedrag
Motivatie
Communicatie
Samenwerking
Waarneming
Blinde vlekken
Besluitvormingsstijl
Managementstijl
Energie
Veranderbereidheid
Resultaat
Beïnvloeding en
management
Analyse
DRIJFVEREN
Dr. Clarence W. Graves
• Psychologische gezondheid
– Express-self
– Deny-self
• Ieder mens draagt meerdere (tegenstrijdige)
waardensystemen in zich
• In verschillende omstandigheden hanteren
mensen verschillende waardensystemen
• Life conditions versus Mind Conditions
Graves’ waardentheorie
Vrijheid,
creativiteit,
vernieuwing
Competitie,
winnen,
doelgericht
Turkoois
Holistisch,
relativerend
‘Het materiële
voorbij’
Groen
Harmonie,
sociaal,
groepsgevoel
Geel
Oranje
Blauw
Daadkracht,
macht,
snelheid
Orde en
structuur,
betrouwbaarheid
Rood
Paars
Veiligheid en
geborgenheid
Positief
binding en
veiligheid
creëren
tempo
maken,
beslissen
argwaan,
wantrouwen
positie
verdedigen
organiseren,
structuur
brengen
gaan voor
resultaat en
uitdaging
anderen
betrekken
communiceren
terugvallen zelfbescherming, protesteren,
zwart maken
duikgedrag
op eigen taak
Negatief
Bron: De Waardenmatrix, H. Versnel en H. Koppenol; Pearson (2004).
ideeën
ontwikkelen,
meedenken
kritiseren,
compliceren
relevante
dingen
doen
alles zinloos
vinden
Vertrouwen
Veiligheid
loyaliteit
trouw
eer
PAARS
Groepsgevoel
traditie
Opofferings
gezind
Individu
rituelen
ondergeschikt
Bijvoorbeeld…
snel
Macht
Daadkracht
energiek
besluitvaardig
ROOD
Leiderschap
assertief
Krijgt respect
Direct
confronterend
Mugabe
Bijvoorbeeld…
Samoerai
Machiavelli
eerlijk
Precies
nauwgezet
betrouwbaar
zuinig
BLAUW
Orde en structuur
Regelt het
uitvoerder
discipline
zelfkritisch
Bijvoorbeeld…
doelgericht
Presteert
efficiënt
Gedreven
ondernemend
ORANJE
Succes en waardering
Ziet kansen
Oog voor
kwaliteit
status
Valt op
zorgzaam
hulpvaardig
humanistisch
vriendelijk
tolerant
GROEN
De mens centraal
Communicatief toegankelijk
Zoekt
consensus
bescheiden
conceptueel
creatief
innovatief
analytisch
Lange termijn
GEEL
Vrijheid door inzicht
Brede visie
Abstractie
vermogen
autonoom
kritisch
Voltaire
Einstein
Galileï
holistisch
Mondiaal
bewust
eenvoud
gewoon
tevredenheid
TURKOOIS
“het materiële voorbij”
onbaatzuchtig
Denkt over
grenzen
onafhankelijk
Aanvaardt complexiteit
Jane Goodall
Het persoonlijke profiel
Weerstand
Expressie
Energiebalans
Groepsprofiel
strategisch
conceptueel
innovatief
scherp op positie
resultaatgericht
communicerend
sociaal meelevend
structurerend
conflictbereid
besluitvaardig
veiligheid
vertrouwen
relativerend
Expressie (totaal)
Bedrijfsprofiel
Spanningen in het systeem
subjectief
objectief
persoonlijk
rationeel
onpersoonlijk
traditioneel
zekerheid
angst
Bron: De Waardenmatrix, H. Versnel en H. Koppenol; Pearson (2004).
Onderlinge percepties
Paars
Rood
Blauw
Oranje
Groen
Geel
Turkoois
Paars vindt….
normaal
Verstorend voor
het evenwicht
Machinaal, ziet de
natuur en de mens
niet
Uitbuitend: sloopt
de natuur voor
eigen gewin
Langdradig: moet
altijd praten waar
stilte meer zegt
Blasfemisch,
ontkent het
goddelijke, wil
alles analyseren
Vreemd, lijkt van
een andere wereld
Rood vindt….
Kinderlijk, kan niet
voor zichzelf
zorgen
normaal
Naïef, ziet niet dat
hij gebruikt wordt
Onbetrouwbaar,
laat je zo vallen
Neerbuigend door
‘begrijpende’
houding
Warrig en
onpraktisch met al
die theorieën
Vreemd, komt niet
voor zichzelf op
Blauw vindt….
Magisch, werkt
volgens
onbegrijpelijke
orde
Agressief, neigt
ertoe regels te
overtreden
normaal
Onberekenbaar,
egoïstisch, gaat
steeds voor eigen
doelen
Ongeorganiseerd, Chaotisch, ziet
naïef over misbruik voor iedere
oplossing een
probleem
Vreemd, hecht
zich aan geen
enkel systeem
Oranje vindt….
Doelloos: hier
bereik je niets mee
Niet strategisch, te
impulsief
Rigide, snapt
doelen niet
normaal
Onrealistisch en
soft: ontkent
ongelijkheid; traag
door overleg
Theoretisch,
complicerend,
komt niet tot actie
Vreemd, vergeet
eigen belang
Groen vindt….
Kleingeestig, te
zeer op kleine
groep gericht
Egocentrisch,
verpest de sfeer
Onpersoonlijk,
stelt regels boven
mensen
Arrogant, stelt zich
boven anderen,
statusgevoelig
normaal
Vrijblijvend, wil
zich niet
conformeren
Vreemd, is wel
sociaal maar bindt
zich niet aan de
groep
Geel vindt….
Onwetend: wil
geloven,niet
analyseren
Ondoordacht, ziet
complexiteit niet
Belemmerend, wil
orde waar leuk en
vrij uitdagend is
Geen diepgang,
gebruikt kennis
alleen
instrumenteel
Bedillerig, sociale
politie, niet open
voor kritiek
normaal
Weinig
geconcentreerd,
kan concept niet
uitleggen
Turkoois vindt….
Oorspronkelijk,
maar onwetend
Geobsedeerd met
respect en
pikordenaar
Geestig, te zeer
gericht op
zekerheid
Consumentistisch,
ijdel
Kleinzielig door
ideologie en
gelijkheid
Individualistisch,
niet effectief voor
mondiale
problemen
normaal
Wrijvingen tussen kleuren (1)
Ik vind die regels
belemmerend voor
de vrijheid en
creativiteit
Er is daar geen
structuur en elke
keer moet het
anders. Zo is niet
te werken
Wrijvingen tussen kleuren (2)
Jij gaat voorbij aan
het menselijke
aspect. We moeten
eerst iedereen
meekrijgen
Al dat gepraat
houdt alleen maar
op.
Zo komen we
nooit ergens.
Wrijvingen tussen kleuren (3)
Conflicten zijn
bedreigend en niet
goed voor de
mensen en de
sfeer.
Al dat lieve en
softe gedoe.
Af en toe orde op
zaken zetten is
gewoon nodig.
Blijken van ontevredenheid
• We hebben hier niets met
elkaar
• Alles gaat hier
onpersoonlijk
• Regels gaan boven mensen
• Hier wordt veel te weinig
gecommuniceerd
• Ze nemen me niet serieus
• Ik krijg geen kansen
• Niemand mag boven de
middelmaat uit steken
• Ze hebben hier geen
strategie
• Ze hebben hier geen visie,
geen zelfreflectie
• Ze komen hier afspraken
niet na
• Er is geen waardering voor
wie zich echt inzet
• Het is hier een chaos
• Je kunt hier zómaar op je
donder krijgen, of zómaar
een beloning
• Je wordt niet als mens
gerespecteerd
• Van deze leiding neem ik
niets aan, wie zijn ze
eigenlijk?
• Ze laten je zó vallen als het
er op aankomt
Bron: De Waardenmatrix, H. Versnel en H. Koppenol; Pearson (2004).
Intuïtieve reactie op weerstand
• Anderen goed/fout
stempelen
• Collectief protest
• Communiceren
• Informaliseren
• Personaliseren
• Succes halen buiten de
regels
• Status verwerven
• Resultaten vergroten
• Scoren!
• Level skipping
• Innoveren
• Inspireren
• Rationaliseren
• Reguleren, structureren
• ‘Afrekenen’
• Loyaliteit eisen
• Depersonaliseren
• Straffen en belonen
• Onveiligheid creëren
• Een voorbeeld stellen
• Onzekerheid creëren
• Mythe creëren
• Legitimiteit opbouwen
• Symbolen en rituelen
instellen
• Eer hanteren
• Historiseren
Bron: De Waardenmatrix, H. Versnel en H. Koppenol; Pearson (2004).
Creëren van tevredenheid
• Hou de menselijke maat
• Creëer gemeenschappelijkheid
• Geef de organisatie een
ideaal
• Bied kansen voor
verbetering
• Neem serieus
• Geef status
• Creëer orde en zekerheid
• Geef het voorbeeld
• Wees duidelijk
• Waardeer inzet
• Beheers emoties
• Sanctioneer (straf en
beloon)
Bron: De Waardenmatrix, H. Versnel en H. Koppenol; Pearson (2004).
• Bied vrijheid
• Kies een concept
• Sta open voor innovatie
• Creëer mythe
• Bouw aan legitimiteit
• Toon beschermende rol
www.profiledynamics.nl
Dank voor uw aandacht