دانلود با فرمت پاور پوینت

download report

Transcript دانلود با فرمت پاور پوینت

‫تهیه کننده ‪ :‬علیرضا‬
‫سجادی‬
‫تاثیر هورمون ‪IBA‬و‬
‫‪ BAP‬بر روی ریشه‬
‫های جانبی وجوانه زایی‬
‫گل رز‬
‫فرضیه‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫برهمکنش بین هورمون اکسین (محلول در اتانول ‪)%50‬و بنزیل آکوآپورین( محلول درآب)‬
‫برای بررس ی رشد جوانه های جانبی و رشد ریشه های نابجا در قلمه چوب نرم از ساقه‬
‫‪ 21‬روزه گل رز انجام شد‪.‬‬
‫زمانی که غلطت هورمون اکسین افزایش پیدا میکرد به دلیل غالبیت انتهایی رشد جوانه‬
‫های جانبی هم محدود میشد درحالی که ‪ BAP‬تاثیر چندانی روی زمان جوانه زایی‬
‫نداشت‪.‬‬
‫ولی هنگامی که از ‪BAP‬استفاده میشود طول شاخه ها کاهش پیدا میکند ولی با افزایش‬
‫کمی ازغلظت اکسین طول جوانه دوباره بیشتر میشد‪ BAP .‬تعداد نقاط جوانه زایی را‬
‫تحریک و غالبیت انتهایی را کم کرده در صورتی که اکسین برعکس اثر غالبیت انتهایی‬
‫دارد‪.‬درصد وزن خشک ریشه ها یا قلمه های ریشه دارشده با افزایش مقدار ‪BAP‬کم‬
‫میشود درصورتی که اکسین تاثیری روی درصد ریشه زایی ندارد فقط باعث تحریک آن‬
‫میشود‪.‬‬
‫به طور کلی در شرایط آزمایشگاهی ثابت شد در پرورش گلدانی گل رز استفاده از ‪BAP‬‬
‫در غلظت معین نتیجه مطلوب به همراه نداشت در صورتی که استفاده از اکسین در‬
‫غلظت های پایین توصیه میشود‬
‫معرفی‬
‫‪ ‬رزهای گلدانی گیاهانی هستند که در طول سال در یک سیکل ‪ 8‬الی ‪12‬‬
‫هفته ای پرورش می یابند‪.‬این گیاهان به وسیله ی ‪ 3‬قطعه قلمه ی‬
‫چوب نرم رقم های پاکوتاه در شرایط میست و دمای باال و پا گرما جهت‬
‫صادر کردن برای تولید گل رز شاخه بریده تکثیرمیشوند‪.‬قلمه ها زمانی‬
‫که به هفته ی ‪ 6‬میرسند سر برداری شده تا شاخه زایی و پنجه زایی و‬
‫درنتیجه افزایش تعداد گل افزایش یابد‪.‬‬
‫‪ ‬اخیرا ثابت شده که در رقم های پاکوتاه ریشه های نابجا به وفور تشکیل‬
‫شده ولی علیرغم سربرداری بازهم جوانه های نابجا خفته میمانند و کمتر‬
‫رشد میکنند‪.‬‬
‫‪ ‬ازطرف دیگر گیاهانی که از طریق کشت بافت به وجود آمدند بسیار در‬
‫شاخه زایی خوب عمل کرده که احتمال زیاد به خاطر حضور طوالنی در‬
‫هورمون سایتوکنین در محلول آگار میباشد‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫تاثیر هورمون ها و تنظیم کننده های رشد در گل رز های گلدانی‬
‫به ندرت بررس ی شده در صورتی که روی رز شاخه بریده به‬
‫کررات مورد بررس ی قرار گرفته است‬
‫برای مثال تاثیر سایتوکنین روی شاخه بریده رز باعث کاهش‬
‫غالبیت انتهایی میشود و در کشت بافت برای شاخه زایی ضروری‬
‫میباشد‪(.‬کارپنتر و رودریگز‪)1971‬‬
‫یا مثال هورمون اکسین که در رزهای هیبرید چای تاثیربسزایی در‬
‫ریشه زایی دارند و طول مدت ریشه زایی را کم میکند‪ ،‬کمتر‬
‫استفاده میشود‪.‬برای بدست آوردن نشانه هایی از امکان استفاده‬
‫از هورمون های اولیه رشد روی رزها ی گلدانی ‪،‬از هورمون‬
‫اکسین وبنزیل آکواپورین روی قلمه های این گیاهان گونه ی ”‬
‫آماندا“ استفاده شده است‪.‬‬
‫مواد و روش ها‬
‫‪ ‬برای شروع ابتدا قلمه ها ی چوب نرم از بوته ی ‪ 2‬ماهه را‬
‫که دارای یک گره هستند را در بهمن ماه جدا میکنیم‪.‬‬
‫‪ ‬برای اطمینان از یکنواختی بوته ها از قسمت های پایینی و‬
‫وسطی شاخه ها استفاده میکنیم‪.‬ترجیحا دارای یک جوانه ‪5‬‬
‫برگی و یک جوانه جانبی انتهایی باشد‪.‬هورمون سایتوکنین در ‪7‬‬
‫غلظت ( ‪ 0, 62.5, 125, 250,500,‬و ‪) 1000‬به کار‬
‫رفت‪.‬حدود ‪ 10‬میکرولیتر هورمون با سرنگ حاوی سوزن ‪0.6‬‬
‫میل به صورت زیرپوستی به گیاه تزریق شد‪.‬همیشه آزمایش‬
‫سایتوکنین از اکسین مقدم تر بوده است‪.‬‬
‫‪ ‬اکسین ‪ IBA‬هم در ‪ 7‬غلظت ( ‪0, 312.5, 625, 1250,‬‬
‫‪5000‬و‪ )2500‬در آب مقطر آزمایش شد‪.‬‬
‫‪ ‬حدود ‪ 42=7*6‬تیمار هرکدام دارای ‪ 15‬قلمه بود‪ .‬واحدهای‬
‫آزمایشگاهی شامل ‪15‬قلمه که در ‪ 3‬بلوک تصادفی امتحان‬
‫شد‬
‫‪ ‬قلمه ها در یک بستر صاف حاوی مقادیر برابری از پیت ماس‬
‫و ماسه کاشته شد ودر زیر یک محفظه ی شیشه ای در دمای‬
‫بین ‪ 25‬تا ‪ 30‬درجه کاشته شد‪.‬‬
‫‪ ‬نور مکمل هم تا ‪ 16‬ساعت با المپ های ‪ 400‬وات از قبل‬
‫طلوع آفتاب اضافه شد‪.‬‬
‫‪ ‬قلمه ها حدود ‪ 21‬روز تحت کنترل بود تا اینکه ریشه ها‬
‫ظهور کردند سپس ریشه ها به طور سطحی با آب جاری‬
‫شسته شد و در کاغذ خشک کن ‪،‬خشک گردید‪.‬‬
‫‪ ‬سپس تجزیه و تحلیل آماری برای ویژگی های زیر انجام شد‪:‬‬
‫‪.1 ‬زمان شکست غالبیت انتهایی جوانه انتهایی اصلی بعد از‬
‫کاشت(جوانه ‪ 10‬میل رشد کرد)‬
‫‪.2 ‬طول جوانه ‪،‬از جوانه اصلی جانبی بعد از ‪ 7،14،21‬روز از‬
‫کاشت‬
‫‪.3 ‬درصد رشد جوانه های زاویه برگ بعد از ‪ 21‬روز‪.‬‬
‫‪.4 ‬درصد ریشه زایی بعد از ‪ 21‬روز‬
‫‪.5 ‬وزن تر ریشه بعد از ‪ 21‬روز‪.‬‬
‫نتیجه‬
‫‪ ‬جوانه زنی‪:‬‬
‫‪ ‬چند روز بعد از کاشت‪،‬جوانه جانبی رشد کرده و تبدیل به جوانه‬
‫اصلی رشدی گیاه شده ودر برخی تیمارها بیشتر از یک جوانه اصلی‬
‫رشد کرده است‪.‬بعد از گذشت ‪ 21‬روز برخی جوانه های بلند‬
‫شده و دارای برگهای متعدد گشتند درحالی که در برخی غنچه گل‬
‫هم مشاهده میشد‪.‬‬
‫‪ ‬خفتگی جوانه های جانبی زیر جوانه ی اصلی همچنان پابرجا بود‬
‫و با تیمار سایتوکنین هم از بین نرفت همچنین ‪BAP‬تاثیر آنچنانی‬
‫روی زمان و مقدار جوانه زنی قلمه ها نداشت(جدول ‪.)1‬به‬
‫هرحال‪ .‬شکست غالبیت انتهایی همه قلمه های تیمار شده ‪،‬به‬
‫طور چشمگیری زود وکمتر‪ ،‬ازهنگامی که مقدار اکسین زیاد‬
‫میشد رخ داد‪(.‬جدول ‪)2‬‬
‫‪ ‬هردو اکسین و سایتوکنین تاثیرهای چشمگیری را روی طول جوانه اصلی‬
‫در طی ‪ 7،14،2‬روز دارند‪.‬ازآنجایی که آزمایش ها با زمان تقابل اثر‬
‫ندارد‪،‬ما نتیجه ی روز ‪ 21‬ام که بسیار آشکار تر میباشد را در نمودار‪1‬‬
‫بررس ی میکنیم‪:‬‬
‫‪BAP ‬بدون اکسین و به جز در غلظت ‪ 62.5‬طول جوانه را همگام با‬
‫افزایش غلظت کاهش میدهد ‪.‬اکسین بدون یا باتعامل ‪BAP‬رشد‬
‫جوانه را در غلظت های پایین تحریک میکند‪.‬در هر نقطه از غلظت‬
‫سایتوکنین‪،‬متناسب با افزایش مقدار اکسین‪،‬طول جوانه زنی کاهش می‬
‫یابد‪.‬فقط در ٌدز ‪ 2000‬و ‪ 2500‬میل است که طول قلمه های تیمارشده‬
‫با اکسین برابر با تیمارهای ‪ BAP‬میباشد‪.‬با توجه به اینکه قلمه های‬
‫تیمارشده با اکسین زودتراز شاهد‪،‬جوانه میزند میشود نتیجه گرفت که‬
‫‪IBA‬رشد طولی شاخه ها را افزایش میدهد‪.‬‬
‫میانگین‬
‫غلظت ‪BAP‬‬
‫‪250‬‬
‫‪125‬‬
‫‪62.5‬‬
‫‪0‬‬
‫‪500 1000 2000‬‬
‫‪4.5‬‬
‫‪5.7‬‬
‫‪6.9‬‬
‫‪5‬‬
‫‪4‬‬
‫‪3.8‬‬
‫‪4.3‬‬
‫‪3.1‬‬
‫روزبرای شکست خواب‬
‫جوانه‬
‫‪100‬‬
‫‪100‬‬
‫‪100‬‬
‫‪100‬‬
‫‪100‬‬
‫‪100‬‬
‫‪100‬‬
‫‪100‬‬
‫درصد جوانه زنی‬
‫‪87‬‬
‫‪57‬‬
‫‪61‬‬
‫‪94‬‬
‫‪97‬‬
‫‪98‬‬
‫‪100‬‬
‫‪100‬‬
‫قلمه های ریشه دارشده‬
‫‪28.4‬‬
‫‪13.8‬‬
‫‪24‬‬
‫‪29.9‬‬
‫‪29.7‬‬
‫‪26.7‬‬
‫‪41.6‬‬
‫‪33‬‬
‫وزن تر ریشه‬
‫میانگین‬
‫) ‪(mg 1-1‬غلظت ‪IBA‬‬
‫‪5000‬‬
‫‪2500‬‬
‫‪1250‬‬
‫‪625‬‬
‫‪0 312.5‬‬
‫‪6.4‬‬
‫‪8.3‬‬
‫‪8‬‬
‫‪6.8‬‬
‫‪5.8‬‬
‫‪5.2‬‬
‫‪4.5‬‬
‫روزبرای شکست خواب‬
‫جوانه‬
‫‪86.7‬‬
‫‪67.5‬‬
‫‪76.7‬‬
‫‪89.2‬‬
‫‪89.2‬‬
‫‪97.5‬‬
‫‪100‬‬
‫درصد جوانه زنی‬
‫‪98‬‬
‫‪57‬‬
‫‪87‬‬
‫‪100‬‬
‫‪100‬‬
‫‪100‬‬
‫‪100‬‬
‫قلمه های ریشه دارشده‬
‫‪29.2‬‬
‫‪29.9‬‬
‫‪29.9‬‬
‫‪31.4‬‬
‫‪29.3‬‬
‫‪30.4‬‬
‫‪24.1‬‬
‫وزن تر ریشه‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫درتعدادی از تیمارها یک یا دو جوانه درهر دو طرف کنار جوانه جانبی اصلی‪،‬‬
‫همزمان با هم و با جوانه اصلی ظاهر شدند‪.‬در نتیجه از یک جوانه ممکن است‬
‫‪2‬یا ‪ 3‬جوانه ظاهر شوند که وسطی که همان اصلی است از بقیه بلند تر‬
‫میشود‬
‫نمودار شماره ‪ 2‬نشان میدهد که ‪ BAP‬بدون اکسین‪ ،‬تعداد جوانه ها را در‬
‫هر زاویه برگ از ‪ 1‬در غلظت ‪0‬میل به ‪ 3‬جوانه در ‪ 2000‬میل رسانده است در‬
‫حالی که ‪IBA‬به تنهایی قادر به انجام آن نیست‬
‫در هر نقطه از غلظت ‪ BAP‬افزایش اکسین باعث کاهش تعداد جوانه زایی‬
‫میشود‬
‫منحنی های واگرا نشان میدهند که اکسین ناش ی باعث تفاوت های معنی داری‬
‫در جوانه زنی در غلظتهای باالی ‪BAP‬نسبت به غلظتهای پایین میشود‪.‬در ٌدز‬
‫‪ 5000‬میل اکسین کمتر از یک جوانه سبز میشود‪.‬‬
‫‪ ‬نمودار ‪ 1‬مربوط به طول جوانه در ‪ 21‬روز است ولی نمودار‪ 2‬تعداد جوانه‬
‫طبق هر زاویه‪.‬‬
‫ایجادریشه نابجا‪:‬‬
‫‪ ‬ازدو هورمون فقط ‪ BAP‬روی درصد و وزن تر ریشه ها در‬
‫قلمه ها موثر است‪.‬در مقایسه با قلمه شاهد‪،‬که ‪ 100‬درصد‬
‫ریشه داد‪،‬افزایش غلظت ‪ BAP‬به تدریج درصد ریشه زایی را‬
‫کاهش داد‪ BAP.‬در غلظت ‪ 62.5‬میل ابتدا وزن تر ریشه را‬
‫افزایش داد ولی به تدریج با افزایش هورمون مقدار ان کم تر‬
‫شد‪.‬طبق جدول‪ 2‬اکسین تاثیرمعنی داری روی درصد ریشه‬
‫زایی ووزن تر ریشه ها نداشت ولی به هرحال قلمه های تیمار‬
‫شده با اکسین ‪ 20‬درصد وزن تربیشتر از نمونه شاهد داشت‬
‫نتیجه گیری‬
‫‪ ‬آزمایشات نتایج خاص و گاهی آنتگونیستی بین ‪BAP‬و ‪IBA‬روی گل رقم‬
‫آماندا نشان میدهد‬
‫‪ ‬زمان و فرکانس جوانه زنی به طور منفی متاثر از اکسین است طوری که‬
‫تحقیقات آقای برترام روی قلمه رقم ”باکارا“ این مسئاله را تایید میکند‬
‫نتایج مشابهی از استفاده ی انواع اکسین (‪)IBA,NAA,IAA‬در کشت‬
‫بافت در رقم های مختلف رز مشاهده شداگرچه در غلظت های پایین‬
‫اکسین ها و در حضور سایتوکنین باعث تحریک جوانه زنی‬
‫میشود‪(Hasegawa, 1979, 1980).‬‬
‫‪ ‬ازطرف دیگر ‪ BAP‬برعکس اثر شکست غالبیت انتهاییش روی رقم‬
‫”باکارا“(‪(Bertram‬‬
‫‪et al., 1975 ) and 'Cocktail' (D.P. De Vries, ‬‬
‫‪ )unpublished results, 1982),‬و چند رقم دیگر تاثیرچندانی‬
‫روی زمان وفرکانس جوانه زنی نداشت‬
‫‪ ‬از طرفی ‪ BAP‬جوانه زنی شاخه ها را تحریک میکند‪ ..‬اگرچه‬
‫تنها چند هفته بعداز جوانه زنی ‪،‬جوانه جانبی اصلی جوانه‬
‫های ثانویه را خفته نگهداشته است و هیچ بررس ی که آیا‬
‫عادت گیاه از سربرداری جوانه اصلی بهره میبرد یا نهانجام‬
‫نشد‬
‫‪ ‬به طور کل ‪ IBA‬در نبود سایتوکنین وزن تر ریشه و رشد‬
‫طولی شاخه ها را تحریک میکند و بدین ترتیب این تیمارها‬
‫باعث کوتاه شدن سیکل رشدی رز گلدانی خواهد شد‪.‬‬
‫‪‬‬
‫باید توجه کرد که در تحقیقات باغبانی هورمون سایتوکنین روی ارقام مختلف به عنوان ازبین‬
‫برنده ی غالبیت انتهایی اعمال شده است ‪.‬‬
‫غالبیت انتهایی رقم ”آماندا“ نسبت به ارقام ”باکارا“ و ”کوکتایل“ کمتر است و احتماال این تفاوت به‬
‫خاطر وجود تفاوت در گونه های این ‪ 3‬رقم میباشد‪.‬‬
‫بارزترین ویژگی هورمون‪ BAP‬تاثیر آن روی تعداد جوانه ها در هر زاویه برگ آن هم بعد از حذف‬
‫جوانه انتهایی میباشد‪.‬‬
‫در رقم ”باکارا“ ابتدا تصور میشد که این جوانه ها از جوانه های جانبی ناش ی شوند ولی بعداثابت‬
‫شد که آنها از جوانه های جانبی خفته ی فلس هایی که جوانه اصلی را محافظت میکندد رویش‬
‫پیدا کردند‪.‬همانطورکه بعدا هورمون روی رقم ”آماندا“ امتحان شد احتماال جوانه زنی این نوع‬
‫جوانه ها نشان داد که هورمون ‪BAP‬برخالف تصور غالبیت انتهایی را در مراحل نخست نمو‬
‫جوانه ازبین میبرد تا بعد از رشد جوانه!‬
‫‪‬‬
‫ازآنجایی که در هر غلظت ‪BAP‬درصد جوانه زنی مطابق با افزایش ‪ IBA‬کاهش یافت‪،‬نتیجه‬
‫گرفتیم که در این ویژگی این دو هورمون خاصیت ضدیت یا آنتاگونیستی دارد‪.‬بدون تحقیقات‬
‫بیشتر ‪،‬کاربرد ‪ BAP‬روی رزهای گلدانی مایوس کننده بود زیرا نه جوانه زنی جوانه های جانی و نه‬
‫شاخه زایی جوانه های جانبی را تحریک میکرد‪.‬عالوه براین تکنیک روش ها به کار رفته فقط برای‬
‫آزمایشات تجربی مناسب است‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫کار ما نیست شناسایی راز گل سرخ‪........‬‬
‫کار ما شاید این است که در افسون گل سرخ شناور‬
‫باشیم‪...........‬‬
‫کار ما شاید این است که میان گل نیلوفر و قرن‪......‬‬
‫پی آواز حقیقت بدویم‪....‬‬